Petice občanů za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna
648 podpisů

Petice občanů za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna

Autor: Jana Pálková | vloženo: 02.10.2019 | 648 podpisů
Sdílejte s přáteli

Tato petice navazuje na dosud řádně neukončené projednání „Petice občanů proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko“, kterou podepsalo více než 37 tisíc občanů.

TEXT PETICE:
My, níže podepsaní občané, NESOUHLASÍME s trasováním transevropské komunikace „43“ přes obydlené oblasti Brna a POŽADUJEME, aby tato komunikace byla trasována jako plnohodnotný obchvat CELÉHO Brna.

Odůvodnění:

1. Realizací komunikace R43 jako průtahu přes Brno by došlo k zavlečení další tranzitní transevropské dopravy do města, což je v přímém rozporu s veřejným zájmem.

2. Realizací komunikace 43 jako průtahu přes Brno by došlo ke zvýšení hladiny hluku a vysokým emisím škodlivin v hustě obydlených oblastech.

3. Je nutné dodržovat zákonné hygienické limity, ty však jsou např. v Brně-Bosonohách již dlouhodobě překračovány. 

4. Realizací komunikace 43 jako průtahu přes Brno by došlo k nenávratnému znehodnocení rekreační oblasti Brněnské přehrady, která poskytuje široké rekreační možnosti všem obyvatelům Brna a okolí.

5. Jihomoravským krajem zveřejněná „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“, která má sloužit jako legalizační dokument průtahové varianty, je vadná a vzhledem k rozsahu problémů a vad v této studii nemůže sloužit pro účely volby trasování komunikace 43.

6. Existuje k lidem i životnímu prostředí šetrná a přitom dopravně efektivní varianta plnohodnotného obchvatu celého Brna, která by nezatěžovala obydlené oblasti a poskytovala účinné oddělení tranzitní dopravy.

7. Je povinností minimalizovat dopady lidské činnosti na obytné a klidové oblasti v Brněnské aglomeraci. Tyto oblasti je nezbytné chránit pro nás, naše děti a další generace.

Požadujeme proto:
1. Jednoznačné odmítnutí trasování 43 jako průtahu Brnem a neprodlené zastavení a ukončení všech prací na přípravě 43 v této variantě.

2. Zahrnutí plnohodnotného obchvatu celého města Brna do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a do Územního plánu města Brna, a to v trase dle aktuální verze „Optimalizované“ varianty, tj. s trasováním v tzv. Boskovické brázdě.


Za petiční výbor Jana Pálková, Opálkova 16, 635 00 Brno

 

Aktuality

02.10.2019 21:13

Více informací můžete získat např. na webových stránkách http://d43.cz/
http://bystrc.zeleni.cz/
na FB: D43 Brnem dálnici nechceme

V případě zájmu Vám můžeme zaslat petici i v další elektronické podobě, necháte-li nám zde vzkaz či na e-mailu: stranky@d43.cz

Nebo využijte možnost si vygenerovat .pdf petici přímo zde. 

Sdílejte, rozšiřujte tuto petici mezi svými přáteli, rodinou, spolupracovníky. Nebuďte prosím, lhostejní.

 

10.02.2020 13:18

Milí přátelé,
 
naše snaha zachránit oblast Brněnské přehrady a prosadit, aby tranzitní doprava byla vedena po dálnici D43 jako plnohodnotném obchvatu celé brněnské aglomerace a po obchvatech všech obcí, včetně  Lipůvky, se blíží k dalšímu klíčovému bodu.


Připravujeme proto propagační kampaň, jejímž cílem je informovat občany, že mohou Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podávat připomínky a námitky k  Aktualizaci zásad územního rozvoje a zvrátit tak rozhodnutí kraje o výstavbě dálnice přes rekreační zónu u Brněnské přehrady.

Abychom mohli kampaň financovat, přichystali jsme ve spolupráci s Nadací VIA dárcovskou výzvu na portále Daruj.cz.
Pokud chcete naše snahy finančně podpořit, můžete poslat příspěvek na transparentní účet, který najdete ZDE: http://www.darujme.cz/projekt/1202654

 
Předem děkujeme za veškerou podporu a prosíme o sdílení této výzvy.
 
Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s.
Další informace ZDE: http://www.d43.cz

Stále také můžete podepsat petici za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna http://e-petice.cz/petitions/petice-obcanu-za-realizaci-komunikace-d43-jako-plnohodnotneho-obchvatu-celeho-brna.html

 

 

07.03.2020 10:48

Sdělení petičního výboru
Obdrželi jsme odpověď primátorky Vaňkové na petici předanou v říjnu 2019.
Odpověď primátorky je naprosto nepřijatelná. Vůbec nereaguje na problematiku, na kterou peticí občané upozorňují a nevěnuje se řešení, které navrhují. V odpovědi primátorky se ani jednou nevyskytuje slovo „obchvat“ nebo termín „tranzitní doprava“. 
Budeme i nadále s peticí pracovat a podpora každého občana je pro celou věc důležitá. Můžete-li informovat své přátele a známé, bude to pro dobro věci.
I nadále budeme žádat koncepční řešení - skutečný obchvat CELÉHO Brna. Je nutné, aby se tranzitní a zejména kamionová doprava Brnu vyhnula. Takto se problém standardně řeší. Proč ho tak nechce řešit také Brno?
Pouze obchvat CELÉHO Brna totiž zajistí, že tranzitní doprava nepojede do žádné městské části. Tedy ani tam, kam dnes díky minulým chybám státu, kraje i města směřuje a kde jsou lidé zbytečně vystaveni zplodinám a hluku z dopravy.

Informace najdete také na http://www.d43.cz a pokud se rozhodnete na aktivity za obchvat Brna a ochranu Brněnské přehrady přispět, je zde možnost tak učinit do konce března na http://www.darujme.cz/projekt/1202654

Za petiční výbor
Jana Pálková, Bystrc
 

 

22.05.2020 21:24

Vážení přátelé,

je nezbytné Vás informovat, že na WEBu JMK byla vyvěšena veřejná vyhláška (přikládáme ji i zde) oznamující veřejné projednávání návrhu Aktualizace ZÚR JMK (krajského územního plánu), kde je vymezován koridor 43 v Hitlerově variantě a jižní obchvat Kuřimi a je velmi potřebné, aby co nejvíce lidí k ní zaslalo své vlastní námitky.

Návrh je dostupný na WEBU JMK :  http://www.zurka.cz   je potřeba kliknout do zeleného pásu nebo jít rovnou na  https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_a1_vp/WEB_VYROK/

Projednávaný materiál je, jak už je to zvykem, v řadě PDF souborů. Abych to usnadnil, dal jsem vše jako jeden ZIP na úschovnu k libovolnému počtu stažení https://www.uschovna.cz/zasilka/YAWXP3X4TANYDWUY-597

 **

Připomínky nejen k návrhu, ale i k vyhodnoceni vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. vyhodnocení SEA a hodnocení NATURA 2000) může podat každý.  

Lhůta pro podání připomínek je do úterý 16.6.2020 !!! 

(veřejné projednání s prezentací a dotazy přes internet je o týden dříve - v úterý 9.6. od 14 hod - podrobnosti viz přiložená vyhláška).

Námitky mohou podávat i tzv. "zástupci veřejnosti" - viz §23 stavebního zákona (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183) 

**

Připomínky nemají žádný předepsaný formát, je pouze třeba v úvodu napsat, že se jedná o připomínku k návrhu Aktualizace ZÚR  JMK, napsat jaké oblasti se připomínka dotýká (stačí napsat např. "vymezení koridoru komunikace 43") a uvést plné jméno, adresu trvalého pobytu nebo poštovní zasílací adresu a datum narození.   

Pokud se podává více než jedna připomínka (což je zcela běžné) jedním podáním je potřeba připomínky v rámci jednoho podání určitě očíslovat. 

Je vhodné, aby každá připomínka vždy byla nějak odůvodněna - tedy napsat, byť by jen jednou větou, proč se něco namítá (např. zkopírovat do uvozovek připomínkovanou pasáž a k tomu uvést vlastní připomínku pod vlastním pořadovým číslem /1./, a tak postupovat i u dalších připomínek /2., 3., 4. …/). 

Krajský úřad je povinen všechny připomínky jednotlivě vyhodnotit a předložit toto vyhodnocení krajským zastupitelům, než budou o věci hlasovat. Krajský úřad by tedy neměl zasílat žádné dopisy a vyhodnocení připomínek bude na WEBu kraje po vydání Aktualizace ZÚR. 

Připomínky a námitky lze zasílat na Krajský úřad JMK - buď doporučenou poštou nebo zanést na podatelnu (podávající dostane podací razítko na vlastní kopii podávaných připomínek / námitek). Adresa JMK je: Jihomoravský kraj - Krajský úřad, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed.

**

Na WEBu http://www.d43.cz se pokusíme s kolegy dát v průběhu května /na začátku června nějaké návrhy textů připomínek k veřejnému použití.

Je velmi žádoucí, aby co nejvíce lidí také zaslalo své vlastní formulace námitek. Prosíme Vás o to, zkuste to. Není zapotřebí odbornosti, jde výhradně o Váš názor formulovaný do námitky

**

Přepošlete tuto informaci, prosím, Vašim přátelům a známým.

Pokud byste měli dotazy, pošlete mi, prosím, email na petrfirbas@yahoo.com

S pozdravem,

doc. Petr Firbas, Brno

 

 

23.05.2020 13:41

Vážení přátelé nyní Vám přikládáme možný VZOR avizované PŘIPOMÍNKY:

(jedním podáním je potřeba připomínky v rámci jednoho podání určitě očíslovat. Je vhodné, aby každá připomínka vždy byla nějak odůvodněna - tedy napsat, byť by jen jednou větou, proč se něco namítá (např. dá se však i zkopírovat do uvozovek připomínkovanou pasáž návrhu AZÚR a k tomu uvést vlastní připomínku pod vlastním pořadovým číslem /1./, a tak postupovat i u dalších připomínek /2., 3., 4. …/). 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82  Brno

 Kopie na vědomí: Náměstek hejtmana pro územní plánování, Mgr. Martin Maleček

 

                                                                     V …….. dne, ………. 2020

  

Věc: Připomínky k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A1 ZÚR JMK“) a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území (dále také „VVURU“)

 

Vážení,

tímto uplatňuji připomínky k zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Připomínky:

1. Návrh zasazuje trasovaní D43/S43 a souvisejících komunikací či křižovatek do hustě obydlených oblastí, kam tak přivede silný automobilový provoz včetně těžké nákladní dopravy. Toto významně poškodí v dotčených oblastech životní prostředí obyvatel a ohrozí jejich zdraví.

Požaduji v Aktualizaci ZÚR JMK zahrnout pro trasování D43/S43 koridor mimo obydlené oblasti v tzv. „Optimalizované variantě“, a to v celé její délce od dálnice D1 po MÚK Skalice nad Svitavou. Tato varianta tvoří plnohodnotné obchvaty všech obcí na ose plánované komunikace, včetně Brna.

2. Návrh aktualizace ZÚR je postaven na výsledcích územní studie, jejíž správnost byla mnohokrát zpochybněna včetně důkazních materiálů a odborných posudků.

Požaduji, aby Aktualizace ZÚR byla tvořena pouze na základě důvěryhodných a obsahově správných podkladů bez rizika chyb, které mohou zásadně poškodit a ohrozit desetitisíce lidí.

3. Návrh aktualizace ZÚR je postaven na výsledcích územní studie, která vykazuje mnoho nesrovnalostí a chyb. Metodika a správnost údajů této studie nebyly i přes existující důkazní materiál o fatálních pochybeních prověřena žádnou důvěryhodnou institucí. Navíc existuje podezření ze střetu zájmů jejích autorů.

Pokud má být Aktualizace ZÚR postavena na existující podkladové studii, aby nemohlo dojít k nevratnému poškození občanů v důsledku chyby na nějakém kusu papíru, musí být tato studie napřed prověřena nezávislými odbornými institucemi (hygiena, univerzity, soudní znalci, ministerstvo životního prostředí atd.) na správnost metodiky, vstupních dat i výsledků.

4. Návrh Aktualizace ZÚR obsahuje podmínku výstavby nadstandardních opatření v blízkosti obydlených území. Neobsahuje však definici "blízkosti" a nelze tak s jistotou zaručit, že budou dotčení obyvatelé skutečně těmito nadstandardními opatřeními dostatečně ochráněni.

Požaduji v Aktualizaci ZÚR JMK jasně definovat pojem "blízkosti" minimálně na 500 m, tak aby nemohl být tento pojem později špatně vyložen a obyvatelé poškozeni.

5. Návrh Aktualizace ZÚR obsahuje v blízkosti obytných oblastí podmínku výstavby nadstandardních opatření ve formě zakrytí, tunelu nebo tubusu. Neobsahuje však omezení pro vedení na mostních konstrukcích, které samy o sobě zesilují hluk a které vedou výše než obytná zástavba a dovolují tak hluku se šířit mnohem lépe a dále.

Požaduji v Aktualizaci ZÚR JMK přidat zákaz vedení plánovaných komunikací v blízkosti obytných oblastí na estakádách a mostech.

  

……………………………………………………

Jméno a příjmení

 

……………………………………………………

Datum narození

  

……………………………………………………

Adresa (ulice, č.p./č.o., město, PSČ) 

   

……………………………………………………

Podpis

 

 

 

01.06.2020 23:08

Vážení přátelé,

pro snadnější vytvoření připomínek k návrhu Aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR) JMK, tedy k nadřízené územně plánovací dokumentaci územnímu plánu města Brna jsme pro Vás připravili dvě "kuchařky", kde je to sepsáno krok za krokem, včetně toho,  kde se co v dokumentaci AZÚR najde

Je to zvlášť pro tzv. VÝROK (závaznou část) a ODUVODNĚNÍ, a v druhé "KUCHAŘCE" pro Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). 

Toto Vám může značně pomoci se v celé věci vyznat a nečíst to od strany 1, ale připomínky psát především k těm stránkám projednávaného návrhu AZÚR, kde je to důležité. 

Přikládáme také VZOR formátu pro připomínky a návod jak připomínky na krajský úřad podat. 

Můžete to poslat dal přátelům a známým. 

Čas běží do finále – POZOR, lhůta na podání připomínek na JMK je NEJPOZDĚJI do úterý 16.6.2020.

Informace také naleznete na http://www.d43.cz  

Vřelé díky za spolupráci,

Admin e-petice Dana Vonková

*********************************************************************************

JAK PŘIPOMÍNKOVAT AKTUALIZACI ZÚR JMK
Každý občan a každý spolek má právo k návrhu Aktualizace ZÚR (AZÚR) podávat připomínky. Vzhledem k tomu, jak AZÚR poškodí životní prostředí tisíců domovů obyvatel podél plánované trasy D43/S43 a s ní souvisejících přípojných komunikací a staveb jako je jižní obchvat Kuřimi, je více než třeba tyto připomínky nyní posílat. Jedná se o poslední krok projednávání na úrovni Jihomoravského kraje, a proto je to prosíme, velmi důležité !!

Proto jsme připravili pro občany návod a vzor, abychom jim s výkonem jejich práva pomohli a zároveň zajistili, aby byly připomínky platné.

1. V příloze článku je ke stažení použitelný dokument s několika připomínkami.
2. Upravte, změňte, přidejte všechny připomínky podle vlastního pohledu na věc. (V přiloženém vzoru je jen pár ukázkových připomínek pro ukázku formy a inspiraci.)
     a.) Můžete připomínkovat, cokoliv se Vám na Aktualizaci ZÚR nelíbí – Lze tedy připomínkovat zejména závaznou textovou část návrhu Aktualizace ZÚR JMK (vlastní návrh) a jeho odůvodnění, všechny grafické přílohy a také hodnocení návrhu Aktualizace na životní prostředí a veřejné zdraví vlivů (tzv. SEA).

     b.) Kompletní návrh Aktualizace ZÚR je dostupný na https://www.uschovna.cz/zasilka/YAWXP3X4TANYDWUY-597 – první pokus o návod, jak postupovat je v KUCHAŘCE níže.

     c.) Připomínek můžete mít neomezeně mnoho a můžete je podat v jednom nebo více podáních.

     d.) Při vytváření připomínek jednotlivé připomínky oddělte do jednotlivých samostatných bodů a očíslujte je.

     e.) Je vhodnější delší texty dělit do kratších (očíslovaných) připomínek, protože pak úřad musí odpovědět na každou dílčí připomínku zvlášť, nemůže jednotlivé namítané věci pominout tak, že k dlouhému textu s více myšlenkami napíše jen jedno vypořádání, a tedy některé části dlouhého textu jedné připomínky zůstanou nevypořádány.

3. Jakmile budete mít svou sadu připomínek, uveďte své jméno, datum narození a adresu. Připomínky podepište.

4. Lhůta na podání připomínek je úterý 16. 6. 2020. Je vhodné připomínky podávat až na konci lhůty, tedy nejlépe v pondělí 15. 6. 2020 nebo v úterý 16. 6. 2020. Možností pro podání připomínek je více:
     a.) Odešlete podepsané připomínky DOPORUČENĚ poštou
     b.) Zašlete připomínky do datové schránky JMK (ID datové schránky = x2pbqzq)
     c.) Zašlete připomínky emailem s Vaším osobním elektronickým podpisem
     d.) Odevzdejte připomínky na podatelnu Krajského úřadu JMK osobně
Pozn.: V krajním případě je možné nepodepsané připomínky zaslat emailem nejpozději před půlnocí v úterý 16. 6. 2020 bez elektronického podpisu, ale pak musíte do 5 dalších dnů podat podání jednou z metod a) – d). Tím se splní jak lhůta 16. 6. 2020, tak požadavek na tzv. „kvalifikované podání“.

5. Upozorněte na možnost podávání připomínek a lhůtu 16. 6. 2020 své přátele a známé.

*********************************************************************************

KUCHAŘKA – část 1:
Které části návrhu a odůvodnění Aktualizace ZUR připomínkovat z hlediska 43 a jižního obchvatu Kuřimi

     1. Stáhnout „verzi PŘEHLEDNOU“ z https://www.uschovna.cz/zasilka/YAWXP3X4TANYDWUY-597

Důležité:

Stanovisko SEA by mělo byt jednou z těchto příloh vyhodnocení ve zveřejnění od Jihomoravského kraje je bohužel chybný dokument. V příloze 6 SEA kraj nezveřejnil konečné stanovisko SEA, ale pouze jeho návrh zpracovaný v rámci pořizování AZÚR. Toto proto IGNORUJTE.

V dokumentaci na úschovně „verzi PŘEHLEDNOU“ z https://www.uschovna.cz/zasilka/YAWXP3X4TANYDWUY-597
je doplněno správné stanovisko SEA tak jak bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí.
Je to v souboru nazvaném „PLATNE STANOVISKO SEA - VYDANE Ministerstvem pro zivotni prostředí .pdf„.
Je jej možné také si stáhnout z https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP037G kde jsou i další dokumenty k posuzování SEA.

     2. Jsou zde tři adresáře Návrh (výrok, závazná část), Odůvodnění a Posouzení vlivů (včetně SEA). V každém adresáři je text a grafika.
    Pozor na číslování stran – v některých dokumentech není použité číslování stran totožné s pořadím stránky v PDF dokumentu – někdy číslování začíná od „1“ na třetí stránce, jinde třeba od stránky 11, atd. Čísla stran uváděná níže jsou čísla stránkování vytištěná v dokumentu.

    Pozor také na označení I/43. Dnes je to stávající silnice I. třídy 43 z Brna-Králova pole na Svitavy, v AZÚR je to nově vymezovaná „43“, kterou jsme byli zvyklí označovat jako D43 (R43). „HISTORICKÁ“ I/43 je označována v AZÚR jako I/43h.

     3. Pro orientaci v AZÚR je vhodné si napřed prohlédnout grafickou přílohu I2 Návrhu.
   Tzv. návrhový koridor „43“ je zde zakreslen červeně a „zakódován“ jako záměr „Dopravní Stavba 40“ – tj. DS40 (úsek od D1 po Kuřim) a DS41 od Kuřimi po Lysice. Jižní obchvat Kuřimi je kódován jako DS45.

   Výkres je „zaplaven“ nevybarvenými pásy s křížky – to jsou „RSD“ – nebo-li „územní Rezervy pro Dopravní Stavby“. Tyto územní rezervy pro různé varianty jsou vymezeny v platných ZUR z roku 2016 a v návrhu AZÚR. Námi preferovaná a nyní rušená územní rezerva pro „Optimalizovanou variantu D43“ je tvořena rušenými RSD01-C (od dálnice D1 po Kuřim) a RDS34B (od Kuřimi po Lysice).

    Tzv. „zkapacitnění“ současné I/43 v úseku Česká – Lipůvka, územní rezerva RDS13, je rušeno a nahrazeno jiným záměrem DS43, a to pouze jako „úprava s odstraněním bodových závad“, o zkapacitnění na čtyřpruh tam nic nevidím … takže zřejmě má zůstat jako dvoupruh.

    Je bez náhrady vypuštěna územní rezerva RDS36 pro samostatný severní obchvat Kuřimi.

    Pozor: „DS43“ je nově použité označení v procesu pořizování AZÚR. Není to kódové označení pro „43“, ale pro Jihozápadní tangentu (v ZÚR 2016 původně vedena jako územní rezerva RDS08). DS43 byla při „výběru variant“ odmítnuta, takže se nevyskytuje ve výsledném návrhu.

     4. Souhrn toho, co má být závazně rozhodnuto v AZÚR je v dokumentu „1 - VYROK ZUR s BAREVNYM VYZNACENIM ZMEN z AZUR“. Je to úplná verze závazné části AZÚR jak by ji kraj chtěl mít. Části textu přidávané v AZÚR jsou vloženy červeně, části rušené jsou modré (a přeškrtnuté).

Níže je přehled úseků týkajících se „43“ a obchvatu Kuřimi – text k prověření se takto významně zužuje na jednotky stran (místo cca 300 stran):
    Kapitola „plochy a koridory“ je od str. 23.

   • Úplně nová část je na str. 25 – 27, tj. vymezení záměru DS40 a DS41 - „Hitlerovy dálnice“ jako silnice I/43 (tedy ne dálnice).

   • Úplně nová část je na str. 44 - 45, tj. vymezení záměru DS46 – úsek I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad

   • Úplně nová část je na str. 48 - 49, tj. vymezení záměru DS46 – „Jižní obchvat Kuřimi“ jako silnice I. třídy …

   • Vypouštěné územní rezervy pro „43“ viz str. 134 -136, pro jižní obchvat Kuřimi viz str. 143 – 144, pro zkapacitnění I/43 Česká – Lipůvka viz str. 143 – 144, vypuštění samostatného severního obchvatu Kuřimi RDS36 v rámci textu na str. 150 - 151.

     5. Odůvodnění toho, co je rozhodováno v AZÚR je v dokumentu „ODUVODNENI AZUR - CELE“.
   • Postup pořizování AZÚR je rekapitulován na str. 3 – 4.

    Vyhodnocení jak bylo splněno „zadání AZÚR“ (obsažené v tzv. „Zprávě o uplatňování ZÚR“ pro období 2016 – 2018) je na str. 7 – 37. Najdou se zde důvody, proč a co se díky AZÚR mění.

    Na str. 37 – 75 je velmi stručné shrnutí vyhodnoceni SEA, stanovisko SEA a doložení jako to bylo respektováno.

* Od str. 77 je hlavní část odůvodnění AZÚR (vysvětlení zkratek je od str. 249). Zásadní členění k silniční infrastruktuře:
    Str. 77 – 82 – Obecné aspekty

   • Str. 82 – 95 – Koncepce dopravy, včetně části textu ze ZÚR 2016 pro pochopení souvislostí

   • Str. 97 – 124 – Souhrn krajské územní studie pro dopravu

    Str. 125 - 135 - Koncepce rozvoje dopravy v AZÚR a variantní řešení v AZÚR

    Str. 136 – 137 – Vazba územní studie a AZÚR

    Str. 137 - 165 - Konkrétní změny dle AZÚR a jejich odůvodnění (s odkazy na číslované články v závazné části ZÚR a AZÚR)

     Níže je přehled úseků textu specificky týkajících se nově vymezované „43“, obchvatu Kuřimi a změn na I/43 Česká - Lipůvka: – text k prověření se takto významně zužuje:

• Str. 138 – 139 - Úvod a variantní řešení
• Str. 139 - Úsek I/43 Lysice – severní hranice JMK
• Str. 140 – 144 - Úseky D1 – Kuřim a Kuřim – Lysice
• Str. 152 – Silnice I/43h Česká – Lipůvka
• Str. 154 – 155 – Jižní obchvat Kuřimi

     Územním rezervám pro silniční dopravu je věnována str. 182 - 200. Níže je přehled úseků textu specificky týkajících se odůvodnění rušení územních rezerv pro „43“, severní a jižní obchvat Kuřimi a změn na I/43 Česká - Lipůvka: – text k prověření se takto významně zužuje:
Str. 183 - Úsek D1 – Kuřim
Str. 184 - Úsek Kuřim – Lysice
Str. 188 – 189 - Kuřim – jižní obchvat
Str. 189 – 190 – Zkapacitnění silnice I/43h Česká – Lipůvka
Str. 199 - RDS36 Kuřim, severní obchvat (nekategorizovaná)

*********************************************************************************

KUCHAŘKA část 2:
Které části vyhodnocení SEA pro Aktualizaci ZUR připomínkovat z hlediska 43 a jižního obchvatu Kuřimi


1. Stáhnout „verzi PŘEHLEDNOU“ z https://www.uschovna.cz/zasilka/YAWXP3X4TANYDWUY-597

Důležité:
Stanovisko SEA by mělo byt jednou z těchto příloh vyhodnocení ve zveřejnění od Jihomoravského kraje je bohužel chybný dokument. V příloze 6 SEA kraj nezveřejnil konečné stanovisko SEA, ale pouze jeho návrh zpracovaný v rámci pořizování AZÚR. Toto proto IGNORUJTE.

V dokumentaci na úschovně „verzi PŘEHLEDNOU“ z https://www.uschovna.cz/zasilka/YAWXP3X4TANYDWUY-597
je doplněno správné stanovisko SEA tak jak bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí.
Je to v souboru nazvaném „PLATNE STANOVISKO SEA - VYDANE Ministerstvem pro zivotni prostředí .pdf„.
Je jej možné také si stáhnout z https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP037G kde jsou i další dokumenty k posuzování SEA.


Posouzení vlivů
Obsahuje dvě základní části – část A (vyhodnocení SEA) a část B (vyhodnocení NATURA 2000) a pak stručné části C – F k posouzení na udržitelný rozvoj


K Hodnocení SEA:
Neobsahuje hodnocení Optimalizované varianty, pouze 3 variant v trase „Hitlerovy dálnice“.
Protože hodnocení je významně konfuzní, je níže o něco více informací, je to však bez garance úplnosti.

Jen pro úplnost:
Současný stav životního prostředí je popsán od str. 41
Str. 41 – 61 – kap. A.3.1 Ovzduší – pouze však stávající
Str. 61 – „Předpoklady dalšího vývoje bez provedení koncepce ZÚR JMK“
Str. 62 – 72 – kap. A.3.2 Obyvatelstvo
Str. 72 – 98 – kap. A.3.3 Lidské zdraví
přitom až po str. 93 „Hluková zátěž obyvatelstva“ – pouze však stávající
str. 93 – 97 „Dopravní nehodovost“
str. 97 – 98 „Předpoklady dalšího vývoje pokud by nebyly uplatněny A1 ZÚR JMK“

Od str. 135 kapitola A.4 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje významně ovlivněny
Str. 135 – 136 - Ovzduší a klima
Str. 136 – 137 – Obyvatelstvo – lidské zdraví
Str. 137 – upozorňujeme na CITACE:
   „V rámci hodnocení jednotlivých záměrů jsou pak příslušné determinanty zařazeny takto:
     o Vliv na znečištění ovzduší je primárně hodnocen přímo v kategorii vlivů Ovzduší, neboť tyto vliv jsou v souladu s legislativou hodnoceny samostatně. Sekundárně se pak promítají do kategorie Obyvatelstvo, a to s ohledem na obtěžování obyvatel prašností (viz níže). V kapitole Lidské zdraví však již opětovně uváděny nejsou – jednalo by se o pouze o zopakování totožného popisu a opatření jako v kategorii Ovzduší.
     o Vlivy hluku a dopravní bezpečnosti jsou hodnoceny v kategorii vlivů Lidské zdraví, kdy je posuzováno přímé, prokazatelné a v případě potřeby i kvantifikovatelné působení hluku na zdravotní stav jedince. Kvantifikace vlivů ovšem není na úrovni SEA prováděna, nicméně při podrobnějším hodnocení jednotlivých záměrů se k ní standardně přistupuje a předpokládané možné vlivy hodnoceny jsou. Sekundárně se pak promítají do kategorie Obyvatelstvo, a to s ohledem na obtěžování obyvatel hlukem a celkové vnímání pohody bydlení (viz níže).“

Str. 138 – upozorňujeme na CITACE:
   „Naplňováním koncepce A1 ZÚR JMK bude kvalita ovzduší a hluková zátěž obyvatelstva ovlivněna především v důsledku využití vymezených ploch a koridorů pro silniční dopravu. Obecně je možné konstatovat, že v naprosté většině se jedná koridory vymezené pro záměry, jejichž cílem je odvést automobilovou dopravu z obytných oblastí, a které tedy přispějí ke snížení zátěže v jednotlivých sídlech. Současně však u silničních staveb existuje i riziko nárůstu imisní a hlukové zátěže obyvatelstva v důsledku umístění nového zdroje v dosud nezatížených lokalitách, snížení pohody bydlení vlivem přítomnosti nové stavby, zhoršení bezpečnosti vlivem nárůstu objemu dopravy na navazujících komunikacích apod. Pro každý záměr jsou proto důsledně definovány podmínky, za nichž může být realizován – protihluková opatření (vč. nadstandardních technických řešení typu podpovrchového vedení), opatření ke snížení imisní zátěže a vizuálního odstínění staveb (zejm. vegetační bariéry), případně kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v okolní zástavbě, dopravně-bezpečností opatření, požadavky na zajištění průchodnosti území atd.“

Od str. 141 kapitola A.5 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti
Str. 141 – 142 - Ovzduší a klima
Str. 142 – 145 – Obyvatelstvo – lidské zdraví

Od str. 150 bez nadpisu odkaz na 4. aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ)
Jihomoravského kraje.

Od str. 155 kapitola A.6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných
… a specificky kap. 6.2

Str. 159 – 131 - Ovzduší a klima, na str. 159 – 160 blok textu „Dopravní infrastruktura“
Str. 162 – 172 – Obyvatelstvo – lidské zdraví, na str. 163 – 168, 169- 170, 172 -174, 176, 177, 179, 180, 183, 184 jsou bloky textu „Dopravní infrastruktura – silniční“

Str. 171- 172 – upozorňujeme na CITACE:
   „Souhrnně pak lze posoudit vlivy A1 ZÚR JMK na obyvatelstvo a lidské zdraví na základě naplnění podmínek uvedených v úvodu této kapitoly:
     o A1 ZÚR JMK vytvářejí podmínky pro ochranu zdraví obyvatel – platí. A1 ZÚR JMK zde přímo navazuje na závěry vyhodnocení vlivů na lidské zdraví pro ZÚR JMK, kde bylo k této podmínce uvedeno: „Pro zajištění ochrany zdraví obyvatel kraje je nutná dostavba celého komplexu zásadních dopravních staveb, včetně staveb v ZÚR JMK vymezených jako územní rezerva.
     o Realizace některých záměrů obsažených v ZÚR JMK, zejména úseku dálnice D43 bez odpovídající návaznosti jižním směrem k dálnici D1 (Lysice – D1), vytváří riziko zhoršení imisní situace na území krajského města. Zásadním požadavkem v rámci navržených opatření je proto urychlené prověření a komplexní dořešení této problematiky v územní studii, kterou ukládají ZÚR JMK („Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno“) a následné zapracování výsledků této studie do návrhu aktualizace ZÚR JMK.“ A1 ZÚR JMK směřuje k naplnění této podmínky, odstranění nedostatků platných ZÚR JMK a k vytvoření podmínek pro ochranu zdraví obyvatel. Realizace záměrů A1 ZÚR JMK nebude mít poškozující vliv na zdraví obyvatel – platí u všech záměrů, ovšem pouze za předpokladu realizace opatření ke snížení jejich vlivů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví (resp. hlukovou zátěž a dopravní bezpečnost) a obyvatele. V některých případech bude nutno přistoupit ke značně nadstandardním technickým řešením (vč. podpovrchových vedení silničních komunikací), nicméně u všech záměrů platí, že jsou technicky realizovatelné tak, aby neměly poškozující vliv na zdraví obyvatel. Tento závěr platí i při zohlednění kumulativních a synergických účinků s dalšími záměry v území. Výraznější výhrada se váže pouze k záměru DS10, který je sice rovněž realizovatelný (za podmínky zásadních opatření). Nicméně není pro danou lokalitu nezbytnou stavbou.
     o A1 ZÚR JMK ve svém důsledku přispějí ke zlepšení veřejného zdraví – platí, a to opět pro 1AZÚR jako celek a převážně i pro jednotlivé záměry. Naprostá většina záměrů přispívá ke zlepšení stavu výše uvedených determinantů zdraví, a to často velmi výrazně. Za předpokladu realizace navržených opatření u nich tyto přínosy zřetelně převládají nad negativními dopady v místě realizace. Některé záměry (technická infrastruktura, 3 odpočívky) nemají dlouhodobý vliv na veřejné zdraví, u jednoho záměru (DS10 - viz výše) byl identifikován pouze negativní vliv bez souběžného vlivu pozitivního.“

Str. 187 – 198 - kap. A.6.3 Hodnocení synergických a kumulativních vlivů
Z toho na:
str. 189 – 190 Blok textu s nadpisem „Dopravní infrastruktura“
str. 191 – 192 „Celkové vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů na území Jihomoravského kraje“
str. 193 –196 vymezení opatření k D43 a jižnímu obchvatu Kuřimi
str. 196 – 197 – „Shrnutí hodnocení kumulativních a synergických vlivů“
str. 197- 198 – „Komentář k výsledkům hodnocení kumulativních a synergických vlivů dle platných ZÚR JMK“

Str. 199 – 200 Shrnutí (ke kap. 6)

Str. 200 – 215 Kap. A.7 „Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení“
Z toho na:
Od Str. 200 – Metodický postup
Od str. 204 – vyhodnocení variant řešení
Od str. 204 – 210 - D43 nebo I/43
Str. 209 - 201 –  upozorňujeme na CITACE:
      Závěr: V rámci provedeného porovnání vlivů na životní prostředí a lidské zdraví vykazují sledované varianty poměrně malé rozdíly (rozdíl mezi nejlépe a nejhůře hodnocenou variantou je na úrovni 2,6 %). Na základě provedeného hodnocení je jako varianta s menšími negativními vlivy ve vztahu ke sledovaným složkám životního prostředí hodnocena varianta I/1, těsně za ní varianta I/3 a s malým odstupem varianta I/2. Zpracovatelé SEA doporučují při konečném výběru zohlednit vedle environmentálních kritérií také kritéria dopravně-inženýrská a technickoekonomická.“

Str. 218 – 218 Kap. A.8 „Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní
prostředí“

Str. 216 – upozorňujeme na CITACE:
    oKoncepční opatření
Dálnice D43/Silnice I/43 Troubsko (D1) – Lysice je navržena ve 3 variantách.
    o Z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví jsou varianty rovnocenné. Všechny varianty lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit k převzetí do A1 ZÚR JMK.“

Str. 217 – upozorňujeme na CITACE:
      o  „Specifická
  o Projektová opatření k předcházení, snížení a kompenzaci negativních vlivů specifická pro každou hodnocenou plochu a koridor jsou uvedena v přílohové části dokumentace SEA (příloha č. 2).“

  o Str. 221 – 231 Kap. A.11 „Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí

Str. 223 – 224 - Specificky pro 43
Str. 225 - specificky pro jižní obchvat Kuřimi a Kuřim - Česká

Str. 231 – 237 Kap. A.12 „Netechnické shrnutí výše uvedených údajů

K vyhodnocení SEA patří celkem 10 příloh, a to včetně metodického vysvětlení, porovnání variant a hodnotících tabulek (avšak jen pro varianty v trase „Hitlerovy dálnice“).

Pozor na neplatný NÁVRH stanoviska SEA.

*********************************************************************************

VZOR PŘIPOMÍNKY - pozor na termín - musí být podáno na JMK nejpozději v úterý 16.6.2020:

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82  Brno

 

V .........., dne  .........2020

 

Věc: Připomínky k návrhu Aktualizace ZÚR JMK 2020 (dále jen AZÚR)

Uplatňuji níže uvedené připomínky:

     1. Návrh AZÚR zasazuje trasování transevropské komunikace 43 a souvisejících komunikací do hustě obydlených oblastí, kam tak přivede silný automobilový provoz včetně těžké nákladní dopravy. Toto významně poškodí v dotčených oblastech životní prostředí obyvatel a ohrozí jejich zdraví.

Požaduji do AZÚR zahrnout koridor D43 vedený mimo obydlené oblasti, tedy v tzv. „Optimalizované variantě“, a to v celé její délce od dálnice D1 po MÚK Skalice nad Svitavou. Tato varianta tvoří plnohodnotné obchvaty všech obcí na ose plánované komunikace, včetně Brna, tedy i severní obchvat Kuřimi a kvalitní obchvat Lipůvky.

     2. Návrh AZÚR jen přebírá výsledky krajské územní studie, jejíž správnost byla mnohokrát zpochybněna včetně důkazních materiálů a několika expertních posudků.

Požaduji, aby Aktualizace ZÚR byla tvořena pouze na základě důvěryhodných a obsahově správných podkladů bez rizika chyb, které mohou zásadně poškodit a ohrozit desetitisíce lidí.

     3. Kraj nevyvrátil kritiku studie z expertních posudků. Expertní posudky předložené obcemi a občany nevyvrátily ani nic neříkající tvrzení z ministerstev. Existuje stále i podezření ze střetu zájmů jejích autorů. Územní studie nemůže sama vylučovat žádnou variantu – je to jen územně plánovací podklad. Všechny varianty musí být projednány veřejně při pořizování AZÚR.

Pokud má AZÚR vycházet z podkladové územní studie, musí být zajištěno, aby nemohlo dojít k nevratnému poškození občanů v důsledku chyby na nějakém kusu papíru. Taková studie musí obstát vzhledem k odborným posouzením na správnost metodiky, vstupních dat i výsledků.

     4. Návrh AZÚR obsahuje podmínku nadstandardních opatření v blízkosti obydlených území. Neobsahuje však definici "blízkosti" a nelze tak s jistotou zaručit, že budou dotčení obyvatelé skutečně těmito opatřeními dostatečně ochráněni. Odkaz na nadstandardní opatření je navíc nedůvěryhodný, neboť stát nikdy nerealizuje nadstandartní opatření. Vymezení tunelů v AZÚR zcela schází, a to i v místech, kde tunel musí být kvůli reliéfu terénu.

Požaduji v AZÚR jasně definovat pojem "blízkosti" minimálně na 500 m tak, aby nemohl být tento pojem později špatně vyložen a obyvatelé poškozeni, a doplnit vymezení tunelů.

     5. Návrh AZÚR neobsahuje omezení pro vedení na mostních konstrukcích, které samy o sobě zesilují hluk a které vedou výše než obytná zástavba a dovolují tak hluku se šířit mnohem lépe a dále.

Požaduji v AZÚR JMK přidat zákaz vedení plánovaných komunikací v blízkosti obytných oblastí na estakádách a mostech.

 

……………………………………….                            ...........................

Jméno a příjmení (čitelně)                                           Datum narození

 

……….........................................…                              ...........................

Plná adresa, včetně PSČ                                                   Podpis

 

 

11.06.2020 12:40

Přátelé, máme pro Vás VELMI SNADNÉ ŘEŠENÍ

 

18.08.2020 13:54

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit na zajímavý článek našeho kolegy Luboše Rause o komunikaci 43 - webový odkaz:

https://bystrcaci.cz/aktuality/lzi-o-dalnici-pres-bystrc/

Naleznete tam reportáž z vernisáže výstavy X43 třikrát jinak (a stále špatně), a také přehledné ke stažení plakáty oponenta a odborníka dr. Pavla Škarvady, ve kterých velmi dobře upozorňuje na značné množství závažných pochybení zpracovatelů "43ky".

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám pohodové léto.

 

04.08.2021 12:29

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás informovat, že osm obcí, osm zástupců veřejnosti z Brna a dalších obcí a další žalobci podali dvě žaloby proti trasování transevropské komunikace 43 a jižního obchvatu Kuřimi poškozující obytné oblasti. Správnou koncepcí je vyvedení tranzitní dopravy z obytných území - viz porovnání nežádoucí "Hitlerovy dálnice" a co nejrychlejší realizace kvalitní dálnice D43, která bude tvořit plnohodnotný obchvat celého Brna, severní obchvat Kuřimi, obchvat všech obcí na trase, včetně kvalitního obchvatu Lipůvky - viz úvodní přiložené schéma v e-petici.

Níže je tisková zpráva vydaná starostou obce Ostopovice za všechny podatele žaloby.

Tisková zpráva

Brno/Ostopovice, 23.7.2021

Obce se kvůli krajskému územnímu plánu opět obracejí na soud

Obce, spolky a zástupci veřejnosti, nespokojení s podobou Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, se obrátili na Krajský soud v Brně s návrhem na zrušení části koridoru transevropské komunikace 43 a návazného řešení v oblasti Kuřimi. Kritizují nejen zvolenou variantu, která vede koridor silnice hustě obydleným územím včetně několika brněnských městských částí, ale i samotný postup kraje při posuzování a výběru variant řešení. „Kraj bohužel ani nedostál svému závazku posoudit základní varianty nadřazené dálniční a silniční sítě v okolí Brna. Tento požadavek si přitom sám schválil v již platných Zásadách územního rozvoje. Tzv. Optimalizovaná varianta reprezentující obchvat Brna, severní obchvat Kuřimi a obchvat Lipůvky a vyhýbající se obydlenému území dalších obcí, jejíž objektivní posouzení dlouhodobě požadujeme, se v průběhu zpracování územní studie kamsi vytratila. Zastupitelé pak volili mezi třemi prakticky identickými verzemi tzv. Bystrcké varianty. Takový postup nepovažujeme  za legitimní a proto se také obracíme na soud“, uvedl starosta Ostopovic na Brněnsku Jan Symon.

Obce a další žalobci přitom krajský územní plán napadají u soudu už potřetí. V roce 2012 uspěli a soud Zásady územního rozvoje zrušil. V roce 2017 byl sice úspěšný Jihomoravský kraj, který před soudem obhájil nové zásady, v těch však byly sporné komunikace obsaženy pouze ve formě nezávazných územních rezerv. Nyní, po schválení Aktualizace ZÚR JMK v září 2020, se počítá opět pouze s trasou silnice I/43 přes brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky a s dopadem Brněnskou přehradu. Žalobci tento záměr kritizují mimo jiné i proto, že přivede další dopravu a a související zátěž do oblasti na jihozápadě brněnské aglomerace, která se už nyní potýká s překračováním zákonných limitů pro hluk a znečištění ovzduší. Žalobci také jako nepřípustné vnímají zásadní negativní vlivy 43 na řadu obcí, a to nejen na jihu Brna, ale i na Jinačovice, Rozdrojovice, jižní část Kuřimi, Malhostovice, Drásov, Všechovice, Skaličku a další.

K soudu tentokrát putují rovnou dva návrhy na zrušení části ZÚR. První, stručnější, se soustředí pouze na jádro sporu, kterým je postup kraje při schvalování dopravních variant, druhý pak problematické části dokumentu rozvádí podrobněji. „Zásady územního rozvoje jsou velmi rozsáhlým a mnohovrstevnatým dokumentem. Při diskuzích v právním týmu nám postupně vykrystalizovaly dva argumentační přístupy. Stručnější žaloba se podrobně věnuje zejména nesprávnému postupu krajského úřadu, který neoprávněně zasáhl do výběru posuzovaných variant, druhá žaloba se pak zabývá i dalšími vadami aktualizace“, vysvětluje Symon.

Další informace: Jan Symon, starosta obce Ostopovice, tel.. 606 782 982

 

více informací a možností jak nám pomoci naleznete na http://d43.cz/

* Pěkné letní dny s díky za Vaši přízeň Vám přeje Dana Vonková, admin e-petice

 

06.10.2021 07:05

Prosíme, pomozte nám shromáždit finanční prostředky na účinnou obranu vašich domovů, zdraví a Brněnské přehrady.

Naléhavě potřebujeme získat FINANČNÍ PROSTŘEDKY na zajištění kvalitních právních služeb týmu právníků a nezbytné expertní poradenství. Bez Vaší finanční pomoci se neobejdeme. Aktuálně potřebujeme ještě získat min. 200tis.Kč. Každá koruna je pomoc.

Jak již jsme Vás v létě informovali, osm obcí, osm zástupců veřejnosti z Brna a dalších obcí a další žalobci jsme podali dvě žaloby proti trasování transevropské komunikace 43 a jižního obchvatu Kuřimi poškozující obytné oblasti a nyní nás již čekají v říjnu 2021 soudní jednání. Je to jediná šance pro zrušení té části krajského územního plánu, která výstavbu této transevropské komunikace povoluje.

Možnosti pomoci jsou:

transparentní účet https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-informace/transparentni-ucty?path=transactions&accountNumber=2998270002

nebo sbírka na Darujme.cz https://www.darujme.cz/projekt/1204096

Více informací můžete získat na http://d43.cz/

Děkujeme za Vaši pomoc,

Dana Vonková, admin e-petice

 

Komu bude petice předána: Primátorka města Brna, hejtman Jihomoravského kraje, Ministerstvo dopravy, předseda vlády, zastupitelé aj..

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 648 (+39 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daniel Drdlík | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Natálie Létalová | Brno
 • Radek Létal | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici