Také mi to není jedno! Za dostupnost pomoci pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. 107 podpisů

Také mi to není jedno! Za dostupnost pomoci pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny.

My, níže podepsaní,

žádáme orgány veřejné moci, aby se zasadily o  dostupné sociální služby pro děti s postižením a jejich rodiny ve Středočeském kraji.

Může se zdát, že téma pomoci dětem s postižením se týká poměrně malého počtu lidí. Ve skutečnosti je to ale téma, na kterém záleží většině z nás. Vždyť dostupnost služeb pro děti s postižením je vizitkou nás všech. Rodiny by na péči neměly být samy!

 

Aktuální situace:

Ve Středočeském kraji žije bezmála 4 000 dětí se zdravotním postižením, které jsou ve svém životě závislé na osobní pomoci. Kvůli nedostupnosti vhodných sociálních služeb tak zůstává péče o děti obvykle jen na bedrech rodiny.  Skloubit takovou péči se zaměstnáním, péčí o další sourozence a dalšími povinnostmi bývá zpravidla velmi náročné, mnohdy až za hranicí možností. Rodiny se tak velmi často potýkají s finančními problémy a společenskou izolací. Absence času na odpočinek a obnovu sil vede k dlouhodobému stresu a prohlubování již tak náročných podmínek, ve kterých rodina žije.

 

Děti se zdravotním postižením by měly mít možnost ŽÍT TAK, JAK JE pro většinu jejich vrstevníků BĚŽNÉ: chodit do školy, bydlet s rodinou, trávit volný čas mezi kamarády, rozvíjet se, ... A právě sociální služby jim v tom mohou výrazně pomoci!

Navíc, zajištění dostupných služeb na míru každému dítěti s postižením umožňuje pečujícím rodičům pracovat, pečovat o sourozence a udržovat rodinné i přátelské vztahy.

 

Tak PROČ jsou sociální služby aktuálně nedostupné, nebo ohrožené nedostupností? 

Ve Středočeském kraji jsou obecně služby pro děti se zdravotním postižením zastoupeny velmi málo a nerovnoměrně (v některých okresech je pouze 1 služba).

Způsob financování terénních služeb (např. osobní asistence) nezohledňuje jejich spádovost a dojezdové vzdálenosti. Služby, které dojíždí za dětmi a rodinami i několik desítek kilometrů (protože místně není dostupná žádná jiná služba), nemají v dotacích z veřejných zdrojů zvýšené náklady nijak zohledněny. Jsou tak nuceny dofinancovávat náklady ze soukromých zdrojů, a/nebo omezovat dojezdovost služby a snížit tak okruh rodin, pro které je pomoc dostupná.

Stávající systém příspěvku na péči je nevyhovující a má své výrazné limity. Díky tomu nejsou u řady dětí s postižením adekvátně posouzeny jejich skutečné potřeby a situace, ve kterých se nacházejí (tzn. kolik podpory a jak náročnou péči potřebují). Výše příspěvku na péči, který může rodina využít na nákup služeb, je pak zcela nedostatečná.

Poskytovatelé služeb jsou pod tlakem MPSV / krajského úřadu nuceni k navyšování úhrad za služby (zdražování cen za terénní a ambulantní služby), aniž by s tím šlo ruku v ruce zvyšování příspěvku na péči a jeho valorizace.

 

DĚKUJEME, ŽE VÁM TO NENÍ JEDNO! 

 

Jak s peticí naložíme?

Předáme ji Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Iniciujeme osobní jednání se zástupci Kraje.

Zvýšíme tlak na dostupnost služeb pro děti s postižením a jejich rodiny.

Zvýšíme tlak na zlepšení financování terénních služeb ve Středočeském kraji.

 

Organizátor petice: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

http://www.rytmusstrednicechy.cz/

Jsme regionální nezisková organizace, které velmi záleží na tom, aby děti a dospělí s postižením žili běžný život v přirozených podmínkách. A pokud k tomu potřebují podporu, tak aby ji měli skutečně dostupnou – v potřebné kvalitě i rozsahu (zkrátka „šitou na míru“).

Umožňujeme dospělým i dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám žít tak, jak je pro většinu jejich vrstevníků běžné. Usilujeme o naplněný a důstojný život lidí s postižením. Přispíváme k vyšší kvalitě jejich života. 

Už 20 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Rytmus Střední Čechy, o.p.s. | 107 podpisů

Více >
Litomyšl - úprava hřiště Vodní Valy 1 podpis

Litomyšl - úprava hřiště Vodní Valy

Vážení zástupci města, zástupci nadace Proměny a autoři architektonického řešení, obracíme se na Vás s prosbou o zvážení úprav na dětském hřišti Vodní valy v Litomyšli. Jako rodiče chodíme na toto hřiště prakticky denně, nelze ovšem říci, že jsme návštěvníky spokojenými. Přesto nám vzhledem k absenci jiného vhodného hřiště v blízkém okolí nezbývá, než Valy navštěvovat.

 

Úvodem bychom rádi zdůraznili, že si vážíme práce, kterou na úpravách nábřeží odvedli autoři projektu Martin Rusina a Martin Frei, nápadů sochařů Dušana Záhoranského a Pavly Scerankové, a samozřejmě zdrojů poskytnutých nadací Karla Komárka Proměny. Přesto Vás musíme upozornit na několik nedostatků. Ty se týkají především (ne)bezpečnosti hřiště v případě menších – zhruba školkových a mladších děti. Z vlastní rodičovské zkušenosti samozřejmě víme, že odřená kolena a modřiny k dětskému věku patří. Nadto jsme si vědomi toho, že za bezpečnost (obzvlášť malých) dětí jsou vždy zodpovědní rodiče – proto s nimi čas na hřišti trávíme opravdu aktivně. Některé prvky na hřišti Vodní valy jdou ale karambolům (v horších případech i úrazům) spíše naproti, nepomáhá ani absence ohrazení směrem k silnici. Mnohdy je tak pro nás obtížné, například v momentě, kdy máme na hřišti dětí vícero, jim tuto bezpečnost zajistit.

 

Níže k jednotlivým nedostatkům:

 

Klouzačka: Obě přístupové trasy na klouzačku – dřevěný žebřík i kovové trubky – jsou pro malé děti velmi příkré. Nadto obě vedou na stejnou poměrně malou plochu, takže pokud lezou nahoru dvě děti zároveň, dochází ke kolizi. Další problém nastává v momentě, kdy si dítě na této malé ploše sedne – pak sedí centimetry od okraje a hrozí mu pád po zádech do trasy s trubkami. Protože je tato plocha navíc příliš vysoko, je pro rodiče obtížné dítě nahoře přidržet či mu jinak pomoci.

 

Pískoviště: Zde je podle nás nevhodně řešený okraj pískoviště – dřevěnými, ostrými a po dešti kluzkými hranami. Pro malé děti je tak poměrně obtížné se na/z pískoviště dostat a v případě uklouznutí i nebezpečné. Krom toho po tomto "hrazení" často přebíhají a skáčou starší děti, které při podklouznutí padají na děti v pískovišti nebo na samotné hrany.

 

Kolotoč: Tvar kolotoče je dle našeho názoru řešený nevhodně – cípy při otáčení naráží do točících (a kolem stojících) dětí. Ty vzhledem k jeho tvaru neumí dobře odhadnout, jak se ke kolotoči správně postavit.

 

Vstup na silnici: Protože hřiště není nijak ohrazené, děti (zabrané do hry) často vbíhají do ulice Vodní Valy. Zde vidíme problém hlavně v tom, že na ulici Vodní Valy není nijak výrazně opticky (nebo například obrubníkem) oddělený chodník od pruhu pro cyklisty a silnice a malé dítě tak nemá šanci rozlišit, kam až může zaběhnout. Chápeme, že klasické oplocení (tak jak tomu bylo u předešlého hřiště) by dobře nezapadlo do celkové koncepce prostoru. Řešením by ale mohla být i menší kamenná zídka, tak jak je tomu na kraji hřiště (směrem ke Komenského náměstí).

 

Vzhledem k výše uvedenému se nemůžeme ubránit dojmu, že na potřeby malých děti se zde příliš nemyslelo. Ostatně i z informační tabule je patrné, že pro děti dvou až tříleté byly původně navržené pouze dva herní prvky – pískoviště a lochneska. Až později přibylo sezení na pérech a trampolíny. Přesto Vás nyní žádáme o promyšlení dalších úprav tak, aby bylo hřiště pro malé děti ještě přívětivější a hlavně bezpečnější. Ostatně jsou to právě rodiny s nejmenšími dětmi, které mají nejvíc času toto hřiště navštěvovat – například i v dopoledních hodinách, kdy jsou starší děti ve školkách a školách.

 

Monika Veselíková & Tomáš Veselík

Autor: Tomáš Veselík | 1 podpis

Více >
Petice pro zajištění rovné dostupnosti léčiv ve všech lékárnách v ČR 3 podpisy chybí 99997

Petice pro zajištění rovné dostupnosti léčiv ve všech lékárnách v ČR

Petice pro zajištění rovné dostupnosti léčiv ve všech lékárnách v ČR bez zvýhodňování monopolních struktur lékárenských řetězců

 

pro: Parlament České republiky – obě komory:

      - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

      - Senát Parlamentu ČR

 

Datum: 31. října 2023

 

Petiční výbor, zastupuje: PharmDr. Lucie Nedopilová, bytem: Černokostelecká 154/27a, 251 01 Říčany

 

Petice, kterou požadujeme, aby vláda ČR, resp. MZČR, zajistili rovnou dostupnost léčiv ve všech lékárnách bez rozdílu a současně bez narušování soutěže mezi lékárnami.

 

My, občané,

požadujeme celkovou reformu současného nefunkčního systému regulace trhu s léčivy a stanovování cen a úhrad u regulovaných léčivých přípravků.

 

Aktuálně navržené změny z dílny Ministerstva zdravotnictví ČR neřeší situaci s nedostatkem léčiv, a jen působí stylem „vytloukání klínu klínem“. Možným důsledkem přijetí těchto změn, je diskriminace až zánik nezávislých lékáren, které poskytují zdravotní služby na vesnicích a malých městech a zvýhodňování řetězcových struktur v lékárenství (monopolizace systému).

 

Požadujeme zajistit transparentní prostředí, ve kterém nemocný spoluobčan (pacient) předem zná doplatky na předepsaná léčiva, které jsou stejné ve všech lékárnách v celé ČR tak, jak je to běžné ve většině zemí EU. Lékař bude schopen pacientovi tyto doplatky předem sdělit již při předepisování v ordinaci a tím budou tyto platby pod veřejnou kontrolou.

 

Požadujeme, aby byly doplatky u stejných léčivých přípravků stejné, bez ohledu na místo, typ lékárny či jakoukoliv jinou příslušnost či propojenost lékárny se zdravotnickým zařízením nebo kapitálovým vlastníkem či distributorem.                   

 

Požadujeme, aby stát garantoval rovné podmínky pro poskytování lékárenské péče, a především tím garantoval i širokou a všeobecnou dostupnost léčiv pro všechny obyvatele, kteří je potřebují, bez ohledu, zda žijí na vesnici či ve městě.

 

Požadujeme zásadní a kompletní reformu legislativy zabývající se regulací trhu s léčivy a plateb od zdravotních pojišťoven, které jako jediné mají právo vstupovat do jednání s výrobci léčiv, a šetřit tak finanční prostředky systému. Nikoliv tak, aby dodatečné zisky některých provozovatelů plynuly mimo systém zdravotnictví, mimo území ČR a do daňových rájů.             

 

Požadujeme radikální změny po vzoru vyspělých zemí EU, které systém lékárenské péče potřebuje, a které jsou dlouhodobě odkládány a bagatelizovány. Lékárna je jedním ze základních a nejdostupnějších zdravotnických zařízení i v oblastech, kde chybí primární lékařská péče. Je také jediným zařízením, které dokáže individuální přípravou zajistit náhradu některých výpadkových léků.

 

Požadujeme také řešení dlouhodobého podfinancování systému veřejných lékáren, které zohledňuje vývoj inflace. Současný stav a navržené legislativní úpravy zásadně ohrožují existenci nezávislých lékáren, zejména na venkově a malých městech – nechceme jejich zánik, podobně jako u již nikdy neobnovených ambulancí lékařů, zaniklých obchodů, pošt či restaurací.  

--------------------------------------------------------

více informací o petici naleznete zde:

info@peticelekarnici.cz

nebo na webu: http://www.vasilekarnici.cz

 

Autor: Lucie Nedopilová | 3 podpisy

Více >
Petice za revitalizaci oblasti ulic Skvrňanská a Přemyslova Plzeň 21 podpisů

Petice za revitalizaci oblasti ulic Skvrňanská a Přemyslova Plzeň

Peticeza revitalizaci oblasti ulic Skvrňanská a Přemyslova


My, níže podepsaní, tímto žádáme příslušné orgány a složky Statutárního města Plzně, IČ 00075370, o urychlené přijetí opatření k revitalizaci veřejného prostoru v oblasti ulic Přemyslova (především v úseku mezi křižovatkami s Kotkovou a Kalikovou ulicí a s Rybářskou ulicí) a Skvrňanská směřující k:

- celkovému zklidnění automobilové dopravy

- výraznému zvýšení nyní minimálního podílu ploch veřejné zeleně a k průběžné péči a údržbě o ně

- všestranně vyváženému vyřešení vztahu jednotlivých druhů dopravy včetně současného nevyhovujícího vzájemného vztahu dopravy pěší a cyklistické (v to počítaje elektrokola, elektrokoloběžky a podobné moderní/módní druhy dopravy).


Máme za to, že nedávno zprovozněné propojení silnic I/20 (směr Karlovy Vary) a I/26 (směr Domažlice) tzv. západním okruhem snížilo dopravu v uvedené části širšího centra města natolik, že je možné přistoupit k opatřením směřujícím k tomu, aby se z původně tranzitní trasy stala třída, která nebude noční závodní drahou, ale prostorem plným zeleně.
Zároveň se domníváme, že vhodně zvolená opatření umožní další kvalitativní rozvoj oblasti a jejího nejbližšího okolí a přispějí ke všestrannému zvýšení kvality života včetně zvýšení kvality bydlení, zvýšení bezpečnosti a rozvoje podnikání

Autor: Jiří Krýsl | 21 podpisů

Více >
Za zachování odbornosti adiktologických služeb v Moravskoslezském kraji 1149 podpisů

Za zachování odbornosti adiktologických služeb v Moravskoslezském kraji

My, níže podepsaní, žádáme zastupitelstvo města Ostravy, které je zakladatelem společnosti Renarkon, o.p.s., o odvolání předsedkyně správní rady této společnosti, paní Yvetu Sekerákovou, která ignoruje a bagatelizuje jakékoliv stížnosti a podněty zaměstnanců společnosti na ředitele organizace, Mgr. Martina Chovance.

Dne 1. 11. 2023 podalo 16 zaměstnanců společnosti Renarkon výpověď z pracovního poměru, jako reakci na dlouhodobě tristní stav ve vedení společnosti, který je však ze strany správní rady, tedy nadřízeného orgánu ředitele společnosti, naprosto ignorován. Z důvodu odchodu tolika zaměstnanců je ohrožena odbornost služby Terapeutické komunity Čeladná (odchází 6 ze 7 zaměstnanců), Doléčovacího centra Ostrava (odchází 3 ze 4 zaměstnanců), Terapeutického centra Ostrava (odchází 3 ze 4 zaměstnanců), Terénního programu Frýdecko-Místecka (odchází všichni zaměstnanci) a Kontaktního a poradenského centra Frýdek Místek (odchází 1 zaměstnanec). Jedná se o téměř polovinu lidí v přímé péči o klienty.

V organizaci Renarkon v minulosti opakovaně docházelo ke stížnostem na vedení společnosti, resp. přímo na osobu ředitele. Ten však tyto stížnosti vždy řešil tlakem na zaměstnance, kteří přímo poukazovali na jeho mnohá pochybení, a snahou o jejich odchod z organizace. Organizace tak v posledních dvaceti letech přišla o mnoho odborníků, kteří tento nápor neustáli. Na podporu zaměstnanců pak následně vznikla v organizaci v roce 2017 odborová organizace, aby jim byl zajištěn alespoň elementární pocit bezpečí a podpora ve sporech s ředitelem organizace.

Zaměstnanci a odborová organizace na stav ve vedení společnosti upozorňovali také přímo správní radu. Ta však vždy prošetřila podněty jednostranně ve prospěch ředitele společnosti a stížnostem zaměstnanců se nikdy řádně nevěnovala. Naposledy se tak stalo dne 5. 10. 2023, kdy na stížnost 20 zaměstnanců společnosti správní rada zareagovala opětovně nedodržením stanovených postupů pro vyřízení naší stížnosti.

Situace proto v současné době eskaluje nátlakem na zaměstnance, kteří vyjádřili nesouhlas s vedením společnosti. Odborní pracovníci tak pracují pod neustálým tlakem a strachem. S vedením organizace je nespokojeno téměř 20 zaměstnanců v přímé péči. Výpověď podalo 16 z nich, ale reálně hrozí, že výpověď budou podávat i další zaměstnanci, pokud se situace v organizaci nebude stabilizovat. Je vizitkou samotného ředitele, že místo aby situaci v organizaci zklidňoval, činí svým jednáním naprostý opak, což samo o sobě dokazuje, že ředitel společnosti selhal jako manažer.

Vedení organizace je nekoncepční a chaotické, následkem personální politiky vedení organizace došlo k oslabení odborného týmu Terapeutického centra v Ostravě a v minulosti také k nefunkčnosti Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek.  V minulosti bylo poukazováno na machinace s veřejnými prostředky – dlouholeté zadávání stavebních zakázek jedné firmě, která několikrát pochybila v neprospěch organizace, machinace s projekty EU. Tyto manipulace s veřejnými prostředky byly také prošetřovány ze strany Policie ČR a Statutárním městem Ostrava a byly objeveny pochybení ze strany vedení. Dále bylo upozorňováno na to, že v organizaci je vysoká fluktuace odborných pracovníků, která zapříčiňuje stagnaci služeb, že zaměstnanci jsou opakovaně zastrašování a klienti služeb a jejich potřeby naprosto znevažováni. Služby společnosti nejsou rozvíjeny, organizace nemá vize ani cíle, vnitřní předpisy organizace jsou v tristním stavu a vedení společnosti se jimi neřídí.

Ptáme se tedy, jaká je přidaná hodnota ředitele společnosti, když přes dlouhodobou nespokojenost zaměstnanců stále setrvává v organizaci? Ptáme se, z jakého důvodu neexistuje v organizaci základní demokratický princip „funkčního období“ a ředitel je prakticky neodvolatelný?  Nerozumíme tomu, proč nejsou hlasy zaměstnanců, kteří odborně zajišťují sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí v MSK, vyslyšeny a zaměstnanci jsou tak dohnáni až do krajního řešení celé situace?

Prostřednictvím této petice usilujeme o to, aby byly poskytovány služby v odborné kvalitě a ti, co ji poskytují, mohli mít na svoji práci odpovídající podmínky, podporu a kompetentní vedení.

Zveme Vás tímto na protestní akci, která se uskuteční dne 22. 11. 2023 v 16 hodin před budovou Magistrátu města Ostrav, na Prokešově náměstí 1803, kde bude petice předána zástupci Magistrátu města Ostravy.

 

Děkujeme za podporu

 

Za petiční výbor:

Mgr. Aneta Kalusová, J. Trnky 70, Frýdek-Místek

Mgr. Eva Otýpková, Nezvalovo nám. 847/5, Ostrava-Poruba

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru

Autor: Aneta Kalusová | 1149 podpisů

Více >
Petice proti přestavbě staré kotelny na další třípatrový bytový dům 58 podpisů dosaženo

Petice proti přestavbě staré kotelny na další třípatrový bytový dům

Vážení spoluobčané,

 

s typickou plíživou tichostí se v pozadí rozbíhá proces o získání potřebného stavebního povolení pro novostavbu třípatrového bytového domu na místě bývalé staré kotelny, která jí však bude nejprve muset uvolnit své místo.

Seznam účastníků řízení byl dlouhý, přesto však nikdo z těch přímo dotčených nedostal ani větu, oznámení se v rychlosti mihlo na elektronické úřední desce a potřebná povolení dotčených státních institucí byla obdržena tak rychle, že snad ani není pochyb o způsobech, jakými byla nabyta.

Je to shodou náhod, že zrovna probíhá i výběrové řízení na vedení stavebního úřadu?

 

... a tak nám nezbývá než o sobě nechat vědět i takto.

Pokud vám tato situace není lhostejná, tak se prosím připojte a ukažme, že nás není málo. Že si nenecháme vnutit z pozice silnějšího a jen v zájmu něčího zisku, že toto by měla pro nás být ta správná varianta, protože se fakticky jedná o:

 

1. Nevratná změna dispozic (znehodnocení) životních podmínek některých již stávajících bytových jednotek bytového domu 284, mající přímý vliv i na cenu těchto nemovitostí, a to bez jakékoli adekvátní kompenzace pro jejich majitele.

1.1. Ztráta slunečního svitu a tepla, zvýšená spotřeba energií.

1.2. Výhled.

1.3. Kvalita bydlení a soukromí.

1.4. Okna ve štítové zdi.

 

2. Po dobu výstavby bude nepřiměřeným způsobem zasaženo do klidného užívání stávajících bytových jednotek jejich majiteli/uživateli.

2.1. Hluk, prach, zápach.

2.2. Hygiena.

2.3. Omezení stávajících obyvatel stavbou.

 

3. Vznikající stavba nepřiměřeným způsobem zasáhne do vlastnického práva stávajících majitelů nemovitostí a přilehlých pozemků.

3.1 Integrita čerstvě zateplené obálky domu 284.

3.2 Přístup a vjezd do garáží objektu.

3.3 Snížení počtu parkovacích míst bytových domů 284 (i 283) bez jakékoliv kompenzace.

3.4 Parkování obyvatel a návštěv novostavby.

3.5 Absence jakýchkoliv vlastních pozemků. Téměř veškerá dostupná plocha pozemku je zastavěná.

 

 

Detaily k jednotlivým bodům:

 

     1.1. Ztráta slunečního svitu a tepla, zvýšená spotřeba energií. Jedná se mimo jiné o zastínění těchto bytových jednotek. Bytové jednotky sice mají cca polovinu obytné plochy bytu orientovanou na jih, ale k jejich přímému oslunění dochází až v odpoledních hodinách, kdy je slunce níže na obloze a spíše na západní straně, ze směru a v místech, kde by se měla nacházet nová budova. To se projeví nejenom na zvýšení nákladů na vytápění v zimním období, ale povede i ke zvýšení množství využité elektrické energie z důvodu zvýšené potřeby svícení vlivem nedostatku přírodního světla. To vše může mít i další druhotný vliv, například na vznik plísní aj.

     1.2. Výhled. Plánovaná novostavba navíc eliminuje dosavadní výhled z těchto bytů – místo výhledu na zeleň a panorama krajiny vznikne výhled na zeď nově vznikající stavby, než se o chvilku později budeme doslova „koukat z okna do okna“ s novými sousedy. Výhled zde musíme považovat za další komoditu, která má rovněž svou cenu, zejména pokud se jedná o cenu bytových jednotek na trhu s nemovitostmi.
     1.3. Kvalita bydlení a soukromí. V neposlední řadě se jedná i o to, že budoucí stavba, jejíž schodiště bude těsně sousedit s obývacími pokoji a ložnicemi stávajících bytů bytového domu 284, bude novým zdrojem hluku a tímto bude stávající majitele dále zatěžovat a snižovat kvalitu jejich odpočinku a spánku. Svým způsobem se bude jednat i o ztrátu soukromí.
     1.4. Okna ve štítové zdi. Štítová zeď, ke které by se měla nová budova připojit má být osazena okny, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a např. v ohlášce rekonstrukčních prací bytu č. 3. Tato okna sem  plánujeme dodatečně osadit. Dříve to nebylo možné kvůli komínu staré kotelny, který však již byl zbourán. Tato okna by tak byla doslova „zazděna“, resp. plánovaná stavba by jejich budoucí osazení úplně znemožnila. 

 

Veškeré tyto skutečnosti tedy mají nezanedbatelný vliv na tržní cenu nemovitostí, přitom však majitelům předmětných nemovitostí nebyl předložen odborným nezávislým znalcem zpracovaný znalecký posudek, který by rozsah znehodnocení jejich nemovitostí specifikoval (např. studie zastínění aj.). Rovněž jim nebyla nabídnuta adekvátní refundace předmětného nevratného znehodnocení a ani s nimi nebylo nikterak jednáno ohledně zmírnění přímých dopadů na jejich bytové jednotky způsobených jednak zvýšením ale i napojením sousední budovy na stávající štít.


Vydání stavebního povolení za stávajícího stavu, přímo poškodí majitele těchto bytových i nebytových jednotek, tudíž představuje neadekvátní zásah do jejich vlastnického práva, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, podle které má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu a nesmí být zneužito na újmu práv druhých.

 

V případě vydání stavebního povolení bude vlastnické právo majitelů bytových jednotek poškozeno na úkor developerského projektu, tj. vlastnického práva developera, nového majitele budovy staré kotelny.

 

     2.1. Hluk, prach, zápach. Stavební práce na nově vznikajícím bytovém domě po celou dobu výstavby, která je podle dostupných informací plánovaná na dva roky, omezí užívání a významně zhorší  dosavadní komfort bydlení, zejména stávajících bytových jednotek přímo sousedících s nově vznikající stavbou, a to  nadměrným hlukem, zápachem či zvýšenou prašností. Kvůli tomu nebude možné ani vyvětrat, a to bude problém zejména v teplejších obdobích roku. S velkou pravděpodobností také nebude možné ani plnohodnotně využívat balkónů k novostavbě  přiléhajících; balkóny, které nejsou zaskleny nebude možné z důvodu vysoké prašnosti fakticky užívat vůbec.
     2.2. Hygiena. Napojením nové stavby na stávající bytový dům (mimo jiné) budou především obyvatelé přiléhajících bytových jednotek, zejména nezletilé děti – v bytě č. 3 v té době budou žít kojenec a batole (tj. děti mladší 3 let věku), vystaveni soustavné psychické zátěži způsobené v podstatě každodenním hlukem neznámé intenzity a trvání, což může mít vliv i na jejich zdravý duševní vývoj. Prostory bytové jednotky číslo 1 ležící hned za přiléhající zdí jsou každodenně využívány rovněž k práci z domova (na odpolední směny), jejichž neodmyslitelnou součástí je i časté telefonování či videokonferenční hovory. Tím by se výkon této činnosti do značné míry narušoval a v některých případech pravděpodobně i zcela  znemožnil. Ruch stavby, lze očekávat od brzkých ranních hodin často až do noci, někdy i nepřetržitě a dost možná i o víkendech. To vše se nesporně promítne i do kvality (možné maximální délky) spánku a odpočinku. V současnosti se jedná o velice klidnou oblast, kde i pracující na směnném provoze naleznou během dne dostatek klidu na spánek a nerušený odpočinek.
     2.3. Omezení stávajících obyvatel stavbou. Pohyb velkotonážních nákladních vozidel v okolí stávajícího bytového domu, vykládka a nutnost uskladnění stavebního materiálu využívaného při stavbě nového bytového domu v okolí stavby aj., budou v první řadě omezením a překážkami v plynulosti provozu a tím budou negativně ovlivňovat běžné činnosti početných obyvatelů stávajících okolních bytových domů. Developer nedisponuje ani žádnými pozemky, na které by mohl uložit svůj stavební materiál. S největší pravděpodobností tak bude docházet k záboru veřejného (obecního) či soukromého prostranství. I samotné předpokládané oplocení novostavby se bude nacházet již mimo pozemky developera, což samo o sobě do určité míry omezí dopravu a pohyb v okolí stavby. Přitom v těchto částech v ulici Žižkova nezřídka parkují vozidla, někdy dokonce i na obou stranách této ulice. Nutno také podotknout, že polovina silnice v této části ulice je soukromým majetkem a jen se svolením majitele bylo vozidlům umožněno zde parkovat. 

 

     3.1 Integrita čerstvě zateplené obálky domu 284. Plánovaná stavba bude zřejmě přímo napojená na zeď stávajícího bytového domu čp. 284. Způsob a jeho provedení nám doposud nebylo sděleno. Společenství (ani jednotliví majitelé bytových jednotek a spolumajitelé společných částí bytového domu a přiléhajících pozemků) však k ničemu takovému nedalo svůj souhlas. Předpokládáme, že napojení nově vznikající stavby pravděpodobně poškodí zateplenou fasádu či vnější zeď bytového domu, která byla v roce 2021 rekonstruována a zateplena. Prostředky na toto dílo pocházejí ze státních dotací (byla uzavřena Smlouva o zvýhodněném úvěru se Státním Fondem Podpory Investic (dále jen SFPI), dle podmínek nařízení vlády č. 16/2020, registračního čísla 167100146, a která je volně přístupná ve  veřejném registru smluv) a Společenství je až do úplného splacení poskytnuté půjčky smluvně vázáno mimo jiné udržet toto dílo v původním stavu. V opačném případě a při nedodržení  smluvních podmínek může dokonce hrozit až samotné zaniknutí nároku na poskytnutý úvěr spolu s  okamžitou splatností poskytnuté více než  šestimilionové půjčky. Tím by se jednalo nejenom o závažný zásah do stávající nemovitosti a možné narušení vlastnického práva stávajících vlastníků, ale i o vystavení celého Společenství nebezpečí ztráty výhodně získaného úvěru a z toho plynoucí obrovské finanční újmě. Jakákoliv aktivita vedoucí k porušení smluvních podmínek (nebo je přímo způsobující) poskytnutého úvěru od SFPI, je pro Společenství nepřípustná a vyloučena předem. 
     3.2 Přístup a vjezd do garáží objektu. V projektové dokumentaci, se kterou bylo Společenství  obeznámeno, na severní straně objektu, ústí vstup a vjezdy do garáží na soukromý pozemek. Přístup do objektu a konkrétně průjezd motorových vozidel nájemníků či majitelů (a případně i jejich návštěv) nově vzniklých bytových jednotek do garáží nového bytového domu, vedoucí přes soukromé pozemky (pozemková parcela 204/16) je tak defacto považován za samozřejmý, s čímž ovšem stávající vlastníci nevyslovili souhlas, nebylo s nimi jednáno o  požadavku na vznik věcného břemena (práva průjezdu), natož alespoň o případné kompenzaci za předmětné omezení vlastnického práva. Zde je nutné podotknout, že současná stavba, na jejímž půdorysu má být bytový dům vystavěn, aktuálně ani  nedisponuje vjezdem na soukromém pozemku nacházejícím se ve společném vlastnictví majitelů jednotek bytového domu č.p. 284 (pozemková parcela 204/16). Tato strana (část) budovy staré kotelny je v současnosti opatřena pouze dveřmi od výtahové šachty, kudy byl dříve vynášen popel. Nemůže být tedy ani řeč o nějakém případném přenesení práv předchozích majitelů k průjezdu na přilehlé pozemky přes pozemek  Společenství. Nicméně projektová dokumentace z této strany počítá nejenom s  vchodem, ale také s několika vjezdy do nově vzniklých garážových stání tohoto objektu. Tento stav tedy nebyl developerem předem a adekvátně dořešen.
     3.3 Snížení počtu parkovacích míst bytových domů 284 (i 283) bez jakékoliv kompenzace. Umožněním průjezdu přes přilehlé soukromé pozemky a  poskytnutím dostatečného manévrovacího prostoru pro vjezd do garáží novostavby dojde mimo jiného k nevratnému zániku několika parkovacích míst, které obyvatelé stávajících bytových jednotek a vlastníci těchto pozemků mohli až doposud užívat k parkování svých vozidel; pro tyto vozidla už v rámci tohoto pozemku nenacházíme jiné alternativní místo. Rovněž bude nutné přemístit nádoby na komunální a bio odpad, a to bude zřejmě opět na úkor parkovacího místa, kterého se Společenství už nyní žalostně nedostává. Taktéž bude obec nucena přemístit kontejner na sklo, který je aktuálně umístěn se souhlasem Společenství na tomto soukromém pozemku, a to na nějaké nové místo, protože přemístění kontejneru na jiné místo v rámci tohoto soukromého pozemku, by jen znamenalo ještě další omezování parkovacích míst, k tomu však už nedá Společenství svůj souhlas a bude se proti tomu bránit všemi dostupnými a zákonnými prostředky.
     3.4 Parkování obyvatel a návštěv novostavby. Situování garážových stání novostavby, kde auta parkují za sebou a navzájem se tak blokují, s velkou pravděpodobností směřuje k tomu, že některá auta budou parkovat spíše venku. Existují důvodné obavy, že tato auta spolu s auty návštěv novostavby, budou parkovat na přilehlých soukromých pozemcích a zabírat místa právoplatným majitelům. Především proto, že většina snadno dostupných míst na okolních přilehlých komunikacích, je už obsazena. Bude-li Společenství tuto situaci řešit odtahem těchto vozidel, na což má zákonné právo, může dojít k četným sousedským sporům, které ke klidnému občanskému soužití rozhodně nepřispějí.
     3.5 Absence jakýchkoliv vlastních pozemků. Téměř veškerá dostupná plocha pozemku je zastavěná. Všechny ostatní okolní pozemky a zejména k nim přiléhající zelené plochy jsou v soukromém vlastnictví. Obyvatelé novostavby, jejich děti a mazlíčci se nemají kam uchýlit, nemají kde si hrát a ve volném čase relaxovat, aniž by tím takové soukromé vlastnictví nenarušovali. 

 

4. Faktické nesrovnalosti a pozice jednotlivých stran.


     4.1 Věcná břemena. V objektu staré kotelny se nachází instalace a přípojky, které jsou majetkem domu č. 284, avšak tyto zde nejsou právoplatně zapsány jako věcné břemeno. SBD Kamenice, které dříve provádělo správu bytových domů objekt staré kotelny (původně součást majetku bytových domů 283, 284, 285, 286) spekulativně prodalo, a přitom nezajistilo jejich skutečné zapsání a uvedení stavu před prodejem na pravou míru. Přípojka plynu, vodovodního řadu a odvod destilované vody z plynových kotlů, které již od nepaměti (rozhodně ještě od dob spoluvlastnictví bytovými domy) budovou vedou, byly a jsou majetkem  Společenství. Developerem je tak tento stav spíše zneužíván k vytváření nátlaku na Společenství. V případě nedávno rekonstruovaného vodovodního řadu se k němu dokonce hodlá i svévolně připojit, a to bez souhlasu jejich právoplatného majitele, jímž je Společenství, a kterému by tak tímto jednáním potenciálně mohla být způsobena i škoda.
     4.2 Výsledky hlasování na mimořádných Shromážděních Společenství. Společenství Vlastníků Bytů ve Velkých Popovicích 284 (i 283) celou věc probíralo na svých mimořádných Shromážděních a nechalo hlasovat ve věci souhlasu s přestavbou staré kotelny na bytový dům a o užívání soukromých pozemků Společenství obyvateli novostavby pro průjezd do garáží. Všechny hlasy byly proti ve všech ohledech.
     4.3 Pro někoho je to jen o „návratnosti investice“. Developer je v první řadě hnán vidinou zisku a nepřikládá dostatečnou váhu faktickým námitkám a připomínkám ani jejich řešení. Případná omezení vlastnických práv ostatních účastníků řízení či snad jejich kompenzace ho příliš nezajímají. V této již poněkud hustě obydlené oblasti nebydlí a nezná stávající poměry. Vzniklé problémy, jejich důsledky a dopady na stávající i případné budoucí obyvatele si vůbec nepřipouští.
     4.4 Toto není rekonstrukce. Ve své podstatě se spíše jedná o novostavbu, protože většina objektu bude zbořena, neboť nebyl původně plánován ani stavěn jako patrová budova, stávající stěny by tak váhu několikapatrové budovy ani nemusely unést. I přesto je to projektem klasifikováno „jen” jako rekonstrukce, protože v případě novostavby by už ani nebyla splněna kritéria daná územním plánováním, a kde je pro tuto lokalitu požadavkem, aby například nejméně 50 % pozemku tvořila zeleň.

 

Uvedené námitky jsou tak závažného charakteru, že by podle našeho názoru bylo vydání stavebního povolení za stávajícího stavu zcela zjevně v rozporu s právním pořádkem České republiky.

 

Vydání stavebního povolení pro nově vznikající stavbu by na základě výše uvedeného mělo být v plném  rozsahu zamítnuto.  

 

Děkujeme Vám, že jste se postavili za správnou věc.

 

 

 

Autor: František Rašner | 58 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj