Nesouhlas s výstavbou pobočky České Pošty na ulici Terezy Novákové 1 podpis

Nesouhlas s výstavbou pobočky České Pošty na ulici Terezy Novákové

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Nesouhlas s výstavbou pobočky České Pošty na ulici Terezy Novákové

 

 

My, občané České republiky, zejména obyvatelé Brna - Řečkovic, nesouhlasíme s výstavbou pobočky České Pošty v proluce na ulici T. Novákové (pozemek parc. č. 49 k.ú. Řečkovice). 

 

 

Důvody nesouhlasu - Pobočka České Pošty je na tomto místě nevhodná kvůli:

 

Špatná dostupnost pro občany.

Navrhovaná poloha pošty není logická, bude izolovaná od ostatních služeb v přirozeném centru městské části, kterým je areál Vysočina. Občané tak budou muset při svých obslužných pochůzkách vážit cestu na více míst.

 

Nízký přínos pro občany.

Plánovaná pobočka pošty má mít stejný počet přepážek jako na stávající pobočce. Problémem stávající pošty na Kolaříkové je spíše neefektivnost její práce, než nedostatek prostoru.

 

Dopravní zátěž.

Bude nutné zřídit novou, velmi frekventovanou křižovatku, vybudovat nový odbočovací pruh, přechod pro chodce, dvě zastávky autobusu a velmi pravděpodobně i semafory. Parkování na ulici T.Novákové a v přilehlých ulicích už bude téměř nemožné.

 

Životní prostředí a kvalita prostředí (pohoda bydlení).

Veškerá dopravní obsluha pošty je nadzemní, což zatíží životní prostředí a zhorší kvalitu prostředí. Velikost zástavby a související počet parkovacích míst znemožňuje vybudování zeleně a oddychové zóny pro budoucí nájemníky a jejich děti. Významně poklesne životní komfort i ostatním obyvatelům lokality.

 

Vysoké náklady.

Investice do staveb souvisejících s dopravní obslužností jsou obrovské a zbytečné.

 

My, níže podepsaní tedy protestujeme proti umístění pobočky České Pošty na tomto místě.

Děkujeme.

 

Autor: Ondřej Růžička | 1 podpis

Více >
Petardy v pohodě 49 podpisů

Petardy v pohodě

„ZA PETARDY V POHODĚ“

Petice občanů města Brna

 

My, níže podepsaní, žádáme nastavení pravidel pro veřejné používání zábavní pyrotechniky, a to prostřednictvím obecně závazné vyhlášky s platností na celém území města Brna.

 

Odůvodnění:

Město Brno sice svým rozhodnutím z konce roku 2016 zrušilo organizované pořádání silvestrovských i novoročních ohňostrojů, avšak současně s řešením této problematiky nestanovilo žádná pravidla pro používání zábavní pyrotechniky veřejností na území města Brna. Absence těchto organizovaných oslav, stejně jako absence pravidel pro používání zábavní pyrotechniky občanů města Brna, podporuje zcela živelné, nemírné a neomezené odpalování pyrotechnických zařízení laickou veřejností v mnohem větší míře, než kdyby tuto zábavu organizovalo město Brno či jeho městské části. Následkem toho je, že je takováto pyrotechnika odpalována neodborně, nebezpečně a bezohledně, téměř vždy v obytných zónách a na dalších místech k tomuto účelu zcela nevhodných. Tím je narušován veřejný pořádek a může být ohroženo zdraví, majetek a v extrémních případech i život spoluobčanů!

Je zcela pochopitelné, že oslavy konce roku starého a příchodu roku nového s sebou přinášejí rozšíření používání zábavní pyrotechniky. Tato situace se však bohužel netýká pouze času přechodu na nový rok. Objektivně lze hovořit o dnech a týdnech, které tomuto okamžiku předcházejí, stejně jako i dnech a týdnech následujících, a občané jsou této nekomfortní situaci vystavováni v jakoukoli denní i noční hodinu.

 

Nadměrným hlukem jsou tak stresováni lidé, nejvíce malé děti od kojenců přes batolata, senioři, osoby nemocné (např. kardiaci či osoby se zvýšenou citlivostí), a v neposlední řadě i domácí zvířata.

 

Na základě výše popsaných důvodů požadujeme nastavení jasných pravidel městskou vyhláškou pro používání zábavní pyrotechniky po vzoru jiných měst, které takovou vyhlášku využívají (vč. hl.m. Prahy), a kde obyvatelstvu nečiní problém takové regule dodržovat.

 

My, níže podepsaní, požadujeme takovou vyhlášku, která bude obsahovat:

- konkrétní vymezení míst, kde bude možné zábavní pyrotechniku legálně odpalovat
- jasně stanovený časový rozsah, kdy je možné zábavní pyrotechniku odpalovat

 

Příkladem vyhlášky může být Obecně závazná vyhláška o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze ze dne 23. 2. 2017.

 

Pevně věříme, že zavedení takovéto obecně závazné vyhlášky povede k používání zábavní pyrotechniky tak, že budou uspokojeny potřeby uživatelů zábavní pyrotechniky, a zároveň dojde k zachování veřejného pořádku bez narušování života těm, kteří o hluk ze zábavní pyrotechniky nestojí.

 

Za petiční výbor:

Světlana Karásková, Prušánecká 17, Brno-Vinohrady 628 00

Monika Polehňová, Blatnická 14, Brno – Vinohrady 62

Autor: Světlana Karásková | 49 podpisů

Více >
Petice protivýstavbě obchodního centra Kaufland v Bystrci při ulici Páteřní 247 podpisů chybí 1753

Petice protivýstavbě obchodního centra Kaufland v Bystrci při ulici Páteřní

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO CENTRA KAUFLAND V BYSTRCI PŘI ULICI PÁTEŘNÍ

My, níže podepsaní občané, tímto vyzýváme v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů,

zastupitelstvo Statutárního města Brna, jakožto vlastníka pozemků part. č. 1938/55 a 1938/567 v katastrálním území Bystrc, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, k tornu,

aby zabránilo příslušným usnesením prodeji, směně či jakémukoliv jinému zcizení předmětných pozemků či jejích části a neumožnili tak převodem vlastnictví k předmětným pozemkům na jakoukoliv třetí osobu výstavbu obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní provozovatele Kaufland Česká republika v.o.s.

My, níže podepsaní občané, jsme toho názoru, že zamýšlená výstavba obchodního centra není v dané lokalitě žádoucí a k výše uvedenému požadavku nás vedou zejména následující důvody:

 

 

silniční komunikace v okolí jsou již nyní přetížené silným provozem, zejména ulice Páteřní, Rakovecká a křižovatka u UNI Hobby marketu (kolony jsou každý všední den). Lze předpokládat, že provoz obchodního centra zatíží silniční komunikace dalšími auty v řádech tisíců denně (odhadem 15 000 aut denně nehledě na nutné zásobování);

 

vyšší provoz bude znamenat vyšší hlukové zatížení a rovněž zatížení výfukovými plyny v širším okolí plánovaného obchodního centra;
v bezprostřední blízkosti navrhovaného obchodního centra již stojí pině nevyužité nákupní

centrum Max, kde je provozován supermarket Billa . Město by mělo brát ohled rovněž na pravděpodobné chátrání této stavby v důsledku výstavby nového centra v jeho bezprostředním okolí, namísto jeho lepšího využití (viz případ OC Letná);

pro obyvatele, kteří mají zájem o zboží nabízené řetězcem Kaufland je k dispozici např.

prodejna Kaufland v Brně Bohunicích dobře dopravně dostupná individuální i hromadnou dopravou;

naprosto společensky neužitečnou a architektonicky nehodnotnou stavbou by měl být

zastavěn jeden z posledních nezastavěných pozemků, který by mohl být využit užitečněji pro posílení skutečné občanské vybavenosti městské části - např. výstavbou penzionu pro seniory, případné jiného veřejně prospěšnějšího zařízení, nebo změnou využití pozemku na park;

obyvatelé Bystrce mají již nyní dostatečné možnosti pro zajištění nákupu potravin a dalšího běžného sortimentu, které jsou zajištěny přítomností prodejen nadnárodních řetězců, např. 4 prodejny Albert, 1 prodejnu Billa, 2 prodejny Penny Market, 1 prodejnu Lidi (prodejní síť náleží stejně jako Kaufland stejnému vlastníku Schwarz Gruppe GmbH);

Autor: Marta Charousová | 247 podpisů

Více >
NE ohrožení pitné vody pro 140. tisíc lidí - NE TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU 281 podpisů chybí 9719

NE ohrožení pitné vody pro 140. tisíc lidí - NE TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU

NESOUHLAS S RIZIKEM OHROŽENÍ 5-tého NEJVĚTŠÍHO ZDROJE PITNÉ VODY  V ČR.

 

Již jedenáctým rokem obce Hodonínska a Uh.Ostroh usilují   o zastavení aktivit společnosti pana Františka Jampílka prosazujících záměr „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu“.  Realizace tohoto záměru trvale a nepřípustným způsobem ohrožuje kvalitu podzemních vod s daným územím sousedícího jímacího území Bzenec – komplex. Ten je nenahraditelným zdrojem pro výrobu pitné vody, která slouží k uspokojení nejzákladnějších lidských potřeb především občanů okresu Hodonín a části Břeclavska a Hradišťska. 

Celé řízení probíhá naprosto nestandardním způsobem a s vyloučením nás (obcí a dodavatele vody Vak Hodonín) jako účastníků řízení.

Obracíme se na Vás v souvislosti s  probíhajícím jednáním na Obvodním báňském úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve věci stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh – Moravský Písek. Snaha těžební firmy o zahájení dobývání trvá již několik let a k otázce těžby se již vyjádřila řada aktérů. Nyní je situace taková, že s uvedenou těžbou dlouhodobě nesouhlasí zastupitelstva celkem 57 měst  a obcí v hodonínském regionu, včetně města Uherský Ostroh.

Těžbu štěrkopísku v této lokalitě všechny obce odmítají především kvůli zásadním obavám ze znehodnocení zdroje pitné vody, jelikož zamýšlená lokalita leží pouhých 500m od vodního zdroje. Těžba se má odehrávat v části záplavového území řeky Moravy a zasáhla by prameniště pitné vody, kterou v současnosti využívá zhruba 140 tisíc místních obyvatel.

Naše obavy o zachování dostupnosti a kvality vody podporuje fakt, že z odborného hlediska je velmi pravděpodobné, že případná těžba skutečně zasáhne významný zdroj pitné vody pro náš region. Posudek Jihomoravského kraje dokonce říká, že těžba přinese negativní dopady na místní podpovrchové vody a zejména, že rizika vzniklá po odkrytí hladiny podzemní vody není možné eliminovat žádnými reálně a finančně proveditelnými opatřeními. Navíc podle tohoto posudku dosavadní proces posouzení vlivu zamýšlené těžby na životní prostředí proběhl podle modelu, který neodpovídá reálným hydrogeologickým poměrům. Přesto se Ministerstvo životního prostředí v roce 2015 se postavilo k těžbě pozitivně díky souhlasnému posudku EIA.

Více informací jemožné získat na stránce Vak Hodonín/ Petice 

http://www.vak-hod.cz/?page_id=3685

Současně s touto elektronickou peticí je možné podepsat i petiční archy osobně, na všech obecních úřadech Hodonínska. Z právního hlediska mají větší účinnost. 

Petiční výbor ve složení:

Václav Tvrdý, 696  39  Lovčice 297

Martina Bílová, 696  62  Tvarožná Lhota 223

Mgr. Antonín Okénka, 696  75  Nová Lhota 268

Petr Tihelka, 696  34  Uhřice

Hana Habartová, Sokolská 717, 696  85  Moravský Písek

 

 

Svým podpisem vyjadřujeme podporu této žádosti a připojujeme se k ní.

Autor: Martina Bílová | 281 podpisů

Více >
Petice za možnost pacientů legálně si připlácet za zdravotní péči 26 podpisů chybí 4974

Petice za možnost pacientů legálně si připlácet za zdravotní péči

Pokud jde o zdravotní péči (zejména tu kvalitní, špičkovou, jakou mají možnost dostávat pacienti také v ČR), nikdy nemůže být všechno a pro všechny zcela zdarma, takový systém není ufinancovatelný nikde na světě,  leda v krajině zvané UTOPIE.

Tento fakt, dle mých zkušeností, už pochopila většina našich občanů , mnoho našich politiků, dokonce to chápou a oficiálně deklarují už i ředitelé všech Zdravotních pojišťoven vč.ředitele VZP, a to je co říct.

Všechny problémy našeho zdravotnictví se odvíjí hlavně od neustálého nedostatku financí, ať se bavíme o jakémkoliv problému , prakticky vždy nakonec dojdeme k tomu, že za ním stojí nedostatek financí v systému. Ten je však trvalý již 25 let,  jelikož u nás jde na financování zdravotnictví cca  7 % HDP a ve vyspělých zemích 11-12%,  z čeho ovšem  3-4 % procenta tvoří soukromé zdroje (to jest přímé platby pacientů anebo platby formou komerčního připojištení).

Spoluúčast  pacienta je u nás jedna z nejnižších na světě a vzhledem k vysoké kvalitě zdravotní péče jde u nás o naprostý unikát, který však pochopitelně není "zadarmo". Vzniklý nepoměr vysoká kvalita péče vs. nízké příjmy v % HDP na zdravotnictví  je kompenzován  zejména nízkými platy sester a lékařů vč. všech následých důsledků z toho plynoucích ( nedostatek sester, odchody lékařů do zahraničí) a projevuje se také permanentním stěžováním všech účastníků systému na jeho trvalé podfinancování .

Tato petice, která by se dala nazvat i jako "Petice za vícezdrojové financování zdravotnictví" si tedy dává za úkol iniciovat změnu tohoto, ze světového hlediska, naprostého unikátu , který máme uveden v zákoně 48/1997 a který neumožňuje pacientovi legálně si připlácet za zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění, čímž dochází k deformaci ekonomického prostředí celého zdravotnického systému.

Konkrétně jde o část 4, § 11, písmeno d)  "Pojištěnec má právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu."

Vypuštění tohoto nesmyslného odstavce z uvedeného zákona umožní vymezení standardní  péče ,která bude tak jako je nyní, hrazena z veřejného zdravotního pojištění a zejména zavedení nadstandardů, které si bude hradit  pacient přímo anebo  ze svého komerčního připojištění. Dojde k narovnání obchodních vztahů mezi plátci a poskytovateli, dojde také k lepší regulaci systému ze strany pacienta , kterého v součané době vůbec nezajímáí kolik jeho léčba, vyšetření a léky, stojí.

 

Autor: Igor Motíl | 26 podpisů

Více >
Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno–Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje 1840 podpisů

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno–Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje

 

My, níže podepsaní občané ČR vyzýváme předsedu a členy Vlády ČR, členy Parlamentu ČR, hejtmana a zastupitele Jihomoravského kraje, aby se plnou vahou svých kompetencí zasadili o co nejintenzivnější a co nejrychlejší přípravu a realizaci dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová).

Tato komunikace a její potřebnost je v úvahách Ministerstva dopravy ČR již více jak 15 let a její realizace se stále a neúnosně prodlužuje. Stávající silnice I/43 (Brno – Svitavy) je již dlouhou dobu kapacitně přetížená a tím i dopravně nebezpečná. Na komunikaci I/43 stále častěji umírají lidé při dopravních nehodách.
Pokud je pro veřejnoprávní schválení dálnice D43 a celkový rozvoj Jihomoravského kraje, jako jeden z podstatných a nezbytných dokumentů, zapotřebí schválení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, žádáme zastupitele Jihomoravského kraje o jejich schválení v co nejkratším termínu. Jihomoravský kraj je posledním krajem v ČR, který, přes snahu minulých Zastupitelstev Jihomoravského kraje, nemá Zásady územního rozvoje schváleny a nemůže se řádně rozvíjet. Zároveň odsuzujeme účelové, neopodstatněné, popř. nepravdivé snahy v nejrůznějších podobách od kohokoliv, kdo aktivně a vědomě usiluje o další komplikace, neschválení nebo zrušení uvedených Zásad.
Petiční výbor ve složení:
1. Ing. Jaromíra Vítková, 680 01, Boskovice, Dukelská 32a
2. Ing. Tomáš Kožoušek, 679 37, Borotín u Boskovic 90
3. Tomáš Janda, 530 02, Pardubice, Anenská 1296
 

Autor: Jaromíra Vítková | 1840 podpisů

Více >
PETICE  NECHCEME V PARKU NA ULICI KROKOVA PLÁNOVANÝ OPLOCENÝ PSÍ VÝBĚH S AGILITY HŘIŠTĚM 1 podpis

PETICE NECHCEME V PARKU NA ULICI KROKOVA PLÁNOVANÝ OPLOCENÝ PSÍ VÝBĚH S AGILITY HŘIŠTĚM

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Brna, prostřednictvím této petice žádáme Úřad městské části Brno-Židenice o výběr jiné lokality pro záměr vybudování navrhovaného agility hřiště.

Důrazně se ohrazujeme proti záměru vybudovat psí výběh s agility hřištěm v parku na ulici Krokova v Brně. Plánovaný výběh je nešťastně situován do míst v bezprostřední blízkosti rodinných domů, obdobné výběhy jsou obvykle budovány s ohledem na hluk, který přinášejí, do míst vzdálenějších bytovým a rodinným domům.

Záměr vybudovat psí výběh nebyl s vlastníky rodinných domů, nacházejících se v bezprostřední blízkosti jeho plánované polohy, komunikován, jejich drtivá většina o tomto záměru ani nevěděla. Je nepřijatelné, aby se psí výběh budoval pouhých několik metrů od souvislé řadové zástavby rodinných domů. Ve svém dopise zástupci Úřadu městské části Brno-Židenice uvádí, že byl záměr komunikován „neformálně bez písemného záznamu“. Nikdo z oslovených vlastníků nemovitostí bezprostředně sousedících s pozemkem, na kterém je psí výběh plánován, tedy obyvatelé bytových a rodinných domů na ulici Krokova, zástupci Úřadu městské části podle jejich slov osloven nebyl. V případě tak výrazného zásahu do lokality je nepřijatelné, aby tento zásah nebyl s obyvateli, jejichž rodinné domy se nachází v těsné blízkosti prostoru plánovaného výběhu, komunikován.

 

Vyzýváme Úřad městské části Brno-Židenice, aby svoje záměry přehodnotil a komunikoval je s těmi, kterých se týkají nejvíce, v tomto případě to nejsou majitelé psů z Židenic a okolí, kterým může psí výběh přinést atrakci, ale obyvatelé rodinných a bytových domů vzdálených pouhých několik metrů od plánovaného oplocení zamýšleného psího výběhu, jimž Váš povážlivě prosazovaný projekt může značně uškodit. Jedná se pro nás v okolí bydlící o jedinou plochu zeleně v okruhu cca 700m a tato plocha by měla být řešena co nejkomplexněji s ohledem na všechny potenciální uživatele a obyvatele z okolí (majitele psů, rodiny s dětmi, mládež,..). Ne jen s ohledem na jednu úzce specifikovanou skupinu uživatelů cvičící agility.

 

 

Adresát: Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno-Židenice

Datum zveřejnění petice: 26.7. 2016

 

Petiční výbor:

Mgr. Alice Kopečná, Krokova 619/58, 615 00 Brno-Židenice-Zábrdovice

Příloha: územní souhlas

 

Petiční arch k petici:

Zmocněnec petičního výboru (Kontaktní adresa pro zasílání petic a informace):

Mgr. Alice Kopečná, Krokova 619/58, 615 00 Brno-Židenice-Zábrdovice, email: Alicekopecna@seznam.cz

Autor: Alice Kopečná | 1 podpis

Více >
Zachránit Kozí zahradu v Brně-Komíně 665 podpisů

Zachránit Kozí zahradu v Brně-Komíně

Kozí zahrada v Brně-Komíně leží na okraji města a sousedí ze dvou stran s ornou půdou. Majitelka chová kozy jako koníček, ale jsou velkým přínosem pro široké okolí. Městské děti i dospělí se mohou kdykoliv bavit pozorováním kozího stáda, kde jsou zastoupena v přirozeném poměru obě pohlaví a nejsou oddělována kůzlata od matek, protože se tím omezí stres a agresivita koz. Užívají se zde metody, které minimálně narušují harmonii vztahů ve stádě. Místo je i inspirací pro fotografy a podkladem pro studium v oboru welfare na veterinární fakultě, základem pro první seznámení dětí mateřských škol s hospodářskými zvířaty. Zároveň je zde možno nakoupit čerstvě nadojené kozí mléko, jež je velmi prospěšnou součástí jídelníčku dětí i dospělých, a v některých případech jej kravským mlékem nahradit nelze.

Kozí zahrada má velké množství příznivců a přátel, bohužel jsou i ti, kteří si přejí její odstranění a tomu věnují velké úsilí. Množství podnětů, které tito lidé zasílají na různé instituce, samozřejmě zatěžuje jak chovatelku z Kozí zahrady, tak i úředníky a stát, protože hradí mzdy kontrolujících úředníků, cestovné, poštovné apod., přičemž chov koz na Kozí zahradě se řídí veterinárním i plemenářským zákonem a dalšími.  

 Nedávno však byl dřevěný přístřešek, který kozy obývají, na podnětný dopis občana posouzen jako nepovolená stavba a měl by být odstraněn. Stavba je velmi jednoduchá, pouze ochrana koz proti nečasu, protože kozy jsou velmi otužilá zvířata. Odstranění by nebylo složité, ale znamenalo by, že celé kozí stádo musí být rozprodáno nebo odstěhováno mimo Brno. Úředníci ze stavebního úřadu nemají námitky proti chovu zvířat na zahradách a v zemědělských oblastech na území města Brna, ale proti stavbám, která jsou chovatelským zařízením nutným pro tento chov. Odstranění stavby chovatelského zařízení by znamenalo,  

že v Brně zmizí další místo, které je zajímavé pro děti z okolí i turisty,  

že studenti veterinární fakulty a zemědělské univerzity budou cestovat kvůli vzorkům mléka a studijním pozorováním na venkov,  

že nemocní lidé, kterým nepasterované kozí mléko mléko prospívá, přijdou o možnost si jej koupit, protože supermarkety jej neprodávají,

že matky malých dětí, pro které je někdy čerstvé kozí mléko nenahraditelné, jej také budou obtížně shánět, protože na trhu jsou jen trvanlivá nebo pasterovaná mléka,  

že procházející se obyvatelé a návštěvníci Komína už nepotkají v okolí pasoucí se stádo koz, které je zdejší raritou,  

že už kozy nebudou pomáhat s vypasením soukromých zahrad, kde zahrádkáři nemohou trávu sekat, ani už nepomůžou s likvidací trávy na chráněných stepních místech, kde se vyskytuje vzácná květena.

Likvidace Kozí zahrady cestou odstranění přístřešků pro kozy by byla velkou ztrátou nejen pro Komín, Medlánky, Bystrc, Žabovřesky a okolí, ale i pro další městské části a také ztrátou pro chovatele z jiných částí republiky, protože Kozí zahrada usiluje o nový směr v chovu koz, při němž je velký důraz kladen na pohodu zvířat a tím i kvalitní produkt.

My, níže podepsaní, žádáme, aby úředníci jednali o Kozí zahradě s vědomím toho, co je výše uvedeno, a nalezli cestu, která zajistí další existenci Kozí zahrady v Brně-Komíně.

Autor: Marija Petkovska | 665 podpisů

Více >
„NE“ umístění obytných buněk pro lidi bez domova na ulici Legionářů v Hodoníně! 2 podpisy chybí 198

„NE“ umístění obytných buněk pro lidi bez domova na ulici Legionářů v Hodoníně!

~~                                           Petice
Dle čl. 18Listiny práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním v platném znění

„NE“ umístění obytných buněk pro lidi bez domova na ulici Legionářů v Hodoníně!

My, níže podepsaní občané,  nesouhlasíme s umístěním obytných buněk pro lidi bez domova na ulici Legionářů v Hodoníně.  Tato rekreační lokalita je velmi často navštěvována občany města Hodonín, lázeňskými hosty i návštěvníky z okolních vesnic a měst. Jsme přesvědčeni, že daná lokalita není vhodná pro sociální službu tohoto druhu. Dle našeho názoru, by nebylo vhodné v příměstské rekreační oblasti umístit stavbu narušující koncept turistické a rekreační oblasti.  Dále se domníváme, že obyvatelé zmíněných buněk by s velkou pravděpodobností byli příčinou obecného nepořádku a neklidu v této, pro město Hodonín, více méně jediné a prestižní odpočinkové zóně. Jako návštěvníci a obyvatelé lokality, cítíme obavy z možných krádeží, výtržností, nepořádku. Myslíme si, že bychom se zde v budoucnu necítili bezpečně!
Děkujeme

Za petiční výbor:   Bc. Ria Otrubová, bytem Legionářů 38 F, Hodonín, tel 724 00 24 80, email: Ria.O@seznam.cz – zástupce petičního výboru

Petiční výbor: Martina Valová, Slunečná 22, Hodonín
                          Romana Humpolíková, Rubanice  8 , Hodonín
                          Mgr. Andrea Pospíšilová, Rubanice 2, Hodonín
                          Petr Ivičič, Rubanice 18, Hodonín

Autor: Ria Otrubová | 2 podpisy

Více >
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní 279 podpisů

Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní

Zásadně nesouhlasíme s výstavbou nového obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci. Nové obchodní centrum je navrženo v těsné blízkosti stávajícího centra a jeho zpřístupnění má být provedeno pomocí komunikace, která je již v současné době výrazně přetížená.

Postavení obchodního centra Kaufland by vedlo k výraznému zhoršení dopravní situace, která je již v současné době velmi problematická (zácpy apod.) a navíc vzhledem k poloze Bystrce obtížně řešitelná.

Dalším důsledkem je velmi pravděpodobná likvidace stávajících obchodů, které se nacházejí v těsné blízkosti. Obchodní centrum Max není ani v současné době plně využito, a tudíž není absolutně žádná nutnost stavět další obchodní objekt. Výstavba nového obchodního centra by vedla nejen ke zničení menších obchodů v okolí, ale současně by se opuštěná stavba obchodního centra Max stala velmi problematickou a nebezpečnou oblastí. To by výrazně zhoršilo bezpečnost této části sídliště, kudy navíc prochází hlavní trasa ze zastávky MHD. 

Stavbou by došlo k zastavění poslední velké zelené plochy v okolí, která je v současnosti hojně využívána obyvateli sídliště (venčení psů, hry dětí, plocha pro cirkus apod.).

Zcela jistě by došlo ke zhoršení kvality životního prostředí, která je hlavní předností této městské části. Jednalo by se o mimořádnou hlukovou, prachovou, vibrační i světelnou zátěž a také o zatížení ovzduší exhalacemi. Toto je obzvláště tíživé, neboť se pozemek nachází v těsné blízkosti obytné zástavby. 

V městské části Bystrc je absolutní dostatek nákupních možností. Nacházejí se tu - z velkých obchodních center: 3x Albert, 2x Penny Market, 1x Lidl, 1x Billa a další (Kik, Uni Hobby, Jysk, Okay elektrospotřebiče atd.) a množství menších obchodů. Z výčtu je patrné, že není potřeba vytvářet další nákupní příležitosti. 

Stavba obchodního centra Kaufland by obyvatelům nejen Bystrce, ale ani jiných částí Brna nepřinesla žádné nové hodnoty, pouze množství potíží a další zábor půdy, kterou je možno využít smysluplněji. 

 

Autor: Kristýna Potůčková | 279 podpisů

Více >
Petice za provedení zásadních změn ve fungování ZŠ nám. Svornosti Brno 13 podpisů

Petice za provedení zásadních změn ve fungování ZŠ nám. Svornosti Brno

 

My, rodiče dětí navštěvujících ZŠ nám. Svornosti Brno touto peticí vyjadřujeme naše dlouhotrvající rozhořčení nad způsobem fungování této školy.

Vadí nám zejména:

Nepřijatelné chování učitelů k šestiletým dětem, jako je řvaní, vysypávání aktovek na podlahu, vyhazování neuklizených přezůvek do odpadkových košů, shazování věcí z lavice na podlahu, vyhrožování propadnutím.

Masivní udělování poznámek bez bližšího vysvětlení. Dítě do poslední chvíle netuší zda dostane razítko nebo poznámku, není schopno odhadnout, co je správné.

Agresivní, hulvátský a arogantní způsob jakým komunikují učitelé s rodiči malých dětí. Zejména jedna ranní dozorkyně (jméno bude zjištěno dodatečně)

Velká část výuky je spotřebována na vyšetřování toho, kdo byl o přestávce na chodbě, neprobrané učivo je doháněno domacími úkoly. Učitelé alibisticky prohlašují, že ve škole se dítě číst a psát nenaučí, že se to musí naučit doma.

Naše děti přestaly mít rády školu. Bojí se tam chodit a jsou vystresované. I my rodiče máme strach ze školy a se závistí posloucháme jiné rodiče, mající děti na jiných školách.

Na WC nejsou úmyslně toaletní papíry ani mýdla. Tyto věci jsou umístěny ve třídě, kde jsou po vyučování zamčeny. Toto má negativní dopad na hygiencké návyky dětí. Jestli je důvod finanční, pak žádáme abychom směli na vlastní náklad vybavit toality papírem a mýdlem.

Hlavní vchod do školy, vedoucí přímo z náměstí je úmyslně uzavřen a nepoužívá se. Namísto toho je potřeba používat zadní vchody. Přístup k těmto zadním vchodům je zkomplikován stavebními pracemi (lešení). Žádáme, aby byl z bezpečnostních důvodů, umožněn přístup hlavním vchodem alespoň dokud neskončí stavební práce.

Žádáme aby byla provedena dlouhodobá inspekce průběhu výuky zejména v prvních ročnících. Dále požadujeme, aby byla mezi rodiči provedena anketa potvrzující pravdivost tvrzení uvedených v této petici.

Při shledání závažných chyb prokazujících nekompetentnost vedení a některých učitelů požadujeme výměnu vedení školy, okamžité ukončení pracovního poměru s učiteli, kteří před zraky šestiletého dítětě křičí na rodiče "Vypadněte krucinál ven, loučt s děckem se můžete venku!". Nechceme vidět plakat malé dítě, protože paní učitelka křičí na jeho maminku, nechceme vidět jak dozorce vytlačí nohou ze dveří dvouletého sourozence loučícího se se svým bratrem prvňáčkem. Nechceme a nemusíme si tohle nechat líbit a budeme bojovat za změnu. Máme právo na to, aby naše děti, o které se staráme, a chceme pro ně to nejlepší, chodily do školy rády. Máme právo na to, aby štěstí našich dětí neskončilo v první tříde Základní školy náměstí Svornosti Brno. Chceme být pro školu partner a ne obtížný hmyz. Chceme aspoň průměrnou školu s průměrnými učiteli. Nezasloužíme si mít děti v nejhorší škole v Brně.

Pan ředitel v Žabovřeském zpravodaji před rokem psal, že to, co se říká o ZŠ náměstí Svornosti je pomluva. My jsme mu uvěřili, byla to chyba.

Žádáme školní inspekci, žádáme naše volené zastupitele aby sjednali nápravu a vyřešili tento ostudný stav.

S úctou rozhořčení rodiče, prarodiče, sourozenci.

Jména, těch co podepíší tuto petici NEBUDOU zveřejněna! Nebojte se podepsat, jde o vaše dítě, které vám věří, že mu pomůžete.

Autor: Martin Kubiš | 13 podpisů

Více >
Ne mnohopodlažním budovám v oblasti Hony za Kukýrnou 29 podpisů

Ne mnohopodlažním budovám v oblasti Hony za Kukýrnou

~~„Ne mnohopodlažním budovám v oblasti Hony za Kukýrnou!“
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Petiční výbor zastupuje pan Mgr. Libuše Černá, nar. 30.3.1977, bytem M. Pavlíkové 1924, 666 01 Tišnov

 Vážený pane starosto,

 dovolujeme si Vás informovat, že již v minulosti byly v rozporu s tzv. směrnou částí dosavadní územně plánovací dokumentace města Tišnov postaveny bytové domy na ulici Dlouhá, situované na pozemcích p.č. 2466 a 2751 v k.ú. Tišnov, přičemž jsou tyto domy čtyřpodlažní, ačkoliv právě směrná část dosavadní územně plánovací dokumentace města Tišnov počítala s výstavbou maximálně dvoupodlažních budov.
 Tento stav nelze označit přímo za protiprávní, lze však poukázat na chybnost správního uvážení, které stavbu uvedených domů umožnilo, když stanovení pravidla o výstavbě maximálně dvoupodlažních domů v předmětné lokalitě mělo svoje racionální opodstatnění. Pomineme-li porušení legitimního očekávání obyvatel uvedené lokality, lze zejména poukázat na zhoršení příjmu signálu mobilních operátorů a internetu šířeného vzduchem a ztrátu soukromí obyvatel žijících na ulici Formánkova, kdy z horních pater nových bytových domů na ulici Dlouhá je vidět do zahrad domů na ulici Formánkova.
 Uvedený problém již nelze rozumným způsobem napravit. Zapomeňme na staré křivdy. Nyní však lze učinit maximum úsilí pro to, aby se stejná chyba ve stejné lokalitě již neopakovala. Podle návrhu nového územního plánu má být umožněna výstavba bytových domů v severní části lokality Hony za Kukýrnou, přičemž v jeho závazné části není uvedeno žádné omezení výšky budov. Případná stavba nových mnohapodlažních budov v uvedené lokalitě je o to závažnější, že se jedná o samotný okraj města, kam se takové budovy z urbanistického hlediska vůbec nehodí. V žádném případě nechceme zabránit zdravému rozvoji města. Naším počínáním sledujeme blaho všech obyvatel města Tišnova.
 Dovolujeme si Vás při této příležitosti požádat, abyste využil všech právních nástrojů, které Vám právní řád poskytuje, jako například stanovení maximální výšky budov v závazné části územně plánovací dokumentace, aby bylo zabráněno stavbě nových mnohopodlažních budov v oblasti Hony za Kukýrnou.
 
 Děkujeme.

Petiční výbor ve složení:
Mgr. Martin Černý, nar. 23.1.1978, bytem Marie Pavlíkové 1924, 666 01 Tišnov
Mgr. Libuše Černá, nar. 30.3.1977, bytem Marie Pavlíkové 1924, 666 01 Tišnov

Autor: Libuše Černá | 29 podpisů

Více >
Petice pro zachování MŠ na nám. 24. dubna, Veselí nad Moravou 112 podpisů

Petice pro zachování MŠ na nám. 24. dubna, Veselí nad Moravou

Petice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zachována Mateřská škola na náměstí 24. dubna (dále jen „MŠ“), ať už ve stávající budově či v budově nově vystavěné.

Našimi hlavními argumenty jsou:
 

Spádovost

MŠ navštěvují děti s bydlištěm od sídliště Chaloupky až po Milokošť a v současné době také děti z Milokoště. Vzhledem k velké rozloze je nanejvýš důležité v této části města MŠ zachovat. Tato MŠ je právě jedním z důvodů, proč je tato lokalita oblíbená pro koupi domu či pozemku mladými rodinami.
 

Kapacita MŠ a její naplnění

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem MŠ od jejího vzniku až do současnosti neměla problém naplnit kapacitu, a to ani ve slabších ročnících. Spíše naopak. Například v loňském roce MŠ mohla přijat jen přibližně třetinu přihlášených dětí. Zbylé dvě třetiny musely zcela pochopitelně vyhledat jiné předškolní zařízení a v letošním školním roce již neměly zájem přehlašovat děti na nám. 24. dubna. Nutno podotknout, že MŠ poškozuje i neustálá hrozba jejího zrušení, která se opakovaně objevuje jak v médiích, tak mezi veřejností. Lidé pak pochopitelně mají strach děti do MŠ dát. Přesto všechno Město dosud nemuselo doplácet na  provoz této školky. Pokud by však  v budoucnu k poklesu počtu dětí došlo, lze tuto situaci řešit např. využitím 1.patra  pro zájmové aktivity.
 

Kuchyně

Nespornou výhodou MŠ je její zrekonstruovaná a kompletně vybavená kuchyně, která je schopna zajistit stravování pro všechny mateřské školy ve Veselí nad Moravou. Jejím zrušením by tedy muselo být toto stravování vyřešeno výstavbou nové kuchyně nebo zajištěním a zrekonstruováním náhradních prostor, a to jistě za nemalé finanční prostředky.
 

Projekt budovy

Budova, a to včetně právě zmiňované kuchyně, byla projektována přímo pro její účel. Nejedná se tedy o alternativní budovu, a tedy odpovídá jak z hlediska provozního, tak bezpečnostního. Např. sociální zařízení pro děti se nachází u jídelny a dítě na toaletu nemusí chodit do mezipatra, přes chodbu a podobně. Herna je přímo spojena s jídelnou.
 

Investice

Mimo havarijní stavy, nutné vymalování atp. se MŠ od jejího vzniku nijak nerekonstruovala, na rozdíl od některých jiných mateřských škol v našem městě. V případě výstavby nové budovy, nebo rekonstrukce stávající, by se jistě zvýšila i její atraktivita.
 

Areál MŠ

Areál MŠ je ideální pro své účely, a to z hlediska polohy, rozlohy i příjemného prostředí. V zimních měsících si děti mohou užívat zimní radovánky na kopci, v horkých dnech mohou využít brouzdaliště a v ostatních měsících nedávno zrekonstruováno dětské hřiště a pískoviště. Vše se nachází přímo v areálu, který děti tím pádem nemusejí opouštět. V neposlední řadě je potřeba zmínit i množství vzrostlých stromů.

 

Požadujeme proto, aby byly zváženy možnosti:

1.zrekonstruování MŠ včetně odstranění obvodových zdí z nevhodných materiálů ( příklady již takto zrekonstruovaných budov jsou uvedeny v příloze petice),
2. výstavba nové mateřské školy v areálu současné MŠ na nám. 24. dubna s možným navýšením kapacity tak, aby pojala i děti z městské části Milokošť. Tímto by se ušetřily nemalé finanční výdaje za rekonstrukci budovy ZŠ Milokošť, která situaci nijak neřeší, není schopna pojmout děti z MŠ nám. 24. dubna o kapacitě 50 dětí.
3. ponechání MŠ v jejím současném stavu a při finančních možnostech situaci řešit výše uvedenými návrhy (např. z vhodného grantu EU apod.)

 

Závěrem bychom chtěli dodat, že zachování MŠ na nám. 24. dubna je vzhledem k její pozici důležité nejen pro děti, které ji nyní navštěvují, ale také pro budoucí generace.  Jejím zrušením zřejmě již nikdy nedojde k obnově jejího provozu.

 

Děkujeme Vám za Vaši ochotu věnovat se názorům a zájmům nás, obyvatel tohoto města.

 

Ve Veselí nad Moravou, dne 10.9.2015

 

Za petiční výbor:

Eva Brablcová, Stojanova 1537, Veselí nad Moravou

Dagmar Žádníková, třída Masarykova 1260, Veselí nad Moravou

Romana Zunková, Luční 1560, Veselí nad Moravou

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)
Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice o zachování Mateřské školy na náměstí 24. dubna. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Za petiční výbor:

Eva Brablcová, Stojanova 1537, Veselí nad Moravou

Dagmar Žádníková, třída Masarykova 1260, Veselí nad Moravou

Romana Zunková, Luční 1560, Veselí nad Moravou

 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo)

Podpis

 

 

 

 

Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

 
Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

Autor: Eva Brablcová | 112 podpisů

Více >
PETICE ZA NOVÝ STADION ZA LUŽÁNKAMI 6835 podpisů chybí 23165

PETICE ZA NOVÝ STADION ZA LUŽÁNKAMI

Ze všech měst v České republice má Brno nejvyšší dům, nejkrásnější vilu nebo největší výstavní halu. Měli jsme i nejlepší fotbalový stadion: Za Lužánkami. Bylo to koloseum pro 50 tisíc lidí a tým, který v něm trénoval, vyhrál Brnu titul mistra ligy.

Až do jeho zavření v roce 2001 chodilo Za Lužánky pravidelně 20 tisíc lidí, a stadion byl tak bezkonkurenčním místem setkávání všech Brňanů bez rozdílu společenského postavení a názorů. Jmenuji se Petr Švancara, pár desítek tisíc lidí mi říká Švanci. Jako dítě jsem tady podával balony hráčům, kteří hájili Brno, jako mladík jsem tady vstřelil svůj první gól v lize, jako fanoušek se sem chci vrátit a povzbuzovat ty, kteří se právě teď učí stát na vlastních nohou.

Podepisuji se pod tuto petici ne jako sportovec, ale jako Brňan. Kdyby nám začala padat katedrála svatého Petra a Pavla nebo se nakláněl morový sloup na náměstí Svobody, zachoval bych se stejně. Stadion Za Lužánkami se rozpadá bez pomoci už 20 let, a tak jsme vzali věc do vlastních rukou. Dobrovolníci už odpracovali na stadionu tisíce hodin, položili novou trávu, nanosili tisíce kýblů betonu, aby alespoň část tribun byla bezpečná pro návštěvníky.

Díky jejich nikým neplacené námaze se stadion dostal do stavu, že se zde mohou lidé scházet.

Podpisy pod touto peticí potvrzují, že Brňané na stadion Za Lužánkami nezapomněli, ale naopak jeho obnova je pro ně jedním z nejdůležitějších témat současnosti. Masová podpora ale nestačí, musí přijít politické a ekonomické rozhodnutí na úrovni vedení města Brna.

 

MY, NÍŽE PODEPSANÍ, ŽÁDÁME, ABY VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA V ČELE S PRIMÁTOREM PETREM VOKŘÁLEM UDĚLALO VŠE PRO TO, ABY NEJPOZDĚJI DO ROKU 2020 VYROSTL ZA LUŽÁNKAMI NOVÝ STADION, KTERÝ BUDE DŮSTOJNÝM NÁSTUPCEM SVÉHO SLAVNÉHO, ALE MINULÝMI VLÁDAMI TAK OSTUDNĚ ZANEDBANÉHO PŘEDKA.

NOVÝ STADION NAJDE VYUŽITÍ NEJEN SPORTOVNÍ, ALE I KULTURNÍ. JEHO SAMOTNÉ BYTÍ A NEBYTÍ MÁ PŘÍMÝ VLIV NA ATMOSFÉRU VE MĚSTĚ, NA TO, ZDA MŮŽEME BÝT NA SVOJE MĚSTO HRDI. POSILUJE VĚDOMÍ VŠECH GENERACÍ, ŽE SPORT, KULTURA A SETKÁVÁNÍ JSOU PRÁVĚ TĚMI HODNOTAMI, KVŮLI KTERÝM MŮŽEME MĚSTO BRNO MILOVAT.

Autor: Petr Švancara | 6835 podpisů

Více >
Stromy vs. auta v Kyjově 61 podpisů dosaženo

Stromy vs. auta v Kyjově

Stromy vs. auta?

Chceme tímto prohlášením vyjádřit nesouhlas se způsobem, s jakým město Kyjov zachází s veřejnou zelení, obzvláště stromy, stejně tak jako nesouhlasíme s těmi spoluobčany, kteří požadují  kácení stromů jen kvůli své pohodlnosti.

Od začátku letošního roku byla v Kyjově pokácena řada stromů, mnohé zbytečně. Tři mladé lípy na Švabinského kvůli parkovišti, čtyři zdravé jerlímy u tenisových kurtů kdoví proč (nepořádek z listí????), kaštany v centrální aleji městského parku, veliký topol v Nětčicích u budoucí cyklostezky, šest zdravých  lísek u nově budovaného parkoviště Za stadionem, atd. Některé další stromy jsou nešetrně ořezávány, např. vrba na konci ulice Za humny u transformátoru. 

V případě cyklostezky město nebylo dle vyjádření Odboru rozvoje vázáno dotační uzávěrkou z jiných  zdrojů – sporný úsek, kde díky digitalizaci katastru došlo k přetrasování pozemků a kdy se topol najednou ocitl uprostřed původní trasy – tedy bylo možno vynechat a postavit dodatečně, po vyřízení majetkových záležitostí – nebo celou investiční akci oddálit.

Lísky na místě nově budovaného parkoviště na sídlišti Za stadionem padly za oběť populistické objednávce, kdy údajně na Hovorech s občany na jaře 2014  bylo hlasitější to křídlo obyvatel, které prosazovalo kácení.[1] Jaký tedy měly smysl dotazníky, které město rozesílalo obyvatelům sídliště Za stadionem  v předešlém roce a kde se občané vyjádřili proti kácení stromů? Starosta sám na dubnových Hovorech v roce 2013 prohlašoval, že stromy na této lokalitě zůstanou stát!

Stejně tak nemůžeme souhlasit se signatáři petice pro vykácení aleje na ulici Palackého, která byla vysazena při památce výročí  vítězství bitvy Jihoslovanů  nad Turky v roce 1913. Argumenty obyvatel ulice ve smyslu, že stromy spadem listí ničí fasády, zanáší okapy a mšicí výtrusy nutí majitele aut tyto častěji mýt, jsou jako z jiného světa. To, že stromy chrání domy před tepelnými úniky, chrání je před prudkým jižním sluncem, zvlhčují v ulici vzduch, zadržují vodu a poskytují úkryt ptactvu a hmyzu je nicotné?

V padesátých letech JZD bezdůvodně vybagrovávala staleté hrušně a některé oškeruše staré i tři sta či čtyři sta let likvidovala dynamitem – jen tak, aby zpřetrhali vazby s minulostí. Argument signatářů, že „kdyby naši předkové věděli...[že nám lípy budou špinit auta a fasády]...tak by alej jistě nesázeli,“ je z podobého těsta. Dle údajů veřejně dostupných každý kyjovský občan vyprodukuje ročně  400 kg odpadků. Kolik „odpadu“ vyprodukuje jedna dospělá lípa? Tolik asi ne.

Jsme toho názoru, že stromy do veřejného prostoru patří – a především stromy staré, které mají historii, sepjatost s historií, kulturou, osobními vzpomínkami i city. Stromy město kultivují, auta ne. Stromy zklidňují, mají zásadní estetický vliv na urbanistické řešení lokalit, v neposlední řadě jsou lapače prachu a zplodin z aut a průmyslové výroby.

Jsme proti znehodnocování veřejného prostoru kvůli bezmyšlenkovitému a lhostejnému přístupu jednotlivců! Zatímco naši předkové stromy především vysazovali, nyní je vše zaléváno betonem, který zbude po nás našim potomkům – místo věkovitých a památných stromů.

 

[1] Informace sdělená ústně pracovníkem Odborem rozvoje města.

Autor: Barbora Lungová | 61 podpisů

Více >
Písečná - tady žijeme! 136 podpisů chybí 164

Písečná - tady žijeme!

"PÍSEČNÁ – TADY ŽIJEME!"
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním


Vážení zastupitelé města Blanska,
V médiích se objevila zpráva o záměru firmy Hopa Group vystavět v doposud volném prostoru mezi Obchodní akademií a střední zdravotnickou školou a ulicí Jasanová, který má rozměry cca 70x100m, tři bytové domy o kapacitě cca 100 bytů, a cca 150 parkovacích míst.

 

Realizace projektu o těchto parametrech by znamenala prohloubení negativního trendu výstavby na sídlišti Písečná, jenž se projevuje zejména vysokou hustotou zástavby, neexistencí rekreačních a odpočinkových ploch, nedostatkem veřejných prostranství, dětských hřišť, hřišť pro mládež, vzrostlé zeleně a odstavných a parkovacích stání, nedořešenými chodníky a problematickou dopravou (viz územní studie Z5 vypracované v roce 2014 Urbanistickým střediskem Brno na objednávku města Blanska).

 

Realizace projektu firmy Hopa Group bude mít tyto následky:

Likvidace jediné možné plochy s rekreačním potenciálem

Pozemek uvažovaný k zástavbě je aktuálně jedinou volnou plochou na Písečné, kde jsou vyřešeny majetkové vztahy a se kterým je možné nakládat. S dalšími kroky na Písečné počítají stávající územní studie až v horizontu cca 20 let. Pokud bude diskutovaný pozemek zastavěn domy a parkovacími plochami, na Písečné už nezbude žádné další místo, kde by v dohledném horizontu mohla rekreační plocha vzniknout.

Zhoršení dopravních problémů

Tak výrazný nárůst počtu obyvatel povede k dalšímu zhoršení problému s dopravou na ulici Jasanová, kam zajíždí také zásobování a které už nyní musely být řešeny částečným zjednosměrněním. Existuje předpoklad, že zesílení dopravy si vyžádá zřízení jednosměrného okruhu Jasanová-Nad Čertovkou-Sušilova, což povede ke zvýšení dopravních nákladů všech obyvatel, zatížení oblasti zplodinami a zvýšené hustotě dopravy v doposud klidných oblastech (penzion). V případě, že toto řešení nebude dostačující, může dojít k realizaci jednou diskutovaného rozšíření ulice Jasanová na úkor svahu před obytnými domy.

Ohrožení chodců, zejména dětí a mládeže

Ulice Nad Čertovkou slouží v současné době jako jediná přístupová cesta pro děti ze Základní školy praktické a studenty Obchodní akademie a střední zdrav. školy. Ulice není opatřena chodníkem ani přechody pro chodce. Chodci tak budou ve zvýšené míře ohroženi už v průběhu výstavby průjezdem těžké stavební techniky, dále pak zvýšeným provozem – viz bod výše.

Vznik lokality s převahou nájemního bydlení

Malé byty zvažované v projektu nevyhovují požadavkům mladých rodin na trvalé bydlení a jejich výstavba v konečném důsledku povede k odlivu této skupiny obyvatel z Blanska. Lokality s vysokým podílem malých bytů vykazují nejvyšší míru fluktuace, což přináší vysokou míru anonymity a z toho plynoucí riziko trestné činnosti. Tyto byty často spadnou do režimu nájemního bydlení, kdy mají nájemníci trvalé bydliště hlášeno jinde, se všemi důsledky, které to má pro daňovou výtěžnost města.

Pokles hodnoty stávajících nemovitostí na sídlišti Písečná

Výše uvedené negativní jevy ve finále povedou k poklesu atraktivity území a k poklesu tržní hodnoty již existujících nemovitostí, což se přímo dotkne všech majitelů nemovitostí na Písečné včetně města Blanska. V důsledku tak může nastat stav, kdy město prodejem svých pozemků znehodnotí své nemovitosti.

 

Požadujeme proto, aby zastupitelé podnikli následující kroky:

- Zamítli prodej diskutovaného pozemku pro účely realizace projektu v prezentovaném rozsahu, tj. výstavby 100 bytů a 150 parkovacích stání.

- Zamítli jakoukoliv výstavbu na zmíněném pozemku, dokud nebude nejdříve dořešena bezpečnost chodců vybudováním chodníků kolem příjezdových cest k diskutovanému pozemku

- Iniciovali zpracování dopravní studie, která popíše dopady další výstavby a stanoví maximální možné zatížení lokality

- Iniciovali změnu územního plánu tak, aby na diskutovaném pozemku byla možná realizace parkové úpravy a rekreační plochy

- Stanovili podmínku ponechání prostoru či přímo zbudování rekreační plochy jako závaznou pro další zájemce o výstavu na tomto pozemku

- Stanovili zlepšení životních podmínek a kvality bydlení na Písečné jako prioritu města a zadali příslušnému odboru města povinnost sledovat dotační tituly umožňující realizaci tohoto záměru.

 

Prosíme zasaďte se, aby Písečná byla dobrým místem k životu.

 

 

Za organizátory petice

Klára Kučerová

Jasanová 32

Blansko 

Autor: Klára Kučerová | 136 podpisů

Více >
Zbýšov, Na láně - úprava povrchu a využití volného prostoru k odpočinku dospělých i dětí 3 podpisy chybí 47

Zbýšov, Na láně - úprava povrchu a využití volného prostoru k odpočinku dospělých i dětí

Dobrý den,
jsem svobodná matka a s 3 letým synkem bydlíme skoro 2 roky ve Zbýšově na ulici Na láně 55, v zelené rekonstruované bytovce u které není žádný prostor k odpočinku a pobytu venku, jako například lavička či vhodné prostory pro hru dětí různého věku.

Informovala jsem se na stavební odboru městského úřadu o plánech a historii v této věci. Po zatékání vody z přívalových dešťů byl povrch okolo pamětihodných kaštanů doplněn o hrubý štěrk, který zabránil zatékání vody do sklepů našeho domu. Prostor mezi kaštany se využívá k parkování osobních aut. V poslední době došlo k oplocení pozemku za naším domem, kde si starší děti hrávali. Majitel pozemku měl k tom svá práva. Já osobně jsem nespokojená s úpravou povrchu cesty k našemu domu. Již jsem vyměnila 3.kočárek se kterým musím jezdit pro nepříznivý zdravotní stav syna po šterku a proto bych uvítala vytvoření chodníku od již položené zámkové dlažby před vchodem vpravo/v lomení domu podél obrubníku směrem k asfaltové silnici. Tím by se pomohlo vyřešit nepříznivé podmínky i pro budoucí rodiče s kočárky, případně tělesně postižené občany a zajistit i bezpečnější pohyb v nevyznačeném prostoru silnice. Zároveň by se vyřešila problematika přístupů ke kanálům, kde parkují auta a brání tím přístupu k nim a zvoní se u nás, aby zistili koho to auto je a zda-li ho může odstranit, aby mohli udělat svoji práci v péči o kanalizaci. Kdyby se přístupová cesta k našemu domu vyasfaltovala, tak by byla potřeba řešit i problematika odpadních vod po přívalových deštích a zároveň by mohla být lépe řešena organizace parkovacích míst jejich vyznačením bílými pruhy na asfaltech. Velice bych uvítala i malý parčík mezi kaštany, které jsou pozůstatkem dávného parku, který v této oblasti byl a bylo by to vhodné jako oplocený zatravněný prostor s lavičkami, případně dětským malým pískovištěm. K němu by mohla vést zámková dlažba nebo spomalovací retardér jako pokračování k bezbariérového přístupu k domu číslo 55. Vyasfaltováním povrchu cesty by se zabránilo i prášení na okna okolních domů, kde mají například pověšené vyprané prádlo na okeních ale i venkovních velkých sušácích čistě vyprané prádlo.

Autor: Laura Neová | 3 podpisy

Více >
Za nová místa v černovických školkách - lidštějším způsobem 55 podpisů chybí 45

Za nová místa v černovických školkách - lidštějším způsobem

Vážení zastupitelé MČ  Brno Černovice,
my, níže podepsaní občané Černovic, jsme znepokojeni nepřehlednou situací kolem plánované nástavby MŠ E. Krásnohorské a šířením negativních emocí mezi občany Černovic ze strany radnice.

Vedení MČ se bez dostatečné diskuze s veřejností rozhodlo řešit nedostatek míst v mateřských školách vybudováním nástavby na MŠ Elišky Krásnohorské.

Nechceme zakázat výstavbu školky; chceme, aby byla na rozumném místě, za rozumné peníze, aby vznikl větší počet míst, než v současnosti plánovaných 20.

Žádáme, aby naši volení zástupci – rada a ostatní zastupitelé – vykonávali svou funkci s ohledem na všechny občany a aby je rada nedělila na přívržence a odpůrce návrhu radnice. Žádáme, aby občané nebyli ze strany radnice mateni polopravdivými údaji o termínech, poskytnutých informacích, účincích stavby apod.

Žádáme zastupitelstvo MČ Brno Černovice, aby se za spolupráce s občany urychleně začalo zabývat hledáním alternativních řešení. Žádáme kvalitní a daty podloženou diskusi o těchto na půdě komisí, zastupitelstva a setkání s občany.

K nástavbě na MŠ Elišky Krásnohorské máme následující výhrady:

NEGATIVNÍ DOPAD NA DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

- bezpečnostní rizika pro děti navštěvující MŠ Elišky Krásnohorské v době, kdy budou probíhat stavební práce: stavba bude probíhat za plného provozu MŠ po dobu cca 3 měsíců a děti budou vystaveny zvýšené hlučnosti, prašnosti a pohybu v těsné blízkosti staveniště (riziko pádu materiálu ze střechy)

- obtížná dostupnost nové třídy ve třetím nadzemním podlaží pro maminky s malými sourozenci v kočárcích a malé školkové děti

- ztížení kvalitního pedagogického procesu navýšením množství dětí na 100 – takový počet, i při obrovském nasazení pedagogů, ztěžuje navození příjemného prostředí pro děti, prevenci sociálně patologických jevů a zvyšování sociální gramotnosti

NEVÝHODY Z FINANČNÍHO HLEDISKA

- nemožnost využít nástavbu k jiným účelům v případě snížení počtu dětí – investice ve výši 8 500 000 zajistí místo v MŠ pro 20 dětí; vzhledem k tomu, že nástavbu nebude možné využít jinak, bude za několik let zít prázdnotou?

- relativně velká finanční zátěž pro obec – 7 000 000 Kč bez DPH (cca 8 500 000 s DPH)

- nehospodárné odstranění střechy, která byla na náklady MČ vybudována v roce 2003

NEGATIVNÍ DOPAD NA OBČANY ŽIJÍCÍ V BLÍZKÉM OKOLÍ

- snížení hodnoty nemovitostí občanů bydlících v blízkosti stavby

- zvýšení dopravní zátěže jako důsledek většího počtu projíždějících aut rodičů, kteří budou vozit děti do školky

- nedostatek parkovacích míst – projekt počítá s vytvořením 5 parkovacích míst pro rodiče – budou vytvořena nová, nebo budou zabrána stávající parkovací místa obyvatelům okolních domů?

Provoz nové třídy bude zahájen později, než se předpokládalo (rozhodně ne v říjnu 2014).

Nástavba není v souladu s Koncepcí obecního školství do roku 2020 Magistrátu města Brna pro předškolní vzdělávání. Ta navrhuje následující řešení, seřazená dle priority:

Alternativní způsoby navyšování kapacit – tzv. kontejnerové školy (menší pořizovací náklady než výstavba klasické MŠ, možnost rychlé demontáže objektu)
Zprovoznění nevyužitých objektů, místností, dle podmínek jednotlivých MČ
Vybudování nových mateřských škol – doporučováno pouze ve velkých rozvojových lokalitách města, což Staré Černovice s plánovanou výstavbou sídliště splňují; „projekt je třeba koncipovat tak, aby mohlo být toto předškolní zařízení do budoucna částečně využito pro nejnižší ročníky základní školy (1. – 3. roč.)“

Sami navrhujeme tyto možnosti:

- vybudování kontejnerové školky

výhody: krátká doba výstavby (cca 2 měsíce), možnost změnit využití objektu v případě snížení počtu školkových dětí, možnost pronájmu objektu
- tento způsob řešení zvolili např. i v Ořešíně a Modřicích

- podpora organizací a subjektů, které na území MČ poskytují alternativní formy péče o děti (Rodinné centrum Elefant, Rodinné centrum Rolnička aj.)

výhody: podpora občanské společnosti a aktivizace občanů

- podpora a vzniku firemních školek/dětských skupin, které budou moci nově zřizovat firmy, úřady, radnice či neziskové organizace

výhody: dětskou skupinu mohou navštěvovat už děti od jednoho roku věku, mohou tak být flexibilnější a částečně nahrazovat jesle, kterých je naprostý nedostatek

- umístění nové třídy MŠ do budovy školy ve Starých Černovicích

výhody: možnost zde v případě potřeby vybudovat i navazující třídy základní školy (obecného či např. montessori či waldorfského zaměření) – pokud bude dětí přibývat delší dobu, je možné, že kapacita stávajících základních škol bude za nějakou dobu také nedostačující
- o prostory mají zájem montessori jesličky Žabka a školička Cipísek, kteří v současné době zakládají zapsaný ústav Dobromysl a připravují podklady pro Montessori základní školu; v objektu by mohly paralelně fungovat společně s třídou MŠ zřízenou MČ

- finanční příspěvek rodičům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání

výhody: možnost svobodně si vybrat školku podle svých představ
- toto řešení jistou dobu fungovalo např. v Brně – Líšni (měsíční příspěvek ve výši 1000 Kč/dítě)

 

S pozdravem,

občané Černovic

 

 

SIGNATÁŘI

Ladislav Silárszky,

živnostník


Mgr. Petra Lopušníková,

marketingová specialistka

 

Mgr. Jitka Silárszká,

koordinátorka neziskové organizace

 

Lucie Grůzová,

ředitelka Montessori jesliček Žabka a školičky Cipísek

 

Jana Františková


Marie Slavíčková

 

Silvie Sanža

 

Alice Kalabusová

 

Mgr. et Bc. Hana Dynková,

pedagog

 

Veronika Ivakina,

ředitelka jazykové školy

Autor: Jitka Silárszká | 55 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

Jihomoravský x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj