PETICE na podporu realizace rekonstrukce náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy 86 signatures

PETICE na podporu realizace rekonstrukce náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy

My, níže podepsaní občané a uživatelé veřejného prostoru náměstí Smiřických a veřejného prostoru za budovou č.p. 15 v Kostelci nad Černými lesy žádáme, aby proběhla realizace projektu „Revitalizace a modernizace veřejného prostoru Kostelec nad Černými lesy“ v předkládané podobě, v jaké je aktuálně zpracován a podán na stavební úřad v Říčanech v rámci žádosti o vydání stavebního povolení podaného 2.2.2024.

Zejména žádáme:

- aby byl veřejný prostor před základní školou na náměstí Smiřických řešen zejména s ohledem na bezpečnost školních dětí, které zde prochází do školy,
- aby ve veřejném prostoru před základní školou byla z důvodu bezpečnosti chodců a dětí zklidněna doprava a aby došlo k redukci parkoviště na parkovací stání K+R s provozem např. doby stání v době frekventovaného využití max. 3 min, jinak max. 20 minut,
- aby ve veřejném prostoru před základní školou bylo vytvořeno alespoň 1 stání pro invalidy a imobilní občany,
- aby namísto současných kapacitně nevyhovujících zastávek byly vytvořeny dostatečně velké zálivy pro autobusové zastávky, aby podpořily plynulost silničního provozu v době, kdy je frekvence dopravy vysoká a čekající cestující veřejnou dopravou v bezpečí nebo při nepřízni počasí mohli využít autobusové zastávky,
- aby v prostoru před základní školou a na náměstí vznikly záhony s květinami a prostor byl osázen stromy,
- aby nebyl prostor před školou využíván jako místo pro dlouhodobé parkování aut a město zajistilo kontrolu platby parkovného městskými strážníky na denní bázi s frekvencí alespoň 3x denně,
- aby byla náhradou vytvořena parkovací místa za místa zrušená v prostoru před základní školou na náměstí Smiřických, popř. za budovou č.p. 15 pro delší parkování,
- aby v dolní částí náměstí za kostelem vzniklo dětské hřiště,
- aby na náměstí nebo v bližším okruhu vzniklo veřejné WC provozované 24h
- aby za budovou č.p.15 nově vzniklé veřejné prostranství obsahovalo skate park nebo obdobné místo pro aktivní trávení volného času mládeže.

 

Zdůvodnění: Projekt ideově vychází ze studie, která byla občanům a uživatelům veřejného prostranství představena v květnu r. 2023, veřejností byl záměr velmi dobře přijat. Dále byl projektový záměr a studie diskutována se zastupiteli města, kteří podobu schválili většinově dne 13.9.2023. Taktéž 13.9.2023 byli občani města vyzváni veřejně starostou města J. Černým na zastupitelstvu, aby případně připomínky zasílali průběžně na radu města. Dále proběhlo setkání se zástupci vedení z místní základní školy a dále zástupci rodičů, kteří se studií a návrhem projektu souhlasili ve všech bodech. Setkání se účastnili také zástupci podnikatelů, jejichž požadavky byly do projektu zapracovány. Následně byly tyto změny podrobeny schvalování kompetentních orgánů.

Z pohledu problematiky sucha, která je pro celou oblast Praha - Východ naprosto zásadní, je projekt moderně pojatý a jeho realizace vdechne nové využití nevyužívaného náměstí a veřejných prostranství města. V cílovém stavu bude povrch dotčené oblasti natolik propustný a srážková voda bude akumulována pro zálivku, že dojde k výraznému zlepšení mezoklimatických podmínek, zvýšení zasakování srážkových vod a efektivnějšímu nakládání s nimi. 

Také arboristické ošetření vzrostlých stromů, výsadba dalších nebo navrhovaná druhová skladba keřového patra veřejný prostor pomůže lépe přizpůsobit klimatickým změnám.

Současné umístění parkoviště před základní školou je neslučitelné s funkcí veřejného prostoru před školním zařízením, proto kvitujeme jeho eliminaci. Projekt tak myslí na nutnost vybudovat náhradní parkovací stání v dochozí vzdálenosti na náměstí pro krátkodobé parkování nebo pro dlouhodobé parkování za budovou č.p.15. Dále je třeba zajistit dostatečně velké zálivy pro autobusy pro dojíždějící děti do místní základní školy a další osoby za prací nebo do školy mimo Kostelec nad Černými lesy. Toto řešení je nutno realizovat především z hlediska bezpečnosti chodců a plynulosti silničního provozu a aby nebyly ohroženy volně se pohybující děti v prostoru před základní školou. Stejně jako doma auto neparkujeme v obytné části zahrady, i tady je nutno jej odklonit na odstavné parkoviště nebo využít místa K+R jen na nezbytně nutnou dobu nákupu (max. 20 minut) nebo naložení a vyložení dětí do/ze školy.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti žádáme o realizaci rekonstrukce náměstí a přilehlých veřejných prostor v plném rozsahu předkládaného projektu ve stavebním řízení veřejnou vyhláškou. Děkujeme za vaši pozornost a doufáme, že naše žádost bude brzy vyslyšena.

S úctou, všichni níže podepsáni.

Author: Občané a uživatelé veřejného prostranství v Kostelci nad Černými lesy | 86 signatures

More >
Také mi to není jedno! Za dostupnost pomoci pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. 143 signatures

Také mi to není jedno! Za dostupnost pomoci pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny.

My, níže podepsaní,

žádáme orgány veřejné moci, aby se zasadily o  dostupné sociální služby pro děti s postižením a jejich rodiny ve Středočeském kraji.

Může se zdát, že téma pomoci dětem s postižením se týká poměrně malého počtu lidí. Ve skutečnosti je to ale téma, na kterém záleží většině z nás. Vždyť dostupnost služeb pro děti s postižením je vizitkou nás všech. Rodiny by na péči neměly být samy!

 

Aktuální situace:

Ve Středočeském kraji žije bezmála 4 000 dětí se zdravotním postižením, které jsou ve svém životě závislé na osobní pomoci. Kvůli nedostupnosti vhodných sociálních služeb tak zůstává péče o děti obvykle jen na bedrech rodiny.  Skloubit takovou péči se zaměstnáním, péčí o další sourozence a dalšími povinnostmi bývá zpravidla velmi náročné, mnohdy až za hranicí možností. Rodiny se tak velmi často potýkají s finančními problémy a společenskou izolací. Absence času na odpočinek a obnovu sil vede k dlouhodobému stresu a prohlubování již tak náročných podmínek, ve kterých rodina žije.

 

Děti se zdravotním postižením by měly mít možnost ŽÍT TAK, JAK JE pro většinu jejich vrstevníků BĚŽNÉ: chodit do školy, bydlet s rodinou, trávit volný čas mezi kamarády, rozvíjet se, ... A právě sociální služby jim v tom mohou výrazně pomoci!

Navíc, zajištění dostupných služeb na míru každému dítěti s postižením umožňuje pečujícím rodičům pracovat, pečovat o sourozence a udržovat rodinné i přátelské vztahy.

 

Tak PROČ jsou sociální služby aktuálně nedostupné, nebo ohrožené nedostupností? 

Ve Středočeském kraji jsou obecně služby pro děti se zdravotním postižením zastoupeny velmi málo a nerovnoměrně (v některých okresech je pouze 1 služba).

Způsob financování terénních služeb (např. osobní asistence) nezohledňuje jejich spádovost a dojezdové vzdálenosti. Služby, které dojíždí za dětmi a rodinami i několik desítek kilometrů (protože místně není dostupná žádná jiná služba), nemají v dotacích z veřejných zdrojů zvýšené náklady nijak zohledněny. Jsou tak nuceny dofinancovávat náklady ze soukromých zdrojů, a/nebo omezovat dojezdovost služby a snížit tak okruh rodin, pro které je pomoc dostupná.

Stávající systém příspěvku na péči je nevyhovující a má své výrazné limity. Díky tomu nejsou u řady dětí s postižením adekvátně posouzeny jejich skutečné potřeby a situace, ve kterých se nacházejí (tzn. kolik podpory a jak náročnou péči potřebují). Výše příspěvku na péči, který může rodina využít na nákup služeb, je pak zcela nedostatečná.

Poskytovatelé služeb jsou pod tlakem MPSV / krajského úřadu nuceni k navyšování úhrad za služby (zdražování cen za terénní a ambulantní služby), aniž by s tím šlo ruku v ruce zvyšování příspěvku na péči a jeho valorizace.

 

DĚKUJEME, ŽE VÁM TO NENÍ JEDNO! 

 

Jak s peticí naložíme?

Předáme ji Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Iniciujeme osobní jednání se zástupci Kraje.

Zvýšíme tlak na dostupnost služeb pro děti s postižením a jejich rodiny.

Zvýšíme tlak na zlepšení financování terénních služeb ve Středočeském kraji.

 

Organizátor petice: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

http://www.rytmusstrednicechy.cz/

Jsme regionální nezisková organizace, které velmi záleží na tom, aby děti a dospělí s postižením žili běžný život v přirozených podmínkách. A pokud k tomu potřebují podporu, tak aby ji měli skutečně dostupnou – v potřebné kvalitě i rozsahu (zkrátka „šitou na míru“).

Umožňujeme dospělým i dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám žít tak, jak je pro většinu jejich vrstevníků běžné. Usilujeme o naplněný a důstojný život lidí s postižením. Přispíváme k vyšší kvalitě jejich života. 

Už 20 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Rytmus Střední Čechy, o.p.s. | 143 signatures

More >
Petice proti přestavbě staré kotelny na další třípatrový bytový dům 58 signatures reached

Petice proti přestavbě staré kotelny na další třípatrový bytový dům

Vážení spoluobčané,

 

s typickou plíživou tichostí se v pozadí rozbíhá proces o získání potřebného stavebního povolení pro novostavbu třípatrového bytového domu na místě bývalé staré kotelny, která jí však bude nejprve muset uvolnit své místo.

Seznam účastníků řízení byl dlouhý, přesto však nikdo z těch přímo dotčených nedostal ani větu, oznámení se v rychlosti mihlo na elektronické úřední desce a potřebná povolení dotčených státních institucí byla obdržena tak rychle, že snad ani není pochyb o způsobech, jakými byla nabyta.

Je to shodou náhod, že zrovna probíhá i výběrové řízení na vedení stavebního úřadu?

 

... a tak nám nezbývá než o sobě nechat vědět i takto.

Pokud vám tato situace není lhostejná, tak se prosím připojte a ukažme, že nás není málo. Že si nenecháme vnutit z pozice silnějšího a jen v zájmu něčího zisku, že toto by měla pro nás být ta správná varianta, protože se fakticky jedná o:

 

1. Nevratná změna dispozic (znehodnocení) životních podmínek některých již stávajících bytových jednotek bytového domu 284, mající přímý vliv i na cenu těchto nemovitostí, a to bez jakékoli adekvátní kompenzace pro jejich majitele.

1.1. Ztráta slunečního svitu a tepla, zvýšená spotřeba energií.

1.2. Výhled.

1.3. Kvalita bydlení a soukromí.

1.4. Okna ve štítové zdi.

 

2. Po dobu výstavby bude nepřiměřeným způsobem zasaženo do klidného užívání stávajících bytových jednotek jejich majiteli/uživateli.

2.1. Hluk, prach, zápach.

2.2. Hygiena.

2.3. Omezení stávajících obyvatel stavbou.

 

3. Vznikající stavba nepřiměřeným způsobem zasáhne do vlastnického práva stávajících majitelů nemovitostí a přilehlých pozemků.

3.1 Integrita čerstvě zateplené obálky domu 284.

3.2 Přístup a vjezd do garáží objektu.

3.3 Snížení počtu parkovacích míst bytových domů 284 (i 283) bez jakékoliv kompenzace.

3.4 Parkování obyvatel a návštěv novostavby.

3.5 Absence jakýchkoliv vlastních pozemků. Téměř veškerá dostupná plocha pozemku je zastavěná.

 

 

Detaily k jednotlivým bodům:

 

     1.1. Ztráta slunečního svitu a tepla, zvýšená spotřeba energií. Jedná se mimo jiné o zastínění těchto bytových jednotek. Bytové jednotky sice mají cca polovinu obytné plochy bytu orientovanou na jih, ale k jejich přímému oslunění dochází až v odpoledních hodinách, kdy je slunce níže na obloze a spíše na západní straně, ze směru a v místech, kde by se měla nacházet nová budova. To se projeví nejenom na zvýšení nákladů na vytápění v zimním období, ale povede i ke zvýšení množství využité elektrické energie z důvodu zvýšené potřeby svícení vlivem nedostatku přírodního světla. To vše může mít i další druhotný vliv, například na vznik plísní aj.

     1.2. Výhled. Plánovaná novostavba navíc eliminuje dosavadní výhled z těchto bytů – místo výhledu na zeleň a panorama krajiny vznikne výhled na zeď nově vznikající stavby, než se o chvilku později budeme doslova „koukat z okna do okna“ s novými sousedy. Výhled zde musíme považovat za další komoditu, která má rovněž svou cenu, zejména pokud se jedná o cenu bytových jednotek na trhu s nemovitostmi.
     1.3. Kvalita bydlení a soukromí. V neposlední řadě se jedná i o to, že budoucí stavba, jejíž schodiště bude těsně sousedit s obývacími pokoji a ložnicemi stávajících bytů bytového domu 284, bude novým zdrojem hluku a tímto bude stávající majitele dále zatěžovat a snižovat kvalitu jejich odpočinku a spánku. Svým způsobem se bude jednat i o ztrátu soukromí.
     1.4. Okna ve štítové zdi. Štítová zeď, ke které by se měla nová budova připojit má být osazena okny, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a např. v ohlášce rekonstrukčních prací bytu č. 3. Tato okna sem  plánujeme dodatečně osadit. Dříve to nebylo možné kvůli komínu staré kotelny, který však již byl zbourán. Tato okna by tak byla doslova „zazděna“, resp. plánovaná stavba by jejich budoucí osazení úplně znemožnila. 

 

Veškeré tyto skutečnosti tedy mají nezanedbatelný vliv na tržní cenu nemovitostí, přitom však majitelům předmětných nemovitostí nebyl předložen odborným nezávislým znalcem zpracovaný znalecký posudek, který by rozsah znehodnocení jejich nemovitostí specifikoval (např. studie zastínění aj.). Rovněž jim nebyla nabídnuta adekvátní refundace předmětného nevratného znehodnocení a ani s nimi nebylo nikterak jednáno ohledně zmírnění přímých dopadů na jejich bytové jednotky způsobených jednak zvýšením ale i napojením sousední budovy na stávající štít.


Vydání stavebního povolení za stávajícího stavu, přímo poškodí majitele těchto bytových i nebytových jednotek, tudíž představuje neadekvátní zásah do jejich vlastnického práva, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, podle které má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu a nesmí být zneužito na újmu práv druhých.

 

V případě vydání stavebního povolení bude vlastnické právo majitelů bytových jednotek poškozeno na úkor developerského projektu, tj. vlastnického práva developera, nového majitele budovy staré kotelny.

 

     2.1. Hluk, prach, zápach. Stavební práce na nově vznikajícím bytovém domě po celou dobu výstavby, která je podle dostupných informací plánovaná na dva roky, omezí užívání a významně zhorší  dosavadní komfort bydlení, zejména stávajících bytových jednotek přímo sousedících s nově vznikající stavbou, a to  nadměrným hlukem, zápachem či zvýšenou prašností. Kvůli tomu nebude možné ani vyvětrat, a to bude problém zejména v teplejších obdobích roku. S velkou pravděpodobností také nebude možné ani plnohodnotně využívat balkónů k novostavbě  přiléhajících; balkóny, které nejsou zaskleny nebude možné z důvodu vysoké prašnosti fakticky užívat vůbec.
     2.2. Hygiena. Napojením nové stavby na stávající bytový dům (mimo jiné) budou především obyvatelé přiléhajících bytových jednotek, zejména nezletilé děti – v bytě č. 3 v té době budou žít kojenec a batole (tj. děti mladší 3 let věku), vystaveni soustavné psychické zátěži způsobené v podstatě každodenním hlukem neznámé intenzity a trvání, což může mít vliv i na jejich zdravý duševní vývoj. Prostory bytové jednotky číslo 1 ležící hned za přiléhající zdí jsou každodenně využívány rovněž k práci z domova (na odpolední směny), jejichž neodmyslitelnou součástí je i časté telefonování či videokonferenční hovory. Tím by se výkon této činnosti do značné míry narušoval a v některých případech pravděpodobně i zcela  znemožnil. Ruch stavby, lze očekávat od brzkých ranních hodin často až do noci, někdy i nepřetržitě a dost možná i o víkendech. To vše se nesporně promítne i do kvality (možné maximální délky) spánku a odpočinku. V současnosti se jedná o velice klidnou oblast, kde i pracující na směnném provoze naleznou během dne dostatek klidu na spánek a nerušený odpočinek.
     2.3. Omezení stávajících obyvatel stavbou. Pohyb velkotonážních nákladních vozidel v okolí stávajícího bytového domu, vykládka a nutnost uskladnění stavebního materiálu využívaného při stavbě nového bytového domu v okolí stavby aj., budou v první řadě omezením a překážkami v plynulosti provozu a tím budou negativně ovlivňovat běžné činnosti početných obyvatelů stávajících okolních bytových domů. Developer nedisponuje ani žádnými pozemky, na které by mohl uložit svůj stavební materiál. S největší pravděpodobností tak bude docházet k záboru veřejného (obecního) či soukromého prostranství. I samotné předpokládané oplocení novostavby se bude nacházet již mimo pozemky developera, což samo o sobě do určité míry omezí dopravu a pohyb v okolí stavby. Přitom v těchto částech v ulici Žižkova nezřídka parkují vozidla, někdy dokonce i na obou stranách této ulice. Nutno také podotknout, že polovina silnice v této části ulice je soukromým majetkem a jen se svolením majitele bylo vozidlům umožněno zde parkovat. 

 

     3.1 Integrita čerstvě zateplené obálky domu 284. Plánovaná stavba bude zřejmě přímo napojená na zeď stávajícího bytového domu čp. 284. Způsob a jeho provedení nám doposud nebylo sděleno. Společenství (ani jednotliví majitelé bytových jednotek a spolumajitelé společných částí bytového domu a přiléhajících pozemků) však k ničemu takovému nedalo svůj souhlas. Předpokládáme, že napojení nově vznikající stavby pravděpodobně poškodí zateplenou fasádu či vnější zeď bytového domu, která byla v roce 2021 rekonstruována a zateplena. Prostředky na toto dílo pocházejí ze státních dotací (byla uzavřena Smlouva o zvýhodněném úvěru se Státním Fondem Podpory Investic (dále jen SFPI), dle podmínek nařízení vlády č. 16/2020, registračního čísla 167100146, a která je volně přístupná ve  veřejném registru smluv) a Společenství je až do úplného splacení poskytnuté půjčky smluvně vázáno mimo jiné udržet toto dílo v původním stavu. V opačném případě a při nedodržení  smluvních podmínek může dokonce hrozit až samotné zaniknutí nároku na poskytnutý úvěr spolu s  okamžitou splatností poskytnuté více než  šestimilionové půjčky. Tím by se jednalo nejenom o závažný zásah do stávající nemovitosti a možné narušení vlastnického práva stávajících vlastníků, ale i o vystavení celého Společenství nebezpečí ztráty výhodně získaného úvěru a z toho plynoucí obrovské finanční újmě. Jakákoliv aktivita vedoucí k porušení smluvních podmínek (nebo je přímo způsobující) poskytnutého úvěru od SFPI, je pro Společenství nepřípustná a vyloučena předem. 
     3.2 Přístup a vjezd do garáží objektu. V projektové dokumentaci, se kterou bylo Společenství  obeznámeno, na severní straně objektu, ústí vstup a vjezdy do garáží na soukromý pozemek. Přístup do objektu a konkrétně průjezd motorových vozidel nájemníků či majitelů (a případně i jejich návštěv) nově vzniklých bytových jednotek do garáží nového bytového domu, vedoucí přes soukromé pozemky (pozemková parcela 204/16) je tak defacto považován za samozřejmý, s čímž ovšem stávající vlastníci nevyslovili souhlas, nebylo s nimi jednáno o  požadavku na vznik věcného břemena (práva průjezdu), natož alespoň o případné kompenzaci za předmětné omezení vlastnického práva. Zde je nutné podotknout, že současná stavba, na jejímž půdorysu má být bytový dům vystavěn, aktuálně ani  nedisponuje vjezdem na soukromém pozemku nacházejícím se ve společném vlastnictví majitelů jednotek bytového domu č.p. 284 (pozemková parcela 204/16). Tato strana (část) budovy staré kotelny je v současnosti opatřena pouze dveřmi od výtahové šachty, kudy byl dříve vynášen popel. Nemůže být tedy ani řeč o nějakém případném přenesení práv předchozích majitelů k průjezdu na přilehlé pozemky přes pozemek  Společenství. Nicméně projektová dokumentace z této strany počítá nejenom s  vchodem, ale také s několika vjezdy do nově vzniklých garážových stání tohoto objektu. Tento stav tedy nebyl developerem předem a adekvátně dořešen.
     3.3 Snížení počtu parkovacích míst bytových domů 284 (i 283) bez jakékoliv kompenzace. Umožněním průjezdu přes přilehlé soukromé pozemky a  poskytnutím dostatečného manévrovacího prostoru pro vjezd do garáží novostavby dojde mimo jiného k nevratnému zániku několika parkovacích míst, které obyvatelé stávajících bytových jednotek a vlastníci těchto pozemků mohli až doposud užívat k parkování svých vozidel; pro tyto vozidla už v rámci tohoto pozemku nenacházíme jiné alternativní místo. Rovněž bude nutné přemístit nádoby na komunální a bio odpad, a to bude zřejmě opět na úkor parkovacího místa, kterého se Společenství už nyní žalostně nedostává. Taktéž bude obec nucena přemístit kontejner na sklo, který je aktuálně umístěn se souhlasem Společenství na tomto soukromém pozemku, a to na nějaké nové místo, protože přemístění kontejneru na jiné místo v rámci tohoto soukromého pozemku, by jen znamenalo ještě další omezování parkovacích míst, k tomu však už nedá Společenství svůj souhlas a bude se proti tomu bránit všemi dostupnými a zákonnými prostředky.
     3.4 Parkování obyvatel a návštěv novostavby. Situování garážových stání novostavby, kde auta parkují za sebou a navzájem se tak blokují, s velkou pravděpodobností směřuje k tomu, že některá auta budou parkovat spíše venku. Existují důvodné obavy, že tato auta spolu s auty návštěv novostavby, budou parkovat na přilehlých soukromých pozemcích a zabírat místa právoplatným majitelům. Především proto, že většina snadno dostupných míst na okolních přilehlých komunikacích, je už obsazena. Bude-li Společenství tuto situaci řešit odtahem těchto vozidel, na což má zákonné právo, může dojít k četným sousedským sporům, které ke klidnému občanskému soužití rozhodně nepřispějí.
     3.5 Absence jakýchkoliv vlastních pozemků. Téměř veškerá dostupná plocha pozemku je zastavěná. Všechny ostatní okolní pozemky a zejména k nim přiléhající zelené plochy jsou v soukromém vlastnictví. Obyvatelé novostavby, jejich děti a mazlíčci se nemají kam uchýlit, nemají kde si hrát a ve volném čase relaxovat, aniž by tím takové soukromé vlastnictví nenarušovali. 

 

4. Faktické nesrovnalosti a pozice jednotlivých stran.


     4.1 Věcná břemena. V objektu staré kotelny se nachází instalace a přípojky, které jsou majetkem domu č. 284, avšak tyto zde nejsou právoplatně zapsány jako věcné břemeno. SBD Kamenice, které dříve provádělo správu bytových domů objekt staré kotelny (původně součást majetku bytových domů 283, 284, 285, 286) spekulativně prodalo, a přitom nezajistilo jejich skutečné zapsání a uvedení stavu před prodejem na pravou míru. Přípojka plynu, vodovodního řadu a odvod destilované vody z plynových kotlů, které již od nepaměti (rozhodně ještě od dob spoluvlastnictví bytovými domy) budovou vedou, byly a jsou majetkem  Společenství. Developerem je tak tento stav spíše zneužíván k vytváření nátlaku na Společenství. V případě nedávno rekonstruovaného vodovodního řadu se k němu dokonce hodlá i svévolně připojit, a to bez souhlasu jejich právoplatného majitele, jímž je Společenství, a kterému by tak tímto jednáním potenciálně mohla být způsobena i škoda.
     4.2 Výsledky hlasování na mimořádných Shromážděních Společenství. Společenství Vlastníků Bytů ve Velkých Popovicích 284 (i 283) celou věc probíralo na svých mimořádných Shromážděních a nechalo hlasovat ve věci souhlasu s přestavbou staré kotelny na bytový dům a o užívání soukromých pozemků Společenství obyvateli novostavby pro průjezd do garáží. Všechny hlasy byly proti ve všech ohledech.
     4.3 Pro někoho je to jen o „návratnosti investice“. Developer je v první řadě hnán vidinou zisku a nepřikládá dostatečnou váhu faktickým námitkám a připomínkám ani jejich řešení. Případná omezení vlastnických práv ostatních účastníků řízení či snad jejich kompenzace ho příliš nezajímají. V této již poněkud hustě obydlené oblasti nebydlí a nezná stávající poměry. Vzniklé problémy, jejich důsledky a dopady na stávající i případné budoucí obyvatele si vůbec nepřipouští.
     4.4 Toto není rekonstrukce. Ve své podstatě se spíše jedná o novostavbu, protože většina objektu bude zbořena, neboť nebyl původně plánován ani stavěn jako patrová budova, stávající stěny by tak váhu několikapatrové budovy ani nemusely unést. I přesto je to projektem klasifikováno „jen” jako rekonstrukce, protože v případě novostavby by už ani nebyla splněna kritéria daná územním plánováním, a kde je pro tuto lokalitu požadavkem, aby například nejméně 50 % pozemku tvořila zeleň.

 

Uvedené námitky jsou tak závažného charakteru, že by podle našeho názoru bylo vydání stavebního povolení za stávajícího stavu zcela zjevně v rozporu s právním pořádkem České republiky.

 

Vydání stavebního povolení pro nově vznikající stavbu by na základě výše uvedeného mělo být v plném  rozsahu zamítnuto.  

 

Děkujeme Vám, že jste se postavili za správnou věc.

 

 

 

Author: František Rašner | 58 signatures

More >
PETICE PROTI REALIZACI STAVBY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA KATASTRU OBCE ŘEVNIČOV 68 signatures reached

PETICE PROTI REALIZACI STAVBY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA KATASTRU OBCE ŘEVNIČOV

My, níže podepsaní občané, obyvatelé obce, rekreanti a vlastníci nemovitostí v obci Řevničov,
nesouhlasíme se záměrem postavit na katastru obce Řevničov větrnou elektrárnu.
Žádáme proto zastupitelstvo obce Řevničov, aby učinilo veškeré zákonné kroky k tomu, aby stavba větrné
elektrárny v k.ú. obce Řevničov nebyla realizována.
Důvody nesouhlasu:
Nepřiměřený zásah do krajinného rázu obce, který si nechceme nechat zničit, ani za cenu slíbených
finančních výhod.
Řevničov je hraniční obcí Přírodního parku Džbán, který byl v roce 1994 založen především za účelem
zachování krajinného rázu na pomezí Lounska, Kladenska a Rakovnicka. Mohutný džbánský hřeben je přirozenou
rozvodnicí Vltavy, Berounky a Ohře. Tato výjimečná pahorkatina, místy přecházející až ve vrchovinu, vznikla
z původně jednotné tabule a působením vodní eroze byla rozčleněna do několika úzkých hřbetů a plošin, tak trochu
připomínajících stolové hory (Louštín – 537 m n. m., Džbán – 536 m n. m., Rovina – 526 m n. m., Špičák – 483 m
n.m., Pravda – 491 m n. m). Představa, že mezi Louštínem a Džbánem bude stát stavba převyšující oba vrcholy je
pro nás nepřijatelná.
Jsme rádi, že tenhle krásný kout naší země existuje, žijeme v něm a má nám stále co nabídnout, tak si to prosím
nepokazme jedním unáhleným rozhodnutím. Celá krajina má výjimečný a osobitý ráz a neumíme si představit, že
by v této lokalitě byla vybudována stavba, která je vzhledově vhodná do průmyslových nebo technologických zón.
Co napsat na závěr? Snad jen to, že hezčí pohled na západ slunce, než je ten ze Džbánu prostě neznáme a věříme,
že si ho uchováme v nezměněné podobě.

Author: Tomáš Nocar | 68 signatures

More >
Petice o posílení a rozšíření pokrytí telefonního signálu v obci Vysoký Újezd-místní část Větrov 11 signatures

Petice o posílení a rozšíření pokrytí telefonního signálu v obci Vysoký Újezd-místní část Větrov

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

za významné posílení signálu mobilních operátorů v obci Vysoký Újezd-místní část Větrov (dále jen místní část Větrov)

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

Místní část Větrov má nedostatečné pokrytí mobilním signálem všech tří největších mobilních operátorů - O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „mobilní operátoři“).


Místní část Větrov má sice 74 trvale žijích obyvatel, ale během letní sezóny se stává turistickou lokalitou, kterou během roku navštíví mnoho turistů a na špatné pokrytí mobilním signálem si stěžují všichni, občané i hosté místní části Větrov.


V případě nehody, není možné se dovolat na tísňové volání včetně telefonu na jednotky záchranného integrovaného systému.


Žádost o posílení signálu byla zaslána na všechny tři mobilní operátory, operátoři však nepočítají s rozšířením a posílením signálu.

 

My, níže podepsaní občané – trvale žijící, sousedé i hosté místní části Větrov a okolí žádáme Český telekomunikační úřad o významné posílení signálu mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) v  obci Vysoký Újezd-místní část Větrov a okolí.

 

Petiční archy budou k dispozici k podepsání na obecním úřadu ve Vysokém Újezdu.

Author: Aleš Janda | 11 signatures

More >
Zachování zastávky ROZTOCKÁ linky 350 114 signatures

Zachování zastávky ROZTOCKÁ linky 350

Ve Velkých Přílepech dne 16. 2. 2022

Zastupitelstvu obce Velké Přílepy 
Pražská 162
252 64 Velké Přílepy

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním „za zachování stávající autobusové zastávky Roztocká pro autobusovou linku 350”

My, níže podepsaní, žádáme zachování stávající autobusové zastávky Roztocká pro linku 350.

Důvody žádosti o zachování této zastávky:

1) Zastávka je denně využívána velkým počtem obyvatel přilehlé oblasti.

2) Zastávka je hojně využívána studenty i nezletilými dětmi, pro které je bezpečnější docházet na zastávku v blízkosti bydliště a vyhnout se tak rušnému centru.  Navíc zastávka v Podmoráňské je dost daleko, tudíž  by všichni, kdo by ji potřebovali využít, včetně těchto dětí, museli vstávat cca o 10 až 15 minut dříve, což je hlavně po ránu pro děti velmi nevýhodné a stresující. Cesta dolů do centra je pro ně spojená i s přechody rušné hlavní silnice. 

3) Zastávka na Roztocké již několik let bez problému slouží a byly do ní investovány finance, které by nyní přišly vniveč. 

4) Přilehlá oblast je hustě osídlena, tudíž by jistě měla  mít možnost pohodlné přepravy.

5) V případě zrušení této zastávky se zhorší obslužnost obyvatel přilehlé oblasti, kteří jsou nuceni z Velkých Přílep dojíždět za prací právě linkou 350. Do  Roztok na vlak, na nákupy a hlavně do školy, za sportem a na zájmové kroužky se jinak dostat nedá. Roztockou základní školu či zájmové kroužky navštěvuje poměrně dost zdejších dětí. Stejně tak mnoho dospělých odsud odjíždí za prací a využívá k dopravě roztocké nádraží. Pro spoustu obyvatel Velkých Přílep je tak tato zastávka velmi důležitá a denně využívaná. Z ekologického hlediska je jistě přínosnější využívat k cestám do školy a do zaměstnání autobus a případně přestup na vlak než dojíždět auty.

6) Docházení na zastávku v Podmoráňské ulici bude nepohodlné pro starší spoluobčany, kteří vyjíždějí za nákupy nebo k lékařům. Pro děti pak bude mnohem nebezpečnější vydávat se do větší  vzdálenosti od domova. Dopravní situace v satelitu je přeci jen o dost klidnější než v blízkosti centra obce. Tato zastávka tak rozhodně nemůže plnohodnotně nahradit tu stávající.


Děkujeme.

Kontaktní osoba: Marie Hykešová, Dvořákova 430, 252 64 Velké přílepy
mail: ma.hyk@volny.cz
 

Author: Jan Jirásek | 114 signatures

More >
Petice za Snížení Počtu Zastupitelů v Brandýsku 3 signatures

Petice za Snížení Počtu Zastupitelů v Brandýsku

My, níže podepsaní občané Brandýska, žádáme prostřednictvím této petice, aby zastupitelstvo projednalo a následně veřejně hlasovalo o návrhu snížení počtu zastupitelů pro další volební období ze současných 15 na 11 (jedenáct) zastupitelů.

 

Snížení počtu zastupitelů na 11 znamená, že pro příští volební období nebude na základě § 99 odst. 3 zákona č.128/2000 o obcích zřízena rada obce a veškerá rozhodnutí budou muset být činěna pouze v rámci jednání zastupitelstva (zasedání rady obce je neveřejné, kdežto jednání zastupitelstva umožňuje účast veřejnosti).

Zrušení jednání rady obce a přenesení přímé odpovědnosti za činěná rozhodnutí přímo na členy zastupitelstva, vyvolá nutnost navýšení počtu jednání zastupitelstva s možností účasti občanů na otevřených diskusích týkajících se dění v obci.

Nižší počet zastupitelů umožní zastupitelům lépe bránit práva a zájmy občanů díky možnosti rozhodovat o zásadních otázkách, které jsou dnes v kompetenci rady obce a o nichž jsou zastupitelé informování spoře anebo zpětně a nemají tudíž často možnost rozhodnout

Absence obecní rady povede v konečném důsledku k rychlejšímu přenosu informací přímo k zastupitelům a následně i k občanům.

Nižší počet zastupitelů a přímá komunikace bude pro občany zárukou, vyšší transparentnosti práce komisařů, zastupitelů i zaměstnanců obce.

Nižší počet zastupitelů znamená personální úspory v řádu až půl milionu Kč za rok, které mohou být využity pro rozvoj obce.

Nižší počet zastupitelů je obvyklým standardem ve všech obcí okresu Kladno, které mají stejný nebo srovnatelný počet obyvatel jako Brandýsek.

Author: Jana Gylden | 3 signatures

More >
Návrat hodin na budovu hlavního nádraží v Kolíně. 18 signatures remaining 982

Návrat hodin na budovu hlavního nádraží v Kolíně.

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petici sestavila: Bc. Šárka Benešová, nar. 1980. Vážení, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byly bez dalších větších časových průtahů vráceny velké veřejné analogové -ručičkové hodiny na budovu hlavního nádraží v Kolíně. Hodiny nechť respektují velikost původních hodin, tedy těch, které byly na nádražní budově umístěny při jejím dokončení v roce 1940 a nebo i těch, které byly na nádražní budově až do její rekonstrukce v letech 2018-2019. Umístění hodin nechť je takové, aby dávalo smysl zdravému rozumu a bylo praktické, tedy aby na hodiny bylo dobře vidět i z širšího okolí, aby nebyly cloněny jinými stavbami a bylo možné na nich čas odečítat např. až od cyklověže, parkoviště či hlavní příjezdové trasy od kruhového objezdu. Hodiny budiž přesné, kvalitní, přehledné a vzhledné. Tato petice, výzva, žádost je adresována Správě železnic, státní organizaci sídlící na adrese: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Správa železnic je vlastníkem budovy hlavního nádraží, je rovněž tím, kdo v roce 2018-2019 zaštiťoval rekonstrukci nádražní budovy - v zásadě a na dnešní dobu vcelku povedenou, ale při níž, zmizely velké veřejné nádražní hodiny. Na jejich návrat se čeká již čtvrtým rokem… Hodiny nám, nejenom občanům Kolína, chybí a proto žádáme odpovědnou organizaci – Správu železnic, s.o., o jejich návrat – instalaci s tím, aby byly respektovány výše uvedené požadavky, (specifikace hodin) v této petici, a aby již nedocházelo ze strany Správy železnic k další prokrastinaci v této záležitosti. Děkujeme za vstřícné jednání, Bc. Šárka Benešová a všichni, kdo podpořili tuto petici a výzvu. Sepsáno v Kolíně dne 09.01.2022

Author: Šárka Benešová Benešová | 18 signatures

More >
Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě 105 signatures remaining 95

Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě

My, níže podepsaní občané, reagujeme na usnesení Rady města Poděbrady č. 544/2021 ze dne 20.10. 2021, kterým doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu za účelem výstavby komerčního centra v lokalitě Přední Lhota, u kruhového objezdu. Ačkoliv byl návrh dne 3.11. po diskuzi stažen z jednání zastupitelstva, může být předložen znovu. Prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Poděbrady návrh odmítli a zachovali dosavadní určení pozemků.

Přestože je vjezd do Poděbrad již částečně využíván ke komerčním a podnikatelským činnostem, tato část mezi silnicí I. třídy č. 38 a silnicí č. 611 slouží k zemědělským účelům. Na západ od silnice č. 38 se dosud nachází jen zastavěná část Přední Lhoty a jeden dům. V platném územním plánu není počítáno s využitím pozemků parc.č. 148, parc.č. 200/41, parc. č. 166/1 a parc.č. 166/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad pro výstavbu ani komerční využití. Schválením navrhované změny by umožnilo využít pozemky jako plochu občanské vybavenosti, ke komerčním a podnikatelským účelům, k prodeji a skladování.

Máme obavy, že další rozšíření komerční a průmyslové zóny u vjezdu do lázeňského města přinese negativní důsledky nejen pro obyvatele Přední Lhoty. Zejména se obáváme neúnosného zvýšení dopravy v oblasti kruhového objezdu, který je už nyní nárazově přetížen a blokuje vjezd do Poděbrad. Kolony u kruhového objezdu by mohli řidiči začít objíždět přes Přední Lhotu a Kluk.

Dále zřejmě dojde k navýšení světelného znečištění s přímým dopadem na občany Přední Lhoty, zvýšení hladiny emisí, hluku a k celkovému nárůstu dopravy směrem do Kluku a Poděbrad. 

Důsledkem změny územního plánu bude prolomení stávající hranice města, zábor zemědělské půdy, tj. stavba na tzv. greenfieldu, zvýšení teploty v okolí budov a parkoviště, komplikace při výjezdu a nájezdu do komerční zóny. Vizualizace představuje osm nižších budov, zahrnuje zeleň a předpokládá napojení odbočovacími pruhy na silnici č.611. Toto ovšem není závazná a konečná podoba projektu, a zejména dopady na dopravu v okolí kruhového objezdu nejsou známy, protože při jeho stavbě se s centrem nepočítalo. Vizualizace komerční zóny vůbec neřeší možnost bezpečného přístupu pro chodce a cyklisty.

Poděbrady jsou lázeňským městem a kromě toho jsou vyhledávaným místem k trvalému bydlení i rekreaci pro svou polohu na řece a množství zeleně ve městě. Poděbrady mají pověst klidného menšího sídla s historicky, architektonicky a esteticky cenným centrem, obklopeným širokým pásem zeleně, lesů, jezer a polí. Nevidíme důvod pro další rozšiřování komerčních a průmyslových zón na zemědělské půdě a znehodnocování původně zelených vjezdů do města.

Žádáme proto touto peticí zastupitelky a zastupitele města Poděbrady, aby návrh na změnu územního plánu zamítli.

Author: Klára Jirásková | 105 signatures

More >
Petice proti rušení osobních vlaků ve Středočeském kraji 2858 signatures

Petice proti rušení osobních vlaků ve Středočeském kraji

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se zastavením či značným omezením osobní dopravy na tratích, o které usiluje vedení Středočeského kraje za hnutí STAN. 


Aktuálně se to týká těchto tratí či traťových úseků:


Trať / úsek / průměrný počet cestujících 2019 - pracovní den/víkend [os/den] / nový rozsah objednávky 2022


012 Plaňany zast. - Kouřim 169/130 zastavení osobní dopravy
062 Křinec - Městec Králové 170/84 zastavení osobní dopravy
063 Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov 21/- zastavení osobní dopravy
064 Mšeno - Mladá Boleslav 212/222* sezónní provoz v 6 a + v období platnosti SELČ
076 Mělník - Mšeno 265/149* sezónní provoz v 6 a + v období platnosti SELČ
094 (Kralupy nad Vltavou) - Vraňany - Lužec nad Vltavou 166/- zastavení osobní dopravy
095 Straškov - Zlonice - (Slaný) 15/- zastavení osobní dopravy
110 Slaný - Louny 317/319 zastavení osobní dopravy
124 Lužná u Rakovníka - Milostín - Žatec n/a pátek - neděle
162 Rakovník - Kralovice 235/171* omezený sezónní provoz v 6 a + v období platnosti SELČ
204 Březnice - Rožmitál pod Třemšínem 71/52 zastavení osobní dopravy
210 Čisovice - Mníšek - Dobříš 390/658 zastavení osobní dopravy
220 Votice - Tábor 372/361 zastavení osobní dopravy
222 Vlašim - Trhový Štěpánov 182/244 zastavení osobní dopravy
233 Čelákovice - Mochov 37/- zastavení osobní dopravy

Děje se tak dokonce v Evropském roce železnice 2021, kdy se v sousedních zemích, zejména v Německu a Polsku, regionální tratě hromadně reaktivují. Ani jiné kraje v ČR vlaky neruší, některé dokonce obnovují.


Vedení Středočeského kraje zcela opomíjí skutečnost, že vlaková doprava je v tarifu PID již 30 let bezprecedentně diskriminována a tunelována uměle výhodnějšími podmínkami jízdného v autobusech integrovaných do PID, jejichž pokrytí postupně dosáhlo většinu území kraje a prostředky z nevybraných tržeb a následně neposkytnutých státních kompenzací pochopitelně nyní kraji chybí. 


Výhody vlaků jsou zřejmé, autobus nikdy nemůže plnohodnotně nahradit vlak. Od jízdních vlastností, kdy vlak nepodléhá náhlým změnám směru a rychlosti umožňující klidnější nástup/výstup i pohyb po vozidle během jízdy, WC včetně možnosti umytí a dezinfekce rukou, přeprava většího množství kočárků a jízdních kol, které ani sečteny nejsou. Zvlášť v kopcovitém terénu je možnost jejich přepravy zásadní. Zájem o oblasti neobsluhované vlakovou dopravou pak upadá. Zcela se zapomíná na strategickou úlohu, kterou železnice sehrála během povodní.

Na seznam rozhodně nepatří trať 210, resp. úsek Čisovice-Mníšek-Dobříš, nedávno generálně opravený úsek včetně světelného zabezpečení přejezdů, kde je týdenní frekvence vysoko nad rušitelskou hranicí stanovenou krajem na 2500 cestujících týdně. Tuto frekvenci naopak nesplňuje řada jiných úseků, které ani na seznamu nejsou. Vše je tedy značně pochybné včetně očekávaných úspor, které jsou vzhledem celkovým výdajům kraje zanedbatelné. Evidentně se jedná jen o politický tlak STAN na úhradu ztrát z pandemie po vládním hnutí ANO, prostřednictvím ministra průmyslu, obchodu a dopravy, který bydlí v Mníšku pod Brdy, který po trati též rád jezdí. Kraj např. zcela nevyužívá státní 75% slevy pro vybrané skupiny cestujících v autobusech, což může v součtu představovat i vyšší částku, než očekávaná úspora za neobjednané vlaky. Nechceme, aby vedení kraje směřovalo dopravní obslužnost do služeb typu sdílené taxi, tedy kamsi na dálný jihovýchod, do zemí přeplněných maršutek a dolmuşů, což se nejen v době epidemie jeví jako krajně nevhodné.


Požadujeme:


1) Zachování obsluhy osobní vlakovou dopravou v rozsahu jízdního řádu 2020/2021 i do budoucna.
   
2) Sjednocení tarifních podmínek v rámci tarifu PID mezi vlaky a autobusy, včetně zavedení 2pásem i pro vlaky a možnosti zakoupit jízdenku dle tarifu PID i ve vlaku.

3) Kvalitní vlakové soupravy, které přesvědčí další cestující k využívání železniční dopravy a díky možnosti odvěšování/přivěšování jednotlivých dílů optimalizují kapacitu a náklady na provoz dle aktuální přepravní poptávky (v ČR je již praktikováno např. na Jizerskohorské železnici). 


https://zdopravy.cz/stredocesky-kraj-meni-plany-na-zastaveni-provozu-na-lokalkach-konec-chce-na-9-tratich-u-4-omezi-dopravu-84805/


https://zdopravy.cz/rozhovor-na-seznamu-trati-k-redukci-jsou-ty-po-kterych-jezdi-mene-nez-2500-lidi-tydne-rika-stredocesky-radni-82188/
 

Author: Štěpán Hálek | 2858 signatures

More >
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Select your region

Středočeský x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj