Petice za záchranu Panské zahrady před developerskou výstavbou v památkové zóně Zbraslavi
259 podpisů

Petice za záchranu Panské zahrady před developerskou výstavbou v památkové zóně Zbraslavi

Autor: Anna Svobodová | vloženo: 06.05.2015 | 259 podpisů
Sdílejte s přáteli

PETICE
za záchranu Panské zahrady, zamezení neodpovídající zástavby a budoucí  ochranu cenné historické lokality.
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice protestujeme a žádáme, aby v citlivém, krásném území
zbraslavské historické památkové zóny, na pozemních č. 86/1, 86/11, 86/12, 86/13, známé již přes 200 let jako
Panská zahrada, nevznikla plánovaná výstavba, která výrazně poškodí ráz Zbraslavi.

mohlo by vás zajímat

Otevřete Tunel Blanka!


10 bytových domů a 4 villa domy, jsou v prostoru značně natěsnané, hmotově a výrazově neodpovídající a bez jakéhokoliv přívětivého veřejného prostoru – zeleně, hřiště. Tak, jak se to v současnosti již běžně v městech navrhuje. Navržená zástavba devalvuje jednu z nejcennějších zbraslavských lokalit v sousedství Villy Růže, Myslivny a Staré školy a zejména v blízkosti zbraslavského zámku, 130 m od místa odpočinku dvanácti Přemyslovců.


Vůči sousedním objektům je projekt nepřiměřeně agresivní a bezohledný. Rodiny, které zde žijí po generace nutí podřídit se diktátu ziskuchtivé architektury. Velmi tíživé jsou, kromě vysoké density zastavění, enormní velikosti teras a balkonů, výlučně obrácených a v těsné blízkosti stávajících objektů a zahrádek. Silně nešetrné jsou návrhy nových terénů, které jsou značně navýšeny (ve stávající nivní rovinné zástavbě absurdní opatření) a jejichž nový průběh je stále zastírán. Nesrovnalosti v dokumentaci stavební úřad v Radotíně vytrvale přehlíží.

 

Takový koncept zástavby povede k silnému utopení stávajících okolních pozemků, což výrazně sníží kvalitu života a omezí právo místních na důstojné bydlení, v neposlední řadě dojde i ke snížení hodnoty okolních pozemků a nemovitostí.


Pro Zbraslav touto hustou výstavbou vznikne neúměrné zatížení zvýšeným provozem a parkováním kolem ZUŠ, v ulici Opata Konráda a v Cisterciácké. Nová zástavba není průjezdná. Navýšení počtu projíždějících aut dále povede ke statickému poškození stávajících objektů.


Dojde rovněž k navýšení počtu obyvatel, bez odpovídající kapacity škol, školek i služeb (pošta, lékaři), což bude mít dalekosáhlé důsledky i na ostatní obyvatele Zbraslavi. Přestože je prostor protipovodňově chráněn zdí, stále se jedná o výstavbu v záplavovém území, jež může plánovaná výstavba negativně ovlivnit.


Krásná lokalita bude pro budoucí generace již navždy znehodnocena. Vyzýváme Vás tímto k zastání našich požadavků:


• Zrušení územního souhlasu ze dne 29.4. 2015 vydaný příslušným stavebním úřadem, ÚMČ Praha 16,
odbor výstavby, dopravy a životního prostředí http://www.praha16.eu/file/6Hd1/Panske-zahrady.pdf
• Rozhodný, ochranný postoj k Panské zahradě např. prostřednictvím limitů a regulativů pro cennou
lokalitu, kde by v ideálním případě měla zůstat historicky původní volná plocha-park, zahrada pro
všechny obyvatele, či alespoň řídká zástavba s velkým množstvím veřejné zeleně.
• Podpora našich připomínek a námitek opakovaně vznášených v rámci správních řízení, především
omezení negativních dopadů zmíněných v této petici (architektonický výraz, hustota zástavby, absence
veřejného prostoru a zeleně, vztah k okolním objektům a městu).

Což potvrzujeme níže svým podpisem.

Za podporu naší petice děkujeme.


Kontaktní osoba za petiční výbor:
Tomáš Císař, Cisterciácká 336, Praha-Zbraslav Kontaktní mail: petice-panza@email.cz
Petiční výbor: Kristina Pekárková, Pod Špitálem 1306, Praha- Zbraslav, Jana Hejrová, Pod Špitálem 366, Tulina Janoušková


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (§5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Komu bude petice předána: Magistrátu HLMP, Městské části Zbraslav, MČ Praha 16 - Radotín, MMR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 259 (+18 nepotvrzených)

  • Andrea Lenkeyová | Strakonice
  • Laura Lenkeyová | Strakonice
  • Jiří Chrástek | Praha 3
  • Michael Seidl | Hlavní město Praha
  • Kateřina Karasová | Starý Plzenec
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Iveta Kyjáková | Rýmařov
  • David Valenta | Praha
  • Jaroslav Jonáš | Vyšší Brod
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici