petice za zklidnění dopravy v Hořovicích a řešení obchvatu města
43 podpisů

petice za zklidnění dopravy v Hořovicích a řešení obchvatu města

Autor: Karel Hasman | vloženo: 28.09.2016 | 43 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane starosto.

Obracíme se na Vás jako obyvatelé města Hořovice, především ulic Příbramská a Pražská, 9.května, Tyršova s otevřeným dopisem - peticí, ve kterém sdělujeme naše obavy nad dopravní situací v našem městě.

V posledních několika měsících jsme zaznamenali zhoršení dopravní situace v našem městě. Týká se to zejména silnic č.  114  ( Pražská, 9.května, Tyršova ) a č. 1149 (ulice Příbramská).

 Zhoršení situace spočívá v několika aspektech:

- silnice 2. třídy jsou využívány nadměrnou kamionovou a nákladní dopravou. Hlavním problémem je, že silnice 2. třídy a 3. třídy nejsou ze své povahy určeny pro provoz kamionů a těžkých nákladních vozidel. Závažnějším problémem ovšem je, že ani jedna ze silnic není pro takovou dopravu určena – neexistuje dostatečné dopravní značení a zřejmě ani podklad silnic není pro takto těžký provoz určen, neboť dochází k ničení domů v okolí těchto komunikací i silnic samotných.

Nutno podotknout, že kamionová a nákladní doprava nerespektuje ani zákonem zakázané doby provozu, které jsou v době mimo prázdnin v neděli od 13:00 do 22:00 a v době prázdnin ještě v pátek od 17:00 do 22:00 a v sobotu od 07:00 do 13:00 (platí pro vozidla nad 7,5t a vozidla nad 3,5t s připojeným přípojným vozidlem).

V důsledku toho dochází zejména:

- k ohrožení zdraví a bezpečí všech, kteří se pohybují kolem komunikací a to zejména z důvodu hlučnosti a kouřivosti kamionů, nadměrné hlučnosti některý druhů motocyklů a jiných vozidel a kvůli četnosti provozu.

- znehodnocení technického stavu okolních domů, neboť těžká kamionová doprava a nákladní vozidla způsobují, otřesy a chvění, které není absorbováno podkladem vozovky a je tedy přenášeno na okolní budovy. V důsledku toho dochází ke znehodnocení majetku, neboť se objevují praskliny a trhliny v omítkách a zdech!

- snížení kvality života všech zejména však na ulicích Pražská, 9.května, Tyršova, Příbramská a dále přilehlých ulic.

Vzhledem k výše uvedenému Vás proto vyzýváme, abychom situaci společnými silami začali řešit. Existuje dle našeho názoru několik efektivních způsobů řešení, které by z krátkodobého hlediska měly vést ke zklidňování dopravy v obci a z dlouhodobého hlediska by měly vést k zákazu či omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel do města a k celkovému konceptu řešení dopravy kolem města: 

Měli bychom z titulu města začít aktivně pracovat na opatřeních, která povedou k vynucení dodržování rychlosti na území města. Tento tlak bychom měli zejména vyvíjet směrem k Policii ČR, městské policii  ale měli bychom i aktivně přijmout opatření, které by vynucení pravidel a represi přestupků podpořilo – například aktivními radarovými systémy, zpomalovacími semafory či retardéry.

Z dlouhodobého hlediska bychom měli také zvážit přijetí těchto opatřeních:

   - vytvořit tzv. adaptační úsek pro postupné snižování rychlosti pomocí např. dopravního značení, menší šířky jízdního pruhu nebo příčných prvků na vozovce a to ještě před vjezdem do města.

   - změnit uspořádání na vjezdu do města tak, aby znemožnilo vjíždět vysokou rychlostí a to pomocí například vjezdových ostrůvků, fyzickému zúžení, malé okružní křižovatky atp.

  - vytvořit přirozené bariéry při průjezdu obcí – například vytvořením přechodů pro chodce, které na některých místech ulic Příbramská , Pražská, Tyršova i  9. Května chybí, a která by vedly ke změně režimu průjezdu městem.

- měli bychom uvažovat o dalších zklidňujících opatřeních, např.:

  - Informační opatření, která upozorňují účastníky provozu, že se očekává určité chování – například umístěním dopravních značek s omezením rychlosti či informační tabule atp.

  - úpravy v horizontálním (zúžení vozovky) i vertikálním směru (výškové vychýlení příčnými prahy).

Ale především, měli bychom opět aktivně otevřít debatu dávno plánovaného obchvatu města a přednést požadavek na kompetetní orgány státní správy. Vypadá to, že se v několika posledních letech nepodniklo vůbec nic a chování města a zastupitelů spíše připomíná smíření s danou situací.

Obecného zamezení vjezdu kamionové a nákladní dopravy do města Hořovice či alespoň vymezení doby, v rámci které není vjezd přípustný (noční klid, soboty, neděli, svátky aj.). Tuto skutečnost lze navrhnout, neboť se lze domnívat, že komunikace je využívána kamionovou dopravou za účelem zkrácení si z dálnice D5 směrem na jih či vyhnutí se placeným úsekům. Tento podnět by tedy mohl být vydán a stanoven přímo obcí s rozšířenou působností po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a to dle zákonů č. 13/1997 Sb., č. 361/2000 Sb. Zde se lze mimo jiné dočíst, že pozemní komunikace smí být užívány bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, přičemž silnice 2.třídy a 3. Třídy nejsou určeny pro tranzitní přepravu.

Měli bychom začít vyvíjet tlak na krajské úřady, abychom docílili snížení přípustné hmotnosti průjezdu městem po zmíněných silnicích. Tím bychom alespoň částečně zamezili vjezd nejtěžších kamiónu do naší města.

Tento otevřený dopis - petice je adresován zejména panu starostovi a zastupitelům města Hořovice a měl by sloužit jako startér pro diskuzi k opatřením, která můžeme přijmout ihned a na kterých bychom měli začít pracovat. Účinnějšího a rychlejšího postupu ovšem dosáhneme i kolektivní cestou. Dokážeme si představit, že se stejnými problémy se potýkají přilehle obce kolem silnice 114. Jsme připraveni  vést diskuze tak, abychom v některých otázkách postupovali konzistentně a zejména společně.

Přílohou tohoto dopisu je seznam všech, kteří s podporou neváhali.

Očekáváme, že povedete a vyvoláte diskuzi na toto téma na některém z blížících se zasedání zastupitelstva.

Za obyvatele města Hořovice

Ing. Karel Hasman, Anýžova 96, Hořovice

v Hořovicích 22.9.2016 ( Světový den bez aut )

Aktuality

01.10.2016 18:19

Více než 150 občanů podepsalo petici za zklidnění dopravy v Hořovicích a řešení obchvatu města Hořovice  na dalším z cibulových jarmarkú, během dne 1.října 2016.  Děkujeme všem  za cennou podporu, připomínky a poznatky v souvislosti s obtížnou dopravou v Hořovicích. V nejbižších dnech bude petice předána prostřdnictvím podatelny městského úřadu v \Hořovicích, dále můžete petici podpořit na internetu a  na e-petice.cz ( podpis je podmíněn a ověřen odkazem z  platné emailové adresy ).

Nejdůležitější informace je , že se opravdu zajímáte o řešení této situace.  Z mého subjektivního průzkumu jsou to l

občané nejmadší generace a pak té nejstarší ( kde jste zlatá střední generace ? ).

ing. Karel Hasman

 

14.01.2017 10:37

Oficielní odpověď z pera pana ing. Peřiny, nás moc neuspokojila, nehledě na to, že v pominul jakékoliv odpovědi na naše dílčí návrhy na řešení neutěšené situace s tranzitní dopravou ve městě, zmíněné v petici. Od návštěvy pana současného ministra p.D Ťoka už uběhlo několik měsíců a JEHO  navrhované řešení je pravděpodobně také v nedohlednu. Kdy už přijde nějaké konkrétné řešení ?  O dopravním obchvatu už se mluví už od padesátých let ( sic !) minulého století !!!!

Posuďte sami :

Nákladní dopravu v centru nechceme

Cestou redakce Podbrdských novin se mi dostala do rukou petice, která apeluje na starostu a radu města, aby řešili přetíženost ulic (Tyršovy, 9. května, Palackého náměstí, Pražské a Příbramské) nákladní dopravou. Mohu odpovědně prohlásit, že všichni radní města by takovou petici podepsali také. Musela by ovšem směřovat k těm, kteří jsou za výše uvedené komunikace z pohledu jejich správy odpovědní – tedy k vedení kraje. Město tento problém silně vnímá a nesedí se založenýma rukama. Radní města dobře ví, že k řešení situace by výrazně pomohla výstavba obchvatů, a to zejména východního a potom určitě také severního. Prosazením výstavby obou obchvatů jsem se intenzivně zabýval v době mého působení v pozici náměstka hejtmana Středočeského kraje a nadále budu za realizaci těchto investičních akcí bojovat i z pozice krajského zastupitele. Bohužel realizace obchvatů je ještě mnohem náročnější než úspěšná rekonstrukce silnice Žebrák – Hořovice, na jejíž přípravu a realizaci také nestačilo pouze jedno volební období.
Jak jsem již uvedl, ohledně vybudování obchvatů města má co říci z pohledu státní správy stavební úřad našeho městského úřadu, ale investorem obchvatů je kraj a zde může město pouze vyvíjet pouze tlak přes své komunální politiky. Jsem upřímně rád, že Hořovice mají opět krajského radního, Jana Skopečka (ODS), který má jistě dobrou vůli s naším problémem pomoci. Ještě přibližně před dvěma lety se řada vlastníků pozemků potřebných pro výstavbu východního obchvatu nechtěla s krajem o výkupu pozemků vůbec bavit. Nyní se situace výrazně zlepšila díky legislativní změně umožňující navýšit cenu vykupovaných pozemků, které kraj může vykoupit jen v souladu s platnou legislativou. Také finanční zdroje na realizaci akce by kraj mohl nárokovat z Integrovaného operačního programu, tedy z evropských fondů. Souhlasit lze i s argumentem, že pozemky u této veřejně prospěšné akce je možné vyvlastnit. Proces vyvlastnění je ovšem procesem trvajícím často desítky let a navíc současné pravicové vedení kraje pravděpodobně nebude vyvlastňování soukromého majetku podporovat. V případě severního obchvatu našeho města kraj naráží na nesouhlas obce Tlustice, která je vlastníkem téměř všech pozemků potřebných pro vybudování obchvatu.
Město pracuje ještě na dalším, i když ne stoprocentním řešení. Na toto řešení nás přivedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO), který naše město nedávno navštívil. Přetíženost centra města nákladní dopravou byla hlavním tématem našich rozhovorů. Jedná se o tzv. zákaz

tranzitní dopravy. Kamiony musí přednost- ně využívat pro plánování svých tras dálnice a silnice I. třídy. Přes Hořovice žádná silnice I. třídy nevede. Nákladní doprava, která nezačíná nebo nekončí v našem městě, tedy pouze pro- jíždí, by nesměla naším městem projet. I v této věci ovšem musíme jednat s krajem a dokonce i s Ředitelství silnic a dálnic, které by muselo zajistit potřebné dopravní značení na dálnici D5. Jednání s krajem v této věci již běží, ani toto řešení však nelze očekávat ze dne na den.

Radnice skutečně vnímá nákladní dopravu ve městě jako jeden z nejpalčivějších problémů a co může vyřešit bez cizí účasti, to také vyře- ší. Jediným dalším limitem je potom rozpočet města.

S úctou, Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD),

starosta  města Hořovice

 

 

11.03.2017 07:04

http://www.izdoprava.cz/aktualni-zpravy/2017/praha-pripravuje-zonu-zakazu-vjezdu-kamionu-na-uzemi-prahy/

Pražáci jsou vždycky nějak napřed. A naši radní, včetně pana starosty, by, alespoň jak on píše, připojili podpis pod naší petici ! Nicméně budu parafrázovat jednoho vysoce postaveného politika dneška, který před rokem 1989 napsal výborný článek do Technického magazínu : "A víte, že podepsáním takového článku se ještě, žádná potíž nevyřešila ?"  Neboli, kdo chce, hledá řešení, kdo nechce hledá výmluvy. Karel Hasman

 

Komu bude petice předána: Starostovi města

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 4

03. 04. 2017 | František Mraček | Hořovice
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás jako jeden z petentů seznámil s mými zkušenostmi při řešení dopravní situace v Hořovicích samosprávou města.
Během posledních 10 let vzniklo mnoho požadavků občanů Hořovic ohledně řešení dopravní situace, např. dopravní studie, 2 petice, dotazníková akce, a v roce 2015 byl vypracován strategický plán, kde byla velmi pěkně vypracována i implementace(realizace) tohoto plánu do praxe.
Bohužel, vše zůstalo pouze v teoretické podobě, a protože určitě budete souhlasit i s příslovím, že ryba smrdí od hlavy, rovnou Vám chci sdělit, že dle mého názoru za neutěšenou dopravní situaci nesou plnou zodpovědnost pan starosta Peřina a pan exstarosta Vaculík. Nemá cenu chodit kolem tohoto startegického problému jako kolem horké kaše, protože právě oni to tak dělají. Slyšel jsem od nich pouze neustálé výmluvy na to či ono, ale když jsem chtěl, aby mi jejich aktivity především z hlediska výkupu pozemků předložili písemně, nevypáčil jsem z nich ani čistý papír. A teď si vypůjčím trefné přirovnání z jednoho článku.
Jejich činnost ohledně dopravy v Hořovicích mi připomíná dutý strom. Mluvíte do něj, ozvěnu slyšíte(viz poslední článek pana starosty), ale to je tak všechno. Žádné nové plody nerodí, zde samozřejmě myšleno návrhy nebo konkrétní řešení dopravní situace. Samé výmluvy, přidaná hodnota žádná. A toto se děje dle pana Vaculíka 30 let, toto říkal v roce 2013 a pak v roce 2016, už ani pro jistotu nemění číslovku.
Jako poradní článek pro realizaci strategického plánu byla vytvořena strategická komise, která zatím dle mého názoru neplní svou funkci. Člověk by očekával, jestliže je členem komise i pan Vaculík, který je navíc odpovědný i za investiční činnost, že tuto komisi využije. Bohužel se tak neděje.
Pan Polan napsal v diskuzním příspěvku mimo jiného- Bůh s námi. I když jsem ateista, domnívám se, že Bůh pomůže raději aktivním občanům, a proto si myslím, že nestačí pouze teoretické příspěvky, ale že je potřeba něco praktického pro to udělat.
Proto předkládám návrh, abychom společně založili občanské sdružení a tlakem veřejného mínění přinutili námi placenou samosprávu k činnosti v dopravní problematice.
A ještě bych chtěl doporučit, abyste využili podzimních parlamentních voleb k tomu, že nebudete uvedené zástupce města volit na další 4-leté období, protože si to nezaslouží. A myslím, že si to nezaslouží ani někteří radní.
Byl bych rád, kdyby jste se obraceli s vašimi názory na autora petice pana Hasmana. Samozřejmě i já pomohu, jak bude potřeba.
Musíme se smířit s tím, že bez našeho aktivního přístupu se nic nestane.
Děkiji za pozornost.


03. 04. 2017
+0 | -0
doporučit +
04. 11. 2016 | Ladislav Polan | Hořovice
O obchvatu města Hořovice se hovoří spoustu let, ale jen hovoří. Denně stejný problém a to přejít na druhou stranu naší ulice Příbramská kde ke všemu na druhé straně neexistuje chodník. Bůh s námi.
+0 | -0
doporučit +
22. 10. 2016 | Pavel Novotný | Hořovice
Podobný problém,jako v ulici Příbramská je v ulici Plzeňská.Denně projede pod okny cca 100 kamionů.Přibližně 20x denně slyším troubení při střetu vozidel pod viaduktem. Řešením by bylo narovnání "esovité silnice" dle územního plánu z r.2002.
+0 | -0
doporučit +
22. 10. 2016 | Marcela Štollerová | Felbabka
Souhlasím s peticí.Je oprávněná.Hořovice jsou krásné město,ale je to hlavní tah na Příbram-Obchvat na tento směr by byl velmi dobrým řešením.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 43 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
  • Michal Hruška | Hořovice
  • Irena Neškudlová Mádlová | Hořovice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • kristýna mikésková | Hořovice
  • Viktor Tůma | Hořovice
  • Marek Nedvěd | Komárov
  • Adéla Lančová | Komárov
  • Martina Galna | Hořovice
  • Marie Humlová | Cerhovice
  • Jaromir Kostalek | Hořovice

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku