Petice na podporu připomínek HPP11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly
202 signatures remaining 198

Petice na podporu připomínek HPP11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly

Author: Aleš Kulhánek | Uploaded: 03.10.2019 | 202 signatures
Share it with your friends

Já níže podepsaný se připojuji k připomínkám Hnutí pro Prahu 11 k územní studii (ÚS) okolí stanice metra Roztyly, která bude veřejně projednávána 9.10. od 18 hod v KC Zahrada a 10.10. na zastupitelstvu Prahy 11 (více níže).

Plné znění připomínek Hnutí pro Prahu 11 (v editovatelné podobě) je ke stažení na tomto odkazu:

http://hpp11.cz/files/docs/roztyly/2019.10.01.Uzemni.studie.Roztyly.pripominky.HPP11.docx

 

Stále sbíráme podpisy pod E-petici proti této studii (tj. proti nerozšiřování zástavby jižně od stanice metra) a zahušťování sídliště Roztyly:

https://e-petice.cz/gregorova

 

Návrh územní studie je představuje hazard se zdravím stávajících i potenciálně nových obyvatel. Zatímco majitelům pozemků v řešeném území přináší díky navrhovaným změnám územního plánu obrovský potenciální zisk, stávajícím obyvatelům přináší prakticky pouze další dopravní zátěž a zátěž životního prostředí. Díky navrhovanému rozsáhlému rozšiřování zastavitelného území na úkor nezastavitelného v předpolí Michelského lesa dojde k negativnímu vlivu na životní prostředí (hluk, ovzduší, tepelný ostrov, odvodnění lokality a blízkého lesa, likvidace rozsáhlých ploch zeleně, atd. atd.). Studie redukuje rekreační potenciál lokality akcentovaný stávajícím územním plánem na minimum.

Navrhovaná intenzivní a výšková zástavba povede k dramatickému zhoršení životního prostředí a kvality bydlení v okolí lokality. Jen doprava na ul. Ryšavého se má v důsledku plánované zástavby zdvojnásobit!

Požaduji zásadní přepracování územní studie a zohlednění uvedených limitů životního prostředí a reálných potřeb místních obyvatel. Odmítám použít tento návrh studie jako podklad pro připravovaný Metropolitní plán.

Zde uvádím výčet hlavních problematických bodů územní studie:

- Navrhovaný nárůst počtu obyvatel (2528), pracovních míst (až 6000) a vázaných parkovacích stání (3950) významně ovlivní zátěže dopravy na okolních komunikacích, zátěž již dnes vytížené linky C metra, ale i sociální a školská zařízení. Studie nenavrhuje adekvátní veřejnou vybavenost v území, ani nepočítá, že by do území byla zavedena MHD (autobusy). Naopak, posunuje i druhou zastávku od metra Roztyly na ul. Ryšavého.


- V celé řadě bodů ignoruje své vlastní zadání, a to např:

Studie navrhne přírodní a rekreační využití jižních a jihozápadních partií řešeného území při Michelském lese. Výšková hladina zástavby má klesat od komunikace 5. května směrem k Michelskému lesu.

- Studie nerespektuje zamítnutí předchozích snah developerů o změny územního plánu v území (změny Velké Roztyly v r. 2012, změny v okolí restaurace Koliba, atd.)

- Pozemky určené pro sport a rekreaci jižně od tubusu metra by neměly být měněny na zastavitelné – mají důležitý ochranný charakter pro Michelský les.

- Studie nerespektuje zásadní připomínky MČ Praha 11 k návrhu Metropolitního plánu týkající se lokality, a to zejména:

vymístění P+R a autobusového terminálu z území, zachování přírodního rázu území v okolí restaurace Koliba, odmítnutí výškových budov v území (věží).

- Navržené změny nezastavitelného území (vč. důležité izolační zeleně při ul. 5. května) a s tím související nová intenzivní zástavba a vyvolaná automobilová doprava jsou v příkrém rozporu s principy územního plánování i usneseními ZMČ Praha 11 o veřejném zájmu na ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel (č.u. 0011/1/Z/2014) a č.u. 0005/2/Z/2018 deklarující zájem o ochranu stávající vzrostlé zeleně na Praze 11.

- Plánovaná intenzivní zástavba v okolí rest. Koliba má být napojena pouze na úzkou komunikaci Gregorova.

Zároveň nesouhlasím s prodejem dalšího rozsáhlého pozemku (p.č. 3276/4) u metra Roztyly společnosti Passerinvest. Praha by si tento pozemek měla ponechat ve svém vlastnictví.

 

Odkaz na web HPP11 a Prahy 11 (informace o ÚS + odkaz ke stažení studie):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=705:tvrda-ofenziva-na-roztylech-megalomanske-plany-mlejnskeho-architektu-jsou-zpet&catid=36&Itemid=56

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/aktuality-z-prahy-11/uzemni-studie-okoli-stanice-metra-roztyly-podavani-pripominek-a-verejne-projednani.html

 

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu. Vaše e-mailová adresa bude před odevzdáním petice vymazána.

 

Můžete si rovněž stáhnout text petice s podpisovým archem a sbírat podpisy i fyzicky. Petici lze např. vyvěsit na nástěnku u vás ve vchodech. Vyplněné archy vhoďte do schránky na adrese Zuzana Malá, Hrdličkova 2 do 13.10.

Na Magistrát můžete také zaslat Vaše připomínky k územní studii. Nezapomeňte připojit datum, vaše jméno a příjmení, datum narození, bydliště a podpis. Připomínky může podat každý, a to poštou na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1) do 15.10. Připomínky lze rovněž zanést do podatelny Magistrátu v Jungmannově ulici, anebo zaslat datovou schránkou na adresu: 48ia97h.

Kopii připomínek zašlete prosím na MČ Praha 11 (podatelna@praha11.cz) a na náš email: zeleneroztyly@email.cz

 

Děkujeme za podporu. 

 

za Hnutí pro Prahu 11

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.

zeleneroztyly@email.cz

www.hpp11.cz

https://www.facebook.com/hpp11cz/

 

P.S. ÚS Roztyly je na programu zastupitelstva Prahy 11 dne 10.10. v KC Zahrada, nicméně BEZ PROJEDNÁNÍ! Doražte prosím na 9:00, kdy se bude schvalovat program jednání a požadujte její projednání – aby se k ní mohli vyjádřit jak vaši zastupitelé, tak veřejnost.

P.P.S. Odkaz na další petice proti předimenzovaným stavebním projektům na Roztylech a přemístění autobusové zastávky od metra Roztyly:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=701:podporte-petice-proti-nesmyslne-vystavbe-na-praze-11

News

21.10.2019 20:37

Vážení spoluobčané,

děkujeme za podporu při připomínkování územní studie Roztyly. Nakonec se podařilo získat 1460 podpisů proti zahušťování sídliště Roztyly a proti územní studii. V souladu s peticí jsme vyzvali MČ Praha 11 ke svolání mimořádného zastupitelstva, kde by se kontroverzní záměry na Roztylech veřejně projednaly.

Rádi bychom vás upozornili na následující akci:  

23.10. od 16 hod přímo na lokalitě - Veřejné setkání s investorem (CRESCON a Alborg-Development, a.s.) k projektu předimenzované Kliniky a domů pro ubytovací zařízení pro zdravotně postižené při ul. Ryšavého a Hrdličkova.

E-petici proti tomuto záměru (kde jsou uvedy argumenty, proč s touto stavbou nesouhlasíme) můžete podpořit zde: 

https://e-petice.cz/roztyly

Studie k záměru je ke stažení na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Za spolek Zelené Roztyly

Aleš Kulhánek

(zeleneroztyly@email.cz)

 

30.10.2019 15:59

Vážení spoluobčané,

ve čtvrtek 31.10.2019 se uskuteční jednání Výboru pro územní rozvoj a ŽP Prahy 11:

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-8-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Na Roztylech jde o 2 návrhy změn územního plánu:

Podnět na změnu Územního plánu Prahy (dále jen „ÚPn“) od manželů Nosálových (pro výstavbu 2 – 3 rodinných domů u Penzionu Nosál / restaurace Za věrtrem)

Podnět na změnu ÚPn od spol. A-Z GLOBAL TRADE s. r. o. (lokalita Horní Roztyly) pro záměry Bytový park Horní Roztyly (alias Na Výhledu)

Jde o úpravu ÚPn (pro umožnění navýšení intenzity zástavby), která byla vydána v roce 2011, poté zrušena soudem, znovu podána a v roce 2015 s ní nesouhlasilo Zastupitelstvo P11 a poté ani Zastupitelstvo HMP.

Doufám, že ani tentokrát s ní P11 nebude souhlasit - Komise pro strategické a územní plánování nesouhlas již vyslovila.

E-Petice proti tomuto záměru je zde:

https://e-petice.cz/navyhledu

Pokud chcete na jednání přijít, musíte se zaregistrovat (48 hodin předem) a to u slečny Ing. arch. Račokové, nebo telefonicky (racokovam@praha11.cz, telefon: 267902214).

Pro Vaši informaci přidávám tiskovou zprávu Arniky k územní studii Roztyly:

https://arnika.org/roztyly-se-bouri-proti-vystavbe-v-okoli-metra-zelene-uzemi-u-lesa-ma-podlehnout-masivni-zastavbe-kancelaremi-a-byty

Za roztylské spolky

Aleš Kulhánek

(zeleneroztyly@email.cz)

 

23.11.2019 10:54

Upozorňujeme na jednání Výboru pro územní rozvoj a ŽP 28.11. od 17:30 v KC Zahrada, kde budu projednávány 2 velké změny územního plánu u stanice metra Roztyly (obě pod taktovkou pana Passera). Na jednání výboru je třeba se ZAREGISTROVAT ! - viz odkaz na pozvánku (či na emailu racokovaM@praha11.cz) :

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-9-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Bude též projednávána předimenzovaná Klinika a ubytovací zařízení při ul. Ryšavého a Hrdličkova (investor projekt nově pouze kosmeticky zmenšil):

https://e-petice.cz/petitions/nesouhlas-s-prestavbou-kotelny-gregorova-na-bytovy-dum-a-se-zahustovanim-sidliste-roztyly.html

a dále též velký stavební záměr mezi Kulatým Chodovcem a TJ Chodov.

Tyto změny územního plánu budou projednávány (?schvalovány?) na zastupitelstvu Prahy 11 dne 5.12. v KC Zahrada.

Na tomto zastupitelstvu bude projednávána i PETICE proti BD Gregorova a zahušťování sídliště Roztyly a její body:

- Nesouhlasím s přestavbou kotelny Gregorova na 9patrový bytový dům, která povede k zahuštění sídliště, ke zhoršení dopravní situace, hluku, ovzduší, oslunění bytů, ztrátě občanské vybavenosti v objektu kotelny a k ohrožení stability podloží.
- Nesouhlas s plánovanou změnou územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova vedoucí k maximalizaci zástavby na této ploše.
- Nesouhlas s postupným zahušťováním sídliště Roztyly stavebními projekty (Bytový park Roztyly I a II, "Klinika", Na Výhledu, "Ovčárna" atd.). Požadavek na koncepční zhodnocení udržitelného rozvoje celého území, např. pomocí regulačního plánu.
- Nesouhlas s územní studií Roztyly - s rozšiřováním zastavitelného území jižně od metra Roztyly.

Prosím přijďte nás na obě akce podpořit.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

Pozvánka na Facebooku HPP11:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10157683704737497

 

26.11.2019 18:00

NOVÁ FAKTA o KLINICE na Roztylech z návrhu dokumentace pro územní řízení:

Příjezdová komunikace k celému areálu bude nová komunikace označená K1, která bude napojena v křižovatce Hrdličkova, Blatenská. Z křižovatky T se vytvoří průsečná křižovatka. Jedná se o tu propojku Komárkova - Hrdličkova vedoucí před zahradami rodinných domů.

Tato komunikace se vybuduje jako první a budou po ní jezdit i auta stavby. Stavební práce budou probíhat 7-21 hod.
Str. 44: Zemina se bude odvážet 8 měsíců a počítá se 33 - 35 NA/den (nosnost 12t). V případě použití návěsu 17 NA/den.


Z této komunikace budou odbočovat jednotlivé komunikace k domům.
Str. 35: V prvním úseku K1 bude sklon až 12%, který se následně mění na 8% s vloženými úseky 5,0% v místech napojení bočních komunikaci/sjezdů do území.
To znamená, že auta budou v úsecích stoupání ještě více hlučet a smrdět!

Chceme si toto nechat líbit?

Podpořte nás prosím na Výboru pro územní rozvoj (28.11. od 17:30 v KC Zahrada. Program viz níže.

Je třeba se tam zaregistrovat ještě DNES na emailu: racokovaM@praha11.cz

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-9-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Připojte se k E-petici proti záměru:

https://e-petice.cz/petitions/nesouhlas-s-prestavbou-kotelny-gregorova-na-bytovy-dum-a-se-zahustovanim-sidliste-roztyly.html

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly

a

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl

 

02.12.2019 16:56

PROJEDNÁNÍ PETICE PROTI ZAHUŠŤOVÁNÍ ROZTYL

5.12. cca od 17 hod v KC Zahrada

Na zastupitelstvu bude (v rámci bodu 16) projednávána PETICE proti BD Gregorova (kotelna) a zahušťování sídliště Roztyly (tzn. proti dalším stavebním projektům). Budou projednány tyto body petice:

1) Nesouhlasím s přestavbou kotelny Gregorova na 9patrový bytový dům, která povede k zahuštění sídliště, ke zhoršení dopravní situace, hluku, ovzduší, oslunění bytů, ztrátě občanské vybavenosti v objektu kotelny a k ohrožení stability podloží.

2) Nesouhlas s plánovanou změnou územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova vedoucí k maximalizaci zástavby na této ploše.

3) Nesouhlas s postupným zahušťováním sídliště Roztyly stavebními projekty (Bytový park Roztyly I a II, "Klinika", Na Výhledu, "Ovčárna" a další). Požadavek na koncepční zhodnocení udržitelného rozvoje celého území, např. pomocí regulačního plánu, dopravní studie apod.

4) Nesouhlas s územní studií Roztyly - s rozšiřováním zastavitelného území jižně od metra Roztyly.

Program zastupitelstva je zveřejněn na webu Prahy 11 (vč. podkladů):

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&jednani=11/2019

Od 17:30 do 18:30 mají občané v bodu č. 29 možnost interpelovat radní a zastupitele. Je potřeba se písemně přihlásit do diskuse u skrutátorek v sálu. Stejně tak je potřeba se přihlásit k bodu č. 16 (petice), a to ještě předtím, než je bod zahájen. Každý může mluvit 2 x 5 min.

Prosím přijďte nás podpořit. Nenechme si zničit životní prostředí na našem sídlišti!

Zelené Roztyly (zeleneroztyly@email.cz), Hnutí pro Prahu 11

P.S.: Záměr KLINIKY při ul. Ryšavého byl na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (28.11.) doporučen k realizaci BEZ PODMÍNEK, a to i přes výhrady občanů z Roztyl, kteří se na Výbor dostavili v hojném počtu a přednesli řadu konkrétních připomínek k tomuto kontroverznímu projektu. Poděkujme zejména betonářům z řad ANO, ODS a JM-ND.

 

23.01.2020 21:59

Vážení,

rádi bychom Vás pozvali na procházku a debatu o plánované zástavbě okolí metra Roztyly, která proběhne 25.1. od 14 hod. Beseda proběhne od 16 hod v restauraci v hotelu Globus.

 https://eko4.webnode.cz/l/zveme-na-prochazku-s-debatou-k-developerskym-planum/

 Rádi bychom Vás též upozornili na probíhající Petici za zachování lékařské pohotovosti na poliklinice Šustova, kterou můžete podpořit zde:

 https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-lekarske-pohotovosti-v-poliklinice-sustova-praha-11.html

 http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=722:petice-za-zachovani-lekarske-pohotovosti-v-poliklinice-sustova&catid=36&Itemid=56

 Toto téma bude projednáváno spolu s rozpočtem na zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 30.1.

Za nového vedení radnice mají developeři na Praze 11 pré - znovu ožil stavební projekt Bytový dům Ovčárna II ! Zatím pouze víme, že investor snížil projekt na 7 NP (tedy pouze o 1 patro vzhledem k původnímu projektu). Jediný zdroj je zde:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/11-bytovy-dum-ovcarna-gregorova-ul.html

O projednávání tohoto záměru na Praze 11 Vás budeme informovat.

S pozdravem,

za Zelené Roztyly, z.s. a ; Hnutí pro Prahu 11

Aleš Kulhánek

 

31.01.2020 14:46

Vážení spoluobčané,

radnici Prahy 11 vypadl ze skříně další kostlivec – firma YIT převzala od Alborgu projekt Bytový park Roztyly a žádá radnici o vyjádření ke studii. Ta bude projednávána na Výboru pro územní rozvoj 6.2. od 17:30 hodin v malém sálu Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784/2.

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-11-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Odkaz na studii a informace k vývoji projektu:

https://www.praha11.cz/filemanager/files/31175.pdf

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=4009&lanG=cs&slozka=243

Připomínám, že na výbor je třeba se registrovat na emailu tajemnice: racokovaM@praha11.cz

Sám investor představí projekt 3.2. ve stánku při ul. Komárkova od 15 do 17 hod.

Ze zveřejněných materiálů nevyplývá, že by měly být dodrženy předchozí sliby místním občanům, a to snížení výšky nových bytových domů sousedících se stávající zástavbou! Z uvedených vizualizací je konečně vidět plošná intenzivní zástavba celého území mezi ul. Komárkova a Hrdličkova.

Prosím šiřte tyto informace mezi vaše sousedy na Roztylech.

Posíláme odkaz na shrnutí vycházky a debaty na Roztylech + videozáznam z akce:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=724:roztyly-a-developerske-plany-debata-v-prirode-i-pod-strechou&catid=36&Itemid=56

https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/2532568610397487

https://eko4.webnode.cz/l/zavery-lednove-prochazkove-akce-2020/

Zelené Roztyly, z.s.

www.hpp11.cz

https://www.facebook.com/hpp11cz

 

25.04.2020 17:22

Vážení spoluobčané,

28.4. od 17:30 hod má na radnici (Ocelíkova 672/1) v zasedací místnosti "C" proběhnout NEVEŘEJNÉ jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, kde bude projednávána upravená studie k záměru Bytový dům Ovčárna v ul. Gregorova (místo parkovacího domu hotelu Globus). Jediný zdroj informací o záměru je zde:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/11-bytovy-dum-ovcarna-gregorova-ul.html

Na uvedeném odkazu není zveřejněna upravená studie, která spočívá v redukci původního záměru o 1 patro - na celkem 9 nadzemních podlaží (záměr má být nyní cca stejně vysoký jako sousedící 8 patrové domy v ul. Hrudičkova).

Nejen že tento záměr nebyl dosud představen občanům (tak jak to např. bylo zvykem za starosty Štylera), ale nyní chce radnice (vzhledem ke zdravotní situaci v ČR) tento kontroverzní záměr projednávat za zavřenými dveřmi bez přítomnosti občanů.

Přitom schůzky většího počtu osob mají být povoleny od června a neveřejné jednání výboru pro územní rozvoj je nejen v rozporu s jednacím řádem ale i se zákonem o hl.m. Praze.

Dle normálních pravidel je třeba svou účast na výboru ohlásit 2 dny předem tajemnici výboru, paní Račokové (racokovaM@praha11.cz, tel.: 267 902 214 )

https://www.praha11.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mc/vybory-zmc/vybor-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi.html

Napište pro alespoň své stanovisko k záměru a způsobu jeho projednání (a požadujte jejich odpověď) členům Výboru pro územní rozvoj (sorfovam@praha11.cz, josef.kocourek@pirati.cz, mlejnskyd@praha11.cz, tomas1973@volny.cz, jenik.mares@seznam.cz, malazuzana@praha11.cz, soukupovar@praha11.cz, vasicekR@praha11.cz, hladik@ipr.praha.eu) a představitelům radnice:

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html 

V případě, že radnice a předsedkyně Výboru (pí Šorfová) nepřehodnotí svůj postoj a výbor nesvolá až v době, kdy bude možná účast občanů, doporučuji přijít v co nejhojnějším počtu a proti tomuto způsobu „projednání“ záměru protestovat.

Prosím pošlete tuto informaci dál Vašim sousedům.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11

P.S.: Pro osvěžení paměti posílám odkaz na reportáž o paní Šorfové a velmi podivném záměru pronájmu pozemků na Roztylech pro firmu Alborg-Development, a.s.

Názor si udělte sami. Podotýkám ale, že pí Šorfová nyní šéfuje Výboru pro územní rozvoj Jižního Města:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=732:zlaty-kopanec-marty-sorfove&catid=36&Itemid=56

P.P.S.: Dobrá zpráva na konec - snad to dopadne:

(i pan Mlejnský byl staávající koalicí dosazen do Výboru pro územní rozvoj!)

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=742:zvelebeni-detskych-hrist-za-desitky-milionu-bylo-fiktivni-exstarosta-prahy-11-mlejnsky-stane-pred-soudem&catid=36&Itemid=56

 

18.05.2020 12:18

BYTOVÝ PARK ROZTYLY – PROJEDNÁNÍ O NÁS BEZ NÁS

19.5. od 17:30 hod má na radnici (Ocelíkova 672/1 v zasedačce "C") proběhnout NEVEŘEJNÉ jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, kde bude projednávána upravená studie k záměru Bytový park Roztyly.
https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/pozvanka-na-14-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Jediný zdroj informací o záměru je v příloze a zde:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/16-bytovy-park-roztyly.html
 

Upravená studie spočívá v redukci POUZE o 1 patro u dvou domů! (a také spojení dvou z 9 domů v jeden velký blok).
 

Přestože radnice ví, jak je tento záměr kontroverzní, nyní jej chce (vzhledem k nouzovému stavu v ČR) "projednávat" za zavřenými dveřmi bez přítomnosti občanů a nepohodlných zastupitelů.

Přitom schůzky většího počtu osob jsou již za dodržení určitých podmínek povoleny - stačilo by zajistit větší jednací místnost (a nebo projednání odložit o měsíc).
 

NAPIŠTE pro alespoň své stanovisko k záměru a způsobu jeho projednání (a požadujte jejich odpověď) členům Výboru pro územní rozvoj: sorfovam@praha11.cz, josef.kocourek@pirati.cz, mlejnskyd@praha11.cz, tomas1973@volny.cz, jenik.mares@seznam.cz, malazuzana@praha11.cz, soukupovar@praha11.cz, vasicekR@praha11.cz, hladik@ipr.praha.eu a představitelům radnice (radním):

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html 

dohnalJ@praha11.cz, jiravaP@praha11.cz, prokopO@praha11.cz, lepsJ@praha11.cz, duskam@praha11.cz, sedekem@praha11.cz, krivacekP@praha11.cz, starekJ@praha11.cz, ujhelyiovaz@praha11.cz, bohmovaz@praha11.cz

Doporučuji též přijít v co nejhojnějším počtu na radnici a proti tomuto způsobu „projednání“ záměru protestovat.

Prosím pošlete tuto informaci dál Vašim sousedům.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11

P.S.: O minulém neveřejném výboru, BD Ovčárna a územní studii Roztyly: https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10158239943962497

 

 

04.02.2021 17:45

Dobrý den,

rád bych Vás informoval, že magistrát chystá velkou změnu územního plánu v okolí metra Roztyly - dle vzoru nedávno zapsané kontroverzní územní studie pro okolí metra Roztyly, která bude mít vliv na široké okolí.

Podmět na změnu ÚP bude v pondělí 8.2. od 18:00 projednávat Komise pro strategické a územní plánování.

Jednání je veřejné - je možno se připojit přes MS Teams. Pokud byste měli zájem, musíte dát vědět paní Kadlecové 48 hod. před konáním jednání na adresu: kadlecovaj@praha11.cz

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-1-jednani-komise-pro-strategicke-a-uzemni-planovani-rmc-praha-11.html

podnět na změnu ÚPn č. P 373/2019 je zveřejněn na této internetové adrese: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?id=4373&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

Účast a připomínky občanů (a zejména tlak na politiky) mají smysl právě nyní. Jakmile bude schválena změna územního plánu, bude již pozdě.

Územní studii Roztyly je možno stáhnout zde:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_platne/index.html

K územní studii uvádíme, že  nesplnila své vlastní zadání:

- chránit nezastavitelné pozemky jižně od metra Roztyly

- snižovat výšku zástavby od ul. 5. května směrem k lesu

- navrhnout vyvážený poměr mezi rekreační a urbanistickou funkcí v území

V případě dotazů jsem k dispozici.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

zeleneroztyly@email.cz

P.S.

Čeká nás další práce - připravuje se územní řízení na přestavbu kotelny Gregorova na 8patrový bytový dům, napojený těsně za křižovatkou Ryšavého x Augustínova x Hrdličkova. Výměnou za pouhých 1,5 mil. se radnice upsala, že projektu umožní hladký průběh.

Protože developeři (a ani politici v radě MČ Praha 11) nespí, výhledově lze očekávat i územní řízení na další projekty - bytový dům Ovčárna a Bytový park Roztyly (nyní pod YIT Stavo).

18.1. Rada MČ Praha 11 vydala souhlasné stanovisko k záměru investora VISUM (p. Šopov) k přestavbě kotelny Gregorova.

Podle toho, co je uvedeno v předmětné smlouvě, investor připraví dokumentaci pro územní rozhodnutí do konce února 2021.

Kliknutím na dokumenty by se měly otevřít příslušné soubory. Jinak je to možné nalézt zde:

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.html

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=10046&lanG=cs&slozka=243

č. usnesení: 0056/2/R/2021  |  18.1.2021

Uzavření smluv o spolupráci a participaci na investicích do veřejné infrastruktury, veřejného prostoru a životního prostředí (*pdf, 14.06 KB)

Přílohy usnesení:

SM2100000001MC_Praha_11__Smlouva_o_spolupraci_pri_realizaci_zameru_vystavby_bytoveho_domu_Gregorova__VISUM_as_final.docx (*docx, 45.01 KB)
Prilohac.1-LV.pdf (*pdf, 46.39 KB)
Priloha2A.pdf (*pdf, 3.07 MB)
Priloha2B.pdf (*pdf, 2.99 MB)
Priloha2C.pdf (*pdf, 3.05 MB)
Priloha2D.pdf (*pdf, 3.11 MB)
Priloha2E.pdf (*pdf, 3.03 MB)

 

 

15.04.2021 18:14

Dobrý den,

rádi bychom vás informovali, že naše úsilí nese ovoce - na vědomí vám přeposílám zahájení o řízení o odstranění stavby Bytový park Roztyly (1. etapy):

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&_gid=GA1.2.1169572997.1618473984&detail_claim=21446&

Předpokládám, že využijí možnost požádat si o dodatečné povolení stavby, tj. nové územní řízení. V takovém případě bude možné pro majitele sousedních nemovitostí se znovu přihlásit do řízení. Budeme to hlídat a v případě zájmu, vám pomůžeme s připomínkami.

Stavební úřad na základě našich připomínek přerušil územní řízení na tzv. Kliniku při ul. Hrdličkova a vyzval stavebníka (Crescon a Alborg), aby do 30.7. dodali chybějící podklady – např. podrobný inženýrsko-geologický průzkum.

Rád bych Vás též upozornil na nový záměr výstavby 10 - 13 patrového administrativního komplexu Blue Building místo budovy České pojišťovny v ul. Kaplanova (obdoba původního projektu Prague Eye Towers):

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/51-administrativni-budova-blue-building-kaplanova.html

Další velká výstavba je plánována v okolí metra. Passerinvest zde plánuje tyto dvě velké kancelářské budovy:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/46-administrativni-budova-roztyly-plaza.html

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/50-administrativni-objekt-sequoia-roztyly.html

+ má prsty v dalších třech změnách územního plánu v okolí metra s cílem masivní zástavby

Děkujeme za příspěvky, které nám posíláte na účet č. 220722937 / 0300

Jsou životně důležité pro další činnost našeho spolku a financování právníků. Každá stovka se počítá. V případě daru, prosím do zprávy příjemci uveďte „právní služby Roztyly“. V případě zájmu o darovací smlouvu se na nás obraťte.

Děkujeme!

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s., Hnutí pro Prahu 11

zeleneroztyly@email.cz

 

 

15.06.2021 14:37

Informuji, že na zastupitestvu hl.m. Prahy 17.6. mají být schváleny k pořizování další změny UP na Roztylech - vše pod palcem Passerinvest:

Podnět 402/2019

Změna nezastavitelné plochy SO3, plovoucí zn. /SP/, veřejně prospěšná stavby /VPS/ na plochu SV-G. Navíc se má jednat o změnu pořizovanou zkráceným postupem..

Jedná se plochu v těsné blízkosti Krčského lesa. Roztylské spolky nesouhlasí s přeměnou této nezastavitelné plochy na zastavitelnou a s vymístěním plochy pro sport, včetně veřejně prospěšné stavby určené pro rekreaci a sport. K podnětu nebyla předložena objemová studie. Žádám vás tedy o zamítnutí podnětu 402/2019.

Dále nesouhlasíme s tím, aby změna byla pořizována zkráceným způsobem. Veřejnost v okolí se dlouhodobě (např. formou petic, připomínek k územně plánovací dokumentaci apod.) staví proti intenzivní zástavbě okolí Krčského lesa. Bylo by proto vhodné, aby veřejnost měla dostatek příležitostí k vyjádření a projednání svých připomínek ke změně ÚP.  Zvláště v tomto případě by mělo být provedeno vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivu změny na udržitelný rozvoj.

P11  se nevyjádřila (v koalici se nemohou dohodnout), P11 chce do svěření, jedna parcela je Prahy (3276/4), zbytek Passera ( Roztyly Plaza, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4)
Hlaváček a spol. tam chtějí spolu s Passerem narvat byty.

Podnět 536/2019

Změna plochy DH na SV-K.

Souhlasíme se změnou DH na plochu SV, pokud bude doložena objemovou studií s tím, jak bude řešen dopravní terminál. Zda bude z území vymístěn, či jakým způsobem bude do plochy zakomponován. Nesouhlasíme však s navrženým koeficientem míry využití plochy K. Naše spolky v připomínkách k územní studii Okolí stanice metra Roztyly požadovaly, aby kód míry využití plochy v  této části území byl F (MČ Praha 11 požadovala snížení kódu míry využití plochy na koeficient G.)

Pokud budete uvažovat o souhlasu s podnětem, tak prosím jen v případě snížení koeficientu míry využití plochy na námi požadovanou (F) či alespoň MČ Praha 11 navrhovanou hodnotou (G) a požadavkem alespoň objemové studie. Nesouhlasíme, aby změna byla pořizována zkráceným způsobem. Veřejnost v okolí se dlouhodobě (např. formou petic, připomínek k územně plánovací dokumentaci apod.) staví proti intenzivní zástavbě okolí Krčského lesa. Bylo by proto vhodné, aby veřejnost měla dostatek příležitostí k vyjádření a projednání svých připomínek ke změně ÚP. 


Podklady ke změnám posílám zde:
www.uschovna.cz/zasilka/MM4U35HSJ9ND86AR-XUD


Pokud s uvedenými změnami nesouhlasíte, napište prosím zastupitelům / doražte na jednání.


Aby toho nebylo málo, dnes se objevilo na úřední desce:
https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&_gid=GA1.2.10299360.1623731580&detail_claim=21656&


Opakované veřejné projednání Passorovy změny územního plánu v areálu INTERLOV (změna č. Z2797/00) bude 15.7.2021 od 10:00
Do 22.7.2021 včetně lze podat připomínky.


Materiály posílám přes úschovnu:
www.uschovna.cz/zasilka/MMWLWSK2RA2CRK7G-Y6T


Případné dotazy prosím směřujte na paní Malou ze spolku Ochrana Roztyl (ochranaroztyl@email.cz)

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

P.S. Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo dohodu s investory o realizaci KLINIKY - nebudou jim dělat problémy při jejím schvalování.

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10159297324467497

 

28.06.2021 22:07

Dobrý večer,

rádi bychom vás informovali o veřejném představení projektu Ovčárna, které proběhne od 30.6. do 2.7. v Hotelu Globus  (v malé zasedací místnosti) na adrese Gregorova 2115/10, vždy v čase 14:00 - 18:00 hodin.

Radnice to svolává na poslední chvíli a před prázdninami, bez pozvánky v Klíči. Jsme zvědavi, jakým způsobem budou zaznamenávány připomínky občanů.

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality-z-prahy-11/predstaveni-projektu-bytovy-dum-ovcarna.html

Více o projektu:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/11-bytovy-dum-ovcarna-gregorova-ul.html?fbclid=IwAR3SEAk73nh4W1KAH0apeR0X4O0zIfScllIWku69e7HknR2IMRUdIROQ6D8

Každopádně máme bohužel zprávy z radnice, že ta projekt podporuje, resp. proti němu nic nemá a s investorem připravuje smlouvu o participaci.

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

12.12.2021 21:15

Vážení spoluobčané,

v současné době je na radnici projednávána tzv. „Architektonická studie Roztyly“, kterou pořídila společnost AKMIT za účelem směny a megalomanské zástavby pozemků patřících MČ Praha 11 jižně od stanice metra Roztyly:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/61-architektonicka-studie-roztyly.html

AKMIT vlastní pozemky v okolí restaurace Koliba a již léta marně usiluje o změnu územního plánu, likvidaci lesíka a zastavění pozemků. Proto se nyní snaží o výměnu pozemků s MČ Praha 11 a zastavět je dle nechvalně známé a podivným způsobem protlačené územní studie okolí stanice metra Roztyly.

Součástí studie je též vytvoření nové silniční sítě jižně od metra Roztyly k obsloužení předmětných pozemků. Nové komunikace se mají napojit v křižovatce ulic Ryšavého a Komárkova. Dále má být prodloužena Gregorova ulice skrze zelenou (sáňkařskou) stráň u Koliby a napojena též do této nově plánované křižovatky. Z Gregorovy ul. má též vést dřevěná lávka nad korunami stromů směrem ke stanici metra.

Studie bude představena a projednána na Komisi pro strategické a územní plánování ve středu 15.12. od 18 hod.:

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-8-jednani-komise-pro-strategicke-a-uzemni-planovani-rmc-praha-11.html

Neváhejte vyjádřit svůj názor na tuto megalománii dokud je čas. Na jednání komise se můžete připojit on-line přes MS Teams. O pozvánku napište v předstihu (alespoň 2 dny) tajemnici komise, paní Kadlecové (kadlecovaJ@praha11.cz).

Další projednání bude na Dopravní komisi 12.1.2022 a na Komisi pro životní prostředí.

Zástupci spolků Ochrana Roztyl a Zelené Roztyly byli při posledním jednání Dopravní komise některými členy nařčeni, že nejednáme za obyvatele Roztyl, ale že zastupujeme pouze sebe a Hnutí pro Prahu 11. Doufáme, že tomu tak není a že většina spoluobčanů si nepřeje bezuzdné vytěžení našeho okolí developerskou výstavbou.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám posílají finanční podporu na účet 236071569/0300. Je pro nás důležitá, abychom mohli dále fungovat a hájit životní prostředí na Roztylech. Pokud byste nám chtěli přispět, do zprávy příjemci prosím napište "Roztyly". Děkujeme.

Apelujeme na každého – zajímejte se, co se „peče“ na radnici a hajte své zájmy účastí na jednáních výborů a komisí radnice. Pokud to bude situace vyžadovat, neváhejte své názory hájit na zastupitelstvu tak, jak to úspěšně udělali 9.12. obyvatelé ul. Zdiměřická, kde soukromý investor plánuje zahustit sídliště novým bytovým domem na místě bývalé trafostanice:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10159653086327497

Všem přejeme krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

(zeleneroztyly@email.cz)

 

13.12.2021 16:04

Dobrý den,

omlouvám se Vám za zmatky a nevyžádané zprávy, ale pokud by nám chtěl někdo přispět na účet, tak správné číslo je:

220722937 / 0300

Přidávám též odkaz na Facebook HPP11 k aktuálním plánům výstavby na Roztylech:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10159657588302497

Náš spolek ve spolupráci s občany ul. Kloboukova a občany Starého Spořilova podal připomínky proti záměru administrativního centra PLAZA, které je aktuálně budováno na Roztylech.

Bohužel nás všechny stavení úřad vyloučil ze řízení. Společnost Passerinvest (podporovaná MČ Praha 11) má nyní v okolí metra bohužel volnou ruku. 

S přáním krásných svátků,

Zelené Roztyly, z.s. (zeleneroztyly@email.cz)

 

08.01.2022 19:22

Vážení sousedé,

zdravíme vás v novém roce a posíláme vám informace o aktuálním dění.

29.12.2021 stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby „Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením“:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&detail_claim=22334&

Stavební úřad nevyhověl žádné námitce proti stavbě (jedné částečně) a proto se hodláme odvolat.

Za pomoc s připomínkami k odvolání, případně za příspěvek na právníka předem děkujeme. Termín odevzdání připomínek je 28.1.

Zároveň jsme zpracovali odvolání proti vodoprávnímu rozhodnutí pro rozšíření retenční nádrže v rámci projektu Bytový park Roztyly.

Dne 12.1. od 17 proběhne jednání Dopravní komise Prahy 11, kde se bude probírat návrh na změnu dopravního režimu a dopravního značení v ulici Dědinova:

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-25-jednani-dopravni-komise-rmc-praha-11.html

Na komisi bude též probírána megalomanská arch. studie na okolí metra Roztyly - spol. AKMIT tam má velké plány na výstavbu. Součástí studie je i návrh na protažení ul. Gregorova podél rest. Koliba a její napojení na ul. Ryšavého v křižovatce s ul. Komárkova:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=14152&lanG=cs&slozka=243

a dále parkovací dům na hlídaném parkovišti Gregorova (u kterého radnice místo slibovaného 1 podlaží navrhuje 4):

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-v-klidu/parkovaci-domy.html

Vzhledem k současné situaci bude možné se jednání komise zúčastnit prostřednictvím aplikace MS Teams na základě žádosti zaslané nejpozději do 12. hod 1 den před jednáním tajemnici komise na e-mail: ruzickovap@praha11.cz.

S pozdravem,

Zelené Roztyly (zeleneroztyly@email.cz)

Hnutí pro Prahu 11

 

26.02.2022 11:38

Bytový dům Ovčárna – spojené územní a stavební řízení

Chystá se stavební řízení na 10ti podlažní Bytový dům Ovčárna (místo garážového domu hotelu Globus) – účastníky mohou být SVJ a majitelé bytů v ul. Hrudičkova. Spolek Zelené Roztyly hodlá najmout právníka a pomoci účastníkům řízení s připomínkami a odvoláním, event. s žalobou.

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=8441&lanG=cs&slozka=243

V důsledku realizace záměru lze očekávat tyto negativní vlivy: ztráta výhledu na Prahu (a související snížení hodnoty bytů), riziko ohrožení statiky stávajících bytových domů (díky nestabilitě geologického podloží a nové hmotě bytového domu), zhoršení parkování (ubydou parkovací stání ve stávajících garážích hotelu Globus, noví obyvatelé mohou mít více aut než jedno na jeden byt, který postaví developer ke každému bytu), zhoršení dopravy v ul. Gregorova, zhoršení kvality bydlení (hluk, zhoršení kvality ovzduší), zhoršení dostupnosti již nyní chybějících sociálních služeb apod.

Developeři plánují vykácení zeleně mezi současnými garážemi a hotelem, zrušení jezírka a podloubí u hotelu a jejich nahrazení parkovištěm, vybudování nového jezírka na louce severně od hotelu Globus.

Radnice hodlá tento stavební záměr podpořit v plánovaných řízeních na základě tzv. participativní smlouvy s developerem (společnost RION, Travco a hotel Globus), tj. výměnou za finanční dar radnici.

Stavební úřad brzy zahájí řízení o povolení této stavby a nyní je poslední příležitost zastavit/zredukovat záměr prostřednictvím intervence radnice.

V současné době už běží vodoprávní řízení, ve kterém spolek Zelené Roztyly ve spolupráci s advokátem podali námitky.

Hledáme spoluobčany ochotné přihlásit se do řízení, architekty, stavbaře a právníky ochotné pomoci se sepsáním připomínek a rovněž sbíráme finanční prostředky na právní poradenství v rámci povolovacího řízení tohoto projektu, případně na soud – ozvěte se nám na níže uvedený email, sepíšeme připomínky s Vámi.

Napište prosím svůj názor na Ovčárnu na tyto emaily členů rady MČ Praha 11 a představitelům Výboru pro územní rozvoj a Dopravní komise: starosta@praha11.cz,lepsj@praha11.cz,sedekem@praha11.cz, duskam@praha11.cz,jiravap@praha11.cz,starekj@praha11.cz,krivacekp@praha11.cz,sorfovam@praha11.cz, kocourekj@praha11.cz, brizat@praha11.cz, soukupovar@praha11.cz

Apelujeme na Vás – zajímejte se, co se chystá na radnici a neváhejte hájit své zájmy účastí na jednáních výborů a komisí radnice i z domu on-line přes Microsoft Teams (pozvánky najdete:

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/

stačí se předem e-mailem přihlásit u tajemníka komise či výboru. Přijďte se bránit na zastupitelstvo tak, jak to úspěšně udělali 9.12.2021 obyvatelé ul. Zdiměřická, kde soukromý investor plánoval zahustit sídliště novým bytovým domem na místě bývalé trafostanice. Tito občané donutili radnici, aby se přihlásila do řízení a podala kritické připomínky.

Na jednání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 3. března v TOP Hotelu Praha (Blažimská 1781/4) od 14 hod. bychom rádi vyjádřili nesouhlas s bytovým domem Ovčárna + usnesením zastupitelstva zavázat radnici, aby vstoupila do řízení a podala připomínky vedoucí k redukci stavebního záměru s ohledem na okolní obyvatele a životní prostředí. kauzu Ovčárna ad hoc zařadit v odpoledních hodinách mezi 14 a 16 hod (optimálně po 14 hod).

Dejte nám prosím vědět, kdo byste byl ochoten přijít a případně pronést krátkou řeč proti záměru. Poradíme, jak na to.

Další stavební akce plánované na našem sídlišti a v okolí:

radnicí plánované prodloužení ulice Gregorova k metru okolo Koliby, bývalých zahrádek a přes chodník na ulici Ryšavého v křižovatce s ul. Komárkova.

10ti podlažní bytový dům Kotelna – místo kotelny a modrých komínů v ul. Gregorova.

4patrový parkovací dům na hlídaném parkovišti v Gregorově ulici (žádáme místo toho jednopatrovou nástavbu, která postačí stávajícímu nedostatku parkovacích stání).

četné stavební záměry na severní straně ul. Ryšavého a v okolí stanice metra Roztyly.

Spolek Zelené Roztyly a Hnutí pro Prahu 11 (zeleneroztyly@email.cz)

 

24.05.2022 22:03

Jihoměstské noviny a Passerův den v Interlovu 26.5.

Dobrý večer,

rádi bychom Vás informovali, že vyšlo nové číslo Jihoměstských novin (odkaz):

https://drive.google.com/file/d/14CUp-oB3aj8BKIpXr50b9J4R0s85qCzZ/view?fbclid=IwAR2Akzh6AA-XO4UMWm96FNmOAGutuBa9uS0MocrKnhJNxBSW7n3hKWj5blA

Prosím šiřte dále a noviny vyhozené do koše na letáky recyklujte.

Možná jste také do schránek dostali leták Krčák žije od Passerinvest, který zve děti na dětský den a dospělé na komentovanou prohlídku ve čtvrtek 26.5., která začíná v 15 hodin nebo v 17.30, sraz před restaurací Za větrem, je pro všechny, kdo se zajímají o danou lokalitu a bude zde prostor pro vzájemnou diskusi, jak Passer píše.

Doporučujeme se na akci zajít podívat a prohlédnout si na vlastní oči, co nám Passerinvest chystá za humny.

Náš názor na plánovanou zástavbu okolí metra Roztyly v režii tohoto developera - nechceme tu mít další developerský Klondajk á la Brumlovka, navíc těsně u lesa.

Na akci bude přítomen patrně i syn majitele penzionu Nosál, který je zaměstnancem Passerinvest. Odmítá jakoukoli diskuzi a těžce obhajuje svého chlebodárce.

Rádi bychom Vás též pozvali na náš dětský den v ulici Ke sv. Izidoru (u hřiště, v místě konání čarodějnic), který se uskuteční 28.5. od 14 hod.:

https://www.facebook.com/martin.farmacka.zastupitel/posts/557280792691635

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Šárka Zdeňková

Zelené Roztyly; Hnutí pro Prahu 11

 

12.06.2022 12:07

Vážení sousedé,

děkujeme všem, kteří podpořili připomínky roztylských spolků k přepracovanému návrhu Metropolitního plánu (MPP). Jak možná již víte, MPP hodlá zahustit Prahu 11 kancelářemi a byty pro dalších 40 tis. Obyvatel. Výstavby má být umožněna prakticky všude – i na veřejných parkovištích, i v zeleni podél komunikací typu Ryšavévo, U Kunratického lesa apod., u metra Roztyly a Chodov bude umožněna výstavba až 27 patrových mrakodrapů. Bohužel, Praha 11 zástavbu v řadě lokalit podporuje. Vychází tak vstříc developerům proti svým občanům ☹

Je třeba se proti MPP důrazně ohradit! Spolu se Zuzanou Malou jsme proto pro vás vypracovali námitky, které mohou podat vlastníci domů a bytů na Roztylech. Jsou v příloze. Červený text je třeba opravit, aby odpovídal Vaši skutečnosti.

https://docs.google.com/document/d/1bLpwJFMv_-u6E3yrKfq-eyW8Sr8qVNC2/edit

Ti, kdo nemovitost nevlastní, mohou slovo námitky změnit na připomínky. A podat také. (Samozřejmě nedokládají list vlastnictví.) Pokud s některými námitkami nesouhlasíte, vyberte si jen ty, které byste chtěli podat.

Jak námitky nebo připomínky podat?

Stanoviska, připomínky a námitky je možné podávat i písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zaslat na adresu: Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního rozvoje Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu či datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

Námitky k vystavenému návrhu MPP mohou podávat v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutné uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky může podat každý.

Termín do 30.6.2022

Pokud nechcete jít do podatelny MHMP, můžete mi svoje námitky (připomínky) dát do schránky - Malá, Hrdličkova 2. (Je možné, že schránka nebude přístupná, protože náš dům se rekonstruuje. V tom případě je dejte do schránky spolku Ochrana Roztyl, Blatenská 3, což je za rohem, a napište mi mail, že jste je tam dali.) Já je na magistrát dopravím.

Přehled námitek (čeho se týkají):
1. parkoviště Kaplanova (Hrdličkova - Blatenská)
2. zelená plocha u MediCentra
3. plocha mezi ulicemi Hrdličkova, Komárkova, Ryšavého a rodinnými domy (Bytový park Roztyly I a II + "Klinika")
4. výškové budovy na Chodově (100 m místo bývalé (modré) budovy České pojišťovny a jejího parkoviště) a na Roztylech (místo OBI a točny autobusů)
5. oblast bývalé budovy (modré) budovy České pojišťovny a jejího parkoviště, policie, Agentury ochrany přírody, hlídaného parkoviště v Kaplanově ulici, včetně zeleně kolem Ryšavého a Pod Chodovcem
6. hlídané parkoviště Kaplanova
7. parkoviště podél Ryšavého na zeleném a červeném sídlišti
8. izolační zeleň podél komunikací
9. zelená plocha u kruhového objezdu, mezi Ryšavého a U Kunratického lesa (pozemky Skansky) vedle domu pro vozíčkáře

Plán se dá prohlížet na https://plan.praha.eu/

Připomínky k MPP lidským způsobem v 16 bodech shrnula kolegyně Malá na svém FB:

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711

Další zajímavé články k MPP zveřejňuje spolek Arnika:

https://arnika.org/praha

Na projednání bodu připomínek MČ k MPP včera nedošlo. Zasedání ZMČ bude pokračovat (zřejmě 23.6.). Co si myslí o důležitosti připomínek k MPP vyjádřil předkladatel místostarosta Sedeke tím, že bod nechal zařadit ke konci jednání. Snažila jsem se, abychom o tomto bodu jednali odpoledne, ale můj návrh nenašel mezi kolegy zastupiteli dostatečnou podporu. Je s podivem, že o projednávání MPP a možnosti podat připomínky neinformovala městská část v časopise Klíč. Šlendrián či úmysl? ☹

Zde je odkaz na video o plánované zástavbě v okolí metra Roztyly umožněné MPP:

https://www.facebook.com/martin.farmacka.zastupitel/videos/1337129160146149/

Děkujeme za spolupráci a prosíme o oslovení i vašich sousedů, kteří mail nedostali.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly (zeleneroztyly@email.cz), Hnutí pro Prahu 11

Zuzana Malá

Ochrana Roztyl, Hnutí pro Prahu 11 (ochranaroztyl@email.cz)

P.S. Bohužel se rozjelo dlouho očekáváné povolovací řízení na Bytový dům Ovčárna. Informace, jak se do řízení zapojit, pošlu v další zprávě.

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=agree&ConfirmCookieA=yes&ConfirmCookieS=yes&detail_claim=22856&

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=8441&lanG=cs&slozka=243

P.P.S. Naši činnost můžete podpořit příspěvkem na účet: 220722937 / 0300. Jako zprávu příjemci prosím uveďte např. „MPP“. Děkujeme

 

 

 

23.09.2022 07:23

Hezký den,

Hnutí pro Prahu 11 jde opět do komunálních voleb! Již tento víkend 23. – 24.9. 2022.

Tento víkend se rozhodne, zda bude spojená koalice Prahy 11 Piráti / ANO/ ODS/ TOP 09-STAN (v tiché koalici SPD = My co tu žijeme a Mlejnského JMND) pokračovat i po volbách. Kandidáti se opět přestěhovali z jedné strany do druhé, předpokládáme, že je předem domluvené opětovné spojení dlouholetých spojenců místní ODS. 

Poměry vládnutí výše zmíněných stran a jejích kandidátů pociťujeme každé čtyři roky (pozemky na prodej a změny územního plánu, podpora developerů, málo hezkého pro občany, zanedbaný veřejný prostor atd.)

Hnutí pro Prahu 11 opět letos zabojuje o Vaši přízeň, aby se žalostné poměry na Praze 11 konečně změnily!

Prosíme, přijďte k volbám tento pátek/ sobota 23.-24.9.2022 a podpořte Hnutí pro Prahu 11 - jedinou dlouholetou občanskou sílu, která hájí zájmy místních obyvatel.

Jeden velký křížek pro Hnutí pro Prahu 11, č. 5: Na naší kandidátce doporučujeme jeden velký KŘÍŽEK u názvu hnutí, prosíme, nevybírejte jednotlivé kandidáty, oslabuje se tím náš celkový výsledek.

Na těchto odkazech najdete poslední dvě vydání našich Jihoměstských novin, vč. našeho volebního programu a základních informací o naší kandidátce:

https://hpp11.cz/images/jm.noviny/21.2022.JMnoviny.pdf

https://hpp11.cz/files/jm.noviny/20.2022.JMnoviny.pdf

 

Podrobný popis naší kandidátky a volebního programu najdete zde:

https://hpp11.cz/index.php/nasi-kandidati-2022

https://hpp11.cz/index.php/program-2022

Letos obhajuje mandát také náš senátor Ladislav Kos - prosíme podpořte jediného senátora dlouhodobě žijícího na Jižňáku. Zde jsou ke stažení Kosí noviny a předvolební video, seznamující s Láďovými hlavním cílem – ochranou životního prostředí proti developerské zástavbě:

https://assets.nationbuilder.com/ladislavkos/pages/244/attachments/original/1661496328/Kosi_Noviny_A4_D2.pdf

https://www.facebook.com/ladislav.kos.senat/videos/629877598808926

Před každými komunálními volbami proběhnou na Praze 11 škatulata v politických stranách – povívejte se „kdo je kdo“ na Praze 11:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/pfbid02TynEcuTmMoBaAYp5ifbNrBVQsqadusKeFxreKbVSyewp87hLMXXhpPCTryudEVyQl

Prosíme, pokud uvážíte za vhodné, o přeposlání našich informací a výzvy svým sousedům, známým a kamarádům na Praze 11, ať je co nejvyšší volební účast!

Děkujeme,

za Hnutí pro Prahu 11

Šárka Zdeňková

www.hpp11.cz

facebook Hnutí pro Prahu 11

----

Související odkazy:

Kauza „Zavři hubu ty sr..i“ na ČT1 168 hodin, 1.5.2022:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/222452801100501/cast/909507/

Jeden z největších pražských developerů daroval hnutí ANO půl milionu, 6.10.2017:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jeden-v-nejvetsich-prazskych-developeru-dal-hnuti-ano-dar-pul-milionu-korun-20171006.html

Radní sestavili vládu nad Prahou 11. A obratem zaměstnali spolustraníky jako poradce, 17.9.2019:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radni-sestavili-vladu-nad-prahou-11-a-obratem-zamestnali-spolustraniky-jako-poradce-78677

Článek o černé stavbě v Křeslicích, 8.9.2022

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-mistostarosta-oddaval-v-cerne-stavbe-nelegalni-byznys-haji-dal-213444

Radní Sedeke (ODS) tlačí zástavbu Hájů odmítnutou komisí pro strategické a územní plánování:

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711/posts/pfbid02wvzqxecoculydvoboff8vcd2w4ger7chmrnnt4amukawbqo5qkapdmqnszyqazapl

Kdo hlasoval pro prodej městského parkoviště Kaplanova na Roztylech v roce 2010 – a nyní kandiduje na radnici?

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711/posts/pfbid02ZtNXcCnZyN7Bjx6JFvQhM9PrVHCG2DpbqVpUcse2qVDLTNaiwEExh2oiKfbTFWqFl

 

 

 

29.09.2022 08:34

Vážení spoluobčané,

Děkujeme za podporu HPP11 v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste nám svěřili. V dosaženém rozdělení sil uděláme maximum, aby se Praha 11 dočkala skutečné změny poměrů:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/pfbid02RL8FvsJmhK2ERSG8voyJohJcJMNx2FxvpxiP2vaej3sJimjZxoFW3Mpk7MhVCqaXl


Nyní bych Vás rád požádal o účast ve 2. kole senátních voleb (pátek a v sobota 30.9.-1.10.) a též o pomoc s podporou našeho kandidáta na senátora – Ladislava Kose.

Pro Prahu 11 je důležité, mít senátora, který se bude starat o nás (byť možná není tolik známý). Nepotřebujeme globálně známého politika (navíc převlékače politických kabátů), který nebydlí na Praze 11 a kterému jsou naše zájmy ukradené. Kos bydlí na Praze 11 a pomáhá občanům řešit i lokálními problémy. Marvanová navíc podporuje ODS, a to znamená podporu betonáře Prahy 11 – Sedeke, který preferuje více developerskou výstavbu než zájmy místních občanů.


Zvolení Ladislava Kose je důležité i pro Hnutí pro Prahu 11, neboť senátorské příspěvky jsou jedním z hlavních zdrojů financování našeho hnutí. Za výhru v komunálních volbách žádné příspěvky nedostaneme.

Proto Vás prosím o šíření přiloženého letáku o senátoru Kosovi dále (emailem, vývěsem apod.):

https://drive.google.com/file/d/19CmuP6k7BaUslsjPIDQp09KabdWCUu7K/view?usp=sharing


Děkujeme.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

Hnutí pro Prahu 11, Zelené Roztyly, z.s.

 

14.01.2023 13:38

Dobrý den,

rád bych Vás informoval, že stavební úřad vydal v poslední době povolení řady staveb na Praze 11. Na Roztylech konkrétně povolení na Bytový park Roztyly I, Bytový park Roztyly II a Bytový dům Ovčárna.

Na úřední desce je aktuálně povolení na Bytový park Roztyly II:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&detail_claim=23602&

Spolek Zelené Roztyly, ve spolupráci se spolkem Ochrana Roztyl a (s nutnou) pomocí právníků sepsal a bude podávat odvolání proti těmto rozhodnutím.

Jedná se o obsáhlá rozhodnutí (výše uvedené obsahuje 115 stran textu) a je velmi náročné sepsat pregnantní odvolání.

Rádi bychom Vás proto v tomto ohledu požádali o případnou finanční podporu na právní služby na účet spolku 220722937 / 0300. Jakákoli podpora se počítá.

Jako zprávu příjemci uveďte prosím např. "právní služby Roztyly". Velmi děkujeme.

V případě zájmu můžeme vystavit darovací smlouvu.

Děkujeme všem, kteří tak již učinili ve spojitosti s odvoláním na Bytový park Roztyly I, a těm, kteří nám přispívají pravidelně.

Do budoucna pevně doufáme ve větší pomoc radnice (současně pod novým vedením HPP11 / Pir / Praha 11 Sobě) proti nežádoucím stavebním záměrům. 

Článek k tomuto tématu:

https://www.facebook.com/mfarmacka/posts/pfbid021zrXzoTtZX6Tt9BBdBRKUcN3QDp2REgUHxNcAFp322oizZhVoFAfCun88pkBdW5zl

Přeji vám vše dobré v novém roce.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

To whom will the petition be forwarded: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 202 (+7 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Aleš Malý | Praha 11
 • David Pevný Pevný | Praha 11
 • Josef Kamhuber Kamhuber | Platt
 • Martina Struharova | Praha
 • Jana Hadincová Hadincová | Praha
 • Ondřej Šabek | Praha 4 - Roztyly
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition