PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME! 550 podpisů

PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME!

Proluka je nezastavěné místo mezi Moskevskou a Krymskou ulicí. MČ Praha 10 dne 4. 2. 2013 prodala pozemky patřící městu firmě Magnolia Invest, která zde plánuje stavbu dvou budov Carnea a Magnolia.  Máme odůvodněné obavy, že obě stavby naruší charakter, atmosféru a fungování čtvrti, přinesou zhoršení kvality života místním obyvatelům, snížení hodnoty okolních nemovitostí a znemožní konání desítek občanských aktivit, které za posledních pět let přinesly do této čtvrti nový život.

 

Hodnoty místního genia loci, tak jak jej vnímáme, jsou zejména:

- Parkové ostrovy zeleně na křížení ulic
- Malá parcelace a malé měřítko jednotlivých staveb
- Nepravidelnosti v uličních čarách
- Pitoresknost, určitá míra nahodilosti díky prorůstání starších a novějších částí zástavby
- Kaskádovitost, svažitost
- Zástavba kopírující nikoli vyrovnávající výšky terénu
- Zachovalé staré zbytky zídek a schodů
- „Kočičí hlavy” v ulicích
- Klidná rezidenční čtvrť

 

Cíl petice:

Požadujeme, aby Hlavní město Praha a MČ Praha 10 jako účastníci řízení vznesly námitky k ochraně zájmů obce a svých občanů (zejména paragraf 89 odst. 4 stavebního zákona).

Konkrétně, aby jako účastníci řízení požadovali:

 

PROBLÉM DOPRAVA

1.  aby v zájmu obyvatel nedošlo k dalšímu dopravnímu zatížení Krymské ulice a bezejmenné ulice (spojující Moskevskou a Krymskou),

2.  aby nedošlo ke zvýšení dopravního zatížení v lokalitě a tím zvýšení hluku a znečištění ovzduší,

 

PROBLÉM DEVASTACE VEŘEJNÉHO PROSTORU

3.  aby byl zachován veřejný prostor v podobě, která umožňuje jeho aktivní využívání obyvateli (neboť veřejný prostor redukovaný na nástupní plochu do komerčních prostor parteru stavby slouží jen účelům těchto komerčních prostor a nikoli občanům),

 

 PROBLÉM ZELEŇ

4.  aby byla zachována zeleň v podobě, která slouží k odpočinku, zlepšuje ovzduší a mikroklima, pozitivně působí na psychiku, aby nebyla jen zkrášlením projektu stavebníka, ale měla místotvornou funkci,

5.  aby stavební úřad zamítl zástavbu budovou Carnea, i obdobnou budovou, pokud by měla dosahovat až k hraniční linii s ulicí Krymskou v důsledku čehož by zcela zanikla vzrostlá zeleň na místě, kde tvoří součást místního genia loci v průhledu Krymskou,

6.  aby na způsob využití a úpravy pozemcků (patřících obci) „vršovického tržíčku“ proběhla architektonicko krajinářská soutěž na podobu všestranně využitelného veřejného prostoru a zeleně,

7.  aby byl stavebník zavázán výsledek této soutěže respektovat,

 

PROBLÉM CHARAKTER A OBJEM BUDOVY

8.  aby Hl. m. Praha a MČ Praha 10, jako účastníci řízení, odmítli blokovou zástavbu území mezi Krymskou a Moskevskou, monolitickou stavbou Magnolia a prosazovali prostupnou, rozmanitou a členitou zástavbu s různou výškou

9.   aby  Hlavní město Praha a Městská část Praha 10, jako účastníci řízení, vyžadovali omezení výšky zástavby směrem do Krymské ulice a prosazovali respektování rozdílu výšek Moskevské a Krymské ulice. (stavba, která naváže na římsy domů  v Moskevské, je více než o dvě patra vyšší oproti zástavbě v ulici Krymská!)

10.  aby odmítli využití parteru pro supermarket a předcházeli tak dopravní zátěži a likvidaci malých obchodů.

11.  aby vyzvali stavebníka k přepracování projektu z důvodu celkové nevhodnosti a necitlivosti ke svému okolí a doporučili stavebníkovi uspořádat architektonickou soutěž ve spolupráci s komorou architektů

12.  aby Hlavní město Praha a Městská část Praha 10, jako účastníci řízení, využili všech procesních práv k tomu, aby prosazovali výše uvedené požadavky (1. – 11.) — to včetně soudního přezkumu případného rozhodnutí, které by uvedené požadavky nerespektovalo.

 

Petiční výbor:

Kateřina McCreary, bytem Charkovská 18, Praha 10 (oprávněná jednat jménem petičního výboru)

Daniel Walter, bytem Kodaňská 28, Praha 10

Pavla Le Roch, bytem Estonská 4, Praha 10

Autor: Start Vršovice | 550 podpisů

Více >
Petice proti odložení výstavby trasy D pražského metra 1406 podpisů chybí 8594

Petice proti odložení výstavby trasy D pražského metra

My, níže podepsaní občané, žádáme prostřednictvím této petice dle čl. 18 Listiny práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, aby byla co nejdříve zahájena výstavba trasy D pražského metra.

Dopravní situace v oblasti Krče, Libuše, Písnice a v dalších městských částech na jihu Prahy je dlouhodobě zcela neudržitelná. Pro téměř 200 tisíc obyvatel žijících v této oblasti jsou nyní jedinou možností dopravy do centra Prahy autobusy MHD nebo vlastní automobily. Každodenní dlouhé kolony aut a přes 180 linkových autobusů zastavujících ve špičce během jediné hodiny v zastávce Nemocnice Krč jsou jasnou ukázkou toho, jak kritická dopravní situace v této lokalitě opravdu je.
 

Jako občané již řadu let na tuto situaci a nutnost jejího systémového řešení bezúspěšně upozorňujeme. Již přes 20 let je nám nejrůznějšími politiky pravidelně slibována urychlená výstavba trasy D pražského metra, která by uvedený stav z velké části vyřešila. Tyto sliby  zaznívají v médiích takřka s železnou pravidelností před každými volbami. Se stejně železnou pravidelností ale bohužel po volbách rychle mizí a my musíme čekat dál.


Čekat už ale dál nechceme. Neustálé oddalování výstavby přináší rizika v podobě dopravního kolapsu v Praze 4 a 12, stále se zhoršující kvality ovzduší v obydlených oblastech a v neposlední řadě nebezpečí pro všechny účastníky silničního provozu, tedy i pro chodce, a to hlavně ty nejohroženější – děti a seniory. Vybudování nové trasy metra by současně pomohlo lepší dopravní dostupnosti Thomayerovy nemocnice v Krči a stalo se alternativní dopravní cestou k trase C pro případ nutné rekonstrukce Nuselského mostu.


Přestože projekt existuje na papíře již od začátku devadesátých let minulého století, dopravní obslužnost jižní části Prahy metrem celou tuto dlouhou dobu nebyla řešena a výstavba trasy D se stále odkládá. Tato situace je o to vážnější, že v případě dalšího odložení výstavby již pravděpodobně nebude možné ke spolufinancování projektu využít dotací z fondů Evropské Unie. Reálně tak hrozí, že hl. m. Praha nebude schopné najít dostatek finančních prostředků k realizaci projektu a výstavba se tak bude muset odložit odhadem o dalších minimálně 10 let.


Žádáme proto zastupitele a Radu hlavního města Prahy, aby se zahájením výstavby trasy D pražského metra začali neprodleně zabývat a prosadili bezodkladnou realizaci této prioritní dopravní stavby. Žádáme, aby tak splnili předvolební slib, který nám voličům dali a zajistili tak bezpečnou, ekologickou a důstojnou dopravní obslužnost  jižní části Prahy.

 

Za petiční výbor:

Denisa Jasinská, Praha

Kateřina Konečná, Praha

 

 

Autor: Občané pro Déčko | 1406 podpisů

Více >
Otevřený dopis Radě hl. m. Prahy ve věci kapacity MHD 2 podpisy

Otevřený dopis Radě hl. m. Prahy ve věci kapacity MHD

Vážená paní primátorko, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

dovolte nám, abychom se na vás jako příslušníci odborné i laické veřejnosti obrátili ohledně zajištění dostatečné kapacity městské hromadné dopravy (MHD) a také v otázce koncepce osobní dopravy na území města, která by zajistila udržitelnou dopravu i do budoucna.

Dozvěděli jsme se, že v současné době je problém získat z rozpočtu města prostředky na posílení MHD v úsecích, kde dochází k překračování standardů obsazenosti. Standardy obsazenosti jsou přitom klíčovou součástí Regionálního plánu Pražské integrované dopravy (PID) a měly by být závazným podkladem pro projektování a financování veřejné hromadné dopravy (VHD) v rámci celého systému PID, včetně pražské MHD. V současnosti platné standardy obsazenosti jsou dle Regionálního plánu PID následující:

 

metro  ‒  vůz (20 m)  ‒  124 osob

tramvaj  ‒  vůz (16 m)  ‒  70 osob

tramvaj  ‒  souprava (32 m)  ‒  140 osob

autobus  ‒  standardní (12 m)  ‒  59 osob

autobus  ‒  kloubový (18 m)  ‒  90 osob

 

Nepřekračování standardů obsazenosti je v současnosti o to zásadnější, že tyto standardy nezahrnují žádnou rezervu kapacity a uvedená obsazenost vozidla je již na samé hranici přijatelného komfortu pro cestující. Současně však absence jakékoliv rezervy kapacity znamená, že spoj již nemůže pojmout další cestující, kteří by měli být do MHD přilákáni, bez způsobení značného nepohodlí. Pokud se i laik podívá do vozidla, v němž je větší počet osob, než udává výše uvedený standard, je mu jasné, že takový spoj již nemůže do MHD přilákat nikoho, kdo má možnost využít auto.

V současnosti je většinou nutné najít na jakékoliv posílení přetížených spojů finanční prostředky na jiných linkách. Jinými slovy, je nutné oslabit spoje, které jsou pro nějakou oblast potřebné, aby bylo možné posílit přetíženou linku třeba v naprosto opačné části města. Zároveň však nelze tvrdit, že by se někde v MHD znatelně plýtvalo prostředky. Neexistují již téměř žádné linky, které by vykazovaly relativně krátký interval a zároveň malou vytíženost. Méně vytížené spoje a úseky můžeme najít zpravidla v takových oblastech města, kde sice není enormní poptávka po kapacitě, ale je nutné tam zajistit přiměřený interval pro komfortní cestování, aby lidé nebyli motivováni k využívání IAD, a nepřetěžovali tím ještě více už tak velmi zatížené městské komunikace.

Z výše uvedeného vyplývá, že při překročení standardů obsazenosti by vedení města logicky mělo nalézt v rozpočtu prostředky na posílení předmětných linek. Navíc se domníváme, že k zajištění motivace lidí, aby využívali MHD místo vlastních automobilů, je dokonce nutné přiměřeně snížit standardy obsazenosti tak, aby byla zajištěna alespoň mírná rezerva pro tyto nové cestující, a pokud dojde vlivem nárůstu počtu cestujících k překročení standardů obsazenosti, je potřeba linku opět posílit, a to nejen v případě povrchové dopravy, ale i u metra, pokud je to ještě technicky možné. Vyčerpání kapacity trati je samozřejmě nutné předcházet včasným a koncepčním budováním nových tratí, což se v posledních letech bohužel mnohdy nedělo.

Současně je však vhodné konstatovat, že k zajištění dostatečné kapacity MHD není vždy nezbytné vynakládat další finanční prostředky. Zkrácení intervalu a nepřeplňování spojů lze v povrchové dopravě zajistit také zkrácením jízdních dob a zajištěním maximální pravidelnosti provozu. K tomuto účelu je vhodné v maximální možné využít míře prostředky přímé preference MHD, jako jsou vyhrazené jízdní pruhy, separovaná tělesa pro MHD, přednost na křižovatkách řízených SSZ a podobně. Vhodným využitím preferenčních opatření je možné posílit a zefektivnit MHD s minimálním nárůstem provozních nákladů, nebo v některých případech dokonce i s jejich snížením!

Považujeme za potřebné, aby byla zpracována komplexní odborná studie pro řešení udržitelného rozvoje osobní dopravy v Praze a současně i komplexní ekonomická analýza, která zohlední skutečně všechny přímé a nepřímé náklady a přínosy jednotlivých možných řešení osobní dopravy. Lze předpokládat, že z takové studie vyjde jako nejvýhodnější poměrně značná míra podpory veřejné hromadné dopravy (VHD), a to jak MHD, tak i regionální integrované dopravy, která může výrazně snížit intenzity IAD vstupující do Prahy z přilehlých oblastí Středočeského kraje.

Dle našeho názoru je intenzivní podpora MHD a regionální hromadné dopravy nejen výhodnější, ale zejména ve větších městech, kterým Praha bezesporu je, rovněž jedinou reálnou možností, jak zajistit i do budoucna kvalitní a efektivní osobní dopravu. Již v současnosti se Praha v některých dnech dostává na nejzatíženějších komunikacích na hranici dopravního kolapsu a domníváme se, že tuto situaci je třeba efektivně řešit dříve, než skutečně dojde k úplnému zahlcení již dnes přetížených komunikací nebo i většiny města.

K tomu je podle nás nutné, aby podpora MHD i regionální hromadné dopravy byla jednou ze zásadních priorit vedení města, aby docházelo průběžně k posilování přetížených spojů bez nutnosti šetřit na jiných místech, aby byla zajištěna v maximální míře přímá preference vozidel MHD i regionální dopravy na území města v provozu a aby město otevřeně vyzývalo občany k přednostnímu využívání MHD pro své cestování.

Vážená paní primátorko, vážení členové Rady hlavního města Prahy, věříme, že se tímto naším podnětem budete vážně zabývat a kvalitní a preferovaná MHD se stane jednou z priorit hlavního města. Domníváme se, že jsme předložili dostatečně závažné argumenty, aby toto téma stálo za vaši pozornost. Ačkoliv se nejedná o petici, bude tento otevřený dopis vyvěšen rovněž na portálu http://e petice.cz , kde jej bude moci kdokoliv podepsat a vyjádřit tím souhlas s uvedenými názory.

Budeme rádi, pokud nám vaše stanovisko zašlete elektronicky na e-mail spvhd@email.cz .

S pozdravem

 

Ing. Ondřej Kališ

a další podepsaní

 

Svůj názor na tento dopis můžete vyjádřit také na stránce http://www.tram-bus.cz/mhd-praha/otevreny-dopis-rade-hmp/

Autor: Ondřej Kališ | 2 podpisy

Více >
Petice za zachování celistvosti parku JEZERKA 418 podpisů

Petice za zachování celistvosti parku JEZERKA

Městská část  Praha 4,

Rada městské části  Praha 4,

Komise územního rozvoje a výstavby, 

18.zasedání  dne 3.10.2016

 

Petice za zachování celistvosti parku JEZERKA

Vlastník pozemku parc.č. 2383/1  v k.ú.Nusle  při ulici Jaurisova (dále jen „pozemek“) plánuje postavit na tomto pozemku  bytový dům JEZERKA o pěti nadzemních a jednom částečně zapuštěném podlaží s 11 bytovými  jednotkami.  Pozemek má v současnosti zapsán v katastru nemovitostí způsob využití zahrada a nachází se na něm zeleň.  Pozemek nemá statut stavebního pozemku. Pozemek je vtěsnán mezi  zahrady náležející k ulici Na Jezerce a mezi park Jezerka, s nímž těsně sousedí a je tedy součástí souvislého pásu zeleně, která chrání park a zlepšuje životní prostředí v lokalitě. Plánovanou stavbou by došlo k zastavění téměř celého pozemku a tím k výraznému narušení této dosud naprosto klidné lokality. Stavbou  by výrazně došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě a zhoršení podmínek v parku Jezerka, který občané využívají  k rekreaci, hraní dětí, sportování, venčení  psů atd.   Byla by zlikvidována zeleň v okolí stavby, mimo jiné  vzrostlé  kaštany nacházející se přímo u pozemku.  Byla by narušena klidová odpočinková zóna parku Jezerka, stavební  technika by zničila přístupové komunikace. Po nastěhování nových obyvatel do domu by se neúměrně zvýšilo dopravní zatížení v ulici Jaurisova a  ve spojnici  ul. Na Jezerce s Divadlem Na Jezerce (= nyní ulice bez názvu, dříve ul.Těsná). V ohrožení by byla i vstupní brána do parku Jezerka, která je součástí národní kulturní památky  " venkovská usedlost Divadlo Na Jezerce". Ulice  Jaurisova a ulice Těsná (=obě jednosměrné komunikace) slouží v současnosti  jen pro příjezd k divadlu  a přilehlé restauraci, nejsou  primárně určeny pro běžný dopravní provoz a jsou v podstatě součástí parku. Zvýšila by se  hlučnost a prašnost v lokalitě. Došlo by k obsazení  dalších již nyní nedostatečných parkovacích míst, takže v okolí by vznikla zátěžová místa kumulace vozidel, která rozhodně do parku a do jeho okolí  nepatří.  Umožněním plánované stavby  takového velkého bytového komplexu na stávající zahradě by došlo nejen  k dalšímu úbytku zelené plochy , ale především k potenciálnímu ohrožení  zastavění dalších doposud nezastavěných ploch v této lokalitě podobnými obytnými soubory.  Plánovaná stavba navíc naprosto nezapadá do rázu výstavby v lokalitě a z urbanistického hlediska by působila jako rušivý prvek.

Vzhledem k těmto skutečnostem my, níže podepsaní, předkládáme tuto petici, kterou apelujeme na zachování celistvosti parku Jezerka   a žádáme, aby Městská část Praha 4 a Rada Městské části Praha 4  žádným svým rozhodnutím neumožnila výstavbu bytového domu JEZERKA na pozemku p.č. 2383/1, k.ú.Nusle. 

Děkujeme. Za petiční výbor:

 

Irena Pospíšilová, Na Jezerce 6, Praha 4, 140 00,   mail:   irena.posp@seznam.cz,

Dana Vojtíšková,  Na Jezerce 4, Praha 4, 140 00, mail:    dana.v@centrum.cz

 

Za petiční výbor může navenek jednat kterýkoli člen výboru.

Autor: Irena Pospíšilová | 418 podpisů

Více >
PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME! 34 podpisů

PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME!

Proluka je nezastavěné místo mezi Moskevskou a Krymskou ulicí. MČ Praha 10 dne 4. 2. 2013 prodala pozemky patřící městu firmě Magnolia Invest, která zde plánuje stavbu dvou budov Carnea a Magnolia.  Máme odůvodněné obavy, že obě stavby naruší charakter, atmosféru a fungování čtvrti, přinesou zhoršení kvality života místním obyvatelům, snížení hodnoty okolních nemovitostí a znemožní konání desítek občanských aktivit, které za posledních pět let přinesly do této čtvrti nový život.

 

Hodnoty místního genia loci, tak jak jej vnímáme, jsou zejména:

- Parkové ostrovy zeleně na křížení ulic
- Malá parcelace a malé měřítko jednotlivých staveb
- Nepravidelnosti v uličních čarách
- Pitoresknost, určitá míra nahodilosti díky prorůstání starších a novějších částí zástavby
- Kaskádovitost, svažitost
- Zástavba kopírující nikoli vyrovnávající výšky terénu
- Zachovalé staré zbytky zídek a schodů
- „Kočičí hlavy” v ulicích
- Klidná rezidenční čtvrť

 

Cíl petice:

Požadujeme, aby Hlavní město Praha a MČ Praha 10 jako účastníci řízení vznesly námitky k ochraně zájmů obce a svých občanů (zejména paragraf 89 odst. 4 stavebního zákona).

Konkrétně, aby jako účastníci řízení požadovali:

 

PROBLÉM DOPRAVA

 1.  aby v zájmu obyvatel nedošlo k dalšímu dopravnímu zatížení Krymské ulice a bezejmenné ulice (spojující Moskevskou a Krymskou),

2.  aby nedošlo ke zvýšení dopravního zatížení v lokalitě a tím zvýšení hluku a znečištění ovzduší,

 

PROBLÉM DEVASTACE VEŘEJNÉHO PROSTORU

3.  aby byl zachován veřejný prostor v podobě, která umožňuje jeho aktivní využívání obyvateli (neboť veřejný prostor redukovaný na nástupní plochu do komerčních prostor parteru stavby slouží jen účelům těchto komerčních prostor a nikoli občanům),

 

 PROBLÉM ZELEŇ

4.  aby byla zachována zeleň v podobě, která slouží k odpočinku, zlepšuje ovzduší a mikroklima, pozitivně působí na psychiku, aby nebyla jen zkrášlením projektu stavebníka, ale měla místotvornou funkci,

5.  aby stavební úřad zamítl zástavbu budovou Carnea, i obdobnou budovou, pokud by měla dosahovat až k hraniční linii s ulicí Krymskou v důsledku čehož by zcela zanikla vzrostlá zeleň na místě, kde tvoří součást místního genia loci v průhledu Krymskou,

6.  aby na způsob využití a úpravy pozemcků (patřících obci) „vršovického tržíčku“ proběhla architektonicko krajinářská soutěž na podobu všestranně využitelného veřejného prostoru a zeleně,

 7.  aby byl stavebník zavázán výsledek této soutěže respektovat,

 

PROBLÉM CHARAKTER A OBJEM BUDOVY

8.  aby Hl. m. Praha a MČ Praha 10, jako účastníci řízení, odmítli blokovou zástavbu území mezi Krymskou a Moskevskou, monolitickou stavbou Magnolia a prosazovali prostupnou, rozmanitou a členitou zástavbu s různou výškou

9.   aby  Hlavní město Praha a Městská část Praha 10, jako účastníci řízení, vyžadovali omezení výšky zástavby směrem do Krymské ulice a prosazovali respektování rozdílu výšek Moskevské a Krymské ulice. (stavba, která naváže na římsy domů  v Moskevské, je o 4 metry vyšší než okolní zástavba v ulici Krymské!)

10.  aby odmítli využití parteru pro supermarket a předcházeli tak dopravní zátěži a likvidaci malých obchodů.

11.  aby vyzvali stavebníka k přepracování projektu z důvodu celkové nevhodnosti a necitlivosti ke svému okolí a doporučili stavebníkovi uspořádat architektonickou soutěž ve spolupráci s komorou architektů

12.  aby Hlavní město Praha a Městská část Praha 10, jako účastníci řízení, využili všech procesních práv k tomu, aby prosazovali výše uvedené požadavky (1. – 11.) — to včetně soudního přezkumu případného rozhodnutí, které by uvedené požadavky nerespektovalo.

 

Petiční výbor:

Kateřina McCreary, bytem Charkovská 18, Praha 10 (oprávněná jednat jménem petičního výboru)

Daniel Walter, bytem Kodaňská 28, Praha 10

Pavla Le Roch, bytem Estonská 4, Praha 10

Autor: Start Vršovice | 34 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

Hlavní město Praha x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?