Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
7250 podpisů

Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

L'auteur: Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. | Téléchargé: 21.03.2017 | 7250 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, vyzýváme poslance, senátory a vládu České republiky, aby do právního řádu ČR zajistili přijetí zákonného či podzákonného právního předpisu, který by ustanovil dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Proč má být očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám dobrovolné

1. Protože očkování kombinovanou vakcínou MMR neumožňuje dosáhnout optimální ochrany populace před těmito nemocemi.

2. Protože očkování proti těmto nemocem je dobrovolné ve všech vyspělých demokratických zemích a dokonce i v některých postkomunistických státech.

3. Protože tyto nemoci nepředstavují takové zdravotní riziko, aby bylo nutné očkování vymáhat zákonem pod hrozbou pokuty a omezování neočkovaných dětí.

 

I.

Účinnou ochranu proti spalničkám potřebují ty úplně nejmenší děti, účinnou ochranu proti příušnicím hlavně chlapci a mladí muži a účinnou ochranu proti zarděnkám až ženy v období těhotenství. Jedná se zřetelně o zcela odlišné skupiny osob. Tato skutečnost by měla mít v každém rozumně řízeném systému ochrany veřejného zdraví zcela zásadní význam, a to pro nalezení a přijetí optimálních očkovacích schémat proti každému z těchto tří onemocnění samostatně.

Používání kombinované vakcíny MMR (Measles, Mumps, Rubella), tedy živé vícesložkové vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, však brání použití optimálního schématu očkování pro každé z těchto tří onemocnění. Protože je proti spalničkám žádoucí očkovat velmi brzy, je příliš brzy očkováno i proti příušnicím a zarděnkám a mladí dospělí již nejsou proti těmto chorobám chráněni. Zlepšit schéma očkování vakcínami MMR proti jednomu onemocnění znamená pravidelně zhoršit schéma očkování proti onemocnění jinému.

Důsledky těchto neoptimálních protichůdně-kompromisních schémat můžeme již mnoho let pozorovat také v ČR. Jsou to mimo jiné již zcela pravidelné lokální epidemie (outbreaky) příušnic mezi mladými očkovanými lidmi (1).

Z důvodů, které nebyly nikdy veřejně objasněny, se orgány ochrany veřejného zdraví nepokusily na našem trhu zajistit trvalou dostupnost tzv. monovalentních vakcín, především samostatných vakcín proti spalničkám a vakcín proti příušnicím a zarděnkám. Naopak připustily, aby z našeho trhu zmizely registrované monovalentní vakcíny (např. Pavivac (2)). Orgány ochrany veřejného zdraví ČR se svou nečinností spolupodílí na neoptimálním stavu ochrany veřejného zdraví a účastní se protežování spotřeby vakcín MMR na úkor legitimních zdravotních zájmů všech očkovaných dětí a celé populace.

 

II.

Očkování proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám je v Evropě (31 států, t.j. 28 států EU plus Norsko, Švýcarsko a Island) povinné pouze v devíti zemích (3). Z postkomunistických zemí již od povinného očkování zcela upustila Litva a Estonsko. Dokonce ani státy, které zavedly povinné očkování a na svém území jej velmi přísně prosazují (Francie), nepřistoupily k zavedení povinného očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Neshledaly k tomu dostatečné odborné důvody.

Japonsko ustoupilo od používání kombinované vakcíny MMR v roce 1993 a od té doby toto očkování nebylo v Japonsku obnoveno. Dobrovolné očkování je prováděno monovakcínami (4).

 

III.

Očkování proti příušnicím je očkování proti dříve zcela běžné dětské nemoci, která nikdy nepatřila mezi „metly lidstva“ a která má u malých dětí nejmírnější a nejpříznivější průběh. Je to právě současný způsob očkování proti příušnicím, který zvyšuje očkovaným dětem zdravotní riziko. Efekt očkování totiž příliš rychle vyprchává (5). V důsledku toho se posouvá výskyt příušnic do vyšších věkových skupin adolescentů a dospělých, ve kterých je toto onemocnění objektivně nebezpečnější (6). Příušnice jsou obávané zejména u dospívajících chlapců a mladých mužů, a to pro riziko virového zánětu varlat s možným následkem neplodnosti.

Očkování proti zarděnkám je očkování proti běžné dětské nemoci, která je nebezpečná pouze pro matky v těhotenství, a to kvůli možnému ohrožení vyvíjejícího se plodu (7). Takové případy však byly i před érou očkování jen velice vzácné. Očkování proti zarděnkám je užitečné pouze pro ženy, a to až ve věku 17-35 let. Vzhledem k riziku poškození plodu zarděnkami je s podivem, že neexistuje žádná klinická studie, která by ochranný účinek vakcín MMR proti zarděnkám potvrzovala. Ochranný účinek očkování vakcín MMR proti zarděnkám tedy zatím ani není vědecky prokázán (8). Dětem v ČR je dnes očkování proti zarděnkám aplikováno nerozumně brzy, a to již před druhým rokem věku. V nezanedbatelném procentu případů proto stihne hladina protilátek proti viru zarděnek poklesnout pod kritickou hodnotu tak brzy, že vakcína nechrání těhotnou ženu před onemocněním a tedy ani plod před rizikem vrozených vývojových vad (9).

Očkování proti spalničkám je očkování proti běžné dětské nemoci, která také nepatřila mezi „metly lidstva“. V době před očkováním spalničky nikdy nebyly všeobecně obávaným onemocněním. Úmrtnost na spalničky dramaticky poklesla a byla v ČR velmi nízká již před zahájením očkování v roce 1969 (10). Spalničky mohou vzácně ohrozit vážným průběhem a některými komplikacemi především velmi malé děti do 1-2 let věku.

 

Závěrem

My, níže podepsaní, považujeme za nelegitimní a protiústavní, aby stát nařizoval rodičům a jejich dětem povinně se podrobit zdravotní péči, která představuje neoptimální a nedokonalou prevenci navíc méně závažných infekčních onemocnění. Máme za to, že stát může nařídit a vynucovat povinné očkování pouze tehdy, pokud nejprve učinil vše pro to, aby občanům zpřístupnil takový způsob očkování, který odpovídá aktuálnímu stavu vědeckého poznání.

Princip dobrovolnosti a svobodné volby rodičů musí být zachován i proto, že rodiče už dnes mohou na své náklady zajistit svým dětem lepší a kvalitnější očkovací schémata pomocí monovalentních vakcín dostupných v sousedních zemích (11, 12).

Politické upřednostňování vakcín MMR je ve svém důsledku aktem odepření optimální ochrany veřejného zdraví a úmyslným poškozováním práv a legitimních zájmů občanů ČR.

Proto žádáme poslance, senátory a vládu ČR, aby vyhověli požadavku této petice.

 

V Praze, dne 21. března 2017

 

Václav Hrabák
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.
 

Sestavitel petice:
Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.
Horní 2, 140 00 Praha 4 – IČO: 04420934
www.poockovani.cz/peticeMMRwww.e-petice.cz/MMR

 

Zdroje, odkazy a přílohy:

(1) www.ockovani.wordpress.com/2016/03/03/kazdorocni-epidemie-priusnic-u-ockovanych/

(2) www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0137313&tab=info

(3) Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám mají jako povinné pouze tyto státy: Bulharsko, Rumunsko, Lotyško, ČR, SR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko.


(4) www.japantoday.com/category/health/view/japans-national-immunisation-program-still-trails-behind-europe

(5) www.​academic.oup.com/jid/article/197/7/950/798890/Persistence-of-Measles-Mumps-and-Rubella

(6) http://reference.medscape.com/article/966678-overview

(7) www.​academic.oup.com/jid/article/187/Supplement_1/S146/2043190/New-Horizons-in-the-Control-of-Rubella-and

(8) www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004407.pub3/abstract

(9) www.jid.oxfordjournals.org/content/206/10/1542.long

(10) www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/2014_Trendy_ockovacich_nakaz.pdf strana 13

(11) Masern-Impfstoff-Merieux, řádek 2 tabulky povolených LP v SRN www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/measles/measles-node.html

(12) Právní předpisy EU umožňují všem občanům čerpat zdravotní služby v libovolném členském státě EU podle pravidel daného státu. Rodiče z České republiky tak mohou požadovat například po dětských lékařích ve Spolkové republice Německo očkování svých dětí, a to vakcínami uvedenými na trh v SRN, které na trhu v ČR nejsou registrovány.

 

Pokud chcete podpořit tuto petici maximálně efektivně, prosíme o podepsání její elektronické i tištěné verze současně.

Petici a podpisový arch k vytištění stahujte zde:

Petice včetně podpisového archu - www.poockovani.cz/downloads/peticeMMR+arch.pdf
Samostatný podpisový arch -  www.poockovani.cz/downloads/Podpisovy_arch_peticeMMR.pdf

 

Více informací naleznete na www.poockovani.cz/peticeMMR

 

Aktuality

04.05.2017 06:22

Vážení signatáři a podporovatelé petice,

proti Petici za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám se začaly množit a používat argumenty, které vycházejí ze zkreslených a nepravdivých informací v mainstreamových médiích. Proto jsme - i na podporu této Petice - položili Ministerstvu zdravotnictví ČR několik otázek. Z obsahu odpovědí MZ ČR, jsme vytvořili tiskovou zprávu, která současné mediální dezinformace o příčinách epidemie spalniček v ČR uvádí alespoň částečně na pravou míru.

Tuto tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/email/20170503140603

Václav Hrabák

 

31.05.2017 21:11

Vážení petenti,

velmi si vážíme vašeho podpisu elektronické Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Rádi bychom vás požádali, abyste - pokud jste tak již neučinili - pro její maximální podporu podepsali tuto petici i fyzicky. Jen 10 tisíc fyzických podpisů zaručí, že na následném jednání Petičního výboru PS PČR bude vyslyšen zástupce petentů za účasti příslušného člena vlády. Fyzicky můžete petici podepsat nebo podepsaný arch předat na téměř 80 místech ČR, jejichž seznam stále rozšiřujeme a naleznete jej zde: http://www.poockovani.cz/peticeMMR#mista

Petici bude možné fyzicky podepsat také na akci poukazující na negativní účinky očkování s názvem Zapal svíčku za včeličku, která se koná při příležitosti Mezinárodního dne poškozených očkováním v různých městech ČR ve dnech 2. nebo 3. června 2017. Přehled těchto akcí naleznete zde: http://poockovani.cz/svicka. V Praze, Břeclavi, Frýdku-Místku a Karlových Varech bude v rámci této akce promítán dokumentární film Terezy Reichové Epidemie svobody na téma očkování. Promítání bude spojeno s besedou s hosty (Praha - Ludmila Eleková a Václav Hrabák /Poočkování/, Břeclav - Alice Kulhánková /Rozalio/ a Frýdek-Místek - Martina Suchánková /Rozalio/).

Akce Zapal svíčku za včeličku se koná i na dalších místech v zemích Evropy i zámoří, více informací naleznete na stránce http://lightacandle.eu/ (v angličtině).

Děkujeme za vaši podporu Petici i akci Zapal svíčku za včeličku!

Vaše Poočkování

 

27.09.2017 21:25

Vážení petenti,

rádi bychom vás v tomto předvolebním období upozornili na volební průzkum provedený Iniciativou Pro volbu. Téma očkování a represí s ním spojených zajímá stále větší počet lidí a rodičů, kteří chtějí dát ve volbách svůj hlas právě té straně, která bude hájit jejich zájmy. Iniciativa Pro volbu proto položila 4 otázky týkající se očkování 13 politickým stranám a hnutím, výsledky tohoto šetření naleznete v článku Volební průzkum: přehled postojů politických stran a hnutí k očkování a represím (http://provolbu.cz/volebni-pruzkum-prehled-postoju-politickych-stran-a-hnuti-k-ockovani-a-represim/)

Chcete-li dát svůj hlas některé ze stran, které již své zastoupení v Poslanecké sněmovně mají, potom nepřehlédněte článek Jak poslanci hlasovali o očkování a represích (2015-2017) (http://provolbu.cz/jak-poslanci-hlasovali-o-ockovani-a-represich-2015-2017/), kde se můžete podívat, jak poslanci různých stran hlasovali v předchozím volebním období při projednávání pozměňovacích návrhů a novely týkajících se represí nekompletně očkovaných dětí. Zvažte, zda si vámi zvolený zástupce vaši důvěru opět zaslouží či nikoli.

Věříme, že vám výše uvedené přehledy pomohou se lépe rozhodnout při volbě svých zástupců do Poslanecké sněmovny v nadcházejících volbách. Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je adresována poslancům, senátorům a vládě ČR. Záleží také na každém z vás, jak bude vypadat složení Poslanecké sněmovny a vlády a komu konkrétně bude petice předána.

Vaše Poočkování

 

19.12.2017 19:18

Vážení petenti,
dne 6. prosince 2017 přijal petiční výbor PS PČR na své druhé schůzi Zásady petičního výboru pro vyřizování peticí doručených Poslanecké sněmovně a jejím orgánům platné pro toto volební období (http://www.psp.cz/doc/pdf/00/14/31/00143194.pdf). Povinnost vyslechnout zástupce petentů za účasti příslušného člena vlády v případě, že petice má více než 10 tisíc fyzických podpisů, zůstala nezměněna.


V tuto chvíli má petice více než 6 tisíc elektronických podpisů, avšak pouze cca 2,5 tisíce podpisů fyzických. Proto prosíme všechny, kteří petici ještě nepodepsali na podpisový arch, aby tak učinili. Je to možné na některém z téměř stovky podpisových míst po celé ČR (jejich přehled naleznete na našem webu: http://www.poockovani.cz/peticeMMR#mista) nebo je možné si podpisový arch na webu stáhnout, vytisknout, podepsat a zaslat na adresu uvedenou v záhlaví podpisového archu.


Od 1. ledna 2018 dochází ke změně vyhlášky o očkování. Zásadní změny se týkající také očkování vakcínou MMR. Nově bude možné zahájit očkování již první den 13. měsíce po narození (dosud to bylo možné od 15. měsíce), zároveň došlo k zastropování věkové hranice pro naočkování první dávkou této vakcíny na 18. měsíc věku dítěte a podání druhé dávky se posouvá od dovršení 5. roku věku dítěte do dovršení 6. roku věku dítěte. O dalších změnách v očkovacím kalendáři se dočtete např. v tomto článku: http://provolbu.cz/od-ledna-2018-plati-novy-ockovaci-kalendar/


Možnost rodičů si zvolit, zda budou či nebudou své děti očkovat kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám považujeme za zásadní za situace, kdy stát rezignoval na zajištění samostatných vakcín proti těmto onemocněním a svým občanům vnucuje pouze kombinovanou vakcínu, která již ze své podstaty neposkytuje optimální ochranu proti všem třem onemocněním současně (ochranu proti spalničkám potřebuje úplně jiná věková skupina než ochranu proti příušnicím či zarděnkám).


Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.
Vaše Poočkování
 

 

Komu bude petice předána: poslancům, senátorům a vládě ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Messages

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Signer cette pétition

Signatures | 7250 (+419 nepotvrzených)

 • Adam Krejčík | Praha
 • Marcela Dostálová | Bučovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Markéta klimšová | Ostrava - Poruba
 • Petra Macháčková | Starovičky
 • Martina Mertlová | Strakonice
 • Michal Viklický | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Livie Červenáková | Havířov
Tu veux un changement? Commence ici!
 • Crée
 • Soutiens
 • Partage
Créer une pétition