Stavba nového bazénu 212 podpisů chybí 2788

Stavba nového bazénu

Vážení sportovní kolegové,
 
Dovoluji si Vám napsat a oslovit Vás v důležité záležitosti. 
Byli jsme osloveni skupinou lidí, kteří by se rádi zasadili o stavbu nového závodního bazénu pro Frýdek-Místek.  Jedná se o případnou stavbu funkčního bazénu, která by mohla ovlivnit nejen sportovní náhled na město Frýdek-Místek, ale naskytla by mnohé možnosti, jak stávajícím klubům které bazény přímo potřebují pro své tréninky, tak i klubům, které přímo vodní prostor pro své tréninkové jednotky nepotřebují. Přeci jen by, ale uvítaly regulérní bazén pro doplňkovou přípravu svých svěřenců.
 
Prosím zvažte, zda byste se chtěli vyjádřit k této záležitosti a obratem pošlete připomínky, které bychom zapracovali do naší oficiální žádosti. Jedná se o postřehy, nápady, návrhy, proč město Frýdek-Místek potřebuje regulérní bazén, s vyhovujícími podmínkami příjezdu, parkovacích prostor, šaten a zázemí.  Již jsme zpracovali zásadní body, budeme rádi, když se připojíte a najdeme více důvodů, které by byly pádným argumentem pro stavbu nového bazénu.
 
Kluby, které již využívají bazény na 11. Zš a na SŠED v Místku ví, že bazény jsou na hranici své kapacity a není další prostor pro další využití. Není tak možné rozšiřovat dále stávající možnosti, přípravu dalších nových svěřenců. Vše je již limitováno.

Současně žádáme o vyjádření, zda-li  byste byli ochotni následně se připojit k oficiální žádosti podpisy osob nad 18 let.
Velice děkujeme za Váš čas a podporu
 
S pozdravem
 
 
Bc. Iveta Ličmanová, Mgr. Martina Polachová, Mgr. Barbora Tobolová
Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s.

Autor: Iveta Ličmanová | 212 podpisů

Více >
PETICE NA PODPORU RODINNÉHO CENTRA PROVÁZEK 382 podpisů chybí 18

PETICE NA PODPORU RODINNÉHO CENTRA PROVÁZEK

PETICE

NA PODPORU RODINNÉHO CENTRA PROVÁZEK

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

PROFICIO, z.s. provozuje od března 2009 v Novém Jičíně rodinné centrum. Od března 2013 pak v prostorách SOŠ Educa na ul. Bohuslava Martinů pod názvem RC Provázek.

 

Novojičíňákům nabízíme:

- pravidelné i jednorázové aktivity pro děti i rodiče s dětmi (hudební, výtvarné, pohybové) některé zcela jedinečné (parkour, aktivity pro rodiny s děmi s PAS apd.)
- aktivity pro dospělé (zdravotní cvičení, vzdělávání včetně „dovozu“ odborníků typu manželé Kopřivovi, Zerzán a Strnadelová, Margit Slimáková aj.) i těhotné (předporodní kurzy, laktační poradna)
- individuální poradenství v oblasti zdraví, mezilidských vztahů, výchovy apod.
- hernu s minikavárnou
- službu krátkodobého hlídání dětí
- celou řadu další aktivit nad rámec RC – Restaurant Day apod.

 

PROVÁZEK V ČÍSLECH ZA ROK 2015:

- 300 m2 plochy, kterou plně využíváme (+ pronájem tělocvičny a auly)

- provoz PO – ČT 9 – 20, PÁ 9 -12 + víkendové aktivity
- 9 zaměstnanců (ženy s malými dětmi), 16 pravidelných lektorů a 15 dobrovolnic (pracují zdarma) a desítky spolupracujících externistů
75 pravidelných týdenních kroužků /aktivit  (37 pro děti (a rodiče), 27 pro dospělé, 11 pro těhotné) pro 410 klientů ve věku od narození po seniory
57 jednorázových akcí - 20 pro rodiče s dětmi a 37 pro dospělé pro celkem 734 registrovaných klientů + další desítky neregistrovaných
- 2 příměstské tábory pro 42 dětí

 

- cca 180.000 Kč měsíční náklady na provoz rodinného centra
- náklady jsou vedle příjmů od klientů financovány prostřednictvím projektů ESF, MPSV, Moravskoslezského kraje, soukromých subjektů apod.
- podíl spolufinancování města se pohybuje v rozmezí 0,7- 3,5 % rozpočtu spolku

 

V letošním roce došlo k výpadku možnosti spolufinancování ze zdrojů mimo město tak, jak tomu bylo doposud. V loňském roce nebyly v dostatečném předstihu vyhlášeny výzvy, které by byly určeny pro organizace našeho typu.

Cca polovinu nákladů jsme schopni pokrýt vlastními příjmy – platbami od klientů.

Výpadek příjmů však nemůžeme plně kompenzovat z jiných zdrojů - jsou buď marginální (soukromí dárci, nadace) a nebo jsou nejisté.

Posledním střípkem této nepříjemné mozaiky je to, že jsme byli vyřazeni z možnosti žádat o řádné dotace města, protože naše sídlo není v Novém Jičíně, ale sousední obci Rybí.

 

Proto jsme se obrátili na město s žádostí o pomoc při řešení této kritické situace. Neoficiálně máme potvrzeno získání několika desítek tisíc, které situaci neřeší.

 

Pokud se nám nepodaří provoz dofinancovat tak, abychom mohli pokračovat, budeme nuceni provoz centra ukončit, dramaticky zredukovat nebo přesunout do jiné vstřícnější obce.

Nemůžeme tvořit dluhy a nemáme aktuálně jiný zdroj (pracujeme dlouhodobě za podprůměrnou mzdu či zdarma, zdvojnásobit vstupné pro klienty nepovažujeme za řešení).

 

Stovky rodin pak přijdou o aktivity pro nejmenší děti, které jsou kvitovány nejen rodiči, ale i lékaři a dalšími odborníky z celé republiky. Ve městě neexistuje organizace, která by byla schopna tyto klienty v takovém počtu obsloužit.

 

My níže podepsaní souhlasíme s tvrzením, že činnost RC Provázek na území města je důležitá a žádoucí. Vyzýváme zástupce města Nový Jičín, aby zcela jasně deklarovali svůj postoj k aktivitám RC Provázek a finančně podpořili PROFICIO, z.s. tak, aby mohlo udržet RC Provázek ve stávající dostupnosti i stávající kvalitě.

 

 

 

 

 

Petiční výbor:

Ing. Michaela Holišová, 742 65 Rybí 231

Žaneta Konopáčová, Květná 693, 742 72 Mořkov

Ing. Martina Paličková, Slezská 31, 741 01 Nový Jičín

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Ing. Michaela Holišová, 742 65 Rybí 231

Autor: Michaela Holišová | 382 podpisů

Více >
Petice za zachování autonomie MŠ Beruška na Čeladné 199 podpisů dosaženo

Petice za zachování autonomie MŠ Beruška na Čeladné

My, níže podepsaní, chceme zachovat autonomii MŠ Čeladenská Beruška a vyjádřit nesouhlas s navrhovaným sloučením s MŠ a ZŠ Čeladná do jednoho subjektu.

 

MŠ Beruška funguje ke spokojenosti dětí i rodičů. Poskytuje v naší obci alternativu k tradičnímu pojetí výchovy, která staví na základech partnerského přístupu k dítěti, vedení ke zodpovědnému chování respektujícím přístupem. Pracuje v systému Začít spolu, ale kromě toho využívá poznatků a praktikuje prvky Montessori pedagogiky, vede děti ke kritickému myšlení, vede je k tvořivosti, dlouhodobě a do hloubky se zabývá ekologickou výchovou. MŠ Beruška také podporuje aktivitu a zapojení rodičů do dění v MŠ, pedagogové se neustále vzdělávají a přinášejí do školky spoustu nových podnětů a obohacení. MŠ Beruška je svým založením příkladnou školkou, do které se jezdí mnozí pedagogové z celé ČR školit. Jsme si vědomi, že školu, ať už základní či mateřskou, vytvářejí především kvalitní pedagogové. Máme důvodné obavy, že sloučení MŠ se ZŠ pod jeden subjekt povede k celkové změně pedagogické koncepce a s tím i možné změně pedagogického obsazení školky.

 

Podstatou fungování MŠ Berušky je program Začít spolu. Jedná se o ucelený jedinečný pedagogický koncept, v ČR praktikovaný od roku 1994. Program Začít spolu splňuje požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU a je plně v souladu s trendy českého školství a s myšlenkami Rámcového vzdělávacího programu platného v ČR. Podrobně je program popsán na www.sbscr.cz.

 

Nyní, kdy je školka dobře vybavená jak personálně tak materiálně, včetně funkční přírodní zahrady a mohla by v klidu pokračovat v náročné ale smysluplné práci s dětmi, má dojít ke sloučení a změně vedení. Z otevřeně deklarovaného postoje paní ředitelky základní školy Mgr. Jany Satinské však víme, že se k tomuto programu opakovaně staví kriticky a tento program nepodporuje. (Ze schůzky v ZŠ dne 10. 9. 2015 vyplynulo jednoznačně, že by po sloučení školky se základní školou omezila účast rodičů v MŠ, na schůzce s rodiči předškoláků v červnu 2013 se záporně vyjádřila ke konceptu Respektovat a být respektován, který je důsledně uplatňován v MŠ Beruška cit.: „Respektovat a být respektován není můj šálek kávy, vzdělávání pedagogů v naší škole tímto směrem nepodporuji", zaznamenali jsme změnu koncepce organizace Dne dětí, pod jejím vedením - kdy spoluúčast rodičů (úspěšně realizovanou oběma mateřskými školkami) zcela vynechala, vypovídají o tom další individuální zkušenosti rodičů dětí ze ZŠ Čeladná). Proto se velmi obáváme o další existenci této pedagogické koncepce po sloučení MŠ Beruška se Základní školou.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyní ještě přikládáme vyjádření k hlavním důvodům pro sloučení mateřských škol a základní školy na Čeladné, které zástupci obce uvedli na schůzce dne 10. 9. 2015.

 

1) MŠ Beruška zřídila obec v roce 2011 jako druhou mateřskou školu v obci zejména jako službu pracujícím rodičům (zajištění péče o děti), výchovný program nebyl primárním důvodem ke zřízení.
 

Chceme tímto vyjádřit, že jsme obci za založení další mateřské školky vděční, tento krok jsme uvítali. Zároveň však chceme upozornit na fakt, že cílem předškolního vzdělávání primárně není zajištění hlídání dětí pracujícím rodičům. Předškolní vzdělávání má svoje vlastní cíle, dle § 33 Školského zákona, Část 2 citujeme cíle předškolního vzdělávání: „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“

 

2) Obec nevidí smysl v podpoře dvou školek s různými typy výchovných programů („tradiční“ a „Začít spolu“), když se nakonec stejně všechny děti sejdou v jedné třídě místní základní školy s jednotným výchovným přístupem. Zároveň bylo naznačeno, že děti ze školky s programem Začít spolu mohou mít při přechodu na klasickou základní školu problémy.

 

K tomu chceme vyjádřit následující:

V Zákoně o rodině, Část 2, Hlava I, § 32 se uvádí: „Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče“ (nikoli škola nebo obec). Dále citujeme z dokumentu České školní inspekce „Vztah rodičů a školy pohledem práva“ cit.: „Proto, aby byla zachována rozhodující úloha rodičů ve výchově, je třeba vytvoření a uskutečňování spolupráce školy (resp. školského zařízení) a rodičů (resp. dalších zákonných zástupců) dětí.“ Toto je úloha školských zařízení a od obce, coby zřizovatele těchto zařízení očekáváme podporu škol ke výše zmíněné zákonné povinnosti. MŠ Čeladenská Beruška vychází rodičům vstříc maximálně a nadstandardně, tento přístup vítáme a chceme zachovat.
Přechodem dětí z mateřských škol s programem Začít spolu na školu základní se zabývali odborníci v longitudinálním výzkumu s názvem „Vliv vzdělávacího programu Začít spolu na vývoj psycho-sociálních kompetencí dětí v MŠ 1997/98-2000/2001“. Závěry výzkumu si dovolujeme citovat: „Třetí předpoklad, že se děti z MŠ s programem Začít spolu nebudou lišit od dětí z MŠ bez Začít spolu v charakteristikách, na něž klade důraz tradiční škola (v připravenosti pro školu - školní zralosti) - se rovněž potvrdil. V testování školní zralosti se děti nelišily, což znamená, že děti z MŠ s programem Začít spolu jsou připraveny na standardní požadavky naprosto shodně a na úrovni srovnatelné s ostatní populací.“ Více o výzkumu na http://www.sbscr.cz/index2.php?t=1&c=51&p=70#zacatekclanku.
 

3) Obec nevidí smysl v podpoře mateřské školy, ze které potom rodiče svoje děti do místní základní školy k základnímu vzdělávání nepřihlásí.

 

Znovu odkazujeme na výše zmíněné cíle předškolního vzdělávání viz. bod 1. Cílem předškolního vzdělávání není zajistit naplnění základní školy v obci. Rodič má právo zvolit pro své dítě školu podle svých preferencí. Výběr a volba školy se řídí pravidly nabídky a poptávky, tedy jsou podstatné zejména reference, případně osobní zkušenost se základní školou, školní vzdělávací program atd. I v případě, že se rodič rozhodne umístit své dítě do jiné školy než na Čeladné, je velmi smysluplné, že obec coby zřizovatel mateřské školy - umožňuje realizovat předškolní vzdělávání dětem přímo v místě bydliště. (Zatímco školu může rodič pro své dítě volit dle svého výběru, u předškolního zařízení tuto volbu většinou nemá - tam je podstatné kriterium k přijetí dítěte místo bydliště a to mají čeladenské děti pouze na Čeladné - všude jinde jsou tedy znevýhodněni).

 

 

Závěrem chceme vyjádřit následující: Uvědomujeme si, že existence dvou mateřských školek v jedné obci, s odlišným výchovným modelem, je velmi vzácná a v naší republice ojedinělá. Jsme rádi, že všichni rodiče v naší obci mají možnost výběru a mohou zvolit zařízení, jehož výchovné metody jsou v souladu s jejich přesvědčením, hodnotami a výchovnými způsoby. Přejeme si, aby všichni občané naší obce i jimi zvolení zastupitelé, dokázali vedle sebe žít v toleranci a se vzájemným respektem k volbě druhého. Tímto chceme také oslovit zejména zastupitele, kteří budou o případném sloučení svým hlasem rozhodovat. Prosíme, chraňte principy demokracie v naší zemi a obci. Děkujeme.

za petiční výbor:
Mgr. Kateřina Kučová, Čeladná
 

Autor: Kateřina Kučová | 199 podpisů

Více >
Referendum o  vyhlášení autonomních republik ČECHY, MORAVSKÁ REPUBLIKA a SLEZSKÁ REPUBLIKA 0 podpisů chybí 150000

Referendum o vyhlášení autonomních republik ČECHY, MORAVSKÁ REPUBLIKA a SLEZSKÁ REPUBLIKA

PETICE

ZA VYPSÁNÍ CELOSTÁTNÍHO REFERENDA      

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané České republiky nejsme spokojeni se současným uspořádáním České republiky. Především jsme nespokojeni s pragocentrismem, který má od listopadu 1989 na svědomí totální likvidaci ekonomického (totální likvidace zemědělství, průmyslu, hornictví, zdravotnictví atd.) a  kulturního dědictví Moravanů a Slezanů.

    Stejně tak se cítíme být  poškozeni zavlečením Moravanů a Slezanů, bez jejich souhlasu (referenda), do paktů NATO a Evropské unie jakož i mezinárodním vystupováním pražské vlády.

  Proto vyzýváme Prezidenta České republiky, Poslaneckou sněmovnu a Senát České republiky a souhlasíme s:

 

1)  Vypsáním celostátního referenda o  vyhlášení autonomních republik (spolkových zemí):

ČECHY,

MORAVSKÁ REPUBLIKA,

SLEZSKÁ REPUBLIKA

po vzoru vyspělých demokratických  zemí jako např. Spolková republika Německo, Španělsko, Velká Británie atd. (územní vlády, ministerstva, přerozdělování financí na jednotlivé autonomní republiky, samostatné hospodaření jednotlivých autonomních republik atd.)."

 

2)  S uplatnění našeho základního demokratického práva na rozhodování zásadních otázek uspořádání tohoto státu přímým hlasováním všech občanů!"

 

Za všechny, kteří jsou podepsáni pod touto peticí, jednají členové "Petičního výboru za vypsání celostátního referenda o vyhlášení republikových autonomií pro Českou republiku, Moravskou republiku a Slezskou republiku".

Děkujeme

 

Za petiční výbor:

Jaroslav BOUDNÝ,  Antonína Macka 9, 612 00 Brno

Augustin MICHALÁK,    696 49 Žadovice 41, okr.Hodonín

Kateřina KUREČKOVÁ, 739 11 Lubno 306

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru.

Adresa pro zasílání vyplněných podpisových archů:  Augustin Michalák, 793 24 Karlova Studánka 12.

Autor: Ludvík Zifčák | 0 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

Moravskoslezský x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?