PETICE
313 signatures remaining 187

PETICE

Author: Pavla Marková | Uploaded: 19.04.2018 | 313 signatures
Share it with your friends

PETICE občanů podaná podle ustanovení § 1 z. č. 85/1990 Sb., v platném znění

 

My, níže podepsaní občané, zejména rodiče žáků a bývalí žáci Základní školy Valašské Meziříčí Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace, IČ 452 11 451, se sídlem Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí

jsme po důkladném posouzení všech okolností velmi vážné situace, která může následovat po provedení konkursu na pracovní pozici ředitele výše uvedené základní školy, pokud by opět byla konkursem vybrána paní PhDr. Milena Medková, dosavadní ředitelka této školy,

jsme o své vlastní vůli ve snaze přispět ke správnému rozhodnutí konkursní komise touto peticí vyjádřit nesouhlas s tím, že do konkursní komise byli jmenováni jako její členové:

Paní Mgr. Jana Bernátková, učitelka základní školy Valašské Meziříčí, Křižná, neboť tato přímo a při všech příležitostech podporuje jednání a chování, byť by to bylo nesprávné současnou ředitelku školy, ačkoliv je jí známo, že byly na paní ředitelku v nedávné době podávány stížnosti či podněty nebo návrhy na její odvolání právě pro nepřijatelný přístup paní ředitelky k žákům školy a k některým rodičům, takže její působení v konkursní komisi nebude ať při jejím jednání či rozhodování objektivní,

Paní MUDr. Libuše Dvořáková, je jmenována do komise za školskou radu, která je ve školské radě jmenována za zřizovatele Město Valašské Meziříčí, není tedy zástupcem rodičů (ve škole nejsou její děti žáky). Ve školské radě je zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků či zletilých žáků pan Radek Adamec Dis., který je náhradníkem a s ohledem na jeho pozici ve školské radě by jeho účast v konkurzní komisi bylo nejen odbornější, ale lze tvrdit, že i přínosnější.

Máme za to, že správným složením konkurzní komise může být zajištěno objektivní a správné rozhodnutí, kterým bude vybrán takový kandidát, jehož jak odborný tak morální profil bude garantovat to, že žáci uvedené školy budou po všech stránkách vzděláváni a tím i vychováváni k takovým hodnotám, jako jsou upřímnost, pravdomluvnost, ochrana a pomoc slabším, naslouchání odlišným názorům, napomáhání spravedlivým projevům, úcta k pedagogům, kteří berou své povolání učitele jako poslání a snaží se žákům co nejvíce ze svých znalostí a zkušeností předat a motivovat je k hlubšímu vzdělávání, což se v poslední době, za vedení školy paní ředitelkou, stalo pouze slovní proklamací, nikoliv tím, co by se stalo denní praxí ve škole.

Mnozí z učitelů, kteří právě vedli výuku svých předmětů na vysoké úrovni nejen z odborného hlediska, ale i z morálních hledisek, tolik potřebných v současné době, odešli a takovou ztrátu pocítili nejen samotní žáci, ale i jejich rodiče.

Snahou petice je tedy nejen to, co již bylo výše uvedeno, ale dosáhnout toho, že školu povede nejen skutečný odborník, ale i ten, pro kterého nejsou morální hodnoty jen pojmem, ale skutečnou hodnotou, ke které je zapotřebí vést žáky a to zvláště vlastním příkladem. 

News

26.04.2018 19:31

Zákon výslovně stanoví, že ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno ani nesmí být jeho výkon nikomu na újmu. To mimo jiné znamená, že petici může podepsat i občan mladší 18-ti let, který je schopen dostatečně chápat objem a míru informací v petici. Shromažďováním podpisů na místě veřejně přístupném může být pověřena osoba starší 16-ti let.

POKUD SE K PETICI PŘIPOJUJETE, PAK PŘIPOMÍNÁM, ŽE PRO PLATNOST HLASU JE POTŘEBA KONTAKTNÍ ÚDAJE POTVRDIT NA VAŠEM EMAILU.

 

 

08.05.2018 08:13

PROSÍM 22 HLASUJÍCÍCH, ABY POTVRDILI VYPLNĚNÉ ÚDAJE VE SVÝCH EMAILECH, ABY BYL JEJICH HLAS PLATNÝ.

 

09.05.2018 08:53

Prohlášení autorky petice Pavly Markové adresované redakci JALOVCE

Jsem zákonným zástupcem žáků ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí. Školu loni absolvoval syn Vilém a stále navštěvují dvě dcery Karolína a Adéla.

Již ve školním roce 2016/2017 jsem jako rodič zaznamenala z vyprávění svých děti prapodivné události. Náhle byla ve škole zrušena nabídka knižních klubů. Moje děti si vždy pravidelně knihy objednávaly. Šetřilo mi to čas i peníze. Nemusela jsem nic sama objednávat, ani hradit poštovné a knihy byly vždy levnější než v jiných knihkupectvích.

V lednu 2017 mi syn sdělil, že se mezi žáky školy povídá, že paní učitelka Mgr. Renata Gehringer byla zástupkyní školy Mgr. Ilonou Hanzlovou násilně proti své vůli odvedena přímo před zraky celé třídy z hodiny fyziky, kdy jí nebylo ani umožněno dovysvětlit dětem nové učivo. Pak už tuto paní učitelku nikdo z žáků celé školy ve vyučování nepotkal! Byla mezi žáky oblíbena pro výborný výklad učiva, svoji dochvilnost a ochotu každému žákovi vždy pomoci.

Zpozorněla jsem, protože už na podzim předešlého roku jsem se připojila k desítkám dalších rodičů a podpořila petici na podporu kvalitní výuky této paní učitelky, kterou mezi rodiče rozesílala petiční mluvčí, maminka jiné žákyně školy paní Pavla Palátová. Vím od jiných rodičů, jaký nátlak byl ze strany vedení školy na paní Palátovou za toto petiční „provinění“ uskutečněný na mimořádných třídních schůzkách, kde všichni přítomní rodiče postrádali účast paní učitelky samotné, které byla přítomnost vedením školy záměrně odepřena, aby nemohla svobodně vyjádřit své stanovisko. Toto jednání vedení školy považuji za naprosto nepřípustné! Jako Mnichov 1938: „O nás, bez nás.“

Počátkem června 2017 přišla moje dcera Karolína ze školy se slzami v očích.  Sdělila mi, že jejich milovaná třídní paní učitelka bude muset školu opustit. Jméno na přání samotné paní učitelky nebudu zveřejňovat. Ředitelka jí po třech letech obětavé pedagogické práce sdělila, že jí už neprodlouží pracovní smlouvu. Plakala nejen má dcera, ale celá její třída i žáci tříd ostatních a bránili paní učitelku stejně, jako i dříve žáci bránili paní učitelku Renatu Gehringer. Bylo mi nepochopitelné, jak může „někdo“ vyhodit učitelku takových kvalit. Paní učitelka se dokázala jedinečně vcítit do našich dětí, do jejich problémů a trápení. Dcera z hodin přírodopisu přinášela velké množství ilustrovaných obrázků s popisky probíraného učiva, které jí byly výbornou pomůckou. Na tyto hodiny se dcera Karolína vždy velmi těšila. Paní učitelka se trpělivě a individuálně věnovala i nám, na třídní schůzky příchozím rodičům.

Celé dění vyvrcholilo tím, že děti na obranu paní učitelky vytvořily petici, kterou podepisovali všichni žáci školy až do okamžiku, než začali být zástupkyní školy při jednom z ranních příchodů odchytávání při vstupu do školní budovy, vlečeni do ředitelny, vyslýcháni, zastrašováni a tím vedení k dalším slzám smutku a pocitům nespravedlnosti. Petici podpory jim ředitelka školy samozřejmě skartovala a jednu z dalších nejlepších učitelek skutečně ze školy vyhodila.

Slzy a stesky nejen mých dětí jsem už nedokázala dále snášet. Podala jsem jako naprosto nespokojený rodič stížnost k ČŠI Zlínský inspektorát na chování ředitelky ZŠ Křižná k žákům školy. Moje podání a později jsem se dověděla, že i stížnosti jiných zákonných zástupců zlínská ČŠI vůbec neřešila, přestože mě OIP Brno vyrozuměl, že záležitosti stížností na chování ředitelky školy jsou plně v kompetenci ČŠI Zlín. Inspekční zpráva ze září 2017 postrádá jakékoliv vyjádření, co bylo impulzem ke kontrolní činnosti. My, zákonní zástupci jsme si nestěžovali na kvalitu výuky učitelů této školy, ta je samozřejmě na vysoké úrovni, ale na chování ředitelky školy k dětem, některým rodičům a učitelům. Co k tomu dodat? Jedině dotaz, kde působil manžel ředitelky Medkové ještě dříve, než se stal ředitelem ZŠ Masarykova?

Poté, kdy jsem zjistila z internetových stránek, že Rada města do konkurzní komise odsouhlasila, aby 2/7 hlasů komise tvořily TOP kamarádky ředitelky školy a zástupce z řad rodičů byl „někým“ prapodivně odsunutý do pozice náhradníka, nedokázala jsem s tímto souhlasit. Nechci, aby se již opakoval stejný scénář z roku 2012, kdy právě 2/7 členů výběrové komise nečestně znevýhodnili hlavní rivalku ve výběrovém řízení a rozhodli o tom, že do vedení školy se dostala tehdejší radní města, profesí knihovnice, která „učí“ naše děti, přestože postrádá pedagogické vzdělání.

Kontaktovala jsem některé vyučující, kteří mi vysvětlili, jak probíhala „volba-nevolba“ učitelky Mgr. Jany Bernátkové do konkurzní komise. Ani tajně, ani veřejně, prostě jen byla zástupkyní školy Hanzlovou cíleně navržena. Učitelé sboru byli v podstatě postaveni před hotovou věc. Blíže k tomuto již nesdělím, protože nechci, aby bylo dále zneužíváno pravomocí a ze školy byli „vyhazováni“ další učitelé, kteří se nebojí sdělit pravdu.

Jen závěrem připomínám, že si nepřeji, aby mě už nikdy více na veřejných místech obtěžovala netaktním a zcela nevhodným chováním paní učitelka Mgr. Jana Bernátková, či kdokoliv jiný, tak jak tomu bylo po uveřejnění této petice, či v případě paní učitelky Mgr. Renaty Horváthové poté, kdy jsem si stěžovala na chování ředitelky k ČŠI a na vedení Města Valašské Meziříčí.

Zdůrazňuji, že si za veškerými svými tvrzeními plně stojím a nenechám se nikým zastrašit k předčasnému uzavření petice. Tímto Radu města Valašské Meziříčí za všechny informované a petičně se vyjadřující občany žádám, aby došlo ke změně dvou členů konkurzní komise na osoby nepodjaté, hlasující objektivně a tak mohl získat šanci i protikandidát. Pevně věřím, že do vedení školy bude zvolen jen kompetentní a čestný člověk.

 

 

10.05.2018 05:51

Na dotaz do redakce Jalovce, co je příčinou toho, že dění kolem výběrového řízení na ředitele/ku ZŠ Křížná a článek o petici proti střetu zájmů dvou členek výběrové komise se odkládá o týden ke zveřejnění až po konkurzu samotném, kde tento článek pak ztrácí veškerou váhu a informovanost občanů se redakce novin vyjádřila takto: „Článek byl odložen z toho důvodu, že jsme v době uzávěrky neměli vyjádření všech zainteresovaných stran…“ (Jiří Koňařík, Týdeník JALOVEC)

Proto považuji za velmi důležité informovat jak občany, tak i všechny zainteresované kontrolní orgány, ještě před rekonkurem, který se uskuteční v pátek 11. května 2018 vložit vyjádření jedné z paní učitelek, která se neetickými postupy, intrikami a likvidačními praktikami ředitelky školy cítí značně poškozena.

 

10.05.2018 06:08

Vyjádření paní učitelky Mgr. Renaty Gehringer:

Pokud se mám vyjádřit k petici, kterou zveřejnila paní Pavla Marková a ke které se připojili další občané, tak v úvodu musím uvést, že v současné době probíhá soudní řízení u soudu ve Valašském Meziříčí k mnou podané žalobě na neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí dané mně bývalým zaměstnavatelem, a to Základní školou Křižná ve Valašském Meziříčí. Soudní řízení dosud není ukončeno a důvodem pro podání mé žaloby byl nesouhlas s tím, že jsem měla tzv. pozbýt dlouhodobě zdravotní způsobilosti k výkonu práce učitelky 2. stupně základní školy.

Postupem, který byl ze strany zaměstnavatele zvolen k mému odchodu ze školy, se cítím vážně poškozena, neboť jsem přesvědčena, a se mnou nejen má rodina, ale i rodiče mých žáků, přátelé, známí, někteří kolegové a konečně i mnozí odborníci – lékaři, že zde nebyl a není důvod pro takové skončení pracovního poměru. Takže v soudním řízení využiji všech zákonem mně daných možností, abych prokázala nespravedlivý a nesprávný přístup ke mně jako učitelce, ale i jako k člověku. Jsem přesvědčena, že skutečným důvodem mého nuceného odchodu ze školy nebyl zdravotní stav, ale jiné okolnosti, které pro probíhající soudní řízení nechci zmiňovat, ale ti, kteří jsou blíže obeznámeni s tím, jak to v uvedené škole chodí, jistě pochopí. Kromě mě ze školy byli nuceni odejít i jiní pedagogové, kteří však svůj odchod nechtěli již dále řešit, nebo nevěřili tomu, že něčeho dosáhnou.

V nedávné minulosti bylo předáno mnoho stížností, podání a peticí z řad zákonných zástupců žáků školy i nás, bránících se učitelů mnohým institucím jako např. Městskému úřadu Valašské Meziříčí, ústředí České školní inspekce, školskému ombudsmanovi, Státnímu úřadu inspekce práce či KÚ Zlínského kraje. Mnohá šetření stále probíhají. Doufejme, že k jejich konečnému řešení brzy dojde.

Miluji své žáky a učitelské povolání, které již více než dvě desetiletí beru jako své životní poslání. Věnuji se pedagogické činnosti i nadále v průběhu soudního sporu v prostředí jiných škol. Profesně jsem si kvalifikaci pro učitelství základních a středních škol rozšířila o prevenci sociálně patologických jevů a i v posledních letech se věnuji dalšímu sebevzdělávání. Aktivně se zabývám zařazováním aktivizačních metod do výuky matematiky, fyziky a náboženství. Pro žáky je to vždy vítané zpestření klasických výukových metod. V brzkých dnech završím další vysokoškolská studia na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde prospívám s výborným prospěchem.

Přesto mi na základě osobních nečestných intervencí a intrik ředitelky školy byl k datu výkonu náročných vysokoškolských zkoušek vystaven likvidační posudek o dlouhodobé profesní nezpůsobilosti, a to smluvním lékařem zaměstnavatele, se kterým již loni v červenci zahájil Krajský úřad Zlínského kraje ojedinělé správní řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku porušení povinnosti mlčenlivosti.

Podporuji iniciativu statečné maminky žáků školy, paní Pavly Markové, která zveřejněním petice na sebe vzala veškerá rizika zastrašování, výhrůžek a dalších manipulativních nečestných intervencí některých jedinců, tak jako tomu bylo i při podávání peticí předešlých. Jednalo se o petici rodičů žáků školy na podporu kvality mého chování a výuky matematiky (říjen 2016). Dále pak o petici občanů žádajících o okamžité odstoupení ředitelky školy, do funkce dosazené na základě zmanipulovaného výběrového řízení, kdy jí bylo nadržováno dvěma blízkými přáteli – členy konkurzní komise (leden 2017).  V neposlední řadě také o e-petici pod názvem „Křižná škola bez života?“ (červenec 2017), jejíž autorka - bývalá zletilá žákyně školy vycházející z vlastních zkušeností se školou a z informací novin Obelisk uvedených v článku „Spory na ZŠ Křižná hoří dál“, byla určitými jedinci natolik kritizována, pomluvena a zastrašena, že e-petici po několika dnech zrušila, byť ji již podpořily stovky občanů.

Ti občané, kteří se ke stávající e-petici připojili, dávají najevo, že jim skutečně vážné problémy, které v této základní škole nepochybně jsou, nejsou lhostejné a že je chtějí pomoci řešit. A kde jinde začít než u ředitele školy, který správným vedením a podporou pedagogů, dětí, žáků a konečně i rodičů, dokáže ze školy udělat prostředí, které bude pro všechny povzbudivé, radostné a hlavně morální tak, jak je vyjádřeno v petici.

Mgr. Renata Gehringer

 

25.07.2018 17:13

Vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Stanislava Šnajdrová uvedla k výsledkům svých šetření: „Výtky uvedené v petici na složení a jmenování konkursní komise byly vyhodnoceny jako nedůvodné.“ V reakci pedagogických pracovníků ZŠ Křižná na petici mimo jiné zaznělo, že pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s navrženými kandidáty do konkursní komise a garantují, že klima školy a vzdělávací i výchovný proces na škole je výborný, o čemž svědčí spolupráce vedení školy a všech zaměstnanců školy.

Pak si tedy my - stěžující si a se stávajícím vedením školy nespokojení rodiče, občané města, bývalí žáci a s politováním i dnes již bývalí - Medkovou vyhození učitelé této školy položme otázku, kolik lidí v konkurzní sedmičlenné komisi bylo ve stavu podjatosti celkem, když "přespolní" členové konkurzní komise (včetně školního inspektora ČŠI, i člena určeného ředitelem KÚ) radním doporučili jmenovat pro výkon funkce ředitele ZŠ Křižná protikandidáta!

Jmenování ředitelky školy nabude účinnosti dne 1. srpna 2018.

A takto svým petičně se vyjadřujícím voličům naslouchá, podněty projednává a ve finále rozhoduje Rada města Valašské Meziříčí.

 

To whom will the petition be forwarded: Vedení Města Valašské Meziříčí, MŠMT a ČŠI Praha, KÚ Zlín

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 16

09. 05. 2018 | Veronika Černochová | Krhová
Souhlasím, hlavně mi nepřijde fér aby 2 učitelky které na škole učily a byly propušťeny nemohly ani pozdravit své žáky a byly poslány pryč ze školy.. Zrovna tyto dvě učitelky které byly naprosto úžasné ..pro mě byli učitelé skvělí a mrzí mě že je nemohou poznat i ostatní žáci ..doufám že spravedlnost vyhraje a budou se moci opět vrátit ..
+1 | -0
doporučit +
09. 05. 2018 | Sára Juráňová | Valašské Meziříčí
Reaguji na aktualitu paní Markové..
Absolutně nechápu jak můžou být ze školy vyhozeni učitelé,kteří si vždy plnili všechno co měli a chodili včas do hodin..Nejmenovaný pan učitel toto nikdy nedodržoval a ve škole stále pracuje..Tak kde je ta chyba?! ;)
+1 | -0
doporučit +
06. 05. 2018 | Jitka Novotná | Praha 8
Absolovent
+1 | -0
doporučit +
01. 05. 2018 | irena vajdová | zlín louky
Věřím, že vše dopadne dobře :-)
+1 | -0
doporučit +
30. 04. 2018 | Zdenka Jemelíková | Valašské Meziříčí
Hlavně ať je vše spravedlivé a ať je vše jak má být. Přeji hodně štěstí
+1 | -0
doporučit +
26. 04. 2018 | Lukáš Hanzelka | Libhošť
Spravedlnost zvítězí
+1 | -0
doporučit +
26. 04. 2018 | Adéla Vlašicová | Příbor
Podepisuji a sdílím s ostatníma. Ty děti si zaslouží lepší ředitelku a skvělé učitele, kteří tam učili za našich časů.
+1 | -0
doporučit +
24. 04. 2018 | Jana Vybíralová | Velká Lhota
Souhlasím s peticí a doufám ve správné rozhodnutí. Jsem absoloventka této základní školy a opravdu se velice divím, co se tam po mém odchodu děje. Paní ředitelka vyhodila dvě moje nejoblíbenější učitelky, které jsem měla a neustále mám ráda.
+1 | -0
doporučit +
24. 04. 2018 | Zuzana Kořínková | Kunovice Loučka
Dobrý den, jsem obeznamena se vším, i když už se školou nijak nespolupracuji, ale pro naší novou generaci se pripojuji a snad k dobrému! Kořínková.
+1 | -0
doporučit +
22. 04. 2018 | Vilém Marek | Valašské Meziříčí
Opravdu nechápu jak se věci ve škole, za ten jeden rok co tam už nejsem, změnily.. Když jsem končil ročník, tak tam ještě vyučovali kvalitní učitelé. Někteří tam ještě naštěstí zůstali, ale někteří museli z různých důvodů skončit. A z toho co jsem slyšel, tak náhrady za tyto učitele nedosahují ani zdaleka takových kvalit. Na jednu stranu jsem již rád že mám základku už za sebou.. na druhou stranu lituju žáků co to teď musí zažívat.
+1 | -0
doporučit +

Sign this petition

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Signatures | 313 (+27 not confirmed)

  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Katerina Dorazynova | Valašské Meziříčí
  • Roman Dornicak | Zašová
  • Natálie Hlaváčková | Valašské Meziříčí
  • Data of the signer not published
  • Lucie Zdráhalová | Valašské Meziříčí
  • Tomas Slovak | Valašské Meziříčí
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku