NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH Budovatelů, Soukenná a Kamenná! 109 signatures remaining 4891

NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH Budovatelů, Soukenná a Kamenná!

Petice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH Budovatelů, Soukenná a Kamenná!  

Důrazně protestujeme proti tomu, aby zejména ulicemi Budovatelů, Soukenná a Kamenná v Jablonci nad Nisou  byla vedena nová tramvajová trať.

Jsme přesvědčeni, že tramvajová trať, její příslušenství a s ní související stavební úpravy by výrazně poškodily kvalitu života ve zmíněných ulicích a jejich okolí. Protestujeme proti zániku zelených ploch, kácení stromů, zřizování  tramvajových zastávek a rozšiřování pozemních komunikací, které by případnou stavbu a existenci tramvajové trati provázely. Obáváme se hluku, nepohodlí a špíny ze stavebních prací.

Ani nejmodernější technologie nezabrání hlučnosti a vibracím z tramvajového provozu. Věříme, že kupříkladu elektrobusy představují vůči životnímu prostředí přátelskou, bezemisní, prostorově neinvazivní a levnější variantu ke zvažované tramvajové výstavbě

Obyvatele Jablonce nad Nisou trápí daleko více absence kapacit pečovatelských domů, ceny tepla, které je jedno z největších v ČR nebo stav stávajících komunikací.

Necheme, aby investice 100 miliónů korun, které se investovaly do rekonstrukce Dolního náměstí a Soukenné ulice byla zničena jen a jen z nesmyslného důvodu budování něčeho, co postrádá smysl.

Jako obyvatelé a přátelé Dolního náměstí a Jablonce nad Nisou  proto adresáty této petice vyzýváme, aby nám pomohli zachovat  ráz zdejšího bydlení a neredukovali místa, kde žijeme nebo je máme rádi, na pouhý tranzitní prostor. Zachovejme zrekonstruovanou část města jako klidovou část bez hromadné dopravy!

ŽÁDÁME TÍMTO PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONCE NAD NISOU (Rada města Jablonce nad Nisou, Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, Magistrát města Jablonce nad Nisou)

O ZASTAVENÍ VEŠKERÝCH AKTIVIT A ŘÍZENÍ, JEŽ USILUJÍ O VÝSTAVBU TRAMVAJOVÉ TRATI ZEJMÉNA ULICEMI: Budovatelů, Soukenná a Kamenná v Jablonci nad Nisou

Stránka 1/2

Petici sestavil petiční výbor ve složení:

Martin Moc, Soukenná 615/2, Jablonec nad Nisou

Nela Dorničáková, Soukenná 615/2, Jablonec nad Nisou

Členy petičního výboru je oprávněn ve věci této petice zastupovat kterýkoli člen petičního výboru.

Podpisové archy zasílejte na adresu:

Martin Moc, Soukenná 615/2, Jablonec nad Nisou

Author: Martin Moc | 109 signatures

More >
Petice za rekontrukci silniční komunikace, opěrných zdí  a revitalizace zeleně Liberec Perštýn 5 signatures remaining 545

Petice za rekontrukci silniční komunikace, opěrných zdí a revitalizace zeleně Liberec Perštýn

My, níže podepsaní občané, tímto vyzýváme v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo Statutárního města Liberce, jakožto vlastníka pozemků 5899/1, 5899/2, 5899/3, 5896/1 a 1381/1, 1382, 1383 a 1386/1 v katastrálním území Liberec, aby se začali zabývat příslušným usnesením rekontrukci povrchu vozovek Gollova ulice (5899/1, 5899/2, 5899/3) a Svatoplukova ulice (5896/1), opravou opěrných zdí v ulicí Svatoplukova, které navazují na pozemky sousedící s ulicí Stinná (1382) a revitalizací přilehlých pozemků těchto komunikací (1381/1, 1383, 1386/1, ...)

My, níže podepsaní občané, jsme toho názoru, že území této městské části je dlouhodobě zanedbáváno a zasluhuje si patřičnou pozornost z následujících důvodů:

- jedná se o historickou část města Liberec, kterou navštěvují turisté ČR a v nemalé míře i ze zahraničí,

- silniční komunikace Gollova (především v části ke garážím) je v zanedbaném stavu,

- opěrné zdi jsou již dlouhodbě v havarijním stavu a ohrožují nejen majetek majitelů nemovitostí, ale i způsobení úrazu či smrti (v sousedctví se nachází základní škola)

- revitalizací zeleně získá město Liberec další atraktivní část, která přivede do této oblasti zvýšený počet turistů a občanům města Liberec oázu pro relaxaci.

 

Author: Václav Strouhal | 5 signatures

More >
Ponechání Mgr.Jiřího Koutského ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice 120 signatures

Ponechání Mgr.Jiřího Koutského ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice

My, níže podepsaní rodiče žáků a občané dle čl.18Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990Sb.o právu petičním, vyzýváme zastupitele obce Hrubá Skála

Obecní úřad Hrubá Skála

Zastupitelstvo obce

Doubravice 37

511001 Turnov

Vážení zastupitelé obce Hrubá Skála ,

my, níže podepsaní rodiče žáků a občané obce Hrubá Skála ,vás žádáme o prodloužení smlouvy Mgr.Jiřího  Koutského a jeho ponechání ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Doubravice na další šestileté období.Jsme znepokojeni situací a atmosférou, která panuje mezi některými představiteli obce a Mgr.Jiřím Koutským a vede k nejistotě ostatních kantorů.

Je více než znepokojující, že po pětadvacetiletém působení pana Mgr.Jiřího Koutského na pozici ředitele této školy nastává situace, kdy 3 měsíce před koncem zaměstnanecké smlouvy pan ředitel,učitelé ani rodiče neví, zda se obec rozhodne pro vypsání konkurzu na nového ředitele anebo bude panu řediteli prodloužena smlouva na další 6tileté období.

V roce 1993 převzal pan ředitel Mgr.Jiří Koutský školu přibližně s třiceti dětmi.Panu řediteli se během jeho trvání v této funci podařilo navýšit počet žáků na současných 70 dětí. Při takovémto  počtu nejenže škola není ztrátová, ale zároveň i významným zdrojem příjmů do obecního rozpočtu.

V dnešní době je naše základní a mateřská škola vyhledávanou školou nejen dětmi z obce Hrubá Skála, ale i dětmi z jiných přilehlých obcí i dětí mimo spádovost.

Do řízení školy se promítá duch osoby pana ředitele, který se výrazně projevuje v uvolněné a přátelské atmosféře, sportovními aktivitami ,které jdou ruku v ruce se zdravým stravováním,kdy je naše škola také zapojena do projektu Hravě, žij zdravě

Je třeba vyzdvihnout i to, že pan ředitel věnuje čas nad rámec svých pracovních povinností, např.děti jezdí každoročně na týdenní pobyt na horách,v létě je to škola v přírodě, nechybí ani mezinárodní družba, kdy pan ředitel věnoval část své vlastní dovolené, aby tuto myšlenku podpořil.

Proto žádáme zatupitele obce, aby tento stav nepodceňovali a tuto otázku zařadii jako důležitý bod na zasedání Obecního zastupitelstva 6.2.2018, kdy přijde podpořit osobu pana ředitele mnoho rodičů.

Myslíme si, že po 25letém působení pana ředitele a pedagogického sboru v naší škole, si minimálně zaslouží férové jednání ze strany obce a zastupitelů.

Po veškerých kontrolách, auditech, inspekcích, které na škole proběhly a dopadly vždy výborně, je více než jasné, že pan ředitel odvádí svojí práci vynikajícím způsobem. A to je i další důvod, proč ponechat pana ředitele Mgr.Koutského na pozici ředitele ZŠ a MŠ Doubravice.

Proto vás žádáme,abyste své rozhodnutí a další kroky pečlivě zvážili, neboť by se mohlo stát, že koncepce a duch školy odejde s osobou pana ředitele včetně spousty dětí a učitelů.

 

Dne: 22.1.2018

Za petiční výbor: Josef Šorm Krčkovice 11

                           Monika Hlubůčková Krčkovice 2

Author: Monika Hlubůčková | 120 signatures

More >
Ponechání Mgr. Milana Frice ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Všeň 483 signatures remaining 17

Ponechání Mgr. Milana Frice ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Všeň

                                              PETICE

Pro ponechání Mgr. Milana Frice ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Všeň

 

My, níže podepsaní občané, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyzýváme zastupitele a radní obce Všeň.

 

Obecní úřad Všeň

Zastupitelstvo obce Všeň

Obecní rada obce Všeň

Všeň 10  

512 65 Všeň

 

Vážení zastupitelé a radní obce Všeň,

 

my, níže podepsaní občané, Vás žádáme o přijetí odvolání vzdání se funkce Mgr. Milana Frice z postu ředitele základní a mateřské školy Všeň a jeho ponechání na uvedené pozici.

Jsme znepokojeni kroky vedení obce a z důvodů popsaných níže vyzýváme zastupitele a radní obce Všeň, aby zabránili postupné likvidaci školy Všeň.

 

K připojení podpisu pod výše uvedený požadavek nás vedou přinejmenším některé z následujících důvodů:

 - V roce 2009 převzal pan ředitel Mgr. Fric místní školu se čtyřmi dětmi. V té době byla škola vysoce ztrátová a dotovaná obcí.  Panu řediteli se podařilo během osmi let počet žáků navýšit na současných 80 dětí a tato škola se tak stala jednou z největších vesnických škol v regionu.  Škola nejen že přestala být ztrátová, ale stala se i významným zdrojem příjmů do obecního rozpočtu.

- Koncepce školy je důvodem přílivu dětí ze širokého okolí a v posledních letech k ní nachází cestu čím dál více místních. V letošním roce navštěvuje první třídu 7 dětí z obce Všeň, což je 70 % všeňských dětí,  prvňáků. Pro příští ročník je zde též příslib většiny rodičů MŠ Všeň, že své dítě umístí ve zdejší škole.  Výuka v MŠ a ZŠ probíhá ve stejném pojetí a vzájemně na sebe navazuje, což bylo též oceněno Českou školní inspekcí.

- Škola je základním pilířem budoucnosti každé moderní obce. Je symbolem života a zpestřením kulturního života v obci.

 

Pokud k dohodě mezi zřizovatelem a ředitelem školy nedojde, nastane tato situace:

 - Naprostá většina dětí nenastoupí do dalšího ročníku ve školním roce 2018/19. Pokud ve škole zůstanou jen místní děti (aktuálně 13 žáků), stabilita školy bude ohrožena a obec bude muset školu výrazně dotovat ze svého rozpočtu.

- Hrozí odchod drtivé většiny pedagogů ze ZŠ

- Může dojít k rozpadu a zavření školy

 

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o vážnou situaci, která si žádá zodpovědný přístup a urychlené řešení.

 

Proto Vás žádáme, abyste své rozhodnutí pečlivě zvážili a rozhodli se ve prospěch své obce i školy.

 

Děkujeme

 

dne 16.1.2018, Všeň

 

Za petiční výbor:

Jiří Hovorka, Pohoří 31, 511 01 Turnov

Jana Kelíšková, Koněvova 1004, 511 01Turnov

 

Author: Jana Kelíšková Kelíšková | 483 signatures

More >
„Situace na SUPŠS ŽB“ 131 signatures remaining 69

„Situace na SUPŠS ŽB“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Petici sestavila Soňa Anna-Marie Fišerová, Poniklá 111, 51242 Poniklá.

 

Vážený pane Tulpo, vážený pane Křečku,

My, níže podepsaní, souhlasíme se zápisem 28. jednání školské rady SUPŠS ŽB, dne 27.2.2017 a žádáme, aby bylo znovu projednáno odstoupení třídních učitelů, kteří na tomto jednání své rezignace vzali zpět a bylo přislíbeno, ze strany vedení, že bude pokračovat dialog vedoucí k jejich návratu do pozic třídních učitelů, což se bohužel v tuto chvíli neděje.

 

Zápis ze zasedání (28.) školské rady SUPŠS ŽB, dne 27.2. 2017, kinosál SUPŠS v 19.10 hodin

Přítomni: Filip Uhlíř, Ing. Jan Šollar, Mgr. František Lufinka, Ing. Eva Hašková, MgA. Rebeka Kloudová

Omluveni: JUDr. Iveta Hajlichová

PROGRAM:

1. Klima školy

2. Rezignace třídních učitelů

1. Filip Uhlíř – zástupce zletilých žáků

Přednesl návrhy žáků 3.V (příloha č. 1)

K návrhu pana Lufinky (bod 3.) dodal, jestli nebude problematické, jak se k tomu postaví 3. strana (tj. nově jmenovaní třídní učitelé).

2. Ing. Šollar – zástupce rodičů nezletilých žáků

Jde o složitě řešený úkol na úrovni ředitel versus kolektiv učitelů. Tento problém se netýká jen třídních učitelů. Vyslovil se velmi kriticky k budoucí spolupráci mezi ředitelem a učiteli. Snažil se být nestranný, ale do bodu 0 se již nelze vrátit. Ředitel nekomunikoval na témata, která dostal v dopisech od studentů v červnu 2016, kdy se zavázal odpovědět jim do 30 dnů. (24. zápis ze ŠR z 27. 6. 2016) Neviděl na dopise od studentů nic problémového.

3. Mgr. Lufinka – zástupce zřizovatele

Navrhl, aby třídní učitelé stáhli své rezignace s podmínkou, že se bude jednat nad spornými body v obsahu pracovní náplně třídních učitelů a vrátili se k diskuzi.

Zmínil pochybení vedení školy v tom, že nebyli přítomni zástupci školy.

4. MgA. Kloudová a Ing. Hašková – zástupci pedagogů

Seznámili ostatní členy se Stanoviskem pedagogů k vnitřní komunikaci (příloha č. 2), kteří toto stanovisko zaslali 14. 2. 2017 náměstkovi hejtmana LK Petru Tulpovi a vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Leoši Křečkovi.

 

Ukončení jednání ve 20.20 hodin.

 

Usnesení z jednání:

Členové školské rady se ztotožňují s názory rodičů, které zazněly na veřejném jednání 27. Školské rady.

Vzhledem k tomu, že pan ředitel projevuje svoji neschopnost komunikace a kooperace nejen s pedagogy, ale i s klienty školy a vyvolává v nich svým jednáním či nejednáním nedůvěru, a to přináší řadu problémů, které se projevují jak ve vnitřním chodu školy, tak ovlivňují i veřejné mínění.

Prodlužováním tohoto stavu hrozí další destabilizace, která může vyústit až v odchod některých pedagogů a ztrátě případných klientů, snížení kreditu školy.

 

Vážený pane Tulpo, vážený pane Křečku, nesouhlasíme s tím, aby byl dialog mezi vedením školy a pedagogy nepokračoval, byl ukončen jednostranným rozhodnutím vedení školy a nastalá situace se nadále neřešila.

Dále vás laskavě žádáme o svolání schůzky zástupců Kraje a rodičů.

Toto stvrzujeme níže svým podpisem.

 

Soňa Anna-Marie Fišerová

zástupce rodičů 1.V

Author: Soňa Anna-Marie Fišerová | 131 signatures

More >
Petice za znovuoživení vlčice Nirvany 3 signatures remaining 497

Petice za znovuoživení vlčice Nirvany

Poznámaka: tRPG - textová hra, kde píšete za život svého hrdiny, v mém případě vlčici.

Asi si budete myslet že jsem blázen a chci jen provokovat.

Není to tak. Pro mě se jedná o velmi bolestné téma. Začalo to jednoho dne, kdy jsem se registrovala se svou vlčicí na textovou RPG hru Niwatské smečky. Je to skvělá hra, to ano. Byla jsem tam šťastná, byl to můj jediný únik před realitou, která u nás není moc hezká. Dělalo mi to obrovskou radost, má vlčice si získala partnera, přátele, stala se dokonce alfou smečky... a ještě před tím se na RPG zaregistrovala i má sestra, které se v té době rozbil počítač. Začala podvádět, založila si více postav bez dovolení, hrála proti pravidlům, dokonce začala šikanovat jednu hráčku... a mě s ní, abych nikomu nic neřekla.

 

Do teď nechápu, jak dokázala udělat takový humbuk, jen kvůli hře. Má vlčice Nirvana v té době zabřezla - začala čekat vlčátka se svým milovaným partnerem Aetasem. Otravování mé sestry v té době dosahovalo maxima. Donutila mě s ní založit soukromou hru(kde jsme hráli jen my dvě), kde se chtěla dohodnout na tom, že bude má vlčice Nirvana - jakožto alfa - vlčici druhé hráčky zastrašovat, aby odešla ze hry. Vůbec jsem tu soukromou hru hrát nechtěla... ale Vy by jste si přáli dalšího monokla na oku, aby to rodiče zase řešili? Asi ne.

 

Nikdy bych nešikanovala, nepodváděla, neubližovala bez důvodu... ne, jako moje sestra. Jak to skončilo? Vittani Virentem, zakladatelka celé hry, se to rozhodla řešit(čemuž se pochopitelně nedivím). A jelikož jsme se sestrou hrály obě z jednoho počítače, měly jsme stejnou IP adresu a všechno padlo na mě... najednou si všichni mysleli, že to já jsem hrála za vlky mé sestry, že to já jsem tam šikanovala, že to já jsem podváděla a porušovala pravidla... no, nebylo to tak. Já měla jen vlky, které jsem měla povolené a nikomu neubližovala. Umíte si představit, co by mi sestra provedla, kdybych to všechno někomu řekla, kdybych to začala nějak řešit? Nemohla jsem. Má vlčice byla smazána, bez možnosti oživení. Moc, strašně moc mi chybí.. nevím proč. Ona byla můj únik před realitou, možnost jiného života. Má sestra je teď pryč v Anglii a už se nevrátí. A já nemám svou vlčici... bolí to, moc. Její vlčátka teď musí žít bez ní, její přátelé si po ní stýskají, o jejím partnerovi nemluvě... a mě to moc bolí. Asi si budete říkat, že je to jen hra, že toho moc nedělám... ale ona byla skoro to jediné hezké v mém životě. Něco, kde jsem mohla chvíli být někým jiným. Každý den na ni myslím, je to jako by mi usekli jednu ruku.

 

Při tom za nic nemůžu. Cítím se strašně ukřivděná. Já pravidla nikdy porušovat nechtěla a ani neporušovala, má sestra mi to celé zkazila. To ona si založila postavy bez dovolení, porušovala pravidla, šikanovala... já za nic nemohla a přes to mi byla smazána má milovaná vlčice. Možná mi to nebudete věřit. Je to jen na vás. Jediné, co bych si přála, je aby se má vlčice Nirvana vrátila do hry ke své rodině. Bez majetku, bez schopností, od začátku... je to tak těžké? Prosím, moc prosím, slitujte se. Jsem jenom malá holka, kterou skoro celej život šikanovala vlastní sestra. Nirvana byla můj jediný únik před realitou. Získala by zase základní post, nic by nevlastnila... přeju si jen, aby se mohla vrátit. Mám ráda jí, její rodinu, její přátele... chci ji strašně moc zpět.

 

Zakladatelka mi dovolila, založit si nového vlka, za což jsem sice ráda a děkuju jí... ale bez mé vlčice to není ono. Prostě mi to teď přijde tak nějak... ano, jsem ráda, že můžu hrát... ale stejně. Není to má vlčice, je to podivná náhražka... strašně se mi po ní stýská. Chtěla jsem jen druhou šanci, kterou má sestra v Niwatu dostala... ona ji dostala a já ne? To není fér. Stejně, jako vždy. Nechci tímto nikoho pobouřit, ale zoufalí člověk dělá zoufalé činy... a já zoufalá jsem. Bez mé vlčice už to není ono. 

 

Nemluvě o jejím partnerovi a vlčatech. Ona svá vlčátka jen porodila a byla zabita... nikdy si neužila mateřství, po kterém vždy tolik toužila. Její partner si toho již od vlčici vytrpěl mnohé... věřila jsem, že spolu budou navždy. Prosím, podpořte mě. Podpořte malou holku, co chce jen zpět svou virtuální vlčici. Probrečela jsem kvůli tomu dva dny... už celé dva měsíce se tím trápím. Je mi hrozně. A cítím se ukřivděná, opravdu hodně. Když se to však dělo, nic jsem dělat nemohla. Já nikdy nechěla Niwatu dělat problémy, chtěla jsem mu pomoct. Přála bych si jedinou věc - dala bych za ni cokoliv! Nejvíc na světě bych si přála, aby se vrátila má vlčice. Může to mít jakékoliv podmínky - že si nebudu moct nikdy založit další postavu, že si nebudu moct nic koupit... ale prosím, vraťte mi mou milovanou vlčici. Prosím! :'( Skoro každý svou první postavu má, je to základ, začátek a je to pro vás důležité... no a já ji nemám. A je mi hrozně.

 

Prosím. Vittani, odpusť mi, ať už jsem provedla cokoliv. Ale jak vidíš, jsem zoufalá... a zoufalí člověk dělá zoufalé činy. Jsem ráda, že jsi mi dovolila nového vlka... ale bez původní Nirvany to není ono. Prostě jsem i k ní vytvořila obrovské pouto. Tohle nemá být znevážení tebe - ne, vážně ne. Promiň, jsou prostě zoufalá a nešťastná. A pro návrat Nirvany bych udělala cokoliv. Neříká se, že jen ten nejstatečnější se slituje? To není nucení... jak říkám, jsem zoufalá.

Author: Kateřina Malá | 3 signatures

More >
Petice za uzavření psího útulku v Dobranově (Česká Lípa) z důvodu špatných hygienických podmínek 342 signatures

Petice za uzavření psího útulku v Dobranově (Česká Lípa) z důvodu špatných hygienických podmínek

Touto peticí požadujeme uzavření psího útulku v Dobranově. Vzhledem k vážným pochybením máme za to, že co se týče byť jen základní hygieny a zabránění přenosu nebezpečných psích nemocí (zejména infekční parvovirózy), jeho funkce zcela selhává. Majitel útulku, pan Jan Vávra, pak tyto vleklé a vážné problémy očividně ignoruje, viz mnohé zprávy především v Českolipském Deníku a podněty od nespokojených občanů (můžeme na vyžádání poskytnout). Tím vším je s největší pravděpodobností porušován nejen zákon na ochranu zvířat, ale i další související legislativa.

Starostům měst a obcí na Českolipsku se žalostný stav psů vycházejících z útulku rovněž dlouhodobě nelíbí. Žádná z jejich iniciativ dosud ovšem nebyla tak silná, aby vedla ke zrušení útulku a vybudování nového s předpokládaným umístěním v České Lípě. Zatoulané psy do Dobranova vozí na základě smlouvy i Českolipská městská policie, ovšem dle jejího vyjádření může kontrolovat pouze psy, které do útulku přivezla. To nám přijde jako nedostatečné a věříme, že by bylo nejlepší vybudovat nové, moderní zařízení pro oblast celého okresu.

Na závěr dodáváme, že tak jako u každé petice, i zde pomáhá i jediný další podpis: ten Váš. Přesto prosíme i o šíření; nejlépe mezi lidmi, jimž není osud psů lhostejný a kteří chápou, že i zvíře má pocity a duši. V případě jeho nemoci si jistě nepřeje nic jiného, než člověk ve stejné situaci, a sice uzdravit se. To se mu však bohužel díky zbytečnému lidskému diletantství často nemusí podařit (reálné zkušenosti několika adoptujících).

Děkujeme za Vaši podporu, skutečně si jí vážíme!

 

Tuto petici podává petiční výbor – jména, příjmení a bydliště všech jeho členů a to samé u osoby, oprávněné ho zastupovat)

Author: Michal Němeček | 342 signatures

More >
Petice za ponechání  Mgr. M. Frice na stávajícím postu ředitele  Základní a Mateřské školy Všeň. 66 signatures

Petice za ponechání  Mgr. M. Frice na stávajícím postu ředitele Základní a Mateřské školy Všeň.

My, níže podepsaní občané,prostřednictvím této petice žádáme obecní zastupitelstvo a obecní radu obce Všeň  o ponechání  Mgr. M. Frice na stávajícím postu ředitele Základní a Mateřské školy Všeň.

     Jednání OÚ Všeň ve vztahu k dotčeným dětem a jejich zákonným zástupcům a rodičům je naprosto 

nestandardní a odporující všem dobrým mravům. Rodiče a zákonní zástupci dětí si školu ve Všeni 

vybrali pro své dítě po pečlivém zvážení všech pro a proti a v konečné fázi se rozhodli právě pro 

tuto školu z důvodů její koncepce a celkového pojetí výuky. Pro mnoho rodičů bylo toto zohlednění 

pro jejich dítě důležitější než dostupnost do místa výuky.

    My, rodiče a zákonní zástupci dětí ze ZŠ Všeň, se dožadujeme práva pro své děti na vzdělání ve 

škole, kterou jsme si z důvodu celkového pojetí vzdělávání zvolili.   

Důvody pro ponechání Mgr. Frice na pozici ředitele mateřské a základní školy Všeň: 

-příliv dětí do obecní školy (3 děti v roce 2009 - 63 k září 2015)

-příjem obce plynoucí ze stoupajícího počtu dětí (2009 - 24 300; 2015 - 510 300) vyčísleno bez příjmů za 

mateřskou školu

-zkulturňování budov i pozemků za působení p. M. Frice

-ojedinělá a ministerstvem školství žádaná koncepce výuky a vzdělávání

-ochota rodičů stávajících dětí aktivně se zapojit do dění školy i obce

-udělení ocenění "Strom života" p. M. Fricovi, jako hodnotné osobnosti Libereckého kraje.

.   

Děkujeme 

Za petiční výbor:

Ilona Zajícová

Jiří Toman

Lenka Stříbrná

Author: Michaela Žáková | 66 signatures

More >
Oprava silnic Frýdlantska srdcem i rozumem 89 signatures

Oprava silnic Frýdlantska srdcem i rozumem

My, níže podepsaní občané žádáme prostřednictvím této petice zástupce Libereckého kraje, místních samospráv a orgánů státní správy, aby se při plánované rozsáhlé opravě silnic na Frýdlantsku v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ řídili následujícími prioritami:

1) opravy nebo rozšíření silnic musí být provedeny kvalitně tak, aby nemusely být každoročně znovu opravovány,

2) opravy nebo rozšíření silnic musí odpovídat požadavkům na bezpečnost silničního provozu,

3) opravy nebo rozšíření silnic musí zohledňovat nárůst nákladní a osobní automobilové dopravy včetně šetrného cestovního ruchu, zejména v oblasti cykloturistiky,

4) opravy nebo rozšíření silnic musí chránit stávající stromořadí, není-li tím vyloučena některá z předchozích priorit,

5) opravy nebo rozšíření silnic musí být doplněny o nová stromořadí, nepodaří-li se uchránit stávající stromořadí,

6) opravy nebo rozšíření silnic musí zahrnovat opatření na podporu cestovního ruchu, bezpečnosti všech účastníků silničního provozu včetně cyklistů a chodců, například odpočívadla.

 

Chceme na Frýdlantsku uchránit přírodní a kulurní dědictví všude tam, kde je to možné, kde to slouží k duševnímu i hmotnému obohacení nás i příštích generací. Takovým dědictvím jsou i stromořadí, která byla vysázena před zhruba 100 lety.

Chceme omezit potenciální ohrožení v dopravě, které sebou nesou úzké silnice, špatný stav jejich povrchu, stromy, které do silnic zasahují. Silnice využíváme k přepravě za svou obživou, naše děti jsou po nich přepravovány do škol a mimoškolních aktivit, vozíme po nich staré lidi do zdravotnických zařízení a v neposlední řadě je využívají turisté, kteří navštěvují náš region.

Jsme pro modernizaci silniční sítě na Frýdlantsku.

Jsme pro zachování a/nebo vysázení nových stromořadí v rámci modernizace silniční sítě na Frýdlantsku.

 

Author: Petr Pávek | 89 signatures

More >
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Select your region

Liberecký x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj