Petice proti vedení mezinárodního železničního koridoru středem obcí dolního Poberouní Praha-Beroun
87 podpisů

Petice proti vedení mezinárodního železničního koridoru středem obcí dolního Poberouní Praha-Beroun

Autor: Spolek na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích | vloženo: 05.12.2015 | 87 podpisů
Sdílejte s přáteli

V roce 2014 proběhlo v městě Černošice dvojí měření hluku vznikajícího z provozu na železniční trati. Obě měření nezávisle na sobě prokázala, že hluk z provozu tratě je v denní době na horní hranici dovoleného zatížení 70dB a v noční době povolenou normu překračuje o 3,7 dB. Tímto je porušován zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a porušení ust.§ 30 odstavce 1 tohoto zákona. Z porovnání grafikonů vlaků je pravděpodobné, že toto porušování zákona neustále trvá. Uvedené limity jsou platné v rámci tzv. staré hlukové zátěže. Pro novou stavbu by měly platit limity tzv. nové hlukové zátěže, které jsou o 15dB přísnější a to 55dB pro den a 50dB pro noc mimo ochranné pásmo dráhy.

Máme za to, že již takto nadlimitně zatížené území není možné zatížit dalším zvýšením počtu vlaků, případně vyšší rychlostí, což představuje další hlukové zatížení. Nárůst počtu průjezdů vlaků v roce 2020 se podle materiálu SŽDC předpokládá až na 280 a zvýšení povolené rychlosti na 120km/h.

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 z 30.1.2012 mj. vyplývá, že stavba nesmí být bez dalšího automaticky umístěna do území, které je již za stávajícího stavu nadlimitně zatíženo. Jiná ochrana proti hluku než vysoké betonové bariery zatím v ČR nejsou a tím bychom nechali rozdělit naše města na dvě poloviny a značně znehodnotili vzhled našich obcí. Zavádět dopravu do středu měst je taková chyba jako zavedení dálnice do středu Prahy a magistrálou protnout Václavské náměstí.

Z těchto důvodů považujeme za nutné bránit se připravované stavbě Optimalizace žel. tratě Praha - Beroun. Je nutné tuto trať zachovat pro obslužnost obyvatel a pro koridor na Německo najít jinou trasu, která nebude na úkor zdraví obyvatel žijících v okolí trati. Naši předkové tuto trať vybudovali pro svojí obsluhu a ne pro nákladní dopravu se sousedním státem. Važme si krásného a pro rekreaci hezkého prostředí a nenechme si ho kazit. Musíme vyvinout tlak na čelní představitele státu pro hledání nové trasy koridoru železniční dopravy v zájmu ochrany zdraví obyvatel a zachování přírodního bohatství v údolí řeky Berounky. Čím nás bude víc, tím větší tlak můžeme uplatnit.

Jakmile dovolíme připravovanou stavbu Optimalizace trati Praha - Beroun, tak novou trasu nákladní a rychlíkové dopravy 50 let nebude nikdo řešit. Zbytek našeho života a život našich dětí bude obtěžován nadměrným hlukem a naše zdraví a ráz krajiny bude zničen. Musíme se bránit třeba i soudně.

Žádáme Vás všechny, kdo máte zájem zachovat naší přírodu v údolí řeky Berounky a nenechat si nadměrným hlukem ničit zdraví, přidejte se k nám a potvrďte svým podpisem souhlas s touto peticí.

Komu bude petice předána: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, SŽDC, KHS, předseda vlády

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 37

20. 12. 2015 | Josef J. |
Signatáři, kde jste byli v dosavadním průběhu EIA?
Ano, měl se postavit tunel, kterým by dálkové vlaky byly za 15-20 minut v Berouně místo klikaté cesty údolím Berounky. Ale ta trať potřebuje optimalizaci i kvůli příměstské dopravě, poruchy tam jsou daleko častější než na většině ostatní tratí z Prahy.
Požadavek na vedení dálkové dopravy přímou trasou je pochopitelný. Ale protestem proti jakémukoli vylepšení trati jste sami proti sobě. I když reálně hrozí, že jak bude trať zmodernizovaná, přímější se už dlouho nepostaví.
+2 | -0
doporučit +
19. 12. 2015 | Bronislav Němeček | Černošice
Souhlasím s textem petice. Navrhnout a projektovat železniční koridor s mezinárodní nákladní a rychlíkovou dopravou v hustě obydlené příměstské a rekreační oblasti je skutečně nesmysl. Také shodný výběr nové trasy, s původní trasou spolu se všemi stávajícími směrovými a sklonovými traťovými poměry, nemůže nikdy vyhovět rychlostním nárokům kladeným na nový koridor. Pokud k tomu přesto dojde, bude stejně nutné dodržet všechny platné zákony, předpisy, nařízení a normy a při hledání kompromisních řešení utrpí všichni - obyvatelé města, vedení města a také provoz tratě. Vážený pane Jirko Tojejedno, mýlíte se, když píšete: „Faktem je, že trať je dnes v dezolátním stavu a udělat se prostě musí, a to samozřejmě za použití technologií odpovídající letopočtu“. Trať s provozem směrem Radotín -Černošice – Mokropsy, byla rekonstruována v r.2011, a to světově nejlepší technologií, tedy prostřednictvím nejmodernějšího obnovovacího stroje, vyrobeného rakouskou firmou Plasser – Theurer, a zapůjčeného pro tuto práci od německé stavební firmy Wiebe. Byly provedeny veškeré práce sanačního charakteru, tj. pokládka geotextílie, zhutněného štěrkopísku, čištění štěrkového kolejového lože, výměna betonových pražců a natažení dlouhých kolejnicových pasů příslušného typu UIC 60. Podbíječkovým automatem téhož výrobce bylo provedeno podbíjení štěrku a laserové zaměření a vyrovnání tratě do stanovené nivelety. Trať s provozem směrem Černošice-Mokropsy – Radotín byla rekonstruována v letošním roce, tentokrát to nebylo prostřednictvím obnovovacího stroje, ale prostřednictvím sanační čističky SČ – 600S s použitím souprav mechanizovaných vozů MVV a MZV. Byly vyměněny pouze vadné betonové pražce, ale také byly nataženy dlouhé kolejnicové pasy a provedeno bylo podbití podbíječkovým automatem firmy Plasser-Theurer. V obou případech bylo provedeno sváření kolejnic, a tím vytvoření bezstykových kolejí. Jediný rozdíl vůči plánované skladbě koridorové tratě je eventuálně ve spojení kolejnice s pražci, které je nyní standartní - šroubované s pryžovými podkladnicemi a spojení u plánované koridorové tratě je formou či prostřednictvím vytvořeného pružného tvaru speciálně stočené kovové kulatiny. Oba způsoby spojení jsou však povolena a vhodná. Co se týče „zastaralosti“ sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, všimnul jsem si, že mnohé bylo poslední dobou vyměňováno a modernizováno pracovníky firmy AŽD Praha s.r.o., která je v ČR leadrem pro tuto oblast. Závěrem, tohoto výčtu nedávno provedených prací, mohu s klidným svědomím pana Jirku Tojejedno i všechny ostatní informovat, že dvoukolejná trať, procházející městem Černošice, je nadstandardně v dobrém stavu a dlouhá léta ještě bude.
Nyní ještě k druhému tvrzení pana Jirky Tojejedno. Já bydlím u tratě v Černošicích 33 let a hluk mně vadil, vadí a bude vadit, ale když jsem se do Černošic přistěhoval, musel jsem počítat s tím, že se musím smířit s hlukem, který ale odpovídá zákonem stanoveným normám. Jestliže SŽDC s.o. hygienické limity nedodržuje, ale dokonce překračuje, škodí tak mému zdraví . Mám přece jako každý dotčený občan Černošic právo s tím nesouhlasit a žádat nápravu peticí či jakoliv jinak. V demokratické společnosti je úplně jedno, jestli dotčený občan bydlí v Černošicích 3, 5 , 10, 20, 30 let a nebo je starousedlík. Prostě všichni v této věci mají stejná práva.
Myslím, že jste již pochopil, že svým tvrzením jste se vyřadil ze slušné demokratické společnosti, proto jste se ani nepřiznal ke svému pravému jménu.


+1 | -1
doporučit +
17. 12. 2015 | Matěj Cibulka | Černošice
Milý pane Tojejedno, když se podíváte do zprávy EIA, kterou předložil SUDOP k projektu Optimalizace, zjistíte, že i po rekonstrukci žel. spodku a svršku nemá dojít k výraznému zlepšení hlukových poměrů, naopak přes den se má o málo zhoršit a v noci nepatrně zlepšit. Já to chápu jako důsledek navýšení počtu vlaků a jejich rychlosti. Hluk bude stejný, tedy na hraně starých hlukových limitů, jen tu bude jezdit více vlaků. Osobně jsem na železnici a hluk z ní, když se pohybuje v zákonných limitech, zvyklý. Jeden z důvodů pro koupi pozemku v Černošicích, byla skvělá dostupnost Prahy právě po železnici. Jen si myslím, že lidé, kteří žijí v jejím okolí, mají právo na dodržování zákonů, které chrání jejich zdraví.
+1 | -1
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 87 (+7 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Novotná | Černošice
 • Martin Novotný | Černošice
 • Irena Eckertová | Černošice
 • Štefan Capko | Černošice
 • Magdalena Capková | Černošice
 • maria cavina | černošice
 • Jan Strnad | Černošice
 • Lenka Strnadová | Černošice
 • Eva Bachiri | Černošice
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici