Petice proti nekoncepční masivní výstavbě v oblasti Vysočany/Hloubětín na úkor zeleně a vybavenosti
629 podpisů

Petice proti nekoncepční masivní výstavbě v oblasti Vysočany/Hloubětín na úkor zeleně a vybavenosti

Autor: Monika Domincová | vloženo: 17.03.2021 | 629 podpisů
Sdílejte s přáteli

PETICE

podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

proti nekoncepční masivní výstavbě v rozvojové oblasti Vysočany/Hloubětín na úkor zeleně a vybavenosti

Podpořte svým podpisem snahu zlepšit životní prostředí a kvalitu života v Nových Vysočanech.

(e-mail: petice.rokytka@gmail.com, www.facebook.com/groups/peticerokytka/)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PETICE (14 STRAN), AKTUÁLNÍ SEZNAM PODPISOVÝCH MÍST A DOPLŇUJÍCÍ FOTODOKUMENTACE (není součástí petice) ke stažení na https://1url.cz/mKtVn.

Podpisové archy budou k dispozici u výborů SVJ. Petici může podepsat kdokoli (bez ohledu na bydliště či věk).

STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ PETICE (ke stažení zde https://1url.cz/mKtVn):

Již zhruba 15 let neustále narůstá počet bytů a obyvatel v dříve neobydlené oblasti Vysočan a Hloubětína, aniž by následovalo adekvátní posílení občanské vybavenosti a úměrný rozvoj veřejných či zelených prostor. Podle původních plánů, jež naštěstí nebyly tak rychle naplněny, mělo být do konce roku 2010 postaveno 12 tisíc bytů pro více než 20 tisíc nových obyvatel. [i](https://www.archiweb.cz/n/domaci/misto-tovarnich-hal-budou-v-praze-9-byty-kancelare-a-sportoviste).[/i] V současné době pozorujeme nárůst další plánované bytové výstavby v intenzivnější podobě, než je ta stávající. Obáváme se, že se nedostatek vybavenosti v příštích měsících a letech ještě zvýší, zároveň se mnohonásobně přetíží kapacita omezených veřejných prostranství a zeleně. Další výstavba navíc zhorší již nyní kritickou dopravní situaci a parkování a tisíce lidí nepojme ani přetížená cyklostezka. Je potřeba etapizovat výstavbu tak, aby vybavenost a veřejné prostory nezaostávaly. Respektive podmiňovat výstavbu dostatečnou vybaveností a záchranou či adekvátní náhradou zničené zeleně, a to v časovém souladu.

Oceňujeme snahy zastupitelů dát oblasti dobrý základ, ale vidíme také opakující se tlaky developerů, kteří nemají motivaci, aby se všem novým obyvatelům v oblasti žilo dobře i další desítky let. Jejich ochota současně s byty dodávat území přiměřenou vybavenost není zřejmá. Nejmarkantněji to ukazuje stávající neúnosná přetíženost páteřní cyklostezky, jež je kvůli absenci alternativních průchodů oblastí stále častěji téměř neprůjezdná a tím se stává velmi nebezpečným místem pro pěší i cyklisty. V oblasti enormně ubývá hodnotné zeleně a není únosné, aby tento trend nadále pokračoval. Připravované projekty výstavby tomu však nasvědčují. Je smutné, že v jedné z největších rozvojových oblastí byla promarněna šance vytvořit moderní město doslova na zelené louce.

Je potřeba zastavit developery při snaze činit velké sliby, ale nakonec hlavně vytěžit z oblasti krátkodobé zisky a zanechat tu stav, který není příjemný k bydlení. Je potřeba ochránit poslední zbytky vzrostlé a klimaticky i esteticky hodnotné zeleně, především vzrostlé stromy, jež jsou již několik let necitlivě káceny a nahrazovány domy či neadekvátním porostem s alibistickým heslem „u Rokytky je zeleně dost“. Rozhodnutí zastavět zhruba polovinu potenciální plochy zeleně v místě centrálního parku Zahrádky v kontextu nedostatečnosti tak malého prostoru veřejné parkové plochy považujeme za velké pochybení zastupitelů a úředníků. Je však stále možnost toto lokální biocentrum obestavěné domy ochránit zvážením možnosti etapizace rozvoje a důkladným promyšlením koncepce a formy využití prostoru.

CO POŽADUJEME – HLAVNÍ TEZE (úplné znění uloženo zde: https://1url.cz/mKtVn)

My, níže podepsaní, žádáme následující:

·       Předložení argumentů o vyváženosti plánované masivní výstavby v širším okolí říčky Rokytky ze strany zastupitelů a úřadů

·       Profesionální řízení koncepce veřejných prostranství obcí, místními obyvateli a architekty spíše než developery, a to v souladu s všeobecnou strategií rozvoje ČR i hlavního města Prahy (se zaměřením na komfort a kvalitu bydlení, klima a zeleň) tak, aby se místo našeho bydliště proměnilo v moderní a příjemnou komunitní oblast, kde se lidé mají kde potkávat, rádi zde tráví čas a nemusí denně jezdit autem či MHD za lepší vybaveností jinam.

·       Zahrnutí etapizace výstavby podle priorit zohledňujících širší kontext, tedy počet přibývajících obyvatel a odpovídajícího zázemí pro tyto obyvatele, do procesu plánování a schvalování výstavby.

·       Důsledné plnění a realizaci smysluplných vizí a plánů ze strany příslušného stavebního úřadu skrze závazné smlouvy s developery a pečlivou kontrolu jejich plnění v dohodnutém rámci.

·       Rychlé dokončení výstavby roky slibované chybějící základní školy s dostatečnou kapacitou zájmového vyžití velkého počtu místních dětí školního věku a celkové zlepšení vybavenosti oblasti, celistvé a průběžné hodnocení každé změny územního plánu, revizi aktuální situace před dalším územním rozhodnutím o umístění staveb nebo zvýšením stupně zastavitelnosti bez aktuálního zajištění vybavenosti pro stávající i nové obyvatele. Dále promyšlené a koncepční využití možnosti urbanistických studií za předpokladu jejich aktuálnosti, provázanosti a smysluplnosti s ohledem na klíčové parametry komfortu bydlení pro místní obyvatele, a ne pouze na bázi ekonomických výpočtů. Jako nepřímí plátci těchto studií požadujeme, aby tyto studie reflektovaly současnou kritickou situaci popsanou v této petici s rozvržením blíže specifikované zeleně, odpočinkových zón, sportovišť, parků, cyklostezek či pěších promenád a průchodů celou oblastí, prostorů pro výběh psů, počtu bytů/výšky budov/zastavěnosti v jednotlivých zónách, obchodů, služeb, zájmové činnosti, komunitních prostor (zahrady) apod., které zde chybí.

·       Konec zbytečného kácení a likvidace zeleně, pozastavení výstavby v místech zachovalé vzrostlé zeleně do doby, než vznikne odpovídající objem alternativních vzrostlých zelených ploch v rámci výstavby, především však zastavení výstavby v zastavitelné ploše posledních zachovalých zahrádek vedle Parku Zahrádky. Navrhujeme zde efektivnější a účelnější veřejně prospěšné využití k odpočinku, sportu, vzdělávání a jako komunitního prostoru pro setkávání obyvatel, a to s respektem k navrhovanému Metropolitnímu plánu, jenž celé území původních zahrádek logicky označuje jako místo k rekreaci a obslužnosti související s bydlením těch, co žijí kolem něj, a ne k dalšímu navyšování počtu obyvatel. Dále pak zachování oblíbeného zájmového prostoru komunitního charakteru „Ráj poníků“ i přes výstavbu v místě jeho již dlouholeté působnosti, a naopak posílení podobných zájmových center pro všechny věkové kategorie obyvatel.

·       Reflektování stávající dopravní přetíženosti, omezení vjezdu a parkování uvnitř obytné oblasti nerezidentům (vzhledem k nadprůměrné MHD obslužnosti) a důslednější vyměření povinného počtu parkovacích míst na počet bytů, jež neodpovídá současným trendům, dále omezení neúnosného provozu v oblasti parkové zóny (zamezení parkování nerezidentů přijíždějících do přetížené oblasti „na výlet“)

·       Vyřešení kolizní situace na páteřní cyklostezce, odklonění pěšího provozu z cyklostezky do alternativních páteřních promenád s kvalitním zpevněným povrchem, a to atraktivitou cílových destinací (parkové plochy, sezení ve stínu, cvičební prvky, interaktivní a přírodní herní prvky pro děti, občerstvení, obslužnost), revizi průchodnosti oblastí, jež byla vhodně definována již před výstavbou cyklostezky, a tlak na developery, aby se na tvorbě průchodnosti oblastí aktivně podíleli.

·       Zvýšenou pozornost oblasti Bleších trhů, nezapadajících svým charakterem do rezidenční rozvojové čtvrti a nepřiměřeně zatěžujících o víkendech křižovatku U Elektry, a zároveň zohlednění potřeb celé oblasti při urbanistické analýze využití tohoto území nejen pro další bytové domy, ale více jako veřejně prospěšný prostor, jehož se tu dlouhodobě nedostává.

·       Vyřešení problémových oblastí veřejných prostor např. podmáčené zóny zeleně a cest pro pěší, ochrana částí zeleně a vodních ploch pro úkryt zvířat, ptáků, plazů, žab a hmyzu a zároveň pro bezpečí dětí, zajištění hnízd sršňů v oblasti intenzivního pobývání lidí, plot a okolí zahradnictví v těsném sousedství parku a jeho časté zamořování širšího okolí parku kouřem, říčku znečišťující výpusť v místě lávky v parku, zlepšení stavu frekventované křižovatky U Elektry/Modrého, osvětlení neosvětlených částí průchodů, průchod z rezidence za Kolbenovou ul. (AFI) k unikátním Klíčovským sadům, řešení koncepce kontejnerů na tříděný odpad apod., a to díky aktivní a konstruktivní zpětné vazbě ze strany místních obyvatel.

KOMU JE PETICE ADRESOVÁNA:

Magistrát hl. města Prahy:

Rada hl. m. Prahy

Ing. Arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území

Ing. Martin Čemus, ředitel odboru územního rozvoje

RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí

Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, úz. plán a památkovou péči ZHMP

Městská část Praha 9:

Ing. Jan Jarolím, starosta MČ

Mgr. Tomáš Portlík, místostarosta MČ

Bc. Kamila Viktorinová, Komise bytová, kultury a sportu

Ing. Kornélia Gottmanová, předs. Školské komise, Komise pro územní rozvoj MČ

Bc. Jana Rykrová, odbor výstavby a úz. rozvoje

Bc. Jan Poupě, člen rady MČ

IPR (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy):

Ing. Marek Zděradička, zástupce ředitele pro odbornou činnost

Ing. Ondřej Zemánek, urbanista koncepční projektant pro Prahu 9

Státní pozemkový úřad, pobočka Kladno (pro Prahu)

Ministerstvo zemědělství: Judr. Jindřich Urfus, ředitel legisl. odboru, podpora „Zahrádkářského zákona“

 

OBSAH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ PETICE (úplné znění uloženo zde: https://1url.cz/mKtVn):

1. Vymezení oblasti – mapa

2. Nekoncepčnost výstavby, studie bez návaznosti, změny územního plánu

3. Likvidace vzrostlé zeleně, kácení zdravých stromů, nahrazování nekvalitní zelenou plochou, přetížený a prostorově sevřený Park Zahrádky

4. Likvidace původních zahrádek, jejich nahrazení výstavbou, záchrana posledního možného rozšíření parku se vzrostlou zelení

5. Chybějící vybavenost, služby, alternativní průchody oblastí, veřejné prostory pro setkávání, slibovaná škola

6. Dopravní přetížení, nedostatek parkovacích míst, nerezidenti přijíždějící auty k parku.

7. Cyklostezka jako jediný páteřní průchod přetížená pěšími a nebezpečná pro všechny

8. Co navrhujeme a požadujeme

9. Komu je petice adresována

 

Aktuality

23.04.2021 17:44

Písemná petice na webu, setkání v zahrádkách v neděli 25.4.

Děkujeme všem za velkou dávku podpory! Svým podpisem jste nás podpořili v dalších krocích za cílem zachránit unikátní prostor funčkních zahrádek uprostřed parkového prostranství, a to jako veřejné zeleně pro budoucí generace. 

Petice nasbírala již téměř 500 podpisů (24 podpisů zůstalo nepotvrzených). Nyní konečně spouštíme fyzické podepisování první petice, kterou jsme zatím "donesli" jako do zastupitelstva Prahy 9, tak na Magistrátu, kde včera osobně interpeloval člen petičního výboru Lukáš Příbramský.

Petice za záchranu zahrádek je ke stažení na našich nových stránkách www.parkzahradky.cz. Děkujeme za šíření. Na webu najdete i další důležité informace.

NYNÍ JE KLÍČOVÉ ZÍSKAT CO NEJVĚTŠÍ POČET PODPISŮ!

Připojit se můžete i ke skupině  https://www.facebook.com/groups/peticerokytka/

V NEDĚLI 25.4. SETKÁNÍ V ZAHRÁDKÁCH 11-18 HOD.

Bude zde možné podepsat petici a dozvědět se více o zahrádkách a celé iniciativě na jejich záchranu.

Rozhodně však ujišťujeme všechny, kdo nám dali důvěru a podporu, že je stále čas na to, abychom dokázali vše zvrátit. Věříme, že jsme na správné cestě a určitě to nevzdáme.

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň.

Za organizátory a petiční tým

Monika Domincová

 

26.04.2021 17:09

Děkujeme všem, kdo se přišli včera podívat do zahrádek, podpořili jejich záchranu nejen svým podpisem, ale mnohdy i nabídkou potřebné pomoci.

V tuto chvíli potřebujeme především nasbírat co největší počet podpisů. Pomůže nám tedy každý podpis, a to primárně osob bydlících v Praze (na arch uveďte spíše, kde opravdu žijete, i pokud máte trvalé bydliště jinde).

Petice i s podpisovými archy jsou ke stažení na www.parkzahradky.cz, můžeme je však i předat osobně po ohlášení na mail petice.rokytka@gmail.com nebo info@parkzahradky.cz

Odevzdat archy (i ne úplně vyplněné) lze na podpisových místech či akcích nebo na adrese uvedené přímo na archu (osobně či poštou).

Pokud nás nyní chcete podpořit, využijte všech vašich vazeb s lidmi, kterým není lhostejný osud významné zelené a úrodné plochy uprostřed zastavované čtvrti. 

Oslovte své sousedy, přátele, kolegy, rodiče, příbuzné. Pokud máte dobré vztahy ve škole, kam chodí vaše děti, můžete oslovit rodiče a rodiny spolužáků či se domluvit s učiteli. Třeba tématu využijí jako téma pro "školu života".

Dejte prosím pozor, aby podpisy přímo nesbírala osoba mladší 16 let bez doprovodu osoby starší 16 let.

Děkujeme za Vaši podporu. Je stále čas věci ovlivnit a změnit. 

Za organizátory iniciativy

Monika Domincová

 

27.04.2021 18:02

SBÍRÁME PODPISY - TY PAPÍROVÉ!

Ty mají totiž zatím bohužel právní dopad a mohou být použity jako nástroj k tlaku na zastupitelstvo.

SOUČASNÁ PAPÍROVÁ PETICE JE ZAMĚŘENA PRIMÁRNĚ NA ZÁCHRANU ZELENĚ V TĚSNÉM OKOLÍ PARKU ZAHRÁDKY.

Ještě je čas zahrádky zachránit!

Pokud jste nás dosud jakkoli podpořili, teď je ten správný čas pomoci nám nasbírat více podpisů. 

Jak můžete pomoci? 

Stáhněte si podpisový arch na www.parkzahradky.cz a oslovte své příbuzné, kamarády, kolegy, rodiče spolužáků, či třeba sousedy v okolí.

Ke stažení je i pár odpovědí na obvyklé otázky.

Nebo nám dejte tip na místa, kde je možné získat podpisy, my se domluvíme přímo.

Na archu může být i jeden podpis. Podepsat může každý, kdo dokáže pochopit smysl petice. Věk tedy není omezen. Spíše doporučujeme podpisy dětí mladších 15 let označit s informací o věku.

Adresu uveďte ideálně v Praze, může to být ale i nájemní prostor, vaše nemovitost či přechodné bydliště. Není nutná shoda s občanským průkazem.

Podpisové archy lze odevzdat na podpisových místech (např., Kafé Pragovka či Ráj poníků ve Vysočanech nebo na adrese Nepelova - viz doručovací adresa na archu)

Pomůže nám i jakýkoli kontakt na odborníky, úředníky se smyslem pro přírodu a městskou zeleň, ale také doporučení do médií k zvýšení povědomí o naší snaze ochránit unikátní zelený prostor uprostřed Vysočan.

V případě dotazů využijte mail petice.rokytka@gmail.com nebo info@parkzahradky.cz.

Děkujeme

Petiční výbor

 

07.05.2022 21:57

Děkujeme za Vaši podporu záchrany zeleně a zahrádek u parku Zahrádky a dalších témat rozvojové čvrti Vysočan. Písemná petice byla v září předána na Magistrát, kde ji dostal na starost p. Hlaváček. Před pár dny byl publikován aktualizovaný návrh Metropolitního plánu, který stále chrání zelené centrum čtvrti. Založili jsme spolek Rokytka žije, z.s., který nadále brání zájmy místních.

Více o spolku se dozvíte zde: http://parkzahradky.cz/rokytka-zije/

Pokud chcete i v budoucnu podporovat snahu o záchranu zeleně a kvality života, ozvěte se nám na mail rokytkazije@gmail.com.

Na stránkách www.rokytkazije.cz průběžně sdílíme aktuality, dění i sousedské aktivity v místě. 

Zde najdete poslední NEWSLETTER ROKYTKA ŽIJE (květen):

http://parkzahradky.cz/blog/

KALENDÁŘ AKCÍ NAJDETE ZDE:

http://parkzahradky.cz/akce/

PŘIJĎTE NA MÍSTNÍ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI RADNICE NA ROH ULIC MODRÉHO A IVANA HLINKY 12.5. OD 16H A NÁSLEDNĚ NA PRVNÍ Z KONCERTŮ VYSOČANSKÝCH NOKTURN.

http://parkzahradky.cz/akce/setkani-se-zastupci-radnice-na-tema-rozvoj-v-ulici-u-elektry-a-ivana-hlinky/

http://parkzahradky.cz/akce/vysocanska-nokturna-ctvrtecni-hudebni-podvecery/

Pokud si nepřejete v budoucnu dostávat na mail uvedený v petici pravidelné newslettery, prosíme dejte nám o tom vědět na mail rokytkazije@gmail.com.

Za organizátory petice

Monika Domincová

 

 

02.03.2023 20:28

Zahrádky volají o pomoc! Pomozte svým podpisem nové petice zaměřené jen na jejich záchranu jako veřejné zeleně pro všechny!

Stačí jen 3 kliky a podpoříte tak zastavení nesmyslné výstavby. 

Šiřte petici dál a požádejte o podpis své přátele.

https://e-petice.cz/es/petitions/pomozte-nam-zastavit-vystavbu-v-okoli-parku-zahradky-.html

Jediné, co zahrádkám chybí, je viditelná podpora široké veřejnosti. Jen tak lze přimět zastupitele jednat v zájmu obyvatel čtvrti, ale i všech Pražanů, kteří mají Rokytku a park Zahrádky rádi.

Děkujeme, že jste před 2 lety podpořili petici proti nekoncepční výstavbě v rozvojových Vysočanech. Díky tomu se zvedla velká vlna úsilí za zlepšení přístupu Prahy 9: Po celou tu dobu mnozí z vás bojovali za lepší Vysočany i za naše zahrádky.

Ještě není nic ztraceno, potřebujeme teď znovu vaše hlasy.

Podpořte nás a dejte zahrádkám svůj hlas. 

Děkujeme.

Více informací k současné situaci najdete na stránkách www.parkzahradky.cz.

 

 

Komu bude petice předána: Magistrát HMP, MČ Praha 9, IPR, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 629 (+29 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiri Kmoch | Praha
 • Jaroslav Saprykin | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Naděžda Bastlova Soukupová | Praha 9
 • petra pellarova pellarova | 554782_400459
 • Irena Tutterová | Praha 9
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici