PETICE na podporu realizace rekonstrukce náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy 84 signatures

PETICE na podporu realizace rekonstrukce náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy

My, níže podepsaní občané a uživatelé veřejného prostoru náměstí Smiřických a veřejného prostoru za budovou č.p. 15 v Kostelci nad Černými lesy žádáme, aby proběhla realizace projektu „Revitalizace a modernizace veřejného prostoru Kostelec nad Černými lesy“ v předkládané podobě, v jaké je aktuálně zpracován a podán na stavební úřad v Říčanech v rámci žádosti o vydání stavebního povolení podaného 2.2.2024.

Zejména žádáme:

- aby byl veřejný prostor před základní školou na náměstí Smiřických řešen zejména s ohledem na bezpečnost školních dětí, které zde prochází do školy,
- aby ve veřejném prostoru před základní školou byla z důvodu bezpečnosti chodců a dětí zklidněna doprava a aby došlo k redukci parkoviště na parkovací stání K+R s provozem např. doby stání v době frekventovaného využití max. 3 min, jinak max. 20 minut,
- aby ve veřejném prostoru před základní školou bylo vytvořeno alespoň 1 stání pro invalidy a imobilní občany,
- aby namísto současných kapacitně nevyhovujících zastávek byly vytvořeny dostatečně velké zálivy pro autobusové zastávky, aby podpořily plynulost silničního provozu v době, kdy je frekvence dopravy vysoká a čekající cestující veřejnou dopravou v bezpečí nebo při nepřízni počasí mohli využít autobusové zastávky,
- aby v prostoru před základní školou a na náměstí vznikly záhony s květinami a prostor byl osázen stromy,
- aby nebyl prostor před školou využíván jako místo pro dlouhodobé parkování aut a město zajistilo kontrolu platby parkovného městskými strážníky na denní bázi s frekvencí alespoň 3x denně,
- aby byla náhradou vytvořena parkovací místa za místa zrušená v prostoru před základní školou na náměstí Smiřických, popř. za budovou č.p. 15 pro delší parkování,
- aby v dolní částí náměstí za kostelem vzniklo dětské hřiště,
- aby na náměstí nebo v bližším okruhu vzniklo veřejné WC provozované 24h
- aby za budovou č.p.15 nově vzniklé veřejné prostranství obsahovalo skate park nebo obdobné místo pro aktivní trávení volného času mládeže.

 

Zdůvodnění: Projekt ideově vychází ze studie, která byla občanům a uživatelům veřejného prostranství představena v květnu r. 2023, veřejností byl záměr velmi dobře přijat. Dále byl projektový záměr a studie diskutována se zastupiteli města, kteří podobu schválili většinově dne 13.9.2023. Taktéž 13.9.2023 byli občani města vyzváni veřejně starostou města J. Černým na zastupitelstvu, aby případně připomínky zasílali průběžně na radu města. Dále proběhlo setkání se zástupci vedení z místní základní školy a dále zástupci rodičů, kteří se studií a návrhem projektu souhlasili ve všech bodech. Setkání se účastnili také zástupci podnikatelů, jejichž požadavky byly do projektu zapracovány. Následně byly tyto změny podrobeny schvalování kompetentních orgánů.

Z pohledu problematiky sucha, která je pro celou oblast Praha - Východ naprosto zásadní, je projekt moderně pojatý a jeho realizace vdechne nové využití nevyužívaného náměstí a veřejných prostranství města. V cílovém stavu bude povrch dotčené oblasti natolik propustný a srážková voda bude akumulována pro zálivku, že dojde k výraznému zlepšení mezoklimatických podmínek, zvýšení zasakování srážkových vod a efektivnějšímu nakládání s nimi. 

Také arboristické ošetření vzrostlých stromů, výsadba dalších nebo navrhovaná druhová skladba keřového patra veřejný prostor pomůže lépe přizpůsobit klimatickým změnám.

Současné umístění parkoviště před základní školou je neslučitelné s funkcí veřejného prostoru před školním zařízením, proto kvitujeme jeho eliminaci. Projekt tak myslí na nutnost vybudovat náhradní parkovací stání v dochozí vzdálenosti na náměstí pro krátkodobé parkování nebo pro dlouhodobé parkování za budovou č.p.15. Dále je třeba zajistit dostatečně velké zálivy pro autobusy pro dojíždějící děti do místní základní školy a další osoby za prací nebo do školy mimo Kostelec nad Černými lesy. Toto řešení je nutno realizovat především z hlediska bezpečnosti chodců a plynulosti silničního provozu a aby nebyly ohroženy volně se pohybující děti v prostoru před základní školou. Stejně jako doma auto neparkujeme v obytné části zahrady, i tady je nutno jej odklonit na odstavné parkoviště nebo využít místa K+R jen na nezbytně nutnou dobu nákupu (max. 20 minut) nebo naložení a vyložení dětí do/ze školy.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti žádáme o realizaci rekonstrukce náměstí a přilehlých veřejných prostor v plném rozsahu předkládaného projektu ve stavebním řízení veřejnou vyhláškou. Děkujeme za vaši pozornost a doufáme, že naše žádost bude brzy vyslyšena.

S úctou, všichni níže podepsáni.

Author: Občané a uživatelé veřejného prostranství v Kostelci nad Černými lesy | 84 signatures

More >
Také mi to není jedno! Za dostupnost pomoci pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. 143 signatures

Také mi to není jedno! Za dostupnost pomoci pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny.

My, níže podepsaní,

žádáme orgány veřejné moci, aby se zasadily o  dostupné sociální služby pro děti s postižením a jejich rodiny ve Středočeském kraji.

Může se zdát, že téma pomoci dětem s postižením se týká poměrně malého počtu lidí. Ve skutečnosti je to ale téma, na kterém záleží většině z nás. Vždyť dostupnost služeb pro děti s postižením je vizitkou nás všech. Rodiny by na péči neměly být samy!

 

Aktuální situace:

Ve Středočeském kraji žije bezmála 4 000 dětí se zdravotním postižením, které jsou ve svém životě závislé na osobní pomoci. Kvůli nedostupnosti vhodných sociálních služeb tak zůstává péče o děti obvykle jen na bedrech rodiny.  Skloubit takovou péči se zaměstnáním, péčí o další sourozence a dalšími povinnostmi bývá zpravidla velmi náročné, mnohdy až za hranicí možností. Rodiny se tak velmi často potýkají s finančními problémy a společenskou izolací. Absence času na odpočinek a obnovu sil vede k dlouhodobému stresu a prohlubování již tak náročných podmínek, ve kterých rodina žije.

 

Děti se zdravotním postižením by měly mít možnost ŽÍT TAK, JAK JE pro většinu jejich vrstevníků BĚŽNÉ: chodit do školy, bydlet s rodinou, trávit volný čas mezi kamarády, rozvíjet se, ... A právě sociální služby jim v tom mohou výrazně pomoci!

Navíc, zajištění dostupných služeb na míru každému dítěti s postižením umožňuje pečujícím rodičům pracovat, pečovat o sourozence a udržovat rodinné i přátelské vztahy.

 

Tak PROČ jsou sociální služby aktuálně nedostupné, nebo ohrožené nedostupností? 

Ve Středočeském kraji jsou obecně služby pro děti se zdravotním postižením zastoupeny velmi málo a nerovnoměrně (v některých okresech je pouze 1 služba).

Způsob financování terénních služeb (např. osobní asistence) nezohledňuje jejich spádovost a dojezdové vzdálenosti. Služby, které dojíždí za dětmi a rodinami i několik desítek kilometrů (protože místně není dostupná žádná jiná služba), nemají v dotacích z veřejných zdrojů zvýšené náklady nijak zohledněny. Jsou tak nuceny dofinancovávat náklady ze soukromých zdrojů, a/nebo omezovat dojezdovost služby a snížit tak okruh rodin, pro které je pomoc dostupná.

Stávající systém příspěvku na péči je nevyhovující a má své výrazné limity. Díky tomu nejsou u řady dětí s postižením adekvátně posouzeny jejich skutečné potřeby a situace, ve kterých se nacházejí (tzn. kolik podpory a jak náročnou péči potřebují). Výše příspěvku na péči, který může rodina využít na nákup služeb, je pak zcela nedostatečná.

Poskytovatelé služeb jsou pod tlakem MPSV / krajského úřadu nuceni k navyšování úhrad za služby (zdražování cen za terénní a ambulantní služby), aniž by s tím šlo ruku v ruce zvyšování příspěvku na péči a jeho valorizace.

 

DĚKUJEME, ŽE VÁM TO NENÍ JEDNO! 

 

Jak s peticí naložíme?

Předáme ji Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Iniciujeme osobní jednání se zástupci Kraje.

Zvýšíme tlak na dostupnost služeb pro děti s postižením a jejich rodiny.

Zvýšíme tlak na zlepšení financování terénních služeb ve Středočeském kraji.

 

Organizátor petice: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

http://www.rytmusstrednicechy.cz/

Jsme regionální nezisková organizace, které velmi záleží na tom, aby děti a dospělí s postižením žili běžný život v přirozených podmínkách. A pokud k tomu potřebují podporu, tak aby ji měli skutečně dostupnou – v potřebné kvalitě i rozsahu (zkrátka „šitou na míru“).

Umožňujeme dospělým i dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám žít tak, jak je pro většinu jejich vrstevníků běžné. Usilujeme o naplněný a důstojný život lidí s postižením. Přispíváme k vyšší kvalitě jejich života. 

Už 20 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Rytmus Střední Čechy, o.p.s. | 143 signatures

More >
Petice proti přestavbě staré kotelny na další třípatrový bytový dům 58 signatures reached

Petice proti přestavbě staré kotelny na další třípatrový bytový dům

Vážení spoluobčané,

 

s typickou plíživou tichostí se v pozadí rozbíhá proces o získání potřebného stavebního povolení pro novostavbu třípatrového bytového domu na místě bývalé staré kotelny, která jí však bude nejprve muset uvolnit své místo.

Seznam účastníků řízení byl dlouhý, přesto však nikdo z těch přímo dotčených nedostal ani větu, oznámení se v rychlosti mihlo na elektronické úřední desce a potřebná povolení dotčených státních institucí byla obdržena tak rychle, že snad ani není pochyb o způsobech, jakými byla nabyta.

Je to shodou náhod, že zrovna probíhá i výběrové řízení na vedení stavebního úřadu?

 

... a tak nám nezbývá než o sobě nechat vědět i takto.

Pokud vám tato situace není lhostejná, tak se prosím připojte a ukažme, že nás není málo. Že si nenecháme vnutit z pozice silnějšího a jen v zájmu něčího zisku, že toto by měla pro nás být ta správná varianta, protože se fakticky jedná o:

 

1. Nevratná změna dispozic (znehodnocení) životních podmínek některých již stávajících bytových jednotek bytového domu 284, mající přímý vliv i na cenu těchto nemovitostí, a to bez jakékoli adekvátní kompenzace pro jejich majitele.

1.1. Ztráta slunečního svitu a tepla, zvýšená spotřeba energií.

1.2. Výhled.

1.3. Kvalita bydlení a soukromí.

1.4. Okna ve štítové zdi.

 

2. Po dobu výstavby bude nepřiměřeným způsobem zasaženo do klidného užívání stávajících bytových jednotek jejich majiteli/uživateli.

2.1. Hluk, prach, zápach.

2.2. Hygiena.

2.3. Omezení stávajících obyvatel stavbou.

 

3. Vznikající stavba nepřiměřeným způsobem zasáhne do vlastnického práva stávajících majitelů nemovitostí a přilehlých pozemků.

3.1 Integrita čerstvě zateplené obálky domu 284.

3.2 Přístup a vjezd do garáží objektu.

3.3 Snížení počtu parkovacích míst bytových domů 284 (i 283) bez jakékoliv kompenzace.

3.4 Parkování obyvatel a návštěv novostavby.

3.5 Absence jakýchkoliv vlastních pozemků. Téměř veškerá dostupná plocha pozemku je zastavěná.

 

 

Detaily k jednotlivým bodům:

 

     1.1. Ztráta slunečního svitu a tepla, zvýšená spotřeba energií. Jedná se mimo jiné o zastínění těchto bytových jednotek. Bytové jednotky sice mají cca polovinu obytné plochy bytu orientovanou na jih, ale k jejich přímému oslunění dochází až v odpoledních hodinách, kdy je slunce níže na obloze a spíše na západní straně, ze směru a v místech, kde by se měla nacházet nová budova. To se projeví nejenom na zvýšení nákladů na vytápění v zimním období, ale povede i ke zvýšení množství využité elektrické energie z důvodu zvýšené potřeby svícení vlivem nedostatku přírodního světla. To vše může mít i další druhotný vliv, například na vznik plísní aj.

     1.2. Výhled. Plánovaná novostavba navíc eliminuje dosavadní výhled z těchto bytů – místo výhledu na zeleň a panorama krajiny vznikne výhled na zeď nově vznikající stavby, než se o chvilku později budeme doslova „koukat z okna do okna“ s novými sousedy. Výhled zde musíme považovat za další komoditu, která má rovněž svou cenu, zejména pokud se jedná o cenu bytových jednotek na trhu s nemovitostmi.
     1.3. Kvalita bydlení a soukromí. V neposlední řadě se jedná i o to, že budoucí stavba, jejíž schodiště bude těsně sousedit s obývacími pokoji a ložnicemi stávajících bytů bytového domu 284, bude novým zdrojem hluku a tímto bude stávající majitele dále zatěžovat a snižovat kvalitu jejich odpočinku a spánku. Svým způsobem se bude jednat i o ztrátu soukromí.
     1.4. Okna ve štítové zdi. Štítová zeď, ke které by se měla nová budova připojit má být osazena okny, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a např. v ohlášce rekonstrukčních prací bytu č. 3. Tato okna sem  plánujeme dodatečně osadit. Dříve to nebylo možné kvůli komínu staré kotelny, který však již byl zbourán. Tato okna by tak byla doslova „zazděna“, resp. plánovaná stavba by jejich budoucí osazení úplně znemožnila. 

 

Veškeré tyto skutečnosti tedy mají nezanedbatelný vliv na tržní cenu nemovitostí, přitom však majitelům předmětných nemovitostí nebyl předložen odborným nezávislým znalcem zpracovaný znalecký posudek, který by rozsah znehodnocení jejich nemovitostí specifikoval (např. studie zastínění aj.). Rovněž jim nebyla nabídnuta adekvátní refundace předmětného nevratného znehodnocení a ani s nimi nebylo nikterak jednáno ohledně zmírnění přímých dopadů na jejich bytové jednotky způsobených jednak zvýšením ale i napojením sousední budovy na stávající štít.


Vydání stavebního povolení za stávajícího stavu, přímo poškodí majitele těchto bytových i nebytových jednotek, tudíž představuje neadekvátní zásah do jejich vlastnického práva, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, podle které má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu a nesmí být zneužito na újmu práv druhých.

 

V případě vydání stavebního povolení bude vlastnické právo majitelů bytových jednotek poškozeno na úkor developerského projektu, tj. vlastnického práva developera, nového majitele budovy staré kotelny.

 

     2.1. Hluk, prach, zápach. Stavební práce na nově vznikajícím bytovém domě po celou dobu výstavby, která je podle dostupných informací plánovaná na dva roky, omezí užívání a významně zhorší  dosavadní komfort bydlení, zejména stávajících bytových jednotek přímo sousedících s nově vznikající stavbou, a to  nadměrným hlukem, zápachem či zvýšenou prašností. Kvůli tomu nebude možné ani vyvětrat, a to bude problém zejména v teplejších obdobích roku. S velkou pravděpodobností také nebude možné ani plnohodnotně využívat balkónů k novostavbě  přiléhajících; balkóny, které nejsou zaskleny nebude možné z důvodu vysoké prašnosti fakticky užívat vůbec.
     2.2. Hygiena. Napojením nové stavby na stávající bytový dům (mimo jiné) budou především obyvatelé přiléhajících bytových jednotek, zejména nezletilé děti – v bytě č. 3 v té době budou žít kojenec a batole (tj. děti mladší 3 let věku), vystaveni soustavné psychické zátěži způsobené v podstatě každodenním hlukem neznámé intenzity a trvání, což může mít vliv i na jejich zdravý duševní vývoj. Prostory bytové jednotky číslo 1 ležící hned za přiléhající zdí jsou každodenně využívány rovněž k práci z domova (na odpolední směny), jejichž neodmyslitelnou součástí je i časté telefonování či videokonferenční hovory. Tím by se výkon této činnosti do značné míry narušoval a v některých případech pravděpodobně i zcela  znemožnil. Ruch stavby, lze očekávat od brzkých ranních hodin často až do noci, někdy i nepřetržitě a dost možná i o víkendech. To vše se nesporně promítne i do kvality (možné maximální délky) spánku a odpočinku. V současnosti se jedná o velice klidnou oblast, kde i pracující na směnném provoze naleznou během dne dostatek klidu na spánek a nerušený odpočinek.
     2.3. Omezení stávajících obyvatel stavbou. Pohyb velkotonážních nákladních vozidel v okolí stávajícího bytového domu, vykládka a nutnost uskladnění stavebního materiálu využívaného při stavbě nového bytového domu v okolí stavby aj., budou v první řadě omezením a překážkami v plynulosti provozu a tím budou negativně ovlivňovat běžné činnosti početných obyvatelů stávajících okolních bytových domů. Developer nedisponuje ani žádnými pozemky, na které by mohl uložit svůj stavební materiál. S největší pravděpodobností tak bude docházet k záboru veřejného (obecního) či soukromého prostranství. I samotné předpokládané oplocení novostavby se bude nacházet již mimo pozemky developera, což samo o sobě do určité míry omezí dopravu a pohyb v okolí stavby. Přitom v těchto částech v ulici Žižkova nezřídka parkují vozidla, někdy dokonce i na obou stranách této ulice. Nutno také podotknout, že polovina silnice v této části ulice je soukromým majetkem a jen se svolením majitele bylo vozidlům umožněno zde parkovat. 

 

     3.1 Integrita čerstvě zateplené obálky domu 284. Plánovaná stavba bude zřejmě přímo napojená na zeď stávajícího bytového domu čp. 284. Způsob a jeho provedení nám doposud nebylo sděleno. Společenství (ani jednotliví majitelé bytových jednotek a spolumajitelé společných částí bytového domu a přiléhajících pozemků) však k ničemu takovému nedalo svůj souhlas. Předpokládáme, že napojení nově vznikající stavby pravděpodobně poškodí zateplenou fasádu či vnější zeď bytového domu, která byla v roce 2021 rekonstruována a zateplena. Prostředky na toto dílo pocházejí ze státních dotací (byla uzavřena Smlouva o zvýhodněném úvěru se Státním Fondem Podpory Investic (dále jen SFPI), dle podmínek nařízení vlády č. 16/2020, registračního čísla 167100146, a která je volně přístupná ve  veřejném registru smluv) a Společenství je až do úplného splacení poskytnuté půjčky smluvně vázáno mimo jiné udržet toto dílo v původním stavu. V opačném případě a při nedodržení  smluvních podmínek může dokonce hrozit až samotné zaniknutí nároku na poskytnutý úvěr spolu s  okamžitou splatností poskytnuté více než  šestimilionové půjčky. Tím by se jednalo nejenom o závažný zásah do stávající nemovitosti a možné narušení vlastnického práva stávajících vlastníků, ale i o vystavení celého Společenství nebezpečí ztráty výhodně získaného úvěru a z toho plynoucí obrovské finanční újmě. Jakákoliv aktivita vedoucí k porušení smluvních podmínek (nebo je přímo způsobující) poskytnutého úvěru od SFPI, je pro Společenství nepřípustná a vyloučena předem. 
     3.2 Přístup a vjezd do garáží objektu. V projektové dokumentaci, se kterou bylo Společenství  obeznámeno, na severní straně objektu, ústí vstup a vjezdy do garáží na soukromý pozemek. Přístup do objektu a konkrétně průjezd motorových vozidel nájemníků či majitelů (a případně i jejich návštěv) nově vzniklých bytových jednotek do garáží nového bytového domu, vedoucí přes soukromé pozemky (pozemková parcela 204/16) je tak defacto považován za samozřejmý, s čímž ovšem stávající vlastníci nevyslovili souhlas, nebylo s nimi jednáno o  požadavku na vznik věcného břemena (práva průjezdu), natož alespoň o případné kompenzaci za předmětné omezení vlastnického práva. Zde je nutné podotknout, že současná stavba, na jejímž půdorysu má být bytový dům vystavěn, aktuálně ani  nedisponuje vjezdem na soukromém pozemku nacházejícím se ve společném vlastnictví majitelů jednotek bytového domu č.p. 284 (pozemková parcela 204/16). Tato strana (část) budovy staré kotelny je v současnosti opatřena pouze dveřmi od výtahové šachty, kudy byl dříve vynášen popel. Nemůže být tedy ani řeč o nějakém případném přenesení práv předchozích majitelů k průjezdu na přilehlé pozemky přes pozemek  Společenství. Nicméně projektová dokumentace z této strany počítá nejenom s  vchodem, ale také s několika vjezdy do nově vzniklých garážových stání tohoto objektu. Tento stav tedy nebyl developerem předem a adekvátně dořešen.
     3.3 Snížení počtu parkovacích míst bytových domů 284 (i 283) bez jakékoliv kompenzace. Umožněním průjezdu přes přilehlé soukromé pozemky a  poskytnutím dostatečného manévrovacího prostoru pro vjezd do garáží novostavby dojde mimo jiného k nevratnému zániku několika parkovacích míst, které obyvatelé stávajících bytových jednotek a vlastníci těchto pozemků mohli až doposud užívat k parkování svých vozidel; pro tyto vozidla už v rámci tohoto pozemku nenacházíme jiné alternativní místo. Rovněž bude nutné přemístit nádoby na komunální a bio odpad, a to bude zřejmě opět na úkor parkovacího místa, kterého se Společenství už nyní žalostně nedostává. Taktéž bude obec nucena přemístit kontejner na sklo, který je aktuálně umístěn se souhlasem Společenství na tomto soukromém pozemku, a to na nějaké nové místo, protože přemístění kontejneru na jiné místo v rámci tohoto soukromého pozemku, by jen znamenalo ještě další omezování parkovacích míst, k tomu však už nedá Společenství svůj souhlas a bude se proti tomu bránit všemi dostupnými a zákonnými prostředky.
     3.4 Parkování obyvatel a návštěv novostavby. Situování garážových stání novostavby, kde auta parkují za sebou a navzájem se tak blokují, s velkou pravděpodobností směřuje k tomu, že některá auta budou parkovat spíše venku. Existují důvodné obavy, že tato auta spolu s auty návštěv novostavby, budou parkovat na přilehlých soukromých pozemcích a zabírat místa právoplatným majitelům. Především proto, že většina snadno dostupných míst na okolních přilehlých komunikacích, je už obsazena. Bude-li Společenství tuto situaci řešit odtahem těchto vozidel, na což má zákonné právo, může dojít k četným sousedským sporům, které ke klidnému občanskému soužití rozhodně nepřispějí.
     3.5 Absence jakýchkoliv vlastních pozemků. Téměř veškerá dostupná plocha pozemku je zastavěná. Všechny ostatní okolní pozemky a zejména k nim přiléhající zelené plochy jsou v soukromém vlastnictví. Obyvatelé novostavby, jejich děti a mazlíčci se nemají kam uchýlit, nemají kde si hrát a ve volném čase relaxovat, aniž by tím takové soukromé vlastnictví nenarušovali. 

 

4. Faktické nesrovnalosti a pozice jednotlivých stran.


     4.1 Věcná břemena. V objektu staré kotelny se nachází instalace a přípojky, které jsou majetkem domu č. 284, avšak tyto zde nejsou právoplatně zapsány jako věcné břemeno. SBD Kamenice, které dříve provádělo správu bytových domů objekt staré kotelny (původně součást majetku bytových domů 283, 284, 285, 286) spekulativně prodalo, a přitom nezajistilo jejich skutečné zapsání a uvedení stavu před prodejem na pravou míru. Přípojka plynu, vodovodního řadu a odvod destilované vody z plynových kotlů, které již od nepaměti (rozhodně ještě od dob spoluvlastnictví bytovými domy) budovou vedou, byly a jsou majetkem  Společenství. Developerem je tak tento stav spíše zneužíván k vytváření nátlaku na Společenství. V případě nedávno rekonstruovaného vodovodního řadu se k němu dokonce hodlá i svévolně připojit, a to bez souhlasu jejich právoplatného majitele, jímž je Společenství, a kterému by tak tímto jednáním potenciálně mohla být způsobena i škoda.
     4.2 Výsledky hlasování na mimořádných Shromážděních Společenství. Společenství Vlastníků Bytů ve Velkých Popovicích 284 (i 283) celou věc probíralo na svých mimořádných Shromážděních a nechalo hlasovat ve věci souhlasu s přestavbou staré kotelny na bytový dům a o užívání soukromých pozemků Společenství obyvateli novostavby pro průjezd do garáží. Všechny hlasy byly proti ve všech ohledech.
     4.3 Pro někoho je to jen o „návratnosti investice“. Developer je v první řadě hnán vidinou zisku a nepřikládá dostatečnou váhu faktickým námitkám a připomínkám ani jejich řešení. Případná omezení vlastnických práv ostatních účastníků řízení či snad jejich kompenzace ho příliš nezajímají. V této již poněkud hustě obydlené oblasti nebydlí a nezná stávající poměry. Vzniklé problémy, jejich důsledky a dopady na stávající i případné budoucí obyvatele si vůbec nepřipouští.
     4.4 Toto není rekonstrukce. Ve své podstatě se spíše jedná o novostavbu, protože většina objektu bude zbořena, neboť nebyl původně plánován ani stavěn jako patrová budova, stávající stěny by tak váhu několikapatrové budovy ani nemusely unést. I přesto je to projektem klasifikováno „jen” jako rekonstrukce, protože v případě novostavby by už ani nebyla splněna kritéria daná územním plánováním, a kde je pro tuto lokalitu požadavkem, aby například nejméně 50 % pozemku tvořila zeleň.

 

Uvedené námitky jsou tak závažného charakteru, že by podle našeho názoru bylo vydání stavebního povolení za stávajícího stavu zcela zjevně v rozporu s právním pořádkem České republiky.

 

Vydání stavebního povolení pro nově vznikající stavbu by na základě výše uvedeného mělo být v plném  rozsahu zamítnuto.  

 

Děkujeme Vám, že jste se postavili za správnou věc.

 

 

 

Author: František Rašner | 58 signatures

More >
PETICE PROTI REALIZACI STAVBY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA KATASTRU OBCE ŘEVNIČOV 68 signatures reached

PETICE PROTI REALIZACI STAVBY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA KATASTRU OBCE ŘEVNIČOV

My, níže podepsaní občané, obyvatelé obce, rekreanti a vlastníci nemovitostí v obci Řevničov,
nesouhlasíme se záměrem postavit na katastru obce Řevničov větrnou elektrárnu.
Žádáme proto zastupitelstvo obce Řevničov, aby učinilo veškeré zákonné kroky k tomu, aby stavba větrné
elektrárny v k.ú. obce Řevničov nebyla realizována.
Důvody nesouhlasu:
Nepřiměřený zásah do krajinného rázu obce, který si nechceme nechat zničit, ani za cenu slíbených
finančních výhod.
Řevničov je hraniční obcí Přírodního parku Džbán, který byl v roce 1994 založen především za účelem
zachování krajinného rázu na pomezí Lounska, Kladenska a Rakovnicka. Mohutný džbánský hřeben je přirozenou
rozvodnicí Vltavy, Berounky a Ohře. Tato výjimečná pahorkatina, místy přecházející až ve vrchovinu, vznikla
z původně jednotné tabule a působením vodní eroze byla rozčleněna do několika úzkých hřbetů a plošin, tak trochu
připomínajících stolové hory (Louštín – 537 m n. m., Džbán – 536 m n. m., Rovina – 526 m n. m., Špičák – 483 m
n.m., Pravda – 491 m n. m). Představa, že mezi Louštínem a Džbánem bude stát stavba převyšující oba vrcholy je
pro nás nepřijatelná.
Jsme rádi, že tenhle krásný kout naší země existuje, žijeme v něm a má nám stále co nabídnout, tak si to prosím
nepokazme jedním unáhleným rozhodnutím. Celá krajina má výjimečný a osobitý ráz a neumíme si představit, že
by v této lokalitě byla vybudována stavba, která je vzhledově vhodná do průmyslových nebo technologických zón.
Co napsat na závěr? Snad jen to, že hezčí pohled na západ slunce, než je ten ze Džbánu prostě neznáme a věříme,
že si ho uchováme v nezměněné podobě.

Author: Tomáš Nocar | 68 signatures

More >
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Select your region

Středočeský x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj