Petice za Pařezák!
867 signatures reached

Petice za Pařezák!

Author: Michaela Horáková | Uploaded: 12.08.2018 | 867 signatures
Share it with your friends

Tato elektronická petice slouží jako vyjádření podpory a sběr podpisů a vzkazů lidí k Petici za Pařezák! z 11.8.2018 na internetu. Znění petice je uvedeno níže a v současnosti se sbírají podpisy občanů do petičních archů. Více informací na petice.parezak@gmail.com.

 

My, níže podepsaní občané, žádáme touto peticí (Petice za Pařezák!) Agenturu pro ochranu přírody a krajiny ČR, dále jen AOPK ČR, pozastavení prací projektu Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý – realizace a žádáme o zajištění větší a lepší informovanosti zainteresovaných stran i širší veřejnosti včetně místních občanů, kteří se zásahem do přírody tak, jak jej popisují projektová dokumentace zveřejněná na webových stránkách Ministerstva životního prostředí https://ezak.mzp.cz pod systémovým číslem veřejné zakázky P18V00000851 a článek z 8.8.2018 zveřejněný na stránkách AOPK ČR, nesouhlasí. Rovněž jsou někteří znepokojeni nedostatečnou a včasnou informovaností.

 

Cílem stavebních prací má být rekonstrukce hráze a technických objektů a provedení opatření vedoucích k zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany, které už však neberou v potaz tolik jedinečný krajinný ráz a celkovou faunu i floru okolního prostředí (borůvkové plantáže, lesy, zdravé vzrostlé stromy na hrázi i v okolí, které mají být pokáceny). Součástí prací v přírodní rezervaci má být tzv. úprava litorálního pásma a zajištění optimálních podmínek života předmětů ochrany (viz info cedule u rybníka, př. užovky, hlodavci). Práce mají být prováděny na pozemcích č. parc. 364, 271, 268 v k. ú. Řásná a omezeny či dotčeny stavbou mají být pozemky v k. ú. Řásná p. č. 269, 426/3, 434/1, 329/4, 362, 436/1, 436/2 a 436/3. Majetkoprávní vypořádání s dotčenými subjekty má být součástí nabídkové ceny.

 

Žádáme o dostatečné zdůvodnění nutnosti rekonstrukce hráze a vypuštění rybníka, také nutnosti kácení zdravých vzrostlých stromů, žádáme o informace o tom, jaké negativní následky může celá rekonstrukce přinést, žádáme o informace o tom, jakou přidanou hodnotu má zpevnění či rekonstrukce přinést okolním lesům, městu Řásná u Telče, místním občanům, majitelům pozemků, podnikatelům i rekreantům. Žádáme o informace o tom, jak má být zajištěno znovunaplnění rybníku a jak má být zajištěno zachování čistoty vody v rybníce, který je považován za nejčistší v celé ČR. AOPK ČR informuje, že předmětem ochrany je rozsáhlý komplex oligotrofního rybníka, mokřadních olšin, rašelinných bříz a na ně vázaných rostlinných společenstev mokřadů, také že rybník slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Telč a má mít významnou protipovodňovou funkci. Jakou funkci však má v případě klimatických změn a opakovaných teplých let a sucha v okolních lesích? Nemůže okolní přírodu vypuštění rybníka ohrozit?

 

Žádáme také o prověření celkové hodnoty projektu, tedy 42.676.848 Kč bez DPH, a to nezávislým hodnotitelem. Žádáme o informace o tom, kdo jsou dotčené orgány a organizace a jak má být ovlivněn katastr nemovitostí (AOPK ČR ve zveřejněné projektové dokumentaci informoval, že součástí díla je i vyhotovení geometrického plánu hráze i technických objektů pro zřízení věcných břemen a zavkladování vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy či pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků) a zda se nemůže stát, že dílem bude obohacena právnická či fyzická osoba.

 

V případě, že nedostaneme dostatečnou odpověď a Vaši zástupci s námi nebudou komunikovat, budeme se snažit pracím zabránit medializací a dalšími prostředky. Dne 11.8.2018 oslovujeme Greenpeace Česká republika, Hnutí Duhu a další organizace, instituce či skupiny. Žádáme o prioritní vyřízení věci, neboť dle harmonogramu má dojít již 20.8.2018 k vypouštění rybníka, který se má stát následně dle vyjádření AOPK ČR ze dne 8.8.2018 staveništěm minimálně do září 2019, kdy mají být stavební práce ukončeny a teprve poté má docházet ke znovunaplnění rybníku. Místní byli informováni jednoduchou vyhláškou, která odkazovala na budoucí vyjádření AOPK ČR, ke kterému došlo až 8.8.2018, tedy 2 týdny před plánovaným začátkem prací.  To se nemůže považovat za dostatečnou informovanost občanů a zainteresovaných osob.

 

Dle projektové dokumentace má zhotovitel záruční dobu pro stavební práce 60 měsíců, která má zadavateli, AOPK ČR, zabezpečit dostatečně dlouhou dobu na případné připomínky a opravy nekvalitního plnění ze strany zhotovitele. Celá rekonstrukce se tedy může i protáhnout.

 

Děkujeme.

 

Za petiční výbor Michaela Horáková a Michal Salamánek Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru. Adresy jsou uvedeny v originálním znění petice v textu petice společně s petičními archy.

 

Informace zveřejněné na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR:

https://ezak.mzp.cz/contract_display_9810.html

 

Článek a avizované informace z tištěné vyhlášky vyvěšené v místě a rozeslané zainteresovaným osobám (až z 8.8.2018):

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/hraz-rybnika-velky-parezity-se-docka-opravy/

To whom will the petition be forwarded: AOPK ČR

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 75

25. 08. 2018 | Radek Fila | Třebíč
Rybník rozhodně nevypouštět, v případě, že by byl v havarijním stavu (na což rozhodně nevypadá), pouze upustit a zpevnit z hráze.
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

23. 08. 2018 | Lenka Švecová | Urbanov
Sucho, sucho, sucho... Pokud budou v příštích letech stejné klimatické podmínky, nenateče rybník ani za 5 let. Prosím, řiďte se rozumem a ne penězi.
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

28. 08. 2018 | Jaroslava Chalupská PharmDr. | Telč
Vyrostla jsem v myslivně v Řásné, ve Velkopařezitém rybníce se naučila plavat. Neumím si představit, že letité buky, které zpevňují hráz, budou vykáceny. Takové necitlivé zásahy vždy dopadly špatně, lidé jsou ovšem nepoučitelní. Lidé, přemýšlejte!!
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

25. 08. 2018 | Eva Krásová | Praha 5
Myslím že v současné situaci (sucho, klimatická změna) je třeba dát najevo, že obyvatelům není stav okolní krajiny lhostejný. Držím palce!
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

25. 08. 2018 | Vladimír Kalous | Praha 6
Mluvím za skupinu Pražáků, kteří k tomuto přírodnímu skvostu jezdí už 60 let. Absolutně nesouhlasíme. Uvedu fiktivní příklad. Kdyby se zjistilo, že podloží stráně hradu Karlštejn se propadá, budeme tuto situaci řešit tím způsobem, že zbouráme Karlštejn, opravíme stráň a následně postavíme nový Karlštejn. Každý si řekne, to je ale pěkná blbost, promiňte mi ten výraz. Stejně tak je to s naším Pařezákem. Nejsme stavaři, ale částka 43 mil. Kč je dostatečná na to, aby se oprava hráze provedla formou šetrnější (např. injektáží) s minimálním dopadem na kácení zdravých starých stromů a bez úplného vypuštění rybníka. Věřím, že oprava hráze proběhne ku spokojenosti nás všech nás zainteresovaných.
Ing. Vladimír Kalous s podporou předsedy našeho spolku Pražáků Jana Havlína.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

25. 08. 2018 | Petr Píza Píza | Telč
Už pan Krčín věděl, že prosakující hráz se z návodní strany nejlépe utěsní čerstvým hnojem, nebo zasypávání směsí popela písku a dřevěných pilin. A to by stálo max. 5 mil. Kč a bez vypouštění!!!!!
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

22. 08. 2018 | Rozhledna Javořice | Mrákotín
Když se spravuje hráz, létají třísky. Nic se také nejí tak horké, jak se uvaří. Tím spíše, že projekt perestrojky hráze a nejpřilehlejšího okolí snad vzešel z chladných hlav ochránců přírody, uchlazených dále přes filtr mnoha omezujících a omezených úřadů, zastávajících nezřídka nekompromisní postoj «kdo nic nedělá, nic nezkazí», až k absolutní nule.

Co se týče starých dubů, nejsme dubová palice, takže – na rozdíl od jiných – jasnozřivě netušíme, co ochránci s mohykány zamýšlejí a v jakém rozsahu. Víme však jistě, že jen málokterý pošetilec si v dnešní fejsbukově vypjaté atmosféře troufne skácet strom – i kdyby to měl být kůrovcem sežraný pahýl –, toho nejlepšího přítele člověka-turisty, který jeho kořeny s láskou zavlažuje močí, hnojí výměšky a tunami toaletního papíru, a dutiny zapravuje obaly od tatranek a plechovkami od piva. To by ho taky ta divá svoloč mohla roznést na kopytech…

Hodlá-li tedy AOPK případně otevřít rybník svěžímu západnímu, demokratickému vánku, aby vlídně čeřil hladinu a lechtal pstroužky na jejich duhových hřbítcích, pak tedy zřejmě půjde spíše o okem sotva postřehnutelný kompromis, než o jakýsi zde obávaný «megalomanský» zásah.

Považujeme za příznačné, že koncepci opravy hráze nejlépe rozumějí uživatelky antikoncepce nebo její neuživatelky, jejichž čistého hlasu si samozřejmě ceníme o to více, avšak ani ten, bohužel, možná stále nemá váhu inženýra vodních staveb, který má kromě citu jistě i um zvolit takové řešení, aby oprava netrvala sto let a nestála sto milionů, ale jenom sto dvacet, když mu jeho plány překříží eko-extrabuřty AOPK a 1001 dalších (ne)zainteresovaných úřadů.

Jsme přesvědčeni, že ať plánované úpravy dopadnou takřka jakkoli, Velkopařezitý mokřad bude i nadále tím starým romantickým zákoutím, přičemž to zejména v těch tisících jeho míst, kam průměrný požírač občerstvení (čti: turista) do skončení světa nevkročí, neboť je to daleko od parkoviště.

Děkujeme, že jsme zde mohli vyjádřit svůj názor; snad jsme nikoho neurazili. Ostatně, myslíme si, že všichni ti, kteří v přírodě nikdy nesebrali pohozený odpadek, aby jej vyhodili do popelnice, ale i ti, kteří každý rok hodlají mít nový nábytek z IKEA, aby jej každý půlrok stěhovali v pokoji na jiné místo, tedy ti, kterým na internetu ochrana přírody a její staletí neměnné pořádky leží na srdci dost možná nejvíce ze všech – přestože v této petici se jistojistě nikdo takový nevyskytuje! –, se spravedlivého součtu svých skutků teprve dočkají. A to prostou zásluhou své nejvlastnější tzv. karmy.
Slyšíte? To už syčí plyn…
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

22. 08. 2018 | Jaroslav Vohnout Vohnout | Telč
Zachovat v co největší míře.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

22. 08. 2018 | Jaroslav Vohnout | Telč
Je to zase o penězích.Někdo si chce nahrabat.Podle mne by stačilo celou hráz zainjektovat betonem ,jako se to dělalo na Orlíku.
+1 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

21. 08. 2018 | Michal Roth | Brno-město
Staré stromy na hrázi by bylo dobré zachovat dalším generacím, je to magické místo. Kromě toho je otázka, jak dlouho by při současném suchu a nevelké rozloze povodí trvalo opětovné napuštění rybníka.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

22. 08. 2018 | Rozhledna Javořice | Mrákotín
Když se spravuje hráz, létají třísky. Nic se také nejí tak horké, jak se uvaří. Tím spíše, že projekt perestrojky hráze a nejpřilehlejšího okolí snad vzešel z chladných hlav ochránců přírody, uchlazených dále přes filtr mnoha omezujících a omezených úřadů, zastávajících nezřídka nekompromisní postoj «kdo nic nedělá, nic nezkazí», až k absolutní nule.

Co se týče starých dubů, nejsme dubová palice, takže – na rozdíl od jiných – jasnozřivě netušíme, co ochránci s mohykány zamýšlejí a v jakém rozsahu. Víme však jistě, že jen málokterý pošetilec si v dnešní fejsbukově vypjaté atmosféře troufne skácet strom – i kdyby to měl být kůrovcem sežraný pahýl –, toho nejlepšího přítele člověka-turisty, který jeho kořeny s láskou zavlažuje močí, hnojí výměšky a tunami toaletního papíru, a dutiny zapravuje obaly od tatranek a plechovkami od piva. To by ho taky ta divá svoloč mohla roznést na kopytech…

Hodlá-li tedy AOPK případně otevřít rybník svěžímu západnímu, demokratickému vánku, aby vlídně čeřil hladinu a lechtal pstroužky na jejich duhových hřbítcích, pak tedy zřejmě půjde spíše o okem sotva postřehnutelný kompromis, než o jakýsi zde obávaný «megalomanský» zásah.

Považujeme za příznačné, že koncepci opravy hráze nejlépe rozumějí uživatelky antikoncepce nebo její neuživatelky, jejichž čistého hlasu si samozřejmě ceníme o to více, avšak ani ten, bohužel, možná stále nemá váhu inženýra vodních staveb, který má kromě citu jistě i um zvolit takové řešení, aby oprava netrvala sto let a nestála sto milionů, ale jenom sto dvacet, když mu jeho plány překříží eko-extrabuřty AOPK a 1001 dalších (ne)zainteresovaných úřadů.

Jsme přesvědčeni, že ať plánované úpravy dopadnou takřka jakkoli, Velkopařezitý mokřad bude i nadále tím starým romantickým zákoutím, přičemž to zejména v těch tisících jeho míst, kam průměrný požírač občerstvení (čti: turista) do skončení světa nevkročí, neboť je to daleko od parkoviště.

Děkujeme, že jsme zde mohli vyjádřit svůj názor; snad jsme nikoho neurazili. Ostatně, myslíme si, že všichni ti, kteří v přírodě nikdy nesebrali pohozený odpadek, aby jej vyhodili do popelnice, ale i ti, kteří každý rok hodlají mít nový nábytek z IKEA, aby jej každý půlrok stěhovali v pokoji na jiné místo, tedy ti, kterým na internetu ochrana přírody a její staletí neměnné pořádky leží na srdci dost možná nejvíce ze všech – přestože v této petici se jistojistě nikdo takový nevyskytuje! –, se spravedlivého součtu svých skutků teprve dočkají. A to prostou zásluhou své nejvlastnější tzv. karmy.
Slyšíte? To už syčí plyn…
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Sign this petition

Signatures | 867 (+39 not confirmed)

  • Data of the signer not published
  • Gabriela Sichrovská | Praha
  • Data of the signer not published
  • Ludmíla Vafůňková | Brno
  • Data of the signer not published
  • Helena Belatková | Jihlava
  • Data of the signer not published
  • Kristyna Melicharova | Jihlava
  • Marketa Melicharova | Jihlava
  • Jiří Dědeček | Hlavní město Praha

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku