Petice za dobrou alternativu středočeské dálnice D3 54 podpisů

Petice za dobrou alternativu středočeské dálnice D3

Území na jih od Prahy (mezi Prahou a Meznem) je významnou rekreační oblastí, zároveň však zdejší obyvatelé v rozvíjejících se obcích denně dojíždějí do větších měst za zaměstnáním. Oba tyto vlivy kladou velké nároky na dopravní obslužnost a současně ochranu a citlivost přístupu ke zdejší krajině. Základní podmínkou udržitelného využívání území je proto chytré a efektivní řešení osobní dopravy, které by nenarušovalo přírodní a kulturní hodnoty území.

 

Znepokojuje nás, že

- je stále prosazován v mnoha ohledech zastaralý projekt tzv. Západní varianty dálnice D3, který trpí zásadními nedostatky,
- není věnována dostatečná pozornost rozvoji místní efektivní dopravní sítě a obyvatelé jsou de facto nuceni strádat v dopravních zácpách či strpět dlouhé objíždění a denně řešit obtížnou cestu zejm. za prací do větších měst.

Podporujeme proto iniciativu Alternativa středočeské D3 a požadujeme

1) vypracovat alternativní návrhy řešení dopravní obslužnosti dotčeného území s důrazem na využití veřejné dopravy, návaznosti na Pražskou integrovanou dopravu, železnici a vhodné silniční trasy
2) bezodkladně modernizovat silnici I/3 v úseku Mirošovice – Mezno výstavbou dalších jízdních pruhů, obchvatů obcí ležících přímo v její trase (Olbramovice, Miličín aj.), mimoúrovňových křižovatek, přechodů či tunelů (apod.) tak, aby byla zajištěna plynulá průjezdnost této silnice a snížena zátěž životního prostředí obyvatel dotčených obcí
3) koncepční podporu rozvoje obcí směřující k místní stabilitě a zvýšení kvality života obyvatel, nikoliv ke zvyšování zátěže životního prostředí, plýtvání zdroji a závislosti na vzdálených regionech
4) odložit záměr výstavby středočeské D3 a důsledně aktualizovat podklady pro její ev. výstavbu na základě

odborných studií, které nebudou vycházet z údajů starších 10 let před uvažovaným termínem výstavby,
5) zohlednit přínos modernizovaného IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice pro dopravní obslužnost dotčeného území
6) zohlednit přínos modernizované silnice I/3 pro dopravní obslužnost dotčeného území
7) zohlednění technické a finanční náročnosti řešení vzhledem k jejímu přínosu

Autor: Roman Andres | 54 podpisů

Více >
Petice PROTI výstavbě obchvatu - Jílové u Prahy 6 podpisů

Petice PROTI výstavbě obchvatu - Jílové u Prahy

Z hlediska zachování a ochrany přírody,ale i dopravní obslužnosti je obchvat Jílového nesmyslný,neekonomický a nepotřebný.

Dopravní situace ve středu města není v žádném případě tak vyhrocená a nezpůsobuje větší komplikace,není tedy nutné žádné opatření vyžadující přesměrování tranzitní dopravy do okolí.S výstavbou obchvatu se extrémě navýší doprava do velmi malé oblasti a tedy i způsobí zátěž pro přírodu,navýšení dopravních nehod,negativní dopad na migraci zvěře,způsobí ,,zeď ",která bude oddělovat okraj města s přírodou.Navíc by měl procházet kolem tak klidného místa jako je hřbitov.Na počátku 90.let si tehdejší vláda nechala vypracovat geologický posudek na jehož základě je velmi nevhodné v této oblasti uvažovat o jakékoliv větší dopravní stavbě,kvůli nestabilnímu podloží.Důvodem je celá síť zlatonosných štol a chodeb.Řada z nich stále čeká na své objevení,aby se mohly stát historickou památkou nebo turistickou atrakcí.Vždyť zlato je vlastně největší doménou Jílového. 

Okolí,kudy by měl obchvat procházet by mělo sloužit obyvatelům a návštěvníkům jako lesopark k rekreaci,na volný čas,odpočinku,sportu,relaxaci,volný pohyb lesních nebo chovných zvířat,atd.Tato oblast by měla zůstat naopak cenným KLENOTEM města!Jílové u Prahy by mělo zůstat atraktivním,klidným a pohodovým místem bez jakýchkoliv velkých dopravních staveb nebo většího nárůstu nové zástaby.

Autor: Martin Šmejkal | 6 podpisů

Více >
Rekonstrukce plavební komory Vrané nad Vltavou 1 podpis chybí 9999

Rekonstrukce plavební komory Vrané nad Vltavou

Pro všechny přátele vodní dopravy všeho druhu se tímto spouští petice za rekonstrukci plavební komory Vrané nad Vltavou. V komoře je žalostně málo vyvazovacích prvků a pro posádky plavidel se stává opravdu hazardem se zdravím, někdy i životem. Jelikož je převýšení hladin vody okolo 8 metrů a vyvazovací prvky jsou až uplně nahoře, kam se absolutně nedá dosáhnout, pak zbývá jen držet se rukou žebříku a ručkovat (což je navíc dle plavebního zákona přísně zakázáno). Jelikož se komora při cestě proti proudu napouští ze strany komory, působí na loď velmi silný proud a mnohdy není v moci posádky loď udržet, pak hrozí buď že loď bude při napoušťění nekontrolovaně cestovat po komoře a narážet do boku komory ale také hrozí srážka s ostatními plavidly, nebo i pád osob do vody, což už je riziko, které bychom neradi zažili na vlastní kůži. Inspirací nám může být perfektně vybavená komora Štěchovice, která je opatřena plovoucími prvky, na které se loď vyváže a plováky pak soupají s hladinou a lana se nemusí ani převazovat. Po cestách ve vyspělích zemích Evropy se můžeme setkat i s velkým počtem levných a přesto bezpečných řešení. Například se na bok komory přivaří ode dna až na hráz ocelový profil, za který se provlékne lano a loď se pak také nemusí ani převazovat při stoupání hladiny vody, někde byl i v komorách tento systém ocelového profilu nahrazen lanem, to posloužilo také velice dobře. Jsem přesvědčen, že by se s touto komorou už mělo něco dělat. Lodní doprava každým rokem narůstá a určitě si tak po mnoha stovkách miliard proinvestovaných na českých silnicích a dálnicích zasloužila také nějakou modernizaci.

Autor: Tomáš Tvrdík | 1 podpis

Více >
Petice proti zřízení kamerového systému v obci Zdiby 94 podpisů

Petice proti zřízení kamerového systému v obci Zdiby


Kamerový systém v obci Zdiby


Dne 6.10.2016 byla zveřejněna na webových stránkách obce Zdiby výzva a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, nazvanou "Kamerový systém v obci Zdiby". 

Zadávací dokumentace velmi obecně uvádí, že kamerový dohlížecí systém bude v obci vybudován v souladu s požadavky OP Zdiby, Policie ČR a občanů obce. Ze zadání vyplývá, že kamerový systém má sloužit k odhalování  přestupků a trestné činnosti, k zajištění rozpoznávání RZ automobilů k výše uvedenému účelu.

Lze souhlasit s tím, že v obci s kvalitní infrastrukturou, dostatečně zajištěným předškolním a školním vzděláváním, službami apod. může být vybudování kamerového systému určitým navýšením bezpečnostního standardu života, doplňující činnost obecní a státní policie. 

Situace v naší obci je však diametrálně odlišná. Velmi podstatný je i ekonomický aspekt toho záměru.

Zadávací dokumentace "Kamerového systému v obci Zdiby" předpokládá hodnotu plnění ve výši 1.600.000,- Kč bez DPH. Hovoříme tedy o téměř 2 mil. Kč z rozpočtu naší obce, který je navíc pro rok 2016 schodkový. Z dosavadních informací není ani známo, že by pro tuto investici byla obcí podána jakákoliv dotační žádost. 

Z toho důvodu v dané situaci vnímáme zřízení kamerového systému v obci Zdiby za předražené a zbytné.

Domníváme se, že vyšší prioritu mají např.:

⦁    vybudování komunikací pro pěší, včetně přechodů pro chodce;
⦁    realizace chybějící povrchové úpravy komunikací v mnoha částech obce, včetně   oprav komunikací poškozených;
⦁    navýšení nedostatečné kapacity kanalizace v obci;
⦁    rozšíření veřejného osvětlení do  neosvětlených částí obce a současně oprava osvětlení nacházejícího se v havarijním stavu;
⦁    řešení nevyhovujícího technického stavu budovy staré školky, navýšení kapacity školky a školy, včetně zajištění tělocvičny a venkovního sportoviště pro školu;
⦁    zajištění lékařské péče v obci a rozvoj dalších služeb;
⦁    úprava pozemkových majetkových poměrů místního fotbalového hřiště, která brání jeho dalšímu rozvoji a vybudování odpovídajícího zázemí.

Nejsme přesvědčeni o nezbytnosti a naléhavosti této investice, ani o celkové její hospodárnosti. Zadavatelskou činnost navíc nevykonává obec Zdiby, nýbrž společnost MZP Consulting, s.r.o., se sídlem v obci Nebužely, z čehož lze dovozovat další související náklady. V neposlední řadě je třeba uvést, že ze zadávací dokumentace pro "Kamerový systém v obci Zdiby" není zřejmý rozsah dodávané zakázky ve vztahu k předpokládané ceně díla, tj. k částce 1.600.000,- Kč bez DPH. Zadávací dokumentace sice odkazuje na projektovou dokumentaci, ta však není zveřejněna. 

Za daných okolností by mohla být přechodným suplujícím řešením kamerového systému změna zaměření výkonu služby obecní policie obce Zdiby a provádění vyššího dohledu. 

 

Žádáme tedy, aby vedení obce Zdiby zrušilo vyhlášené výběrové řízení nazvané "Kamerový systém v obci Zdiby", současně aby se zasadilo o dosažení účelu, sledovaného navrhovaným kamerovým systémem efektivním nastavením charakteru činností obecní policie. 

Nadále uvítáme, pokud jako občané budeme moci na zajištění bezpečnosti v obci participovat např. formou veřejného projednávání nastavení bezpečnostních postupů a opatření v naší obci. 

 

Tuto výzvu potvrzujeme svým dále uvedeným podpisem.


 

 

 

 

Autor: Jitka Homolová | 94 podpisů

Více >
Uvolnění levého pruhu silnice II/608 od hranice obce Zdiby a Praha - řešení dopravní situace 650 podpisů

Uvolnění levého pruhu silnice II/608 od hranice obce Zdiby a Praha - řešení dopravní situace

''V roce 2014 byla zrekonstruována silnice 11/608 p. č. 1438/1 - Ústecká ulice v Dolních Chabrech v Praze. Od hranice katastru Hlavního města Prahy byl u této dříve dvouproudé silnice po ukončení rekonstrukce omezen provoz pouze do pravého pruhu. Levý pruh byl natřen bílými čarami, aby se stal pruhem neprůjezdným. 
V současné době se každý den v ranní špičce doprava na silnici 11/608 zastaví již před sjezdem na Klecany a auta stojí nebo velmi pomalu popojíždějí až do Prahy. Autobusy na linkách 370, 371, 372, 373 a 374 nabírají průměrně třicetiminutová zpoždění. 
Chtěli bychom, aby byl levý jízdní pruh Ústecké ulice směrem do centra uvolněn pro veškerou dopravu nebo minimálně pro autobusovou dopravu. Myslíme si, že uvolnění cca 1,5 km komunikace, kterou by mohli řidiči používat, by bylo přínosné pro průjezdnost tohoto úseku a zrychlení provozu. Je samozřejmě nutné dbát na bezpečnost, proto by měl být v místě odbočení do ulice Obslužná provoz sveden do jednoho pruhu a za tímto křížením znovu uvolněn. 
Na 1. km i 9. km sjezdu z dálnice D8, které jsou spojeny se silnicí 11/608 jsou průmyslové zóny a neustále vznikají další plochy skladových areálů, jejichž provozem bude nadále v budoucnu zvyšována dopravní zátěž tohoto území. 
Nemalé finanční prostředky vynaložené v roce 2014 na rekonstrukci Ústecké ulice při jejím používání jen z poloviny považujeme za nehospodárně vynaložené. 
Vzhledem k tomu, že ranní dopravní situace na dálnici D8 i silnici 11/608 směrem do Prahy začíná být neúnosná, dochází k narůstající nehodovosti v těchto úsecích, doprava se zbrzdí na obou silnicích v katastru obce Zdiby a pomalu popojíždí do Prahy, jsou kolony dennodenní problém. Při narůstajícím počtu osobních automobilů, které směřují do Prahy, a v každém cestuje většinou pouze jeden člověk, je důležité motivovat občany, aby používali pro cestu do Prahy hromadnou autobusovou dopravu. Při jejím použití se sníží počet automobilů na silnici a zároveň zrychlí doprava. Nyní ovšem mohou při jízdě autobusem počítat pouze s tím, že musí použít autobus odjíždějící o 30 minut dříve, než potřebují, aby se dostali včas do zaměstnání či školy.''

Celkově vzhledem k přísunu velkého množství obyvatel v minulých letech je třeba situaci na příjezdu do Prahy v dlouhodobém horizontu začít řešit. 
Vyzýváme Vás tímto, abyste se zasadili o to, aby byl levý jízdní pruh Ústecké ulice uvolněn pro veškerou automobilovou dopravu nebo minimálně pro autobusovou dopravu a aby se kraj začal zabývat tvorbou plánu na zlepšení celkové dopravní infrastruktury na severní části Prahy, což potvrzujeme níže svým podpisem.

Klára Čížková Rothová, Lukáš Drápela

 

Autor: Lukáš Drápela | 650 podpisů

Více >
petice za zklidnění dopravy v Hořovicích a řešení obchvatu města 33 podpisů

petice za zklidnění dopravy v Hořovicích a řešení obchvatu města

Vážený pane starosto.

Obracíme se na Vás jako obyvatelé města Hořovice, především ulic Příbramská a Pražská, 9.května, Tyršova s otevřeným dopisem - peticí, ve kterém sdělujeme naše obavy nad dopravní situací v našem městě.

V posledních několika měsících jsme zaznamenali zhoršení dopravní situace v našem městě. Týká se to zejména silnic č.  114  ( Pražská, 9.května, Tyršova ) a č. 1149 (ulice Příbramská).

 Zhoršení situace spočívá v několika aspektech:

- silnice 2. třídy jsou využívány nadměrnou kamionovou a nákladní dopravou. Hlavním problémem je, že silnice 2. třídy a 3. třídy nejsou ze své povahy určeny pro provoz kamionů a těžkých nákladních vozidel. Závažnějším problémem ovšem je, že ani jedna ze silnic není pro takovou dopravu určena – neexistuje dostatečné dopravní značení a zřejmě ani podklad silnic není pro takto těžký provoz určen, neboť dochází k ničení domů v okolí těchto komunikací i silnic samotných.

Nutno podotknout, že kamionová a nákladní doprava nerespektuje ani zákonem zakázané doby provozu, které jsou v době mimo prázdnin v neděli od 13:00 do 22:00 a v době prázdnin ještě v pátek od 17:00 do 22:00 a v sobotu od 07:00 do 13:00 (platí pro vozidla nad 7,5t a vozidla nad 3,5t s připojeným přípojným vozidlem).

V důsledku toho dochází zejména:

- k ohrožení zdraví a bezpečí všech, kteří se pohybují kolem komunikací a to zejména z důvodu hlučnosti a kouřivosti kamionů, nadměrné hlučnosti některý druhů motocyklů a jiných vozidel a kvůli četnosti provozu.

- znehodnocení technického stavu okolních domů, neboť těžká kamionová doprava a nákladní vozidla způsobují, otřesy a chvění, které není absorbováno podkladem vozovky a je tedy přenášeno na okolní budovy. V důsledku toho dochází ke znehodnocení majetku, neboť se objevují praskliny a trhliny v omítkách a zdech!

- snížení kvality života všech zejména však na ulicích Pražská, 9.května, Tyršova, Příbramská a dále přilehlých ulic.

Vzhledem k výše uvedenému Vás proto vyzýváme, abychom situaci společnými silami začali řešit. Existuje dle našeho názoru několik efektivních způsobů řešení, které by z krátkodobého hlediska měly vést ke zklidňování dopravy v obci a z dlouhodobého hlediska by měly vést k zákazu či omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel do města a k celkovému konceptu řešení dopravy kolem města: 

Měli bychom z titulu města začít aktivně pracovat na opatřeních, která povedou k vynucení dodržování rychlosti na území města. Tento tlak bychom měli zejména vyvíjet směrem k Policii ČR, městské policii  ale měli bychom i aktivně přijmout opatření, které by vynucení pravidel a represi přestupků podpořilo – například aktivními radarovými systémy, zpomalovacími semafory či retardéry.

Z dlouhodobého hlediska bychom měli také zvážit přijetí těchto opatřeních:

   - vytvořit tzv. adaptační úsek pro postupné snižování rychlosti pomocí např. dopravního značení, menší šířky jízdního pruhu nebo příčných prvků na vozovce a to ještě před vjezdem do města.

   - změnit uspořádání na vjezdu do města tak, aby znemožnilo vjíždět vysokou rychlostí a to pomocí například vjezdových ostrůvků, fyzickému zúžení, malé okružní křižovatky atp.

  - vytvořit přirozené bariéry při průjezdu obcí – například vytvořením přechodů pro chodce, které na některých místech ulic Příbramská , Pražská, Tyršova i  9. Května chybí, a která by vedly ke změně režimu průjezdu městem.

- měli bychom uvažovat o dalších zklidňujících opatřeních, např.:

  - Informační opatření, která upozorňují účastníky provozu, že se očekává určité chování – například umístěním dopravních značek s omezením rychlosti či informační tabule atp.

  - úpravy v horizontálním (zúžení vozovky) i vertikálním směru (výškové vychýlení příčnými prahy).

Ale především, měli bychom opět aktivně otevřít debatu dávno plánovaného obchvatu města a přednést požadavek na kompetetní orgány státní správy. Vypadá to, že se v několika posledních letech nepodniklo vůbec nic a chování města a zastupitelů spíše připomíná smíření s danou situací.

Obecného zamezení vjezdu kamionové a nákladní dopravy do města Hořovice či alespoň vymezení doby, v rámci které není vjezd přípustný (noční klid, soboty, neděli, svátky aj.). Tuto skutečnost lze navrhnout, neboť se lze domnívat, že komunikace je využívána kamionovou dopravou za účelem zkrácení si z dálnice D5 směrem na jih či vyhnutí se placeným úsekům. Tento podnět by tedy mohl být vydán a stanoven přímo obcí s rozšířenou působností po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a to dle zákonů č. 13/1997 Sb., č. 361/2000 Sb. Zde se lze mimo jiné dočíst, že pozemní komunikace smí být užívány bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, přičemž silnice 2.třídy a 3. Třídy nejsou určeny pro tranzitní přepravu.

Měli bychom začít vyvíjet tlak na krajské úřady, abychom docílili snížení přípustné hmotnosti průjezdu městem po zmíněných silnicích. Tím bychom alespoň částečně zamezili vjezd nejtěžších kamiónu do naší města.

Tento otevřený dopis - petice je adresován zejména panu starostovi a zastupitelům města Hořovice a měl by sloužit jako startér pro diskuzi k opatřením, která můžeme přijmout ihned a na kterých bychom měli začít pracovat. Účinnějšího a rychlejšího postupu ovšem dosáhneme i kolektivní cestou. Dokážeme si představit, že se stejnými problémy se potýkají přilehle obce kolem silnice 114. Jsme připraveni  vést diskuze tak, abychom v některých otázkách postupovali konzistentně a zejména společně.

Přílohou tohoto dopisu je seznam všech, kteří s podporou neváhali.

Očekáváme, že povedete a vyvoláte diskuzi na toto téma na některém z blížících se zasedání zastupitelstva.

Za obyvatele města Hořovice

Ing. Karel Hasman, Anýžova 96, Hořovice

v Hořovicích 22.9.2016 ( Světový den bez aut )

Autor: Karel Hasman | 33 podpisů

Více >
PETICE na podporu starostky obce Mgr. Jany Münzbergerové 81 podpisů dosaženo

PETICE na podporu starostky obce Mgr. Jany Münzbergerové

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,

v posledních dnech rozvířily atmosféru naší obce znepokojivé informace o počínání některých občanů a zastupitelů, kteří se rozhodli zaútočit na dobré jméno a funkci starostky Jany Münzbergerové.

Je-li špiněno jméno člověka, nemělo by se mlčet. A nemělo by se mlčet a nekonat, je-li dokonce potají plánováno odvolání paní starostky, kvůli krokům, kterými se poctivě snaží hájit zájmy obce jako celku. Jedná se hlavně o připravovanou dočasnou stavební uzávěru, která by měla zabránit nevratným stavebním změnám na některých pozemcích určených k výstavbě a přispět k rozumné úpravě územního plánu obce. Současný územní plán obce ve spojení s plány některých developerů hrozí dalším nekontrolovatelným nárůstem rodinných a zejména bytových domů v obci a s tím spojený růst obyvatel, aut, dětí školou povinných atd. bez výstavby odpovídající infrastruktury. To vše by zkomplikovalo život v mnoha ohledech nám všem.

To dokonce uznávají i ti zastupitelé, kteří svým hlasováním následně nechávají volnou ruku developerům. Za naprosto skandální považujeme např. výrok paní zastupitelky Těthalové před hlasováním zastupitelstva o stavební uzávěře, kdy paní Těthalová veřejně na zasedání 7.3.2016 uvedla: „….Chápu, že se nemůže tolik stavět a být jedna střecha na druhé, auta se sem nevejdou, děti se sem nevejdou atd. ….Ale pro nás jako rodinu je to nekomfortní……já budu hlasovat proti stavební uzávěře.“ Zastupitelka tak veřejně i s přiznáním dala přednost svému soukromému zájmu, neboť její rodina je spoluvlastníkem dotčených pozemků, před zájmem veřejným!

Stejně tak zastupitel Krása na následujícím veřejném zasedání 11. 4. 2016 řekl: „… já vás znova, předkladatele těchto návrhů (pozn. stavební uzávěry), žádám o zvážení, jestli to chcete vztáhnout na všechny pozemky, o kterých jste tu mluvili. Já za sebe říkám, že pokud na ten pozemek, jehož jsem spolumajitelem, to budete vztahovat, já budu živým příkladem, že to je konfliktní opatření.“ Oba dva citovaní zastupitelé jsou v morálním střetu zájmů a upřednostňují svůj soukromý zájem nad zájmy obyvatel, které zastupují.

Nepokrytá snaha obhajovat soukromé zájmy a zájmy developerů vyústila do podoby útoku na paní starostku Münzbergerovou. Její odvolání má za cíl zabránit dočasné stavební uzávěře a připravovaným změnám územního plánu. Výše popsanou situaci považujeme my níže podepsaní za naprosto nepřijatelnou a proto:

My níže podepsaní občané obce Husinec – Řež prostřednictvím této petice podporujeme Janu Münzbergerovou jako řádně zvolenou starostku naší obce a požadujeme její setrvání ve funkci. Dále požadujeme, aby zastupitelstvo obce pokračovalo v krocích, které omezí potenciálně konfliktní a předimenzovanou plánovanou výstavbu v obci (dočasná stavební uzávěra u vybraných pozemků určených k výstavbě, změna územního plánu a uvedení územního plánu obce do souladu s reálnými možnostmi obecní infrastruktury).

Autor: Martin Kubica | 81 podpisů

Více >
PETICE PROTI VÝSTAVBĚ VODNÍ NÁDRŽE NA KLENICI U VANČUROVY ULICE V MLADÉ BOLESLAVI 87 podpisů

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ VODNÍ NÁDRŽE NA KLENICI U VANČUROVY ULICE V MLADÉ BOLESLAVI

My níže podepsaní občané podáváme touto peticí

NESOUHLAS S VÝSTAVBOU RYBNÍKA / NÁDRŽE na vodním toku Klenice

My níže podepsaní občané podáváme tuto petici zejména z těchto důvodů:

Vodní dílo, ke kterému vyjadřujeme svůj nesouhlas, nebude plnit městem Mladá Boleslav deklarovaný cílový účel – čerpat vodu na požáry z důvodu mělké vodní nádrže a nebude vhodné pro rekreační účely.

Množství naplavenin, které se zde budou shromažďovat po vydatnějších deštích a jarních táních, bude z vodohospodářských důvodů vyžadovat pravidelnou revitalizaci díla. Navrhovanou vodní nádrž nelze zcela vypustit. Čištění, ke kterému se vedení města zavázalo, je značně nákladné. Nejen vlastní odbahnění, ale i sušení kalu, jeho přeprava a uskladnění budou trvalou několika milionovou finanční zátěží města, tedy nás všech, a perioda nutného čištění vzhledem k malému objemu díla bude kritická.

Zatopením této části lesoparku Štěpánka bude zásadně ohrožena existence 150 let starých lip, které zde tvoří cenné stromořadí a jehož ekologická škoda by úhynem, z důvodu trvalého zamokření, přesáhla stovky tisíc korun.

Značné obavy jsou ze zatopení podsklepení okolních domů spodními vodami, ze zvýšení hlukové zátěže rekreačním provozem díla, z nárůstu bezpečnostních rizik a z nedostatečně zajištěného parkování.

Nádrž představuje zhoršení povodňové situace. Současná louka při postupném zaplavování odčerpá značné množství povodňové vody vsakem. Nádrž naopak více vody pojmout nemůže, a tak vznikne riziko jejího vylití do přilehlých částí této lokality.

Zásadně vzroste hygienické riziko dopadu díla na blízkou lokalitu a potenciální zdravotní rizika vázaná na stojaté vody.

Argumentace vedení města, že záměr je jen návratem zpět k původnímu rybníku, je naprosto nepodložená. V těchto místech stával pouze sezonní rybník, který sloužil pivovaru a na jaře se zase vypustil.

Nádrž je nejméně vhodným a přitom nejdražším řešením. Studie vypracovaná odborníky hovoří o daleko vhodnějším využití prostoru – meandrech, které by vrátily Klenici její původní přírodní ráz.

Jsme PRO realizaci dlouhodobě udržitelného řešení zanedbaného toku Klenice formou profesionálně vybudovaných MEANDRŮ, které jsou přírodě blízké, zpomalí tok Klenice, zpříjemní klima zdejší lokality, zvětší biodiverzitu a zatraktivní celé toto území.

Petiční výbor:

Milada Vrbová, Zalužanská 1276, Mladá Boleslav, předsedkyně ZO ČSOP Klenice

Ing. Zdeněk Šváb, Hwiezdoslavova 682, Mladá Boleslav

František Vidner, Jilemnického 676, Mladá Boleslav

Zastupováním jsou pověřeni všichni tři členové.

Autor: Milada Vrbová | 87 podpisů

Více >
Lakovna BENET - Čejetice u Mladé Boleslavi 24 podpisů chybí 76

Lakovna BENET - Čejetice u Mladé Boleslavi

My, níže podepsaní občané, žádáme prostřednictvím této petice dle čl. 18 Listiny práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, aby bylo co nejdříve zahájeno jednání o odstranění stavby s okamžitým zákazem provozu činnosti, která je v rozporu s funkčním využíváním ploch respektive s územním plánem (regulativem) pro tuto lokalitu.
Společnost BENET AUTOMOTIVE s.r.o., IČO 261 96 891, Chobotecká 365, Čejetice, 293 01  Mladá Boleslav 1, provozuje sériovou výrobu lakování, broušení a kompletaci dílů pro automobilový průmysl. Tato činnost probíhá ve třísměnném provozu v těsné blízkosti obytné zóny. Tato činnost je provozována v rozporu s kolaudačním řízením. Na tuto skutečnost je neustále upozorňován stavební úřad v Mladé Boleslavi. Bohužel díky liknavému přístupu pracovníků MMMB k této záležitosti je tato situace již déle než půl roku v řízení. Každodenními exhalacemi, výpary a hlukem tato činnost narušuje běžné občanské soužití v této lokalitě. V těsné blízkosti provozu lakovny se nachází také zahrádkářská kolonie, kde pěstují obyvatelé Čejetic různé plodiny. Pravděpodobně již nebudou tak zdravé jako doposud!
Jako občané již řadu měsíců na tuto situaci a nutnost jejího systémového řešení bezúspěšně upozorňujeme. Na základě častých podnětů byla provedena kontrola pracovníky stavebního odboru MMMB. Závěrem této návštěvy, ale bylo zahájení řízení na změnu/dodatečné povolení stavby. V tomto případě jde o porušení platného regulativu pro toto katastrální území, ve kterém je povolena pouze výrobní, skladovací a obslužná složka s mírnou zátěží okolí. Čekat, už ale dál nechceme. Neustálé oddalování rozhodnutí přináší rizika v podobě, stále se zhoršující kvality ovzduší a občanského soužití v této oblasti. V neposlední řadě také obtěžující hluk s rušením nočního klidu při střídání směnného provozu.
Žádáme proto zastupitele a stavební odbor města Mladá Boleslav, aby se zahájením řízení na odstranění stavby a zakázání činnosti začali neprodleně zabývat a prosadili tak bezodkladnou nápravu situace. Žádáme, aby tak opět zajistili zdravé a důstojné bydlení v lokalitě Čejetic u Mladé Boleslavi a občané byli opět ve středu jejich zájmu.
 
Za petiční výbor:
Patrik Suder, Čejetice

Autor: Patrik Suder | 24 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

Středočeský x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?