Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu
5308 podpisů

Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu

Autor: Zuzana Candigliota | vloženo: 15.11.2016 | 5308 podpisů
Sdílejte s přáteli

Přejeme si respektující a bezpečnou zdravotní péči v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Jsme nespokojeny s českým systémem péče, který je založen na lékařském intervenčním modelu péče, bez možnosti skutečné volby - poskytovatele péče včetně kontinuální péče porodní asistentky, způsobu péče a místa porodu.

Evropský soud pro lidská práva opakovaně vyzval Českou republiku ke změně systému porodní péče tak, aby byl reflektován právní, medicínský a vědecký vývoj. Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen vyjádřil znepokojení nad podmínkami v českém porodnictví, přílišným potlačováním volby žen, včetně bezdůvodného oddělování novorozenců od matek, častého používání zákroků bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním žen, nepřiměřeného omezování péče porodních asistentek a domácích porodů (http://bit.ly/doporuceni-cedaw).

Proto požadujeme spolu s těmito mezinárodními institucemi po vládě a Ministerstvu zdravotnictví následující kroky:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

2. Umožnění vzniku porodních domů

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

6. Umožnění svobodné volby místa porodu

 

Odůvodnění:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

V České republice je v těhotenství ženám nabízena a hrazena pouze péče gynekologa a při porodu péče pro ženu neznámého a střídajícího se personálu v nemocnici. V šestinedělí není zajišťována navazující péče. V zahraničí se u zdravých nízkorizikových žen osvědčil model kontinuální péče komunitní porodní asistentky, která ženu doprovází celým průběhem těhotenství, porodem i při návštěvách po porodu. Tato péče je bezpečná, je spojena se srovnatelnou mírou novorozenecké mortality a morbidity jako nemocniční péče, ale s výrazně menší mírou poškození zdraví žen oproti porodům v nemocnici a se značnými finančními úsporami.

Přejeme si, aby si ženy mohly i bez lékařské indikace zvolit hrazenou péči porodní asistentky v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, aby si v porodnici mohly zvolit péči porodní asistentky namísto péče lékaře a aby zdravotní pojišťovny zajišťovaly návštěvní službu porodních asistentek v těhotenství a v šestinedělí, která by již nyní měla být zajišťována a hrazena, ale není.

2. Umožnění vzniku porodních domů

Porodní domy jsou zdravotnická zařízení vedená porodními asistentkami, jejichž péče u nízkorizikových rodiček vykazuje srovnatelné nebo lepší výsledky než lékařská péče v nemocnicích (The Birthplace Study). Současná česká legislativa klade na porodní domy nejasné a nesplnitelné podmínky, které znemožňují jejich vznik. Přitom porodní domy by byly vhodným rozšířením možností porodní péče, zejména ve větších městech, kde nemocnice bojují s kapacitními problémy. Porodní domy jsou vhodnou alternativou pro ženy, které zvažují porod doma.

Přejeme si, aby podmínky pro provoz porodních domů byly stejné jako v zahraničí, kde se již osvědčily, a aby péče v porodních domech byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

Mezi českými porodnicemi panují neodůvodněné obrovské rozdíly v kvalitě péče, v respektování medicíny založené na důkazech a v míře prováděných zásahů do porodů. Někde je prováděn nástřih hráze téměř všem prvorodičkám, zatímco jinde nástřih provedou jen 1 z 5, někde se rodí skoro každé druhé dítě císařským řezem, jinde je to 1 dítě z 10 (www.jaksekderodi.cz). V některých porodnicích se stále provádí tlačení na břicho rodičky, nebezpečná praktika bez důkazů o její účinnosti. V českých podmínkách neexistují standardy pro normální zdravý porod a nejsou respektována ani doporučení Světové zdravotnické organizace založená na vědeckých poznatcích. Statistická data o péči v jednotlivých porodnicích Ministerstvo zdravotnictví utajuje. Výbor pro odstranění diskriminace žen přitom vyžaduje přijetí a prosazování protokolu o normální porodní péči bez zbytečných lékařských zákroků.

Přejeme si, aby vznikly standardy pro normální porod založené na vědeckých poznatcích, aby Ministerstvo zdravotnictví monitorovalo a pravidelně vyhodnocovalo kvalitu péče v porodnicích a přijalo opatření, která povedou k jejímu zlepšování (zejména zveřejňování dat porodnic, způsob financování péče, který motivuje poskytovat bezpečnou a zdravou péči, a vzdělávání zdravotníků).

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

Ženy se v porodnicích běžně setkávají se zákroky bez svobodného a informovaného souhlasu, a dokonce někdy i proti své vůli. Zdaleka přitom nejde jen o postupy prospěšné pro ženy a děti, jak by se mohlo zdát. Jde velmi často o problematické postupy, které Světová zdravotnická organizace považuje za škodlivé, neefektivní, neprověřené nebo nevhodně používané (http://bit.ly/doporuceni-who; http://bit.ly/problematicke-postupy). Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen například poukazuje na časté provádění nástřihu hráze bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním ženy. Výbor požaduje po státu, aby zajistil, že všechny zákroky budou prováděny pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem ženy. Kromě toho v porodnicích dochází k tomu, že nejsou respektována legitimní přání ženy, její volba doprovodu u porodu a dochází k narušování soukromí přítomností nadbytečného personálu u porodu.

Přejeme si, aby bylo naplněno doporučení Výboru a aby byl respektován svobodný a informovaný souhlas ženy se všemi vyšetřeními a zákroky v průběhu těhotenství a porodu a aby byla respektována přání ženy v souvislosti s porodem a její právo na soukromí. Přejeme si, aby docházelo ke vzdělávání zdravotníků o právech žen na informovaný souhlas a soukromí a aby nerespektování těchto práv bylo sankcionováno.

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

V porodnicích je stále ještě běžné oddělování dětí od matek a otců, a to nejen na pár minut, ale i na dlouhé hodiny i dny. Přitom právem dítěte a jeho přirozenou potřebou je být v nepřerušovaném kontaktu se svými rodiči, zejména s matkou kvůli kojení a pocitu bezpečí. Výbor pro odstranění diskriminace žen kritizuje bezdůvodné oddělování novorozenců od matek a požaduje přijetí jasných metodických pokynů k zajištění toho, aby oddělení novorozence od matek podléhalo požadavku medicínské nezbytnosti.

Přejeme si naplnění tohoto doporučení Výboru a také to, aby věcné a technické požadavky na vybavení porodnic reflektovaly potřebu na zachování nepřerušovaného kontaktu matky a dítěte, a to i v situacích, kdy nejde o fyziologického novorozence.

6. Umožnění svobodné volby místa porodu

Stát uznává, že žena má právo si zvolit porod mimo nemocnici, v domácím prostředí. Problém je v tom, že stát brání tomu, aby u takového porodu byla poskytována potřebná péče porodní asistentky. Ze strany státu je to „motivace“ ženy, aby si místo porodu doma zvolila porod v nemocnici. Ve skutečnosti je to ohrožování zdraví a života ženy i dítěte, neboť část žen z různých důvodů plánovaně rodí a bude rodit doma. Na nepřiměřené omezování domácích porodů poukazuje i Výbor pro odstranění diskriminace žen a požaduje po České republice přijetí kroků včetně legislativních kroků k umožnění bezpečného a dostupné možnosti zvolit si porod s porodní asistentkou mimo nemocnici.

Přejeme si, aby bylo naplněno doporučení Výboru a existovala možnost zajistit si porodní asistentku k porodu doma a aby stát přestal odrazovat porodní asistentky od poskytování péče ženám.

Aktuality

10.09.2018 12:22

Vážení signatáři Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu,

za Ligu lidských práv bych Vám chtěla poděkovat za Vaše připojení se k petici. Minulý čtvrtek jsme petici s více než 5.000 podpisy předali ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Více informací o schůzce s ministrem, která byla zaměřena na porodní domy, najdete v aktualitě Ligy lidských práv: http://llp.cz/2018/09/ministr-prevzal-petici-k-porodum-a-diskutoval-s-ambasadorkami-zmen-v-porodnictvi

Předáním petice to ale samozřejmě nekončí – budeme dále sledovat kroky ministerstva a vyžadovat v souladu s požadavky Evropského soudu pro lidská práva, aby došlo ke zlepšování systému porodní péče a reflektování vývoje v oblasti práva, medicíny a vědy.

Zajímá Vás, co všechno Liga lidských práv dělá v oblasti lidských práv v porodnictví a jak se do prosazování změn můžete zapojit i Vy? Čtěte prosím dále:

Tématu porodnictví se věnujeme spolu s kolegyní právničkou Sandrou Paškovou. Prosazujeme svobodnou a informovanou volbu a přístup respektující a kvalitní péči zejména takto:

Účastníme se Pracovní skupiny pro porodnictví při Úřadu vlády, v rámci níž jsem zpracovala podnět k porodním domům (odkaz na dokument najdete v aktualitě výše).
Pomocí soudních sporů prosazujeme respektování práv rodiček při porodu v porodnici, zejména právo na důstojné zacházení, na informovaný souhlas, na ochranu před násilím, na nepřetržitý kontakt s novorozencem. V současné době máme u vrcholných českých soudů dva případy porodnického násilí a nerespektujícího jednání vůči rodičce (jeden z případů je popsán zde: http://llp.cz/pripady/lekari-nerespektovali-prani-rodicky-a-zpusobili-ji-zdravotni-komplikace).
Pomáháme ženám získat statistické informace o kvalitě péče v porodnicích, zastupujeme autorku webu www.jaksekderodi.cz v soudním řízení (více informací v článku: https://www.lidovky.cz/seznamy-o-kvalite-porodnic-v-utajeni-matka-ktera-marne-zada-o-informace-podava-zalobu-gaf-/zpravy-domov.aspx?c=A160804_154650_ln_domov_sk).
Prosazujeme právo žen zvolit si svobodně místo porodu, zastupujeme jak rodičky, tak i porodní asistentku, které stát protiprávně omezil její kompetence vést porod v její registraci a které uložil pokutu 120.000 Kč za to, že rodičkám pomáhala u porodu ve vlastním sociálním prostředí.

Jak se můžete zapojit? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru - http://bit.ly/llp-newsletter

Sledujte nás na Facebooku - https://www.facebook.com/liga.lidskych.prav

Staňte se pravidelným dárcem/dárkyní našeho tématu porodnictví, což nám nejlépe umožní dlouhodobě fungovat: https://www.darujme.cz/projekt/1200005

Napište nám, jak se můžete individuálně jinak zapojit: sandra.paskova@llp.cz, zuzana.candigliota@llp.cz.

Oslovujte přímo politiky, sledujte na FB činnost ministra a požadujte po něm změny, například umožnění vzniku porodních domů.

Děkujeme, že přispíváte k větší svobodě žen rozhodovat o svém porodu a k důstojnému zacházení s nimi.

 

Zuzana Candigliota

advokátka a iniciátorka petice

Liga lidských práv

 

Komu bude petice předána: Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 5308 (+297 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Robin Ulman | Teplice v Čechach
 • Sebastiana Moráňová | Jihlava
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Iva Marková | Vidonín
 • Soňa Jelínková | Písek
 • Kateřina Kratochvílová | Říčany
 • Yvetta Svobodová | Praha
 • Aneta Vašková | Bystřice nad Pernštejnem
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici