Otevřený dopis ministru školství ohledně zachování povinné výuky druhého cizího jazyka
136 podpisů

Otevřený dopis ministru školství ohledně zachování povinné výuky druhého cizího jazyka

Autor: Karolína Zamora | vloženo: 20.04.2022 | 136 podpisů
Sdílejte s přáteli

K rukám:

předsedy vlády ČR PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M.

ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Petra Gazdíka

 

V Praze dne 20. 4. 2022
 

Věc: Změna výuky druhého cizího jazyka na volitelnou  

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře školství,

obracíme se na vás v souvislosti s navrhovanou úpravou RVP ZV, v jejímž důsledku má být výuka druhého cizího jazyka změněna z povinné na volitelnou, a žádáme o zpětvzetí tohoto návrhu či o jeho zásadní přepracování.

Apelujeme na vás díky naší zkušenosti, dokládající okřídlené tvrzení, že jazyky otevírají dveře do světa. Jsme absolventi tzv. českých sekcí ve Francii: čeští studenti, kteří v 9. třídě ZŠ nebo v 1. ročníku SŠ (či v odpovídajících třídách víceletých gymnázií) úspěšně prošli výběrovým řízením, odjeli absolvovat tříletá gymnaziální studia do Francie a tam složili francouzskou maturitní zkoušku. MŠMT je partnerem tohoto programu, jehož absolventi se řadí ke špičkám ve svých oborech. Najdete mezi nimi např. dva ministry školství, další vysoké úředníky ve státní správě i evropských strukturách, akademiky a vědce, mezinárodně úspěšné manažery, právníky či lékaře.

Těchto úspěchů, posilujících pozici ČR v Evropě a ve světě, bychom nemohli dosáhnout bez výuky druhého jazyka. V našem případě se jednalo o francouzštinu. Ta nám umožnila odjet na studia do zahraničí a ukončit je tak, že v průměru každý z nás ovládá v určité míře dokonce více než 4 světové jazyky. Francouzština, náš často nejsilnější cizí jazyk, je pak pro 70 % z nás klíčovým faktorem pro pracovní kariéru.

Uvědomujeme si, že naše zkušenost je specifická; řada jejích prvků je však přenositelná i pro ostatní žáky a studenty, ať už si vyberou kterýkoli jiný jazyk. Podstatné je, aby si cizí jazyky začali osvojovat co nejdříve a aby přijali za své přesvědčení, že jedním ze základů pro úspěšný osobní i profesionální rozvoj je bohatý a rozmanitý jazykový profil. Jinými slovy: schopnost komunikovat v několika cizích jazycích, nikoli jen v angličtině.

ČR chce patřit mezi moderní státy přinášející přidanou hodnotu, chce být na špičce ve vědě, výzkumu i v podnikání. Chceme se vymanit z osudu montovny a překladiště Evropy, chceme zvyšovat naši konkurenceschopnost, produktivitu práce a její přidanou hodnotu. K tomu je třeba skloubit různé předpoklady. Jedním z nich je schopnost – zejména mladých lidí v klíčovém období jejich profesního utváření a zrání – komunikovat, studovat a pracovat v mezinárodním prostředí.

Nezbytnou podmínkou studijní a profesní mobility je jazyková výbava, přičemž jeden jazyk dnes již není dostačující. Ochudíme naše děti o možnosti inspirativních studijních pobytů v evropských zemích? Angličtina jistě pomáhá, je však mateřským jazykem jen malého počtu obyvatel EU. Přitom hlavní hodnotou jazykově pestré Evropy je sdílené kulturní, intelektuální, vědecké a technologické bohatství, které by bez vícejazyčnosti bývalo nevzniklo ani nemohlo být dále rozvíjeno.

Praktické důsledky snížení významu druhého cizího jazyka na pouhý volitelný předmět povedou bezesporu k výraznému omezení výuky dalších cizích jazyků. Pozdní odpolední hodiny, známky nezapočítávané do průměru atp. poškozují výuku, která má přitom strategický přínos:
 

1. Jazyky jsou cestou ke kvalitnějšímu vzdělání a profesnímu uplatnění.

2. Výuka dvou povinných jazyků je faktorem vyrovnávání socioekonomických a regionálních rozdílů.

3. Postoj k problematice výuky cizích jazyků je projevem rozvojové vize české společnosti a zdrojem (de)motivace.
 

Podrobněji:
 

1. Jazyky jsou cestou ke kvalitnějšímu vzdělání a profesnímu uplatnění.

Výuka jazyků umožňuje kvalitnější studium a dlouhodobé zvyšování kvalifikace. Zároveň nijak nepředurčuje volbu budoucího povolání. Jazyková výbava usnadňuje přístup k moderním postupům a inovacím; umožňuje čerpat mezinárodní zkušenosti z první ruky a rozvíjet je v našem prostředí, čímž posiluje vyspělost české ekonomiky. Ovládání cizích jazyků též obohacuje všeobecný rozhled a chápání okolního světa díky schopnosti informovat se prostřednictvím širší a různorodější palety zdrojů. Jazyky tak sehrávají důležitou roli při utváření osobnosti z hlediska ryze lidského a občanského.

Jazyková výbava zkrátka otevírá dveře do světa při studiu i při pracovním uplatnění. Chceme opravdu oslabit výuku cizích jazyků, tak důležitých pro další rozvoj nových generací? Chceme ji vzdát právě tehdy, kdy jsou děti z hlediska osvojování cizích jazyků v nejvhodnějším věku?

 

2. Výuka dvou povinných jazyků je faktorem vyrovnávání socioekonomických a regionálních rozdílů.

Plně podporujeme stanovisko učitelů cizích jazyků vyjádřené v tiskové zprávě ze dne 30. 3. 2022: Učitelé a odborníci na jazykovou výuku: Jak ukázal výzkum PAQ Research (https://bit.ly/3iOVSl8), v České republice školní úspěch žáků silně závisí na socioekonomickém prostředí, ze kterého pocházejí (rodina, region atd.). Tento fakt zdůrazňuje Česká školní inspekce (horší rodinný původ a málo podnětné prostředí, ve kterém žák vyrůstá, viz https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp). Existuje oprávněná obava, že v případě zrušení povinného dalšího cizího jazyka na základních školách se tyto nerovnosti ve vzdělávání ještě prohloubí, a to jak na úrovni žákovských skupin, tak na úrovni regionů. Žáci, kteří budou mít podporu v rodině, se další cizí jazyk učit budou, protože jej pro ně rodiče vyberou; „ti zbylí“ o tuto možnost přijdou. Jazyková výuka obohacuje všechny žáky, nesmí být určena pouze „jazykově nadaným“. Určit toto „nadání“ u dětí ve věku 10–12 let je navíc velmi obtížné a nutnost podobné volby zavře dveře dětem, které by mohly své schopnosti a dovednosti v oblasti jazyků objevit později.

Důsledky na úrovni regionů mohou být ještě rozsáhlejší: jak ukázal výše zmíněný výzkum, v socioekonomicky znevýhodněných regionech mají zároveň školy paradoxně k dispozici méně finančních prostředků než školy v regionech „bohatších“, a nemohou tak tato znevýhodnění patřičně kompenzovat. Celková nepříznivá socioekonomická situace regionu ve spojení se socioekonomickými problémy jednotlivých rodin pak způsobí, že v celých rozsáhlých oblastech naší země se děti ve škole nikdy nepotkají s jiným cizím jazykem než s angličtinou (pro mnohé obory odborného školství je povinná pouze angličtina). To může působit problémy nejen v příhraničních oblastech, kde bude ještě více chybět pracovní síla ovládající alespoň základy němčiny, ale i v dalších regionech, kde se jazyková nabídka omezí na povinnou angličtinu. Výsledek bude monokultura. A jak víme, monokultury jsou zranitelné, zatímco diverzita přináší zdravou rezilienci.

 

3. Postoj k problematice výuky cizích jazyků je projevem rozvojové vize české společnosti a zdrojem (de)motivace.

Plně rozumíme těžkostem, které výuku druhého jazyka provázejí, a to zejména v regionech či na 2. stupních ZŠ, které trpí odlivem dětí na víceletá gymnázia. Podporujeme zlepšování již existujících možností i hledání nových cest, jak vzdělávání uzpůsobit i dětem, které vyžadují více podpory. Obavu, že zahájení studia druhého cizího jazyka v 6. třídě ZŠ může být pro některé žáky kontraproduktivní, bereme v potaz, ale jsme hluboce přesvědčeni, že tento problém lze a je třeba řešit adresně, nikoli snížením laťky pro všechny. Zajímavou perspektivu vidíme například v návrhu, aby 2. jazyk zůstal povinný, ale s možností – v pedagogicky odůvodněných případech – udělit výjimku žákům, kteří nezvládají angličtinu. Tuto základní myšlenku lze nepochybně doladit a doplnit o další prvky, jež by umožnily přinést účinnou odpověď na obavy, které motivovaly MŠMT k návrhu na zrušení povinné výuky 2. jazyka, aniž by to vedlo k výše popsaným zásadním negativním dopadům. V případě zájmu ze strany MŠMT jsme připraveni mobilizovat své členy, kteří mají pro tuto diskusi relevantní zkušenosti, aby přispěli k práci na tomto či jiném alternativním řešení.

Zcela jasně si též uvědomujeme politický význam rozhodnutí ministerstva školství, které kromě faktického dopadu na výuku jazyků odráží také obecný postoj vlády k řešení problémů. Vždy máme volbu mezi snahou těžkosti překonat, hledat řešení, motivovat ostatní k práci na sobě a na společném systému a mezi jednodušší cestou, snížením laťky, rezignací na důležité hodnoty a cíle.

Stát by měl společnost motivovat ke snaze pracovat na sobě a nevzdávat se. Vždyť co mají společného všechny vzory, které nás inspirují? Především svou houževnatost a odhodlání dosahovat náročných cílů, byť k nim mnohdy vede trnitá cesta. Toto je poselství, které by měl stát vysílat a které je o to důležitější, že se týká dětí, jejich vzdělávání, výchovy a formování občanských postojů.

 

Vážený pane premiére, vážený pane ministře, věříme, že prioritou ve vašem rozhodování bude otevřená a moderní budoucnost našich dětí, a tudíž i celé naší země. Věříme, že 20. výročí vstupu ČR do EU v roce 2024 nebudeme slavit ústupem od evropských hodnot, opírajících se právě o vícejazyčnost.


S úctou
 

za vedení Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii a jeho Lycejní stipendijní fond

Kristýna Křížová, Veronika Kraupnerová, Karolína Zamora, Alena Baljajevová, Filip Šváb, Ondřej Dušek, Lukáš Macek

Komu bude petice předána: předsedovi vlády a ministru školství

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 37

04. 02. 2023 | jae seu |
Meeting your article has been a great help to me.
It's late, but I'm so proud to see your post even now. I always support your writing.

카지노 게임
꽁 머니 토토
토토 검증
토토 구인 구직
토토 코드
https://www.j9korea.com
+0 | -0
doporučit +
19. 08. 2022 | Woo Saja |
jasa backlink merupakan jasa profesional yang melayani pemasangan backlink untuk website anda. Pemasangan backlink merupakan salah satu bagian dari optimasi website untuk meningkatkan peringkat website pada halaman mesin pencari. Backlink merupakan salah satu jenis SEO yang telah terbukti efektif. <a href="https://www.kepointernet.com/jasa-backlink/">jasa backlink kepointernet</a> .
jasa backlink PBN permanen dan aman merupakan teknik SEO yang terbukti paling efektif dalam membantu meningkatkan peringkat website di halaman mesin pencari. Backlink PBN memiliki sifat yang permanen dan aman sehingga memberikan banyak dampak positif pada website anda untuk jangka waktu yang lama. <a href="https://www.kepointernet.com/jasa-backlink-pbn/">jasa backlink PBN permanen</a> .
aswindra jaya merupakan agen travel perjalanan bali yang handal dan terpercaya. Aswindra jaya menawarkan banyak ragam jenis paket wisata Bali dengan harga yang sangat bersaing. Tidak hanya menawarkan paket wisata, aswindra jaya juga menawarkan jasa sewa mobil yang telah disertai dengan driver yang handal. <a href="https://www.aswindrajaya.com/">aswindra jaya</a> .
Paket wisata di Bali akan membawa anda menikmati kekayaan budaya, seni dan tentu saja keindahan bali yang sudah sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Ada banyak jenis paket wisata Bali yang bisa anda nikmati seperti paket wisata bahari, paket wisata alam, paket wisata honeymoon dan masih banyak lagi. <a href="https://www.aswindrajaya.com/paket-wisata-bali/">Paket wisata Bali</a> .
Jasa pembuatan PT di Jakarta siap membantu anda yang siap mengembangkan bisnis anda menjadi PT di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dengan menggunakan jasa pembuatan PT maka dijamin proses permohonan perndirian PT anda di wilayah Jakarta akan terselesaikan dengan cepat dan mudah tanpa masalah. <a href="https://www.lenus.id/Article/JASA-PEMBUATAN-PT-JAKARTA-TERBAIK-and-PROFESIONAL-LENUSID.html">Bantuan jasa Pembuatan PT dengan harga yang terbaik</a> .
baca komik bahasa Indonesia online kini semakin mudah dengan hadirnya situs berikut ini. Dengan hasil terjemahan bahasa Indonesia yang baik, kamu pasti dapat menikmati kegiatan baca komik favoritmu dengan lebih baik. Ada banyak komik-komik populer berbahasa Indonesia yang bisa kamu baca secara online di sini. <a href="https://mangadop.co/">mangadop</a> .
topologi linear adalah jenis topologi yang banyak digunakan dalam pemasangan jaring komputer. Topologi linear ini juga sering disebut sevagai topologi bus berturut-turut karena proses penyambungannya yang hanya menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan komputer secara berturut menuju konektor. <a href="https://lamanit.com/pengertian-uml-menurut-para-ahli/">Pengertian uml menurut para ahli</a> .
cara merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar sangat perlu diketahui oleh mereka yang memiliki hewan peliharaan. Memelihara hewan peliharaan tentu saja menyenangkan tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar. Memahami cara merawat hewan peliharaan dengan baik akan membuat peliharaan kesayangan anda sehat dan bahagia. <a href="https://petduli.com">petduli.com</a> .
tas kronjot anti air di semarang akan membantu anda membawa banyak barang menggunakan motor dengan lebih mudah. Tidak hanya anti air, tas kronjot juga terbuat dari bahan yang berkualitas dan jahitan yang kuat sehingga dapat mengangkut beban muatan yang lebih banyak dan berat tanpa khawatir robek. <a href="https://max-volum.com/jual-tas-kronjot-semarang-anti-air/">jual tas kronjot anti air di semarang</a> .
Aplikasi Penghasil Uang Terpercaya yang telah terbukti menghasilkan uang bagi para penggunanya. Kehadiran teknologi smartphone saat ini memang membawa banyak kemudahan bagi para penggunanya. Sekarang anda bahkan bisa memiliki aplikasi penghasil uang yang terpercaya digenggaman tangan anda. <a href="https://oktagon.co.id/aplikasi-penghasil-uang/">Apk Penghasil Uang</a> .
contoh surat lamaran kerja di situs ini mengulas secara lengkap contoh-contoh surat lamaran kerja yang menarik di mata HRD atau bahkan pemimpin perusahaan yang anda tuju. Ada banyak contoh surat lamaran kerja di sini, mulai dari contoh surat lamaran kerja guru, contoh surat lamaran cpns dan masih banyak lagi. <a href="https://sickforprofit.com/contoh-surat-lamaran-kerja/">surat lamaran kerja</a> .
mp3juice merupakan salah satu solusi yang bisa anda gunakan jika anda ingin mendengar lagu dari youtube tanpa mengeluarkan kuota. Mp3juice memudahkan anda mendownload dan convert aneka ragam video dari youtube menjadi file mp3 yang bisa kamu download sekali untuk kamu dengarkan sampai bosan. <a href="https://mp3juice.link/">https://mp3juice.link</a> .
Chordtela merupakan solusi bagi kamu yang ingin belajar cara bermain gitar secara otodidak. Di Chordtella kamu bisa belajar memahami kunci-kunci dasar tangga nada pada gitar dengan mudah. DI chortella juga ada banyak literatur musik-musik pop populer yang dilengkapi dengan kunci untuk kamu mainkan. <a href="https://chordtela.cc/">Chord Gitar</a> .
download tiktok semakin mudah saat ini. Tiktok merupakan salah satu aplikasi yang sangat populer saat ini. Populernya tiktok tidak lepas dari banyaknya konten video yang bisa kamu tonton di tiktok. Video ini juga bisa kamu download. Sayangnya ada beberapa video yang tidak bisa di download secara langsung. Klik di sini untuk download Tiktok. <a href="https://snaptiktok.org/">snaptiktok</a> .
nama bayi tentunya merupakan salah satu hal penting yang perlu dipikirkan oleh orang tua untuk menyambut kelahiran si buah hati. Nama bayi dapat mengandung makna yang dalam dan juga sebagai bentuk harapan dan doa dari orang tua kepada anaknya. Temukan banyak pilihan nama bayi di sini untuk membantu anda memilih nama terbaik untuk bayi anda. <a href="https://namabayi.com/">namabayi.com</a> .
atg 5.0 pansaka merupakan salah satu aplikasi atg yang terpercaya dan telah terbukti memberikan hasil bagi para penggunanya. ATG atau Auto Trade Gold 5.0 Pansaka merupakan salah satu aplikasi yang saat ini banyak dilirik publik karena fungsinya yang sangat bagus membantu proses trade secara otomatis. <a href="https://45.63.91.191">atg 5.0</a> .
paket rafting cisadane bogor menawarkan ada kegiatan rafting yang menantang dan menyenangkan di sungai cisadane bogor. Paket rafting cisadane bogor ini sangat sesuai bagi anda yang berlokasi di daerah jabodetabek dan ingin merasakan suasana liburan yang baru dengan melakukan petualangan rafting. <a href="https://www.wisatamurahsentul.com/2021/06/paket-rafting-cisadane-bogor.html">harga paket rafting bogor</a> .
tempat family gathering di bogor merupakan pilihan yang tepat bagi perusahaan-perusahaan di kawasan jabodetabek yang ingin melaksanakan kegiatan family gathering bagi karyawannya. Bogor memiliki banyak tempat permainan outbound yang sangat sesuai untuk menjadi lokasi family gathering. <a href="https://www.wasoutbound.com/taman-bukit-palem-resort/">taman bukit palem resort</a> .
family gathering di sentul akan memberikan keseruan yang luar biasa pada kegiatan family gathering perusahaan anda. Ada banyak sekali permainan outbound yang bisa anda lakukan untuk meningkatkan kerja sama tim dalam kegiatan family gathering. Temukan paket family gathering sentul terbaik di sini. <a href="https://www.wasoutbound.com/family-gathering/">lokasi gathering di sentul</a> .
paintball sentul bogor adalah tempat terbaik bagi kamu yang suka bermain paintball. Sentul bogor menawarkan banyak arena bermain paintball yang seru. Fasilitas yang ditawarkan juga lengkap sehingga anda dapat menikmati keseruan bermain paintball dengan aman. Dapatkan info lengkap paintball sentul bogor di sini. <a href="https://www.wasoutbound.com/paintball-di-sentul-bogor/">paintball di sentul</a> .
Kode Redeem ML edisi terbatas, biasanya memiliki jangka waktu tertentu untuk setiap penggunaannya. Setiap Kode Redeem ML memiliki penawaran khusus yang menarik untuk setiap edisinya. Kode Redeem ini bisa kamu tukarkan dengan fitur-fitur menarik yang bisa kamu gunakan saat bermain ML. <a href="https://www.gunem.id/tag/Info-lowongan-kerja">Info lowongan kerja</a> .
tukang taman surabaya merupakan para profesional yang handal dalam mengubah tampilan taman menjadi indah. Jika anda menginginkan taman anda di surabaya indah dengan nilai estetika yang tinggi maka anda sebaiknya menggunakan jasa tukang taman surabaya untuk mendapatkan tampilan taman yang terbaik. <a href="https://www.greenlandscapeasri.com/2021/09/tukang-taman-semarang-jasa-taman-di.html">jasa desain taman di semarang terbaik</a> .
Bimbel Akmil adalah bimbingan belajar yang secara khusus mempersiapkan para siswanya dalam mengikuti ujian masuk akmil. Akmil atau akademi militer adalah akademi yang mempersiapkan kekuatan militer masa depan Indonesia. Jika kamu tertarik mengabdi kepada bangsa sebagai anggota militer, ikutilah bimbel militer. <a href="https://panara.id/bimbel-polri/">Bimbel Polri</a> .
Sablon Jogja sudah sangat terkenal akan kualitasnya. Untungnya, di era digital sekarang ini, sablon jogja tidak hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berdomisili di Jogja. Kini kamu yang berada di luar jogja juga bisa mendapatkan layanan sablon jogja dengan melakukan pemesanan jasa sablon secara online. <a href="https://www.sablonjogjaid.com/2015/10/lokasi-tempat-konveksi-sablon-murah-terbaik-di-jogja.html">Konveksi Kaos Jogja</a> .
Jasa Pengurusan PT siap membantu anda untuk melakukan pengurusan PT anda. Jasa pengurusan PT dilaksanakan oleh para profesional yang telah berpengalaman di bidangnya sehingga proses pengurusan PT anda dapat selesai dengan lebih cepat dan tanpa masalah sehingga PT anda bisa beroperasi dengan lebih cepat pula. <a href="https://www.jasapengurusan.web.id/2021/06/jasa-pendirian-pt-pma.html">Jasa Pengurusan PT PMA</a> .
Jasa pendirian CV adalah jasa profesional oleh orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan pengurusan untuk pendirian CV. Jasa pendirian CV akan memastikan proses permohonan pendirian CV anda selesai dengan cepat dan tanpa masalah sehingga perusahaan anda dapat beroperasi dengan lebih cepat. <a href="https://www.jasapengurusan.web.id/2021/06/jasa-pendirian-ud.html">Jasa pendirian UD</a> .
Jasa Pembuatan CV Jakarta akan membantu anda yang berada di daerah Jakarta untuk mengembangkan usaha anda menjadi CV. Seiring perkembangan dunia usaha di Jakarta maka semakin banyak pula pengusaha yang mengajukan permohonan untuk pembuatan CV. Gunakanlah jasa pembuatan CV untuk hasil yang cepat. <a href="https://www.jasapengurusan.web.id/2020/01/jasa-pengurusan-pendirian-pt-di-surabaya.html">Jasa Pendirian PT Surabaya</a> .
jual printer tulungagung menyediakan ragam jenis printer dari berbagai jenis merk. Jika anda membutuhkan printer di tulungagung, maka anda bisa mengunjungi tautan berikut. Tidak hanya printer baru, tempat ini juga jual printer bekas dengan harga yang tentunya jauh lebih terjangkau untuk budget yang terbatas. <a href="https://accessoriesprinter.blogspot.com/">printer tulungagung</a> .
printer tulungagung tidak hanya jual printer di tulungagung tetapi juga menyediakan jasa servis printer. Dengan servis printer ini anda bisa memperbaiki printer anda yang rusak. Di sini juga jual printer second dengan harga murah. Sesuai untuk usaha yang membutuhkan printer seperti pengetikan dan percetakan. <a href="https://jasaserviceprintertulungagung.blogspot.com/">jual printer tulungagung</a> .
jual printer tulungagung tidak hanya jual printer saja tetapi juga pelengkap dari mesin printer tersebut seperti tinta dan tempat tintanya. Di sini adalah tempat bagi warga tulungagung untuk membeli printer dan segala jenis pelengkapnya. Butuh printer dan kelengkapannya di Tulungagung? Kunjungi saja tautan berikut ini. <a href="https://printertulungagung.blogspot.com/">printer tulungagung</a> .
Pipa PVC murah sanagt dibutuhkan dalam berbagai proyek pembangunan. Tidak hanya digunakan sebagai saluran air, pipa pvc juga banyak digunakan sebagai saluran jalur listrik. Harganya yang murah juga menjadikan pipa pvc sebagai pilihan bahan bangunan yang tepat untuk menekan biaya produksi dengan hasil yang maksimal. <a href="https://pipapedia.com/">Pipa PVC</a> .
SMM Panel Indonesia Terbaik dan Termurah menyediakan layanan sosial media bagi anda yang membutuhkan jumlah follower, like, comment atau pun view yang besar. Layanan SMM panel kini banyak digunakan di Indonesia untuk membantu meningkatkan citra suatu akun di berbagai media sosial. <a href="https://followindo.com/">SMM panel</a> .
rekomendasi laptop bisnis terbaik dari asus bagi anda para pebisnis yang membutuhkan laptop yang handal untuk mendukung kegiatan bisnis anda. Laptop asus terkenal sebagai laptop yang sesuai untuk berbagai kegiatan bisnis karena memiliki spesifikasi yang bagus serta sistem keamanan yang sangat baik. <a href="https://www.dailyinfo.id/2022/04/rekomendasi-laptop-bisnis-terbaik-dari-asus.html">rekomendasi laptop bisnis terbaik dari Asus terbaru</a> .
toko printer tulungagung menyediakan segala jenis printer yang anda butuhkan. Mulai dari printer laser hingga printer tinta berwarna. Mulai dari printer untuk pemakaian pribadi atau pun untuk usaha fotocopy dan kegiatan perkantoran. Printer apapun yang anda butuhkan di tuluangung, kunjungi saja toko printer berikut. <a href="http://www.printer-tulungagung.com/2012/11/kursus-teknisi-printer.html">kursus service printer</a> .
Hajar jahanam cikarang menyediakan kebutuhan kaum pria cikarang yang sering kurang kuat melakukan hubungan intim dengan pasangan. Hajar jahanam merupakan obat oles yang telah terbukti membantu banyak kaum pria dan telah terkenal akan khasiatnya yang luar biasa baik di Indonesia maupun di mancanegara. <a href="https://www.pilbirucikarang.com/">Pil biru cikarang</a> .
Kumpulan Informasi Seputar Teknologi ada di sini. Di sini merupakan pusatnya informasi seputar perkembangan teknologi saat ini. Sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat cepat. Jadi kalau kamu tidak ingin ketinggalan informasi perkembangan teknologi maka kamu wajib baca kumpulan informasi teknologi di sini. <a href="https://kumpultech.com/">Kumpulan Informasi Seputar Teknologi</a> .
jasa bersih rumah bandung siap membantu warga bandung untuk menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih tentunya memegang perang yang sangat penting agar nyaman untuk dihuni. Tidak hanya memberikan layanan kebersihan standar, jasa bersih rumah bandung siap membantu membersihkan rumah secara menyeluruh. <a href="https://gradeshomecleaning.com/">jasa bersih rumah di bandung</a> .
jasa bersih rumah tangerang merupakan pilihan yang tepat jika anda membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumah anda di tangerang, utamanya jika rumah anda habis terkena banjir. Ada banyak titik banjir di tangerang. Jika rumah anda terpapar banjir maka jasa bersih rumah tangerang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk membersihkan rumah anda. <a href="https://gradeshomecleaning.net">jasa bersih rumah Tangerang</a> .
jasa bersih rumah bandung kami mempunyai pekerja yang amanah dan profesional. Kami menjamin kejujuran dari pekerja kebersihan yang akan kami kirimkan ke rumah anda. Jasa bersih rumah bandung kami ini ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing dan bisa membantu anda setiap ada perayaan di rumah anda. <a href="https://gradescleaningservice.co.id">bersih rumah bandung</a> .
Rinjani Trekking Package is a tour package that will guide you on a trekking trip in Rinjani. For those of you who like adventure or climbing activities, the Rinjani trekking package is the right choice for you. Mount Rinjani has many choices of paths with beautiful views that you can choose according to your level of experience in climbing. <a href="https://rinjanibackpacker.com/">rinjani trekking</a> .
Service Heat pump sebaiknya dilakukan secara teratur agar heat pump anda selalu dapat berfungsi secara optimal. Layaknya barang elektronik lainnya. Heat pun harus mendapatkan service secara teratur agar dapat heat pump anda selalu dalam kondisi prima dan bertahan untuk jangka waktu yang lama. <a href="https://komelt.co.id/service-chiller">Service chiller</a> .
obat wasir dapat membantu menghilangkan rasa gatal dan nyeri pada area anus yang disebabkan oleh wasir. Obat wasir atau yang biasa juga dikenal sebagai obat ambeien ini berfungsi meredakan pembengkakan pada pembuluh darah di area anus dan saluran pencernaan bawah agar anda dapat duduk dengan nyaman. <a href="https://kapsulwasir.my.id/">kapsul wasir</a> .
harga flimty di apotik terdekat sangatlah terjangkau sehingga anda bisa mendapatkan minuman fiber pelangsing tubuh ini dengan sangat mudah. Flimty merupakan minuman herbal yang sangat bagus dikonsumsi jika anda ingin menurunkan berat badan secara alami. Dapatkan flimty dengan harga terjangkau di apotik-apotik terdekat. <a href="https://www.klikflimty.com/harga-flimty-di-apotik/">Harga flimty di apotik</a> .
komodo Island tour takes you to enjoy the natural beauty of Komodo Island which is the dream of many tourists. Fortunately, there are many choices of Komodo Island tour packages that you can choose according to your travel style. Better yet, you can get this tour package at a very affordable price. <a href="https://komodotourguides.com/10-best-komodo-island-tours-from-labuan-bajo/">Komodo island tours from Labuan Bajo</a> .
Harga hp saat ini sangat bervariasi, mulai dari harga puluhan juta bahkan hingga ratusan ribu rupiah saja. Perbedaan harga hp ini tentunya tidak jauh dari perbedaan spesifikasi dari hp tersebut. Namun tahukah anda bahwa dengan harga hp 2 jutaan saja sebenarnya kamu sudah bisa memiliki hp yang handal untuk kegiatan sehari-hari. <a href="https://www.ponselhub.com/">Game hp</a> .
rpp sepak bola 1 lembar smp saat ini tentunya memberikan kemudahan bagi para guru dibandingkan bentuk rpp sebelumnya. Sekarang para guru olahraga smp hanya perlu membuat 3 komponen utama rpp sepak bola yakni tujuan, kegiatan dan penilaian. Semua komponen rpp sepak bola smp ini dapat dimuat dalam 1 lembar kertas saja. <a href="https://www.masacids.my.id/2022/03/rpp-1-lembar-pjok-permainan-sepak-bola.html">rpp sepak bola k13 satu kali pertemuan</a> .
harga pasir di Jakarta yang terjangkau tentunya sangat dibutuhkan dalam setiap proyek pembangunan di Jakarta, apa lagi jika mengingat bahwa pasir merupakan salah satu bahan utama yang wajib ada di setiap proyek pembangunan. Harga pasir yang murah tentunya dapat membantu menghemat biaya pembangunan. <a href="https://www.hargapasir.com/pasir/">harga pasir 1 truk di jakarta</a> .
Berapa harga sapi bali untuk kurban saat ini? Harga sapi kurban tentunya perlu diketahui bagi mereka yang ingin melaksanakan kurban untuk membantu para fakir miskin. Ada pun kisaran harga bali untuk kurban berkisar di angka belasan juta tergantung dari berapa berat sapi tersebut saat hidup dan juga kualitasnya. <a href="https://sidikqurban.com/">Jual sapi bali termurah di jakarta</a> .
popular massage merupakan layanan pijat panggilan menggunakan terapis pijat profesional yang tentunya memberikan layanan pijat memuaskan untuk menghilangkan rasa lelah di tubuh. Popular massage meberikan layanan pijat tradisional yang tentunya tidak kalah dari jenis layanan pijat lainnya di luar sana. <a href="https://www.popularmassage.net/">Massage online</a> .
tutorial service printer terdiri dari beberapa materi yang jika kamu pelajari dengan baik tentunya akan membantu kamu untuk dapat melakukan service printer sendiri. Ada pun beberapa jenis materi yang biasa masuk dalam tutorial service printer antara lain adalah materi service manual, driver, resetter dan masih banyak lagi. <a href="https://www.klikbebas.com/">service printer terdekat</a> .
vitamin kecerdasan ditujukan untuk membantu anak-anak agar dapat dengan lebih mudah menerima dan memahami pelajaran dengan baik dan benar. Usia dini merupakan masa keemasan untuk memberikan vitamin kecerdasan dan meningkatkan daya serap anak-anak terhadap pelajaran yang mereka terima. <a href="https://generos.id/">Vitamin Meningkatkan Imun</a> .
manfaat susu kambing etawa sudah tidak perlu diragukan lagi. Telah banyak yang membuktikan bahwa susu kambing etawa memiliki banyak manfaat positif bagi tubuh. Menggunakan susu kambing etawa secara teratur akan sangat membantu dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. <a href="https://supergoatindonesia.id/manfaat-susu-kambing-etawa/">susu rendah lemak</a> .
contoh penelitian kuantitatif bisa kamu lihat di sini untuk membantumu membuat laporan penelitian kuantitatif yang benar. Penelitian kuantitatif memang merupakan salah satu metode penelitian yang banyak digunakan. Temukan contoh penelitian kuantitatif yang benar di sini lengkap dengan metode penggunaan statistiknya. <a href="https://www.ooberita.com/1420/judul-ptk-terlengkap-untuk-kenaikan-pangkat.html">judul ptk</a> .
Bali furniture has a quality and beauty that has been very well known. Not only much sought after in Indonesia, Bali furniture is also much sought after in foreign markets. The unique, beautiful, luxurious and quality Balinese furniture style makes Balinese furniture much sought after by the world community who are captivated by its quality. <a href="https://balibestbuyfurniture.com">Bali furniture manufacturers</a> .
Box Makanan Kertas memiliki tampilan yang bisa anda desain sesuai dengan keinginan anda sendiri. Dengan kemasan box makanan yang lebih menarik tentunya akan menarik banyak pelanggan. Jadi box makanan kertas yang menarik dapat membantu mengembangkan bisnis catering anda ke level yang lebih tinggi. <a href="https://jagokemasan.id/jual-tas-spunbond/">Jual tas Spunbond</a> .
City Tour Jogja merupakan paket tour praktis yang menyediakan ragam kebutuhan dasar anda untuk berwisata dengan nyaman di Jogja. Paket city tour jogja akan membawa anda berkeliling kota jogja dengan pemandu yang ramah, profesional dan juga berpengalaman. City tour Jogja juga merupakan pilihan paket wisata yang sangat terjangkau. <a href="https://destinesa.com/paket-wisata-jeep-lava-tour-merapi/">Paket Lava Tour</a> .
Peluang Usaha di Desa kini semakin banyak mengingat perkembangan teknologi juga telah memperlancar urusan komunikasi tanpa mengenal jarak. Kini pemuda-pemudi yang tinggal di desa pun bisa memiliki peluang besar dalam mengembangkan usaha. Adapun banyak peluang usaha desa ini tidak membutuhkan modal yang besar. <a href="https://masmoe.com/cara-stek-tanaman-buah-paling-mudah/">Cara Stek Tanaman Buah</a> .
Sewa Mobil Jogja Lepas Kunci memberikan kamu kebebasan berkendara, dengan demikian kamu bisa lebih bebas bepergian. Tersedia banyak jenis mobil yang bisa kamu sewa lepas kunci, mulai dari mobil keluarga hingga mobil muatan besar yang bisa memuat banyak orang. Temukan layanan mobil jogja lepas kunci di sini. <a href="https://pointtransport.id/">Sewa Mobil Jogja</a> .
Kopi Rube merupakan kopi pria dewasa yang merupakan perpaduan antara kopi arabica dan krimmer nabati yang tidak hanya memiliki cita rasa tinggi namun juga berkhasiat. Ya, kopi rube adalah kopi yang bisa meningkatkan stamina pria dewasa. Jika anda tertarik mencoba kopi rube, ada bisa menemukannya di apotek-apotik terdekat. <a href="https://www.kopirubespesial.com/">Beli Kopi Rube</a> .
Paper trees are a form of paper craft that you can make very easily. Beginners and children can make this paper tree craft very easily, so this paper tree craft can be a fun school activity for children. The final model of the paper tree is also very random so you can make a different shape every time. Let's learn how to make a paper tree here. <a href="https://youtu.be/LaPZGVW5GDs">Easy origami tree tutorial</a>
Origami lilies are one of the most suitable origami for beginners and children. Origami lilies have a simple folding technique so they are easy to make. Although simple, the final model of origami lilies is very beautiful, especially if you make the stems and leaves too. Origami lilies make a beautiful decoration. <a href="https://youtu.be/z87ySsTUx3s">Origami flower</a>
Paket Tour Belitung merupakan paket wisata yang dirancang secara khusus agar anda dapat menikmati pengalaman terbaik selama melakukan tour di Belitung. Dengan menggunakan paket tour belitung, anda hanya perlu bersantai dan menikmati perjalanan wisata anda sebab semuanya telah tersedia dalam paket. <a href="https://www.belitungtour.id/">.Wisata Belitung</a> .
Wisata Belitung banyak dilirik oleh para wisatawan karena menawarkan perjalanan wisata yang terjangkau dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Wisata belitung juga memiliki banyak pilihan paket wisata dengan rentang waktu perjalanan yang bisa anda pilih sesuai dengan jangka waktu yang anda inginkan berwisata di Belitung. <a href="https://www.belitungtravelago.com/">.Paket Tour Belitung</a> .
Paket Tour Belitung menawarkan anda perjalanan impian anda berwisata di Belitung. Tidak pakai repot, anda cukup bersantai menikmati perjalanan anda. Rute perjalanan, transportasi dan konsumsi semuanya telah tercakup dalam paket tour Belitung, anda hanya perlu memilih rute perjalanan yang paling anda sukai. <a href="https://www.belitungsupertrip.com/">.Travel Belitung</a> .
aplikasi hp sekarang telah memiliki banyak jenis dengan berbagai fungsi untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat saat ini. Youtube, facebook, whatsapp merupakan contoh aplikasi hp yang banyak digunakan oleh para pengguna smartphone saat ini. Kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin cepat semakin meningkatkan penggunaan aplikasi hp. <a href="https://www.gizmonesia.com/">.hp terbaru</a> .
tempat wisata yang dikelola dengan baik tentunya memegang peran yang sangat penting dalam bidang pariwisata. Indonesia sebagai negara yang terkenal akan keindahan alamnya memiliki banyak sekali tempat wisata yang membentang dengan keindahan, dan keragaman budayanya yang unik dan menarik. <a href="https://www.kitapiknik.com/">.oleh-oleh</a> .
Obat tradisional sudah teruji dari lama sebagai obat herbal yang membawa banyak manfaat kesehatan bagi tubuh. Indonesia sendiri memiliki banyak tanaman yang berfungsi sebagai obat herbal. Seiring perkembangan, kini obat tradisional telah banyak diproduksi ke dalam berbagai bentuk yang dapat kita konsumsi dengan lebih mudah. <a href="https://www.panduanalami.com/">.Khasiat</a> .
Montalinu asli merupakan suplemen yang dibuat oleh para ahli yang kompeten menggunakan 4 bahan alami yang bermanfaat untuk menyembuhkan pegal linu dan juga nyeri sendi. Terbuat dari obat herbal alami yang berkualitas, montalinu tidak hanya bermanfaat mengatasi pegal linu dan nyeri sendi tetapi juga menjaga kebugaran tubuh. <a href="https://montalinu.com/">.Montalinu</a> .
toko aki mobil terdekat jakarta tentunya perlu kamu ketahuinya jika kamu ingin membeli aki di daerah Jakarta. Selain mengetahui toko aki mobil terdekat jakarta, kamu juga perlu tahu kisaran harga serta tip untuk memilih aki dengan baik dan benar. Temukan informasi seputar lokasi toko aki mobil terdekat jakarta di sini. <a href="https://www.tokoakionline.com/">.jual aki mobil Jakarta & Tangerang</a> .
jasa cuci ac Jakarta memastikan ac anda selalu bersih jauh dari masalah kotor, tidak dingin, air menetes dan banyak lagi masalah lainnya. Selain menlayani jasa cuci ac, layanan jasa cuci ac jakarta biasanya juga menyediakan jasa lainnya seperti jasa perbaikan ac, jasa pasang ac, jasa bongkar dan berbagai jasa terkait ac lainnya. <a href="https://www.cuciac.com">.cuci ac</a> .
Tour Jepang kini mulai dibuka bagi masyarakat internasional. Namun anda harus menggunakan paket tour Jepang yang menjalankan protokol kesehatan. Tour Jepang ini telah mulai dilaksanakan sejak juni lalu. Tour Jepang mulai dibuka untuk 98 negara, seperti Korea Selatan, Thailand, Singapuran dan juga termasuk Indonesia. <a href="https://www.halalholidays.id/2021/03/tour-turki.html">.Tour Turki</a> .
Tour Halal Amerika akan membawa anda ke berbagai destinasi wisata tekenal amerika. Los angeles, New York, Washington D. C. merupakan beberapa kota yang bisa anda kunjungi dengan mengguanakan paket tour halal amerika. Dengan paket tour halal anda juga bisa menikmati kuliner tanpa rasa khawatir. <a href="https://www.halalholidays.id/2019/11/jepang-golden-route.html">.Paket Tour Jepang</a> .
Pot teraso adalah pot yang terbuat dari batu alam berkualitas tinggi. Tidak hanya memiliki kualitas, pot teraso juga memiliki tampilan yang indah sehingga sangat sesuai untuk menjadi tempat dari tanaman hias anda. Pot teraso bisa menjadi bagian yang indah dari desain interior mau pun bagian dari desain exterior. <a href="https://aluminiumarimata.com/bak-mandi-teraso/">Harga Bak mandi teraso</a> .
jual sand filter yang bisa anda gunakan sebagai filter air berkualitas tinggi. San filter yang berkualitas ini bisa menyaring limbah-limbah yang tidak diinginkan dengan sangat baik. Sistem sand filter akan menyaring air layaknya air pegunungan. Temukan tempat jual sand filter yang berkualitas untuk hasil penyaringan terbaik. <a href="https://www.multitirtaprima.com/jual-filter-air-industri/">filter air industri</a> .
service kulkas surabaya membantu anda yang berada di surabaya agar dapat memperoleh layanan service kulkas dengan lebih mudah. Jasa service kulkas bisa datang langsung ke lokasi anda, dan memberikan jasa perbaikan kulkas di tempat jadi anda tidak perlu repot-repot membawa kulkas anda yang besar. <a href="https://www.gloryservicesurabaya.com/">glory service</a> .
Undangan website merupakan cara kekinian untuk membuat undangan. Karena undangannya di buat dalam bentuk website maka pengiriman undangannya juga bisa dilakukan dengan sangat mudah, kamu cukup mengirim link dari undangan website yang kamu miliki. Biaya pembuatan undangan website juga sangat murah. <a href="https://katsudoto.id/">Undangan website pernikahan</a> .
tas obrok adalah tas motor super kuat yang banyak digunakan oleh para kurir antar barang. Tas obrok terbuat dari bahan berkualitas tinggi dengan jahitan yang kuat sehingga dapat membawa banyak barang dengan beban yang berat. Tas obrok juga terbuat dari bahan anti air, sehingga hujan bukan masalah untuk tas obrok. <a href="https://maxvolum.id/tas-karung-sackbag/">tas karung sackbag</a> .
Software manajemen kost dapat membantu anda dengan lebih mudah untuk melakukan manajemen kost utamanya jika anda kesulitan untuk menemukan orang yang bisa anda percaya untuk menjalankan bisnis tersebut. Software manajemen kost tidak hanya berfungsi untuk kost tetapi juga apartemen dan juga homestay. <a href="https://kelolapro.com/">Aplikasi manajemen kost</a> .
Jasa Adwords memiliki peran yang sangat penting dalam pemasaran suatu usaha atau bisnis. Jasa Adwords akan membantu para pelaku bisnis untuk mendapatkan calon pembeli potensial. Saat ini ada cukup banyak yang menawarkan jasa adwords, jadi anda harus teliti dalam memilih jasa adwords yang terpercaya. <a href="https://www.murtafidigital.co.id/jasa-iklan-google-ads/">Jasa Google Ads</a> .
Jasa Pembuatan Website membantu anda untuk memiliki website yang dibuat secara profesional, responsif, modern dan kompatibel untk berbagai jenis mesin pencari. Jasa pembuatan website ini banyak digunakan untuk membuat website company profile, toko online, portal berita dan masih banyak lagi. <a href="https://www.murtafidigital.co.id/jasa-pembuatan-website/">Jasa Web</a> .
Jasa Tebang Pohon Jakarta menerima permintaan tebang pohon untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Harga jasa tebang pohon biasanya ditentukan dari ukuran pohon yang ingin di tebang dan tingkat kesulitannya. Menggunakan jasa tebang pohon juga membantu membersihkan sampah hasil tebang pohon. <a href="https://www.safanaflora.com/">Jasa Tebang Pohon Bogor</a> .
Percetakan buku memampukan kita agar dapat mencetak buku secara mandiri. Anda bahkan bisa melakukan cetak buku on demand sesuai pesanan sehingga tidak ada buku yang tertumpuk di gudang. Percetakan buku juga banyak yang memberikan harga yang murah sehingga anda bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. <a href="https://www.pentasgrafika.com/">Cetak majalah</a> .
Beli followers instagram memampukan kamu untuk memiliki banyak follower di akun instagrammu dalam waktu yang cepat. Dengan jasa beli follower untuk instagram kamu tidak perlu lagi menunggu lama. Beli follower instagram bisa menjadi jalan keluar terbaik bagi kamu yang ingin cepat memiliki banyak follower. <a href="https://jasafollowers.id/">Followers Instagram</a> .
Followers tiktok yang banyak tentunya menjadi target para konten kreator di tiktok. Untuk menambah jumlah follower tiktok dengan cepat tentunya anda perlu mengeluarkan usaha ekstra apa lagi jika anda bukan artis, selebgram atau konten kreator yang memang udah terkenal. Temukan cara cepat menambah followers tiktok di sini. <a href="https://jasafollowers.id/jual-jasa-tambah-followers-tiktok/">Beli followers tiktok</a> .
Cara mendapatkan followers instagram bisa anda pelajari di sini. Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat populer. Saat ini pengguna instagram telah lebih dari 1 milliar. Tidak heran banyak yang melirik instagram sebagai ladang bisnis sehingga banyak yang ingin tahu cara mendapatkan followers instagram dengan cepat. <a href="https://jasafollowers.id/cara-menambah-followers-instagram/">Cara menambah followers instagram</a> .
Umroh plus turki merupakan pilihan terbaik jika anda ingin melakukan umroh. Dengan paket umroh plus turki anda tidak hanya dapat melakukan umroh tetapi juga mengunjungi turki, negara yang saat ini banyak menjadi tujuan wisata para traveler. Turki yang memiliki perpaduan budaya antara eropa dan asia menawarkan anda perjalanan wisata yang unik dan menarik. <a href="https://www.travelumrohhaji.id/2019/10/biaya-promo-paket-umroh-plus-aqsa-13.html">umroh plus aqso</a> .
perumahan syariah Bekasi saat ini semakin populer, utamanya bagi mereka yang mencari perumahan halal di bekasi. Konsep perumahan ini menawarkan konsep syariah dalam setiap transaksinya. Dengan transaksi berbasis syariah ini, maka anda dapat dengan lebih mudah mendapatkan perumahan di kawasan bekasi dengan transaksi yang amanah. <a href="https://kprperumahansyariah.com/bekasi-jatisari/">property syariah bekasi</a> .
Promo KFC selalu menawarkan anda promo-promo menarik utamanya menjelang hari kemerdekaan Indonesia saat ini. Menjelang ulang tahun Indonesia, KFC kembali dengan berbagai penawaran promo dengan potongan-potongan harga yang menarik. Dengan promo KFC ini anda bahkan bisa mendapatkan potongan harga lebih dari 50%. <a href="https://www.scanharga.com/2015/11/katalog-promo-tupperware.html">Promo Tupperware</a> .
Jual tenda glamping bagi anda yang ingin merasakan staycation di alam. Glamping berasal dari gabungan kata glamorous dan camping. Jadi dengan tenda glamping kamu bisa tetap merasa nyaman walau tidur di alam bebas. Jika kamu tertarik, temukan tempat jual tenda glamping dengan ragam jenis pilihannya di sini. <a href="https://www.gudangtenda.com/jual-tenda-glamping-gudangtenda/">Tenda glamping</a> .
cara membuat website wordpress bisa kamu pelajari di sini. Buat kamu yang ingin belajar dasar-dasar pembuatan website, wordpress memang bisa menjadi tempat yang tepat. Di wordpress kamu bisa menyalurkan minatmu dengan belajar cara membuat website dan dapat dikembangkan menjadi profesi secara profesional. <a href="https://www.kepointernet.com/cara-mengganti-tema-website-wordpress-video/">Cara mengganti tema website</a> .
paket honeymoon murah di Bali masih menjadi incaran utama para pasutri baru yang ingin honeymoon. Memang sulit dipungkiri bahwa keindahan alam Bali memancarkan nuansa romantis yang sangat sesuai untuk honeymoon, apa lagi paket honeymoon Bali juga ditawarkan dengan harga yang murah. <a href="https://www.aswindrajaya.com/paket-honeymoon-bali/">paket honeymoon bali murah</a> .
harga paket honeymoon 3 hari 2 malam Bali merupakan pilihan terbaik jika anda menginginkan paket honeymoon Bali dengan harga yang murah namun tetap mendapatkan pengalaman berwisata yang romantis dan memuaskan. Selama 3 hari 2 malam anda sudah bisa mengunjungi banyak destinasi wisata romantis di Bali. <a href="https://www.aswindrajaya.com/paket-honeymoon-bali/4-hari-3-malam-bali-private-pool/">paket honeymoon 4 hari 3 malam Bali</a> .
layanan sewa mobil terbaik di Bali mengutamakan kenyamanan dan keamanan anda selama menggunakan layanan sewa mobil. Dengan menggunakan mobil sewa, anda juga akan mendapatkan driver yang handal dan berpengalaman untuk mengantarkan ke berbagai destinasi wisata yang anda inginkan di Bali. <a href="https://www.aswindrajaya.com/sewa-mobil-bali/">sewa mobil di Bali</a> .
Grosir Kaos Olahraga lengan panjang yang nyaman digunakan untuk olahraga. Banyak orang yang tidak suka menggunakan kaos olahraga lengan panjang karena khawatir akan kepanasan. Namun dengan bahan yang berkualitas, anda akan tetap merasa nyaman. Dan lebih baik lagi karena anda bisa mendapatkan kaos olahraga lengan panjang ini secara grosir dengan harga yang murah. <a href="https://www.mj-506.com/category/setelan-baju-olahraga-wanita-muslimah/">BAJU OLAHRAGA MUSLIMAH</a> .
GROSIR CELANA TRAINING membuat kamu bisa mendapatkan banyak celana training dengan harga yang murah. Metode pembelian grosir ini tentunya sangat sesuai buat anda yang sering berolahraga dan membutuhkan banyak celana training. Celana training memampukanmu bergerak dengan nyaman saat berolahraga. <a href="https://www.mj-506.com/">GROSIR KAOS OLAHRAGA</a> .
money changer jakarta biasanya menjadi tujuan oleh banyak orang yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi tidak heran jika banyak yang mencari lokasi money changer di Jakarta apalagi jika mengingat bahwa bandara Internasional soekarno-hatta ada di Jakarta. Di money changer kamu bisa menukar mata uang yang kamu butuhkan. <a href="https://www.hargakurs.com/dua-sisi-money-changer-di-jakarta/">money changer dua sisi di Jakarta</a> .
catering murah surabaya menyediakan layanan catering yang tidak hanya murah namun juga terpercaya. Catering Surabaya juga berkomitmen memberikan layanan terbaik dengan hidangan yang lezat untuk memberikan anda dan para tamu undangan anda pengalaman terbaik dalam menyantap menu catering Surabaya. <a href="https://www.surabayalezat.com/">catering surabaya murah</a> .
Web Hosting Murah Indonesia saat ini sudah sangat banyak, namun tidak semua hosting memberikan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan anda. Biaya web hosting untuk pemakaian pribadi dan untuk pemakaian bisnis tentu saja berbeda. Karena itu sebaiknya anda pelajari lebih dahulu daftar web hosting murah Indonesia. <a href="https://www.kepointernet.com/3-web-hosting-murah-terbaik/">web hosting murah</a> .
Sandiego Hills adalah Kompleks pemakaman premium yang saat ini banyak dicari oleh orang-orang yang menginginkan jaminan bebas penggusuran di kota Jakarta. Walaupun harga dari tanah pemakaman Sandiego Hills memang tergolong mahal namun peminatnya tetap saja terus bertambah dari tahun ke tahun. Jika Anda membutuhkan informasi tentang harga promo dari tanah pemakaman San Jogo Hills Anda bisa mengunjungi halaman discus berikut ini. <a href="https://disqus.com/by/sandiegohills46/about/">harga san diego hills</a> .
Undangan pernikahan Saat ini semakin banyak dicari oleh orang-orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Ada yang ingin mencetak undangan mereka dan ada juga yang ingin menyebarkannya secara online Anda bisa mendapatkan undangan pernikahan digital atau undangan online dengan mengunjungi website website yang menyediakan layanan pembuatan undangan digital tersebut. <a href="https://seremoni.id/">undangan pernikahan online</a> .
Ada banyak sekali masyarakat kita yang menginginkan untuk menjadi PNS. Oleh karena itu mereka mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti tes CPNS. Untuk memperbesar kemungkinan mereka diterima sebagai PNS maka mereka terlebih dahulu harus mempersiapkan diri dengan mengikuti serangkaian bimbingan. Setelah mereka mengikuti bimbingan maka tentunya mereka perlu mencoba pengetahuan mereka dengan melakukan try out CPNS bagi Anda yang ingin mengikuti try out CPNS anda bisa mengunjungi halaman-halaman yang menyediakan try out online CPNS secara gratis. <a href="https://idcpns.com/">simulasi tryout cpns</a> .
Selain menyediakan try out CPNS secara gratis beberapa lembaga juga menyediakan try out pppk untuk Anda yang ingin menguji pengetahuan pppk anda. Yang online ini pada umumnya tersedia secara gratis dan bisa anda akses melalui internet. Dengan mengikuti simulasi tes pppk ini maka anda bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk mengikuti ujian pppk yang sebenarnya. <a href="https://belajarpppk.com/">tryout pppk</a> .
Flimty saat ini sudah menjadi produk diet yang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Bahkan Deddy Corbuzier yang biasanya tidak mau mensponsori produk diet bersedia untuk mempromosikan produk diet flimty. Ini membuktikan bahwa produk diet flimty ini memang berkhasiat menurunkan berat badan. Namun anda perlu mengetahui bagaimana cara meminum produk diet ini dengan benar. <a href="https://www.klikflimty.com/cara-minum-flimty/">cara minum flimty fiber</a> .
Selain itu ada juga produk Sopalpha yang bisa anda minum untuk menjamin kesehatan anda. Minuman kesehatan Sopalpha ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Untuk mendapatkan informasi lengkap tentang produk minuman Sopalpha ini silakan mengunjungi halaman berikut ini. <a href="https://beliproduk.id/manfaat-sopalpha/">manfaat sopalpha</a> .
VR glasses are glasses that you can use to enjoy virtual reality experiences. Although the price of these glasses is quite expensive, there are also many people who are looking for these VR glasses. If you need information about the best VR glasses then you can visit our page. <a href="https://www.tekhnologinews.com/2022/06/7-best-convertible-laptop.html">Best convertible laptop</a> .
Bagi Anda yang ingin berwisata di Jakarta mungkin anda akan memerlukan layanan bus pariwisata. Layanan West pariwisata di Jakarta ini bisa membantu Anda dan rombongan anda untuk menjelajahi ibukota dengan mudah. Kelebihan dari menggunakan bus pariwisata adalah Anda bisa berkeliling dalam jumlah yang besar. Tidak seperti menyewa mobil rental di mana anda mungkin akan terbagi ke dalam beberapa kendaraan. Oleh karena menyewa bus pariwisata ini membuat banyak orang dan harganya lebih murah dari menyewa beberapa mobil maka ada banyak orang yang berminat untuk menggunakan bus pariwisata di Jakarta. <a href="https://lidyatrans.web.id/sewa-bus-pariwisata-jakarta/">Sewa bus Jakarta</a> .
Website MP3 tubidy menyediakan link download yang bisa anda pergunakan untuk mendapatkan lagu MP3 favorit anda. Situs download MP3 tubidy ini memang banyak dipergunakan karena kemudahan dalam melakukan download. Selain itu koleksi MP3 dari tubidy juga selalu di-update secara berkala. <a href="https://tubidy.ws/">tubidy mp3</a> .
Bagi Anda yang ingin menikmati perjalanan wisata di Bali ada kalanya perjalanan tersebut membuat tubuh anda terasa lelah. Jika anda ingin memanggil layanan pijat Panggil di Bali maka ada banyak penyedia jasa pijat panggilan yang bisa Anda hubungi. Jasa pijat panggilan di Bali adalah layanan jasa pijat yang sudah profesional dan menguasai beberapa teknik pijat. Pelayanan jasa pijat di Bali ini bisa memudahkan Anda meringankan rasa lelah dari perjalanan Anda sepanjang hari <a href="https://www.massagepanggilan.net/pijat-panggilan-bali.html">Pijat Panggilan Bali</a> .
Belajar ilmu ekonomi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Anda perlu mengetahui Ilmu manajemen untuk mengatur anggaran dan juga ilmu akuntansi untuk mengatur pembukuan. Tapi sekarang ini ada banyak website yang bisa membantu anda untuk mempelajari ilmu manajemen. <a href="https://www.cak-figi.id/">keuangan</a> .
Saat ini ada banyak sekali orang yang mau melakukan renovasi atau pembangunan rumah. Jika anda mau melakukan renovasi atau pembangunan rumah, maka yang perlu anda lakukan adalah membuat desain rumah anda dan mencari tukang bangunan yang bisa membantu anda. Jika anda membutuhkan bantuan dari tukang renovasi yang handal, maka anda bisa menghubungi kami. Kami adalah jasa renovasi dan bangun rumah yang sudah sangat berpengalaman. <a href="https://www.bangunrenov.com/">jasa renovasi rumah</a> .
Download GB WhatsApp yang pro dan aman tanpa kadaluarsa saat ini banyak dicari oleh penggunanya. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu GB WhatsApp Pro maka penjelasannya sangat sederhana. GB WhatsApp Pro adalah nama aplikasi yang dikembangkan oleh developer untuk mengurangi fitur dari mod GB WhatsApp titik tentunya anda ingin mencari GB WhatsApp yang aman anti ban dan juga tidak akan kadaluarsa. <a href="https://www.tutorilio.com/2022/04/download-wa-gb.html">Gb WhatsApp yang aman</a> .
Anda membutuhkan alat berat seperti ekskavator atau bulldozer? Sekarang anda sudah tidak perlu lagi membeli ekskavator ataupun alat-alat berat lainnya karena anda bisa menyewanya. Sangat tidak menguntungkan Jika Anda membeli peralatan berat hanya untuk dipergunakan sekali saja dalam proyek anda. Akan lebih efisien jikalau anda menyewa saja dari orang-orang yang menawarkan penyewaan alat berat ini. Adapun alat berat yang banyak ditawarkan saat ini adalah ekskavator, buldoser, forklift, dump truck, dan masih banyak lagi. <a href="https://www.bursasewaalat.com/">sewa excavator</a> .
Jasa pembuatan PTK kurikulum saat ini menawarkan bantuan yang bisa anda pergunakan untuk membuat PTK kurikulum SD hingga SMA. Layanan jasa pembuatan PTK untuk kurikulum SD hingga SMA ini sudah sangat banyak membantu guru-guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Hubungi kami Jika Anda membutuhkan pembuatan ptk untuk kelas ataupun bidang studi yang anda ajarkan. <a href="https://jasapembuatanptkkurikulum2013.blogspot.com/">Download PTK SD SMP SMA doc</a> .
Merayakan aqiqah bagi umat muslim adalah sesuatu yang sangat penting. Ini adalah gambaran ucapan syukur atas putra-putri yang mereka terima di dalam hidup mereka. Jika Anda membutuhkan layanan jasa aqiqah di Kota Bekasi maka saat ini sudah ada pelayanan amanah aqiqah yang bisa membantu anda untuk membuat hidangan hidangan di acara Aqiqah anda. Layanan aqiqah Bekasi ini menggunakan daging kambing pilihan untuk acara Aqiqah anda. <a href="http://amanahaqiqahbekasi.com/">Aqiqah bekasi</a> .
Saat ini pariwisata Bali mulai menggeliat kembali. Ada banyak sekali orang yang merencanakan kunjungan wisata mereka ke Bali. Untuk itu ada banyak penyedia layanan sewa mobil di bali yang mempersiapkan diri. Mereka menyambut wisatawan dengan paket sewa mobil lepas kunci di Bali. <a href="https://putribalirental.com/">Sewa mobil Bali</a> .
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2022 | pg PGGAMESLOT |
<a href="https://pg-gameslot.com/บาคาร่า/">บาคาร่า</a> The newest online baccarat is inevitable. SEXY BACCARAT is in the sexy game camp. It is an online casino that Thai people are most popular to play at the moment.
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2022 | pg PGGAMESLOT |
<a href="https://pg-gameslot.com/">pg slot game</a> It is a new hot new game camp of the year 2021, in which this camp pg 168 is very different from other camps and one of them is clearly Pc game 168.
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2022 | pg PGGAMESLOT |
<a href="https://pg-gameslot.com/">สล็อต</a> online slot games The most popular of the year 2021, joker game, deposit-withdraw, no minimum, there is a popular game like roma slot, apply for a joker game today, get a 100% bonus if you ask about the hot online gambling game overtaking the curve.
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2022 | pg PGGAMESLOT |
<a href="https://pg-gameslot.com/">pg slot เว็บตรง</a> currently has online slot games. Comes in a new format with 3D images as slots online, direct websites and leading game camps such as PG SLOT JOKER GAME, new member registration, 100% bonus and many more slots
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2022 | pg PGGAMESLOT |
<a href="https://pg-gameslot.com/สล็อต-168/">สล็อต168</a> The latest with a game system designed for direct pg slot players because the game format is very advanced, can play pg slot auto via ios and android systems, supports playing pg slots via mobile Deposit-withdraw automatically in just 8 seconds
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2022 | pg PGGAMESLOT |
<a href="https://pg-gameslot.com/">pg สล็อต </a> currently has online slot games. Comes in a new format with 3D images as slots online, direct websites and leading game camps such as PG SLOT JOKER GAME, new member registration, 100% bonus and many more slots
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2022 | pg PGGAMESLOT |
<a href="https://pg-gameslot.com/slotxo-auto/">Slotxo auto </a> The hottest slot game camp now in 2022, including all slots, all game camps in one website, welcomes PG, a new website, free credit, no deposit required, easy to play, earn real money.
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2022 | pg PGGAMESLOT |
<a href="https://pg-gameslot.com/">เว็บ สล็อต</a> Earn real money without investment 2022 new dimension of making money from online gambling games Play free fish shooting games.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 136 (+5 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Jiří Siegelstein | Frýdek-Místek
 • Anna Šustková | Studénka
 • Tereza Svobodová | Praha 10
 • René Skuček | Tábor
 • Jaroslav Slípka | Manětín
 • Vojtěch Bílý | Praha
 • Michal Gozon | Chotýšany
 • Ondřej Dušek | Praha
 • Ondrej Svoboda | Troyes
 • Anne Marie Palenicek | Praha
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici