Petice proti výstavbě "poutního domu" v Dobré Vodě v Novohradských horách
369 podpisů

Petice proti výstavbě "poutního domu" v Dobré Vodě v Novohradských horách

Autor: Michaela Vlčková | vloženo: 23.08.2020 | 369 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s výstavbou tzv. poutního domu, objektu občanské vybavenosti typu hotelového či konferenčního centra, které může svou velikostí výrazně narušit unikátní panorama Novohradských hor. Toto panorama, tvořené přes 300 let poutním kostelem Panny Marie Těšitelky a třemi vrcholy Novohradských hor, má doplnit stavba o výšce cca 20 m z pohledu z Třeboňské pánve a délce  cca 66 m, která bude svou velikostí konkurovat kostelu, což výrazně naruší historické panorama celého poutního místa. Tato stavba nerespektuje původní zástavbu a stávající charakter obce, včetně památkově chráněného jádra obce s barokním kostelem a farou v bezprostřední blízkosti. 

Navrhovaná kapacita budovy počítá s obsluhou pro 7000 poutníků a přes 20 tisíc dalších návštěvníků ročně, s restaurací pro 125 osob, kaplí pro 100 osob a konferenčními místnosti pro 200 osob,  přesahuje stávající možnosti zdrojů pitné vody a nadměrně zatíží kanalizaci, a to  nejen Dobré Vody, ale také Hojné Vody a Horní Stropnice. 

Nesouhlasíme s navrhovanou změnou územního a regulačního plánu Dobré Vody, umožňující stavbu takto velkého objektu na místě, kde měly stát domy venkovského bydlení ulicového typu. 

Navrhované změny v územním a regulačním plánu, které tuto stavbu umožňují, nerespektují zásady stanovené v platných územních dokumentacích na území Novohradska, především ochranu krajinného rázu, zejména dálkových pohledů.

Ve všech  zpracovaných a platných územních dokumentech pro Novohradsko je využití krajiny uvažováno pro výrobně zemědělské a rekreační využití. Investor (objektu Poutního domu) chce silou svého kapitálu násilně změnit stávající poměr mezi využitím zástavby Dobré Vody na převažující účel pro obsluhu poutníků, a to na úkor stávajících obyvatel.

Výstavba ubytovacího zařízení a restaurace by jistě prospěla rozvoji turistického ruchu i samotné obce, takto hmotově nepřiměřená stavba však místo trvale poškodí narušením stávajícího charakteru zástavby, zatížením životního prostředí, především narušením krajinného rázu.

Komu bude petice předána: Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 52

24. 09. 2020 | busba phimpha phimpha | bagkok
If you feel bored at home You try to find something new to try. Our page has everything you need. เล่นสล็อต Want to know, click here. Ensuring complete fun
+0 | -0
doporučit +
20. 09. 2020 | Ritcha Krongkli | 1111
Jsem další člověk, který staví poutní dům nebo s ním nesouhlasí.slotxo Myslím, že to zničí přírodu.
+0 | -0
doporučit +
19. 09. 2020 | Zdeněk Škrov | České Budějovice
Pro informaci zveřejňuji připomínku, kterou jsem podal po veřejném projednání změny územního a regulačního plánu dne 16,9,2020. Pořizovatel územní dokumentace nemusí sdělovat ani se veřejně se vyjadřovat.
.....................................................................................

Město Trhové Sviny
​ Odbor územního plánování
Žižkovo náměstí 32

374 01 Trhové Sviny

​ PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU
Změna č.6 územního plánu Horní Stropnice (dále jen ÚP6)
Změna č.2 Regulačního plánu Dobrá Voda (dále jen RP2)

Připomínka je uplatněna podle ustanovení § 52 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

I. Identifikační údaje pro evidenci připomínky
Jméno a příjmení: Zdeněk Škrov
Adresa trvalého bydliště:

II. druh podání
připomínka

III. obsah připomínky
Jaké podklady a argumenty má pořizovatel pro tvrzení, že se jedná pouze o malou změnu platného ÚP6 a platného RP2.

IV. odůvodnění připomínky
1/ Ve zkráceném postupu projednání, předkládám společnou připomínku pro ÚP6 a RP2.

2/Při uplatnění „malé změny“ mohl pořizovatel použít zkrácený postup schvalování územní dokumentace dle §52a, ve kterém nelze řešit varianty navrhované občanské vybavenosti. Případné varianty řešení jsou možné pouze na úrovni územního plánu obce.

3/ Územní a objemové regulativy, které stanovuje ÚP6 a RP2, umožňují výstavbu objektu občanské vybavenosti v takové velikosti a vybavenosti, která bude mít podstatný vliv na celkový současný život v sídle Dobrá Voda i na celé území obce Horní Stropnice.

4/ Občanskou vybavenost (pracovní název Poutní dům) tvoří jeden objekt (textová část RP2 strana 6 odstavec a) o max délce 65m a výšce 19m.
Podle řezu ve výkresové části RP2 je možná délka 65m.
Celková výška objektu není ve výkresové ani v textové části uvedena, lze ji odvodit z z uvedených údajů:
Podle řezu ve výkresové části RP2 je možná výška objektu od +-0 je +11m. Podle textové části RP2 (strana 6 odstavec d) jsou součástí objektu Poutního domu dvě suterénní podlaží, max úroveň druhého suterénu v hloubce 9m od stávajícího terénu. Úroveň vstupního podlaží bude snížena cca o 1metr od terénu.
Výška od +- 0 = 11m
hloubka suterénu = -9m
celkem = 20m
+-o od terénu cca = -1m
celková výška objektu cca 19m

5/ Hmota objektu občanské vybavenosti (Poutní dům) bude svou velikostí v dálkových pohledech konkurovat a nepříznivě působit na současné panorana kostela Panny Marie těšitelky.

6/ V současné době platný regulační plán řeší v uvažovaném území 4 bytové domy venkovského typu.
V předkládaném RP2 je navržen na stejné území objekt občanské vybavenosti Poutní dům. Velikost, kapacity a funkce Poutního domu jsou navrženy pouze dle požadavků investora (RPM). Na ostatní funkce občanské vybavenosti sídla Dobré Vody není přihlíženo.
Jen při porovnání těchto dvou faktů, je zřejmé, že se nejedná o malou změnu platného územního a regulačního plánu.

V Českých Budějovicích dne 19.9.2020 podpis:
Zdeněk Škrov


:
+0 | -0
doporučit +
18. 09. 2020 | Libuše Bláhová | Tábor
Pan Karel Paseka se mýlí, když tvrdí, že na Dobré Vodě se nenachází žádná původní zástavba, a že do roku 1945 podobný objekt, jaký se dnes připravuje, tu už stál.
Ve skutečnosti většina dnešních domů na Dobré Vodě patřila k původní zástavbě, nově postavené jsou tu asi jen dva objekty a pak chaty v horní části osady.
V sousedství barokního kostela stála kdysi fara, lázeňské budovy, letní zámeček Buquoyů a hostinec pro poutníky, ale všechny tyto objekty byly - podle dobových fotografií - byly citlivě zakomponované do okolní zástavby a nijak nenarušovaly skvostné panoráma Kraví hory s dominantou kostela Panny Marie Dobré, který po uměleckohistorické stránce patří k nejcennějším ukázkám jihočeského baroka.

Mimochodem, jedinečnost Novohradských hor spočívá ve vzácně zachovalé přírodě a je jen na nás, jestli dovolíme nechat tuto hodnotu zničit kvůli komerčním záměrům lidí, kteří k tomuto koutu naší země nemají žádný vztah.
P.S.
Chalupu na Dobré Vodě má naše rodina 52 let.
+0 | -0
doporučit +
17. 09. 2020 | Vladimír Žahour | Nové Hrady
Myslím, že pro poutníky a návštěvníky je dost prostoru v dobře zařízeném kláštře v Nových Hradech
+0 | -0
doporučit +
16. 09. 2020 | Ranjit Verma Verma | Ballia
+0 | -0
doporučit +
15. 09. 2020 | Marie Žahourová | Nové Hrady
Nesouhlasím s touto stavbou. Zde v klášteře na Nových Hradech je mnoho možností jak s ubytováním a je tam vybavená kuchyně, kde se vařívávalo. Ještě před několika lety to perfektně fungovalo a dokonce to vydělávalo. A nyní to víceméně leží ladem.
+1 | -0
doporučit +
13. 09. 2020 | Knapová Knapová | Praha 4
Kraj mých předků, kam se pravidelně vracím. krásná zachovalá krajina. Pro pana Paseku z Jílovic: Kde jste vzal, že poutní dům o podobných rozměrech tam stál před r. 1945? 20 m vysoký? A o jaké zdevastované a zanedbané krajině to píšete?
+1 | -0
doporučit +
11. 09. 2020 | Adolf Hubáček Hubáček | Borovany
Nesouhlasím se stavbou "Poutního domu".Lidé(poutníci)si sem cestu najdou i bez megastavby.Je to krásné místo v této půvabné krajině.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 369 (+15 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Ema Rúčková | Nové Hrady
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Rudolf Kovář | České Budějovice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Eliška Kuklová | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Štěpán Jirásko | Sezimovo Ústí
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Tomáš Komm | Velké Přílepy

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku