Zachraňme aleje
1135 signatures

Zachraňme aleje

Author: Stanislav Budka | Uploaded: 22.09.2015 | 1135 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Liberecký kraj, Krajská správa silnic, starostové dotčených obcí a poskytovatelé dotací respektovali náš požadavek na to, aby při rekonstrukcích a opravách silnic v našem kraji, aktuálně zejména ve Frýdlantském výběžku, bylo bráno v úvahu, že aleje jsou nedílnou součástí našeho domova a krajiny, kde žijeme. Chceme, aby veškeré záměry na kácení alejí a stromořadí byly předem a dostatečně projednány s odbornou i laickou veřejností a aby byla hledána technická řešení, která aleje zachrání před zbytečným kácením.

 

Zejména požadujeme:

1. aby žádost o dotace z fondů EU na rekonstrukce silnic ve Frýdlantském výběžku nebyla podána dříve, než bude vyřešena problematika místních alejí,
2.  aby byl v rámci projektu rekonstrukce silnic „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ přehodnocen záměr vykácet cca 950 vzrostlých stromů, jež tyto aleje tvoří,
3. aby byly v souvislosti s projektem a jeho udržitelností vyčleněny finanční prostředky na ošetření a údržbu alejí,
4. aby bylo zváženo, zda je vzhledem k intenzitě dopravy efektivní rozšiřovat komunikace II. a III. třídy na úkor alejí, či zda by stačilo jen opravit jejich v některých případech katastrofální povrch,
5. aby bylo hledáno technické řešení, které dovolí v maximální míře zachovat současné aleje,
6. aby i v budoucnu Liberecký kraj a Krajská správa silnic své záměry dopředu včas projednávaly s veřejností a místními spolky.

 

Za petiční výbor:
Ing. Zbyněk Vlk, autor a provozovatel Žijícího skanzenu, Jindřichovice pod Smrkem
Mgr. Monika Tomašáková, OSVČ, Raspenava
Mgr. Kryštof  Špidla, Ph.D., učitel a zastupitel, Hejnice
Dr. Milan Maršálek CSc., novinář a zemědělec, Dolní Řasnice
Ing. Stanislav Budka, pracovník ochrany přírody, Hejnice
Jolana Bláhová, externí redaktorka, Horní Řasnice
Pavla Jazairiová, novinářka, Poustka

News

08.11.2015 11:23

Dohodou skončilo jednání pracovní skupiny k alejím na Frýdlantsku. Byly uchovány téměř všechny aleje – kolem Kunratic (tu již zachránil starosta Milan Gotz), z Dolní Řasnice k novoměstské silnici, z Nového Města k Horní Řasnici, krátká lipová alej v novoměstské Celní ulici i ovocná alej nad Srbskou. K tomu bylo uchováno i mnoho samostatně stojících stromů podél všech silnic. U těchto silnic budou káceny zejména stromy v lesních úsecích, kde nemají takovou krajinotvornou hodnotu, stromy ve špatném zdravotním stavu, stromy u mostů a propustků, které by padly za oběť výkopovým pracem a také některé stromy, které zasahují do silnic z hlediska bezpečnosti nebo nadzvedávání asfaltu. Nikde nejde o souvislé kácené aleje, vždy se jedná o jednotlivé stromy, kterých je sice škoda, ale jejich pokácením se nezmění krajinný ráz Frýdlantska.

Jedinou výjimkou je nejdiskutovanější alej z Raspenavy ke Krásnému Lesu. Tato alej bude nakonec pokácena a na jejím místě bude vysázena alej nová, v první fázi jednostranná. Důvodů pro toto řešení je více: Pro zachování této aleje iniciativa vnímala nejmenší podporu veřejnosti, řada lidí vyjádřila podporu záchrany alejí s výjimkou této. Silnice je reálně nejvíce vytížena ze všech řešených silnic a přitom je druhá nejužší. Stromy v této aleji jsou na hranici životnosti jednak vzhledem k věku a jednak v důsledku častých poškození projíždějícími auty i zimní údržbou včetně solení. Šanci vydržet déle než 10 let má podle odborného posouzení AOPK v této aleji pouze část stromů.

Iniciativa se snažila o několik variantních řešení, která spočívala ve vytvoření druhého pruhu a tedy dvou paralelních úzkých jednosměrek nebo v jednostranném zachování aleje, přičemž na druhé straně by byla silnice rozšířena a v bezpečné vzdálenosti od silnice by proběhla náhradní výsadba. Všechna řešení však narazila nikoli na neochotu investora, ale na jeho finanční a majetkové možnosti. Ukázalo se, že variantní řešení by bylo dražší, než jaký rozpočet má kraj k dispozici a potřebná šířka záboru zemědělské půdy by vyžadovala odkoupení takového pruhu, který vlastníci nehodlali umožnit. Iniciativa pochopila, že kraj má v této situaci velmi omezený prostor pro manévrování a nechtěla po kraji nemožné, jen maximum možného. Už od počátku iniciativa dávala najevo ochotu domluvit se takovým způsobem, aby bylo zachováno co nejvíce stromů a silnice se přitom mohly rekonstruovat. V tom duchu byla koncipována i petice. Nebylo cílem iniciativy projekt rekonstrukce silnic na Frýdlantsku shodit ze stolu, pouze ho vylepšit.

Ukázalo se, že na čtyřech z pěti úseků tohoto cíle bylo možno dosáhnout při zachování alejí. U pátého úseku to bohužel možné nebylo. Tato raspenavská „Kočárová alej“ byla přitom už začátkem září navržena do soutěže „Alej roku“. Stala se zároveň jakýmsi symbolem boje o záchranu alejí. Pomyslnou vlajkovou lodí iniciativy „Zachraňme aleje“. Tato vlajková loď však půjde ke dnu, poté co ochránila lodě za sebou, které i díky ní přežijí. Nepíše se to snadno a tak by asi bylo na místě vzdát této aleji úctu alespoň tím, že jí pošleme svůj hlas do zmíněné soutěže „Alej roku“. Mohl by to být výraz poděkování za to, že tu s námi 145 let byla, že dávala stín našim krokům i krásu naší krajině. Bylo by to důstojné rozloučení s těmito 185 krásnými, majestátními jasany, které tu za nás dýchaly, dávaly nám kyslík a pohlcovaly oxid uhličitý, prach a kouř z našich aut... Svůj hlas této aleji můžete dát zde: http://alejroku.cz/2015/kocarova-alej

Tato alej však neodejde bez náhrady. Na jejím místě se kraji po složitých jednáních s vlastníky podařilo najít místo pro zatím alespoň jednostrannou výsadbu aleje nové. Přitom sám pan radní pro dopravu vyjádřil naději, že snad se i situace na druhé straně časem změní natolik, že i tam by bylo možné vysázet stromořadí.

Na jednání pracovní skupiny bylo domluveno také to, že stromy, které u komunikací zůstanou (a je jich celkem 330), budou během stavby ochraňovány tak, aby jim nehrozilo nebezpečí ani od pohybu stavebních strojů ani při výkopových pracech. Naopak stromy, které budou pokáceny (a těch bude celkem 500) budou v dalších cca 3 letech nahrazeny novou výsadbou v trojnásobném množství. Vysazeno bude tedy 1500 mladých stromků, které se vrátí jednak do míst, z nichž budou ty současné vykáceny, jednak do jiných dožívajících alejí podél silnic, které tak budou vhodnou podsadbou postupně obnoveny, čímž se dosáhne žádoucí kontinuity krajinného rázu. Přesná místa budou vytipována před dalším jednáním pracovní skupiny.

Frýdlantsko tak má velkou naději zůstat krajinou alejí, ať už těch starých, tvořených mohutnými stromy a nebo těch mladých, z nichž budou mít radost naši potomci. Pracovní skupina se totiž shodla i na potřebě koncepčního zpracování tématu alejí na Frýdlantsku, takže další přidanou hodnotou bude zpracovaná koncepce uchování, údržby a obnovy alejí.

Neméně podstatným výsledkem je však i mezilidská rovina. To, co začalo vzájemnou nedůvěrou a přetahováním, končí smírem, vzájemným pochopením a společnou prací pro uchování a obnovu alejí. Místem, kde se nyní dosažená dohoda stvrdí, je jednání zastupitelstva Libereckého kraje, které by mělo přijmout usnesení, zavazující k výsadbě alejí na Frýdlatsku. Tam chceme také odevzdat petiční archy. Pod peticí „Zachraňme aleje“ je k dnešnímu dni podepsáno 2000 lidí. Děkujeme všem, kteří tak dali svůj hlas stromům, jež díky tomu bylo slyšet. Do poloviny listopadu je ještě možné svým podpisem podpořit vzniklou dohodu a zastupitelstvo Libereckého kraje k převzetí závazku k výsadbě 1500 stromů do alejí. A samozřejmě je také možné podpořit zmíněnou „Kočárovou alej“ v soutěži „Alej roku“ a alespoň symbolicky tak uctít její hodnotu a důstojně se s ní rozloučit. Toto rozloučení i přímo na místě s kulturním programem připravujeme...

 

To whom will the petition be forwarded: Libereckému kraji

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 151

03. 10. 2015 | Lenka Veselá | Lázně Libverda
http://www.frydlantsko.eu/zachranme-aleje-s-citem-a-rozumem/
Vědí lidé, kteří petici podepisují a jsou z druhého konce republiky, jak to tu vlastně vypadá? Přečtěte si nejdřív popis reality ve výše uvedeném odkazu. Přečtěte si reakce místních lidí na facebooku v diskuzích. Doufám, že díky této petici se nezasekne oprava pro nás důležitých silnic. Realita je taková, že stromy v alejích jsou díky tomu, jak zasahují do silnic poškozené. Takže se nedá říct, že budou pokácené krásné zdravé stromy.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

02. 10. 2015 | Hana Čopáková | Raspenava
Přečtěte si příspěvek pana Jaroslava Třešňáka ze Srbské. Myslím, že vyjadřuje názor hodně lidí z Frýdlantského výběžku, kteří těmi alejemi několikrát denně jezdí a mají osobní zkušenosti. Ty stromy jsou povětšinou staré a kořenový systém (kromě jiného) v mnoha místech nadzvedává asfalt v samotné silnici. Určitě je dobře chránit přírodu, ale proboha ne za cenu ohrožení zdraví a životů lidí. Rozumné by bylo vykácet všechny staré, nemocné, ale i nebezpečné stromy a tam, kde je to možné z hlediska bezpečnosti, vysázet po opravách silnic stromy nové.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

02. 10. 2015 | Sedlák Jaroslav Třešňák | Srbská
Otázka:
Mají v dnešní době nějaký význam vzrostlé patnáctimetrové stromy na krajnicích těchto dotčených komunikací?
Odpověď: Ano, pokud jedete na koni a potřebujete stín a nebo pokud jste nezodpovědný romantik a dáváte přednost romantickému vzhledu krajiny, před bezpečností vaší a rodiny, která s vámi cestuje každý den po těchto úzkých a od kořenů zničených hrbolatých cestách.
Otázka:
Nenafukuje se uměle to nebezpečí, které údajně hrozí od těchto stromů?
Odpověď:
Zde můj osobní výpis "nedobrovolných kontaktů" 1998-pád ztrouchnivělé větve na přední část u zaparkovaného vozu. 2003 pád suché větve do čelního skla automobilu (za jízdy, cesta do školky) 2011 při cestě do porodnice, strom díky uhnilým kořenům a větru padl přímo těsně před vůz a skrze provoz v protisměru se nedalo kolizi zabránit.
Otázka:
Třešňáku, nejsi na ty krásné áleje podél silnic nějak vysazený?
Odpověď:
Já určitě né. Moje rodina je zatím zdráva a pohromadě a nástrahám, které nám padající stromy nastavují, se zatím úspěšně vyhýbáme.
Ale zeptejte se těch maminek, manželek a dětí, kterým se domů jejich manžel a tatínek nevrátil a nikdy už nevrátí, protože místo aby při nezvládnutí řízení vyjel autem do bezpečného pole, tak se zastavil o pěkný urostlý "romantický" strom.
Závěr:
Z vlastní zkušenosti práce na obci vím v jak žalostně špatném stavu se absolutní většina stromů podél silnic nachází. Je to jen otázka času, kdy se opět při nepřízni počasí odporoučí k zemi nějaká několik set kilová suchá větev nebo strom a trefí kolem jedoucí auto nebo cyklistu.
Doufám, že to nebudu já, nebo někdo z mých blízkých. Ekofarma Srbská J.Třešňák
603305073

+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

01. 10. 2015 | Hana Čopáková | Raspenava
Když si pročítám seznam, tak jevtam spousta cizáků. Ti to tady neznají a vidí problém černo-bíle. Možná by měl být rozhodující názor místních.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

02. 10. 2015 | Hana Čopáková | Raspenava
Přečtěte si příspěvek pana Jaroslava Třešňáka ze Srbské. Myslím, že vyjadřuje názor hodně lidí z Frýdlantského výběžku, kteří těmi alejemi několikrát denně jezdí a mají osobní zkušenosti. Ty stromy jsou povětšinou staré a kořenový systém (kromě jiného) v mnoha místech nadzvedává asfalt v samotné silnici. Určitě je dobře chránit přírodu, ale proboha ne za cenu ohrožení zdraví a životů lidí. Rozumné by bylo vykácet všechny staré, nemocné, ale i nebezpečné stromy a tam, kde je to možné z hlediska bezpečnosti, vysázet po opravách silnic stromy nové.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Sign this petition

Signatures | 1135 (+43 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Lucie Krejčíková | Olomouc
  • Helena Voborníková | Praha
  • Lucie Maclová | Prague
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Tomas Mithofer | Dolní rasnice
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku