Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu
5251 podpisů

Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu

Autor: Zuzana Candigliota | vloženo: 15.11.2016 | 5251 podpisů
Sdílejte s přáteli

Přejeme si respektující a bezpečnou zdravotní péči v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Jsme nespokojeny s českým systémem péče, který je založen na lékařském intervenčním modelu péče, bez možnosti skutečné volby - poskytovatele péče včetně kontinuální péče porodní asistentky, způsobu péče a místa porodu.

Evropský soud pro lidská práva opakovaně vyzval Českou republiku ke změně systému porodní péče tak, aby byl reflektován právní, medicínský a vědecký vývoj. Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen vyjádřil znepokojení nad podmínkami v českém porodnictví, přílišným potlačováním volby žen, včetně bezdůvodného oddělování novorozenců od matek, častého používání zákroků bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním žen, nepřiměřeného omezování péče porodních asistentek a domácích porodů (http://bit.ly/doporuceni-cedaw).

Proto požadujeme spolu s těmito mezinárodními institucemi po vládě a Ministerstvu zdravotnictví následující kroky:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

2. Umožnění vzniku porodních domů

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

6. Umožnění svobodné volby místa porodu

 

Odůvodnění:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

V České republice je v těhotenství ženám nabízena a hrazena pouze péče gynekologa a při porodu péče pro ženu neznámého a střídajícího se personálu v nemocnici. V šestinedělí není zajišťována navazující péče. V zahraničí se u zdravých nízkorizikových žen osvědčil model kontinuální péče komunitní porodní asistentky, která ženu doprovází celým průběhem těhotenství, porodem i při návštěvách po porodu. Tato péče je bezpečná, je spojena se srovnatelnou mírou novorozenecké mortality a morbidity jako nemocniční péče, ale s výrazně menší mírou poškození zdraví žen oproti porodům v nemocnici a se značnými finančními úsporami.

Přejeme si, aby si ženy mohly i bez lékařské indikace zvolit hrazenou péči porodní asistentky v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, aby si v porodnici mohly zvolit péči porodní asistentky namísto péče lékaře a aby zdravotní pojišťovny zajišťovaly návštěvní službu porodních asistentek v těhotenství a v šestinedělí, která by již nyní měla být zajišťována a hrazena, ale není.

2. Umožnění vzniku porodních domů

Porodní domy jsou zdravotnická zařízení vedená porodními asistentkami, jejichž péče u nízkorizikových rodiček vykazuje srovnatelné nebo lepší výsledky než lékařská péče v nemocnicích (The Birthplace Study). Současná česká legislativa klade na porodní domy nejasné a nesplnitelné podmínky, které znemožňují jejich vznik. Přitom porodní domy by byly vhodným rozšířením možností porodní péče, zejména ve větších městech, kde nemocnice bojují s kapacitními problémy. Porodní domy jsou vhodnou alternativou pro ženy, které zvažují porod doma.

Přejeme si, aby podmínky pro provoz porodních domů byly stejné jako v zahraničí, kde se již osvědčily, a aby péče v porodních domech byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

Mezi českými porodnicemi panují neodůvodněné obrovské rozdíly v kvalitě péče, v respektování medicíny založené na důkazech a v míře prováděných zásahů do porodů. Někde je prováděn nástřih hráze téměř všem prvorodičkám, zatímco jinde nástřih provedou jen 1 z 5, někde se rodí skoro každé druhé dítě císařským řezem, jinde je to 1 dítě z 10 (www.jaksekderodi.cz). V některých porodnicích se stále provádí tlačení na břicho rodičky, nebezpečná praktika bez důkazů o její účinnosti. V českých podmínkách neexistují standardy pro normální zdravý porod a nejsou respektována ani doporučení Světové zdravotnické organizace založená na vědeckých poznatcích. Statistická data o péči v jednotlivých porodnicích Ministerstvo zdravotnictví utajuje. Výbor pro odstranění diskriminace žen přitom vyžaduje přijetí a prosazování protokolu o normální porodní péči bez zbytečných lékařských zákroků.

Přejeme si, aby vznikly standardy pro normální porod založené na vědeckých poznatcích, aby Ministerstvo zdravotnictví monitorovalo a pravidelně vyhodnocovalo kvalitu péče v porodnicích a přijalo opatření, která povedou k jejímu zlepšování (zejména zveřejňování dat porodnic, způsob financování péče, který motivuje poskytovat bezpečnou a zdravou péči, a vzdělávání zdravotníků).

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

Ženy se v porodnicích běžně setkávají se zákroky bez svobodného a informovaného souhlasu, a dokonce někdy i proti své vůli. Zdaleka přitom nejde jen o postupy prospěšné pro ženy a děti, jak by se mohlo zdát. Jde velmi často o problematické postupy, které Světová zdravotnická organizace považuje za škodlivé, neefektivní, neprověřené nebo nevhodně používané (http://bit.ly/doporuceni-who; http://bit.ly/problematicke-postupy). Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen například poukazuje na časté provádění nástřihu hráze bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním ženy. Výbor požaduje po státu, aby zajistil, že všechny zákroky budou prováděny pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem ženy. Kromě toho v porodnicích dochází k tomu, že nejsou respektována legitimní přání ženy, její volba doprovodu u porodu a dochází k narušování soukromí přítomností nadbytečného personálu u porodu.

Přejeme si, aby bylo naplněno doporučení Výboru a aby byl respektován svobodný a informovaný souhlas ženy se všemi vyšetřeními a zákroky v průběhu těhotenství a porodu a aby byla respektována přání ženy v souvislosti s porodem a její právo na soukromí. Přejeme si, aby docházelo ke vzdělávání zdravotníků o právech žen na informovaný souhlas a soukromí a aby nerespektování těchto práv bylo sankcionováno.

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

V porodnicích je stále ještě běžné oddělování dětí od matek a otců, a to nejen na pár minut, ale i na dlouhé hodiny i dny. Přitom právem dítěte a jeho přirozenou potřebou je být v nepřerušovaném kontaktu se svými rodiči, zejména s matkou kvůli kojení a pocitu bezpečí. Výbor pro odstranění diskriminace žen kritizuje bezdůvodné oddělování novorozenců od matek a požaduje přijetí jasných metodických pokynů k zajištění toho, aby oddělení novorozence od matek podléhalo požadavku medicínské nezbytnosti.

Přejeme si naplnění tohoto doporučení Výboru a také to, aby věcné a technické požadavky na vybavení porodnic reflektovaly potřebu na zachování nepřerušovaného kontaktu matky a dítěte, a to i v situacích, kdy nejde o fyziologického novorozence.

6. Umožnění svobodné volby místa porodu

Stát uznává, že žena má právo si zvolit porod mimo nemocnici, v domácím prostředí. Problém je v tom, že stát brání tomu, aby u takového porodu byla poskytována potřebná péče porodní asistentky. Ze strany státu je to „motivace“ ženy, aby si místo porodu doma zvolila porod v nemocnici. Ve skutečnosti je to ohrožování zdraví a života ženy i dítěte, neboť část žen z různých důvodů plánovaně rodí a bude rodit doma. Na nepřiměřené omezování domácích porodů poukazuje i Výbor pro odstranění diskriminace žen a požaduje po České republice přijetí kroků včetně legislativních kroků k umožnění bezpečného a dostupné možnosti zvolit si porod s porodní asistentkou mimo nemocnici.

Přejeme si, aby bylo naplněno doporučení Výboru a existovala možnost zajistit si porodní asistentku k porodu doma a aby stát přestal odrazovat porodní asistentky od poskytování péče ženám.

Aktuality

10.09.2018 12:22

Vážení signatáři Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu,

za Ligu lidských práv bych Vám chtěla poděkovat za Vaše připojení se k petici. Minulý čtvrtek jsme petici s více než 5.000 podpisy předali ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Více informací o schůzce s ministrem, která byla zaměřena na porodní domy, najdete v aktualitě Ligy lidských práv: http://llp.cz/2018/09/ministr-prevzal-petici-k-porodum-a-diskutoval-s-ambasadorkami-zmen-v-porodnictvi

Předáním petice to ale samozřejmě nekončí – budeme dále sledovat kroky ministerstva a vyžadovat v souladu s požadavky Evropského soudu pro lidská práva, aby došlo ke zlepšování systému porodní péče a reflektování vývoje v oblasti práva, medicíny a vědy.

Zajímá Vás, co všechno Liga lidských práv dělá v oblasti lidských práv v porodnictví a jak se do prosazování změn můžete zapojit i Vy? Čtěte prosím dále:

Tématu porodnictví se věnujeme spolu s kolegyní právničkou Sandrou Paškovou. Prosazujeme svobodnou a informovanou volbu a přístup respektující a kvalitní péči zejména takto:

Účastníme se Pracovní skupiny pro porodnictví při Úřadu vlády, v rámci níž jsem zpracovala podnět k porodním domům (odkaz na dokument najdete v aktualitě výše).
Pomocí soudních sporů prosazujeme respektování práv rodiček při porodu v porodnici, zejména právo na důstojné zacházení, na informovaný souhlas, na ochranu před násilím, na nepřetržitý kontakt s novorozencem. V současné době máme u vrcholných českých soudů dva případy porodnického násilí a nerespektujícího jednání vůči rodičce (jeden z případů je popsán zde: http://llp.cz/pripady/lekari-nerespektovali-prani-rodicky-a-zpusobili-ji-zdravotni-komplikace).
Pomáháme ženám získat statistické informace o kvalitě péče v porodnicích, zastupujeme autorku webu www.jaksekderodi.cz v soudním řízení (více informací v článku: https://www.lidovky.cz/seznamy-o-kvalite-porodnic-v-utajeni-matka-ktera-marne-zada-o-informace-podava-zalobu-gaf-/zpravy-domov.aspx?c=A160804_154650_ln_domov_sk).
Prosazujeme právo žen zvolit si svobodně místo porodu, zastupujeme jak rodičky, tak i porodní asistentku, které stát protiprávně omezil její kompetence vést porod v její registraci a které uložil pokutu 120.000 Kč za to, že rodičkám pomáhala u porodu ve vlastním sociálním prostředí.

Jak se můžete zapojit? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru - http://bit.ly/llp-newsletter

Sledujte nás na Facebooku - https://www.facebook.com/liga.lidskych.prav

Staňte se pravidelným dárcem/dárkyní našeho tématu porodnictví, což nám nejlépe umožní dlouhodobě fungovat: https://www.darujme.cz/projekt/1200005

Napište nám, jak se můžete individuálně jinak zapojit: sandra.paskova@llp.cz, zuzana.candigliota@llp.cz.

Oslovujte přímo politiky, sledujte na FB činnost ministra a požadujte po něm změny, například umožnění vzniku porodních domů.

Děkujeme, že přispíváte k větší svobodě žen rozhodovat o svém porodu a k důstojnému zacházení s nimi.

 

Zuzana Candigliota

advokátka a iniciátorka petice

Liga lidských práv

 

Komu bude petice předána: Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 358

03. 04. 2021 | Aleš Makovička Makovička | Bělotín
Věřím, že se svět změní. Věřím, že Ženy budou svobodné ve všech svých rozhodnutích. Hodně štěstí a síly Vám přeji.
Aleš Makovička
+0 | -0
doporučit +
27. 01. 2021 | Taka Nara | bkk
Good post. I absolutely appreciate this website. Continue the good work! PGSLOT
+0 | -0
doporučit +
21. 01. 2021 | Dustin Vernon | Costa Mesa
This should be a given! I can't believe we're still petitioning maternity rights and health & safety at birth. Mothers should be given the right medical care, and their off springs as well. Health care plans should be able to cover supplements that contains 40mg for mother and child.
+0 | -0
doporučit +
12. 01. 2021 | play solitaire | Bangkok
I should express that I like this article so a ton and moreover using it in regular. I believe you would continue sharing better than average article here.
play solitaire
+0 | -0
doporučit +
12. 01. 2021 | PGSLOT PGSLOT | BKK
Very good style and presentation, plus wonderful material. Great job!PGSLOT
+0 | -0
doporučit +
04. 01. 2021 | College application writing services smith | New York
Students find College application writing services as being of great assistance since they are able to seek our college admission writing services and personal statement writing services on time.
+0 | -0
doporučit +
17. 12. 2020 | Sophia Olivia | kk
You haven’t missed a thing
PGSLOT168
+0 | -0
doporučit +
17. 12. 2020 | Beauty Sirikarn Phutsri | Nová Bystřice
Tento příspěvek se mi opravdu líbí. Děkuji za dobré zprávy a dobré informace, jako je tato. Petice za práva rodičů, zdraví a bezpečí při porodu. pg slot
+0 | -0
doporučit +
13. 12. 2020 | Spor Haber | Izmir
Doğa Yürüyüşü
Go, yeah, think about your father. Your father’s life is in my drug store’ hands. It’s okay. But if you go in and you’re not good at it, I’m going to blow up your pharmacy. If you don’t want to shop, don’t do bad things to you.

+0 | -0
doporučit +
04. 12. 2020 | Steve smith | New york
This is really great work , Thank you for sharing such a useful information here in the blog. I have something to share here mcafee download |


norton download |

microsoft office download |

office download |


+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 5251 (+293 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Vendula Matysová | Praha 6
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Hana Kočicová | Bánov
  • Aleš Makovička Makovička | Bělotín
  • Soňa Elhamdany | Praha 3
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku