NE! ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU A BYTOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI PŘÍRODNÍ PAMÁTKY MEANDRY BOTIČE
1156 signatures remaining 3844

NE! ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU A BYTOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI PŘÍRODNÍ PAMÁTKY MEANDRY BOTIČE

Author: Lenka Holubcová | Uploaded: 20.04.2017 | 1156 signatures
Share it with your friends

Vážení zastupitelé hlavního města Prahy,

tímto se na Vás obracíme s výzvou, abyste respektovali rozhodnutí Městské části Prahy 15, žadatele o změnu územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pod č. Z2896/00 v k. ú. Hostivař, která si již nepřeje dále pokračovat v pořizování této změny a chce ji ukončit.

 

Věříme, že v rámci koncepce rozvoje území, v širším kontextu ochrany přírody, veřejného zdraví a kvality života obyvatel, napříč městskými částmi, vezmete v potaz zejména tyto důvody pro zachování stávajícího funkčního využití ploch sportu /SP/ a zvláštní komplexy – ostatní /ZVO/:

1) celoměstsky významná změna a též lokalita, nikoliv brownfield plocha žádající si revitalizaci, nýbrž plnohodnotná kvalitní plocha, která není svou funkcí ani dle současně platného ani dle nově pořizovaného územního plánu určena k obytné zástavbě

2) území zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Meandry Botiče, nachází se na rozhraní přírodního parku Hostivař – Záběhlice a hraničí se záplavovým územím

3) výstavbou by nenávratně utrpěl volný bio-koridor podél toku Botiče

4) případná obytná zástavba a provoz s ní spojený by přetnuly zavedenou pěší kolonádu a bezpečné napojení na budovanou cyklostezku Kozinova – Meandry Botiče, došlo by k přerušení pěší a cyklistické prostupnosti území, které je centrálně položené uprostřed Hostivaře

5) hygienická stanice hl. m. Prahy tuto změnu nedoporučuje a za vhodnější považuje stávající využití, jako plocha určená k jinému využití než obytnému nemá území vyřešenou odpovídající infrastrukturu, vč. té dopravní, neberou se v potaz stávající zdroje hluku

6) paralelně s pořizovanou změnou se pořizuje nový územní plán hlavního města Prahy, jehož zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR, který navrhovanou změnu akceptuje s podmínkou, že bude vyloučena zastavitelnost jižní části /SP/, která se nachází v ochranné zóně zvláště chráněného území, v Metropolitním plánu pro území navrhuje rekreační využití

7) na území městské části Prahy 15 v současnosti probíhá nebo se plánuje výstavba bytů na všech plochách svým funkčním využitím určených k obytné zástavbě, stav v tomto se změnil a nabral neřízených rozměrů oproti roku 2013, kdy byl podnět na změnu územního plánu podáván

8) pro narůstající obyvatelstvo chybí sportovní, rekreační a sociální zázemí.

 

Proč nadále trvat na pořizování změny funkčního využití plochy na čistě obytné /OB/ a všeobecně smíšené /SV/, když si ji nepřeje samospráva příslušné městské části Prahy 15, místní obyvatelé a vlastníci bytových jednotek z přilehlé lokality, zpracovatel územního plánu Prahy IPR či Hygienická stanice HMP?

 

My, podepsaní občané Městských částí Prahy 15 a Prahy 10, nesouhlasíme s pokračováním pořizování této změny územního plánu, přejeme si zachovat stávající funkční využití území a tímto vás žádáme, abyste revokovali svoje usnesení č. 25/30 ohledně schválení návrhu zadání změny č. Z2896/00 ze dne 30. 3. 2017, též vzhledem k nesouhlasu dalších zainteresovaných subjektů, dále nezatěžovali dotčené orgány se zpracováním i projednáním návrhu změny a pořizování změny ukončili.

 

Děkujeme, že z výše uvedeného nepodlehnete tlaku na bytovou výstavbu ze strany developera, podpoříte a tím ochráníte zájmy občanů hlavního města Prahy.

 

News

23.04.2017 21:02

Děkujeme za  Vaši podporu a  vzkazy, které budeme tlumočit dále. Pro  informaci přikládáme jak probíhalo hlasování volených zástupců hl. m. Prahy ZHMP dne - 30. 3.2017.

Za neschválení pořizování změny byli  zastupitelé PIRÁTŮ, TROJKOALICE Zelení, KDU-ČSL, STAN a KSČM.

Naopak, změnu jednohlasně schválili a pustili dále ke zpracování návrhu, i když již měli informaci z MČ Prahy 15 ohledně zpětvzetí žádosti, zastupitelé stran ANO 2011, ČSSD, TOP 09 a nezávislí :-O.

Zastupitelé ODS se zdrželi :-( v případě hlasování o naší změně Z2896/00 u Meandrů Botiče samostatně (navrženého zastupitelem Matějem Stropnickým) a byli pro schválení všech změn správního obvodu Prahy 15 předkládaných jako celek.

Překvapilo nás hlasování zastupitelů ANO 2011, kteří nesdíleli shodný postoj se svými stranickými kolegy z MČ Prahy 15.

Zděsilo nás obstrukční chování a invektiva osobního charakteru vůči Trojkoalici zastupitelů TOP 09 a nezávislých.

 

 

09.05.2017 23:44

Dnes byl odeslán otevřený dopis paní primátorce Krnáčové!

 

Vážená paní primátorka Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 11000 Praha 1, Staré Město

 

V Praze dne 9.5.2017

 

Věc:  Otevřený dopis primátorce

Žádost o ukončení pořizovacího procesu a respektování zpětvzetí  žádosti původního žadatele změny Z2896/00 v k.ú. Hostivař

 

Vážená paní primátorko Krnáčová,                     

 tímto se na Vás obracím s žádostí a důrazně Vás prosím o respektování rozhodnutí žadatele MČ Praha 15 ukončit proces pořizování změny územního plánu.  Jedná se o změnu pod č. Z2896/00 v k. ú. Hostivař, kde je MČ Praha 15 žadatelem.  Zpětvzetí žádosti bylo odsouhlaseno nejvyšším orgánem městské části Prahy 15 – Zastupitelstvem a žádost byla oficiální cestou postoupena Magistrátu.

Přes mnohé  interpelace  a veřejná vystoupení zástupců městské části a obyvatel žijících v dané lokalitě PROTI ZMĚNĚ územního plánu, vnímáme aroganci představitelů Magistrátu jako jasný signál, že vedení Prahy zastupuje jiné  zájmy než zájmy obyvatel hlavního města  – v tomto případě zájmy developera, který změnou územního plánu v daném území zasáhne plánovanou výstavbou bytových domů do ochranného pásma přírodní památky Meandry Botiče, které se nachází na rozhraní přírodního parku Hostivař – Záběhlice v záplavovém území.

Věříme, že výstavba bytů na území Prahy je důležitá, ale v našem okolí existuje mnoho jiných ploch, kde se aktuálně buduje a plánuje výstavba dalších nových developerských projektů pro další tisíce obyvatel, kteří budou mít potřebu v této lokalitě nejen pracovat, bydlet, ale i žít a relaxovat.

V případě odsouhlasení změny územního plánu se hodnota pozemku zvýší a tím přestane existovat možnost na vykoupení pozemku městem nebo městskou částí a možnost vybudování parku nebo sportovišť, kterých je na území Prahy stále nedostatek. Stávající území pro sport a rekreaci bude vystaveno dalšímu zahušťování  bytové výstavby a současně s tím bude ohrožen provoz stávajících sportovišť  v těsném sousedství  těchto ploch.

 

Žádám Vás zároveň o  písemné vyjádření k následujícím bodům:

1) Jaký důvod a motiv má Magistrát hlavního města Prahy,  aby ignoroval oficiální rozhodnutí jednotlivých městských částí?
2) Jste ochotna proti  této situaci  jako primátorka a zastupitelka zasáhnout?
3) Jakou cestou se bude řešit procesní pochybení při jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 30.3.2017?  Při tomto jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy  v rámci projednávání tisku Z-4977 nebylo hlasováno  o vyjmutí dané změny,  které navrhla předkladatelka tisku  paní náměstkyně Petra Kolínská.  Ta návrh podala k aktuálnímu stavu a oficiálnímu potvrzení zpětvzetí žádosti  MČ Praha 15. Své vyjdáření k situaci a stažení žádosti potvrdil a  přednesl na mikrofon  člen Zastupitelstva MČ Praha 15 a zástupce starosty Milan Ducko. Svým vyjádřením potvrdil aktuální stav a zdůvodnění  rozhodnutí žadatele. Všechny přítomné se situací seznámil. Hlasování o návrhu na vyjmutí nebylo realizováno i přes návrh předkladatelky tisku! A naopak bylo obratem velmi urychleně odhlasováno přijetí usnesení č. 25/30 se schválením návrhu zadání změny.  Bohužel i přes stav, že si obyvatelé a městská část  změnu územního plánu v dané lokalitě nepřeje. Hlavní zájem na pořízení změny má aktuálně především developer Central Group, který tuto plochu zakoupil za výhodných podmínek v režimu sport a rekreace – smlouvu máme k dispozici.

Dovoluji si k této žádosti přiložit odkaz na petici, kde jsou zveřejněny  vzkazy místních obyvatel. K dnešnímu dni 9.5.2017  k této petici připojilo už 515 osob zde:   http://e-petice.cz/petitions/ne-zmene-uzemniho-planu-a-huste-bytove-vystavbe-v-oblasti-prirodni-pamatky-meandry-botice.html

Děkuji za Vaši pomoc a prosím Vás o písemné vyjádření a odpovědi na výše položené otázky 1 – 3.

S úctou                                             

Lenka Holubcová

předsedkyně místní komunitní organizace

 

Občanské sdružení SEPPIA, z.s., Kamelova 3260/3, 106 00  Praha 10 -  www.seppia.cz - tel. 724156667, mail: seppia@seppia.cz

 

 

26.03.2019 22:20

Aktualita dne 26.3.2019

MČ Prahy 15 oficiálně odsouhlasila zpětvzetí žádosti Prahy 15 –  na zasedání zastupitelstva dne 22.3.2017.  

Doručení této žádosti o zpětvzetí bylo na Magistrát hl.m. Prahy doručeno 28.3. 2017 

I přes doručenou žádost o stažení, přes  protesty, petice, interpelace místních obyvatel, organizací a zástupců  městské části na zasedání Magistrátu bylo odsouhlaseno, že se změna územního plánu bude realizovat. Toto bylo rozhodnuto zástupci Magistrátu hl.m. Prahy  30.3.2017.

Bylo nám vysvětleno, že volení zástupci Magistrátu nejlépe vědí co je pro Prahu dobré (i bez ohledu na názory místních obyvatel a oficiální žádosti městké části) a mají právo takto rozhodnout!

Představte si tento příklad životní situace:

Manželé požádají o rozvod. Soudní proces je zdlouhavý a tak se partneři za rok usmíří a domluví, že spolu chtějí zůstat. Rozvod si už nepřejí. Proto oficiální cestou požádají o zrušení původní žádosti.  Soud, ale rozhodne, že je rozvede! Uvede důvod, že soudci  mají právo rozhodnout co je pro toto manželství nejlepší.

Tak nám tuto situaci nyní připomíná  stav žádosti, kterou sledujeme.

A tak k dnešnímu datu 26.3.2019 Magistrát Hl.města Prahy pořizuje změnu, aby mohl developer stavět byty v místě, kde budou ohrožena stávající sportoviště!!!

Ta totiž z hlediska zisku nejsou pro developery, tak lukrativní :o(.

Lenka Holubcová, seppia@seppia.cz, tel. 724156667

 

 

29.03.2019 19:18

Srdečně děkujeme za velkou osobní podporu panu starostovi Wenzlovi, který nás ubezpečil svým ústním vyjádřením na zasedání MČ Praha 15, konaném tento týden ve středu  27.3.2019, že si i nadále nepřeje pořizování změny územního plánu a podporuje Rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 22.3.2017, kterým  nejvyšší vedení MČ Prahy 15 požádalo o stažení původní žádosti na Magistrátu Hl.m.Prahy.  Bohužel MHMP tuto oficiální žádost žádatele  o přerušení - zastavení - ukončení změny pořizování změny územního plánu do dnešního dne NERESPEKTUJE a pokračuje i přesto, že v požadovaném termínu tj. do  neobdržel oficiální potřebné dokumenty, které jsou k pořizování vyžadovány do 21.7.2017!!!

Lenka Holubcová, předsedkyně Občanského sdružení SEPPIA, z.s. dne 29.3.2019

    

 

 

30.03.2019 20:33

OTEVŘENÝ DOPIS ODESLÁN PRIMÁTOROVI DATOVOU SCHRÁNKOU  DNE 29.3.2019

____________________________________

K rukám pana primátora MUDr. Zdeňka Hřiba

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2

110 00 Praha 1 -  Staré Město

 

V Praze dne 29.3.2019

 

[2.otevřený dopis primátorovi Hřibovi]

ZÁCHRANA PLOCH PRO SPORT A REKREACI

Opětovná žádost o pomoc při zastavení pořizovacího procesu.

MHMP nerespektuje MČ P15 a zpětvzetí u změny Z2896/00 v k.ú. Hostivař.

 Nová zjištění a důvody pro stopnutí pořizování změny!

 

Vážený pane primátore Hřibe.

Tímto se na Vás jménem místních obyvatel a osob, které se připojili k petici, obracím s opětovnou žádostí o podporu.

Bohužel nevíme, zda se přímo do Vašich rukou dostal první otevřený dopis, který  jsme Vám oficiálně zasílali 13.1.2019  přes datovou schránku, protože jsme Vaši odpověď neobdrželi. 

Velmi děkujeme a oceňujeme, že se nám na základě naší žádosti  v prvním otevřeném dopise, oficiálně vyjádřil doc. Ing. Arch. Petr Hlaváček - 5.3.2019 a Ing. Martin Čemus dne  4.3.2019.

 

Rekapitulace:

V r. 2013 žádala MČ Prahy 15 o pořízení změny územního plánu, kterému bylo přiřazeno č. Z 2896/00.

 

Oficiální zástupci MČ Praha 15 se v období let 2016 – 2017 několikrát zúčastnili zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, kde se mnohokrát osobně v připomínkách na mikrofon vyjádřili, že si MČ Praha 15 dále pořizování změny nepřeje.

 

Vzhledem k tomu, že tato ústní vyjádření zástupců MČ P15 na zasedáních MHMP nestačila, bylo doporučeno, aby MČ P15 oficiálně odsouhlasila žádost o zpětvzetí  Zastupitelstvem, které měla následně předat MHMP.

 

 Stalo se. Dne  22.3.2017 bylo Zastupitelstvem MČ P15 odsouhlaseno zpětvzetí žádosti pořizování změny územního plánu. 

 

Toto bylo doručeno oficiálně na MHMP dne 28.3.2017.

 

I  přes doručení oficiálního stažení zpětvzetí žádosti MČ P15 nebyla tato skutečnost zástupci MHMP respektována, ale naopak „velmi rychle“ posunuta k zadání změny 25/30 dne 30.3.2017 do procesu.  Hlasování probíhalo následovně::

 

Pro návrh, který přeřazuje změnu Z 2896/00 (z režimu SP na OB ) na NESCHVALUJE  hlasovali pouze zastupitelé Trojkoalice, Pirátů a KSČM, ostatní kluby tento pozměňovací nepodpořili. A bohužel tak nerespektovali vůli vedení MČ Praha 15 a jejich občanů.

 

 

Na výzvu k předložení podkladové studie do 21.7.2017, byla dne 31.5.2017 vydána informace pro jednání Rady MČ P15, že vypracování a dodání studie je bezpředmětná a požadované doklady se předkládat nebudou z důvodu zpětvzetí žádosti.

 

 

Dne 13.1.2019 byl Občanským sdružení SEPPIA, z.s.odeslán 1.otevřený dopis panu primátorovi Hřibovi,  abychom zjistili stav aktuální situace.

 

 

Dle informací a zjištění, jsme obdrželi informaci, že neproběhla žádná oficiální písemná komunikace s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy a Magistrátem hl. m. Prahy ve  věci změny ÚP SÚ HMP vedené pod č. Z 2896/00. Městská část P15 dle našich potvrzených informací sama nezpracovala ani nezadala vypracování podkladové studie ke změně, což je skvělá zpráva!

 

 

Bohužel dopisem pana Ing. Martina Čemuse ze dne 4.3.2019 + dopisem pana doc. Ing. Arch. Petra Hlaváčka - 5.3.2019  jsme se dozvěděli, že pořizování změny POKRAČUJE!

 

 

 Další získanou informací bylo, že změna pokračuje na základě „osobní iniciativy“  externího pracovníka úřadu MČ  Prahy 15 pana architekta Lavríka. Dle našich informací tento externí pracovník samozvaně odeslal dopis na hlavičkovém papíře MČ Praha 15  s tučným nadpisem PODKLADOVÁ STUDIE_Z2896/00 dne 2.5.2018.  Termín pro dodání dokumentu byl MHMP oficiálně stanoven do  21.7.2017.  Myslíme, že MHMP měl pro nedodání dokumentu ve stanoveném termínu proces ukončit.

 

Předmětnou podkladovou studii nepřipravila MČ Praha 15, ale vlastník pozemku a spolu s papírem od externího pracovníka úřadu je uvedeno i několik odkazů na oficiální dokumenty, kterými vedení MČ Praha 15 původní žádost z r. 2013 ruší a dále změnu režimu NEPODPORUJE! Tato zpráva nám nedává smysl.

 

 Chápeme, že zájem o změnu má developer, který by tím získal větší cenu pozemku a následně zisk za postavené byty.  Ale nechápeme proč změnu přes oficiální zpětvzetní z r. 2017 podpořili zástupci MHMP i přes protesty a petice: https://e-petice.cz/petitions/ne-zmene-uzemniho-planu-a-huste-bytove-vystavbe-v-oblasti-prirodni-pamatky-meandry-botice.html

 

 

Jsme velmi vděční, za aktuální podporu, kterou nám vyjádřil na Zastupitelstvu MČ Praha 15 dne 27.3.2019  starosta pan  Milan Wenzl.  Dle jeho slov je i nadále pro pořizování změny.

Tímto konec shrnutí.

 

Vážený pane primátore,

vzhledem k veškerým skutečnostem Vás prosíme o zastavení plýtvání financemi daňových poplatníků - ochranu zájmu obyvatel Hlavního města Prahy žijících v daném území, kteří si přejí zachovat poslední zbytky ploch určených pro sport a rekreaci.

Plochu zakoupil developer za výhodných podmínek za účelem zhodnocení své investice. 

Praha 15 je za poslední období jednou z nejvíce zatížených oblastí novou výstavbou, která nebere konce. Snažíme se uchránit, alespoň poslední stávající kus louky určené pro sport a rekreaci, která je v chráněné - zátopové oblasti Botiče, která zároveň sousedí se stávajícími sportovišti pro děti a mládež. Tato sportoviště by byla změnou územního plánu přímo dotčena a V OHROŽENÍ!

Vaším programem je výstavba nových bytů. Ale v naší lokalitě se aktuálně byty stejného developera ve vyšším patře v kategorii 1+kk s plochou 30m2  prodávají za cenu 4,2 mil. Kč! Toto nejsou byty určené pro běžné rodiny a obyvatele Prahy, ale pro příliv nových obyvatel ze zahraničí a pro osoby, které byty skupují  jako investici na pronájem. Bohužel velmi často nejsou ani obyvateli s trvalým bytem na území městských částí, ale místní infrastrukturu zatěžují a pro oblast nejsou přínosem!

 

Majitelé případných nových bytů bude rušit hluk z místních sportovišť, kde se každý den trénuje do nočních hodin, a každý týden odehrávají zápasy a turnaje od ranních hodin.  Máme zkušenost, že již teď mají problémy noví majitelé bytů v těsné blízkosti sportovišť – hluk, světlo. A kvůli nové bytové výstavbě již takto skončilo hřiště hokejbalu. Majitelé nemovitostí si stěžovali až do té doby než bylo hřiště uzavřeno  - https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/387976/hokejbalove-hriste-na-praze-15-se-presune-nebo-zastresi-mistni-obtezuje-hluk.html! Toto je reálná hrozba!

Musíme zmínit, že fotbalové hřiště 100.fungujícícho klubu SK Hostivař - https://skhostivar.cz/  nemohlo být postaveno podle původního záměru, aby nezasahovalo do zátopové oblasti.

Hřiště 77.let existujícího klubu pozemního hokeje HC Hostivař http://hchostivar.com/ nemůže mít kvalitní osvětlení hrací plochy, protože by mohlo ohrozit život blanokřídlého hmyzu!  

Prosím Vás, proč by vedení Hl.m.Prahy mělo mít zájem tuto oblast znehodnotit a zahustit další bytovou výstavbou a ohrozit existující sportoviště?

Co nejnaléhavěji Vás proto tímto z výše uvedených důvodů: žádáme o podporu. Přejeme si, aby díky novému vedení MHMP bylo napraveno jednání a celý proces pořizování změny byl již stopnut. Důvodem je:

nedodání oficiální dokumentace
nedoručení podkladů do stanoveného termínu
protiprávní jednání – neoprávněné chování externího pracovníka za zády vedení úřadu proti oficiálnímu rozhodnutí vedení MČ Prahy 15

 

Věříme ve Vaši pomoc a napravení stavu.

 

01.04.2019 12:46

Omlouvám se za uvedenou chybu a  nepřesnost v otevřeném dopise, který jsme  odeslala 29.3.2019 s chybnou formací.

 

Bod č. 14 a jeho správné znění:

Jsme velmi vděční, za aktuální podporu, kterou nám vyjádřil na Zastupitelstvu MČ Praha 15 dne 27.3.2019  starosta pan  Milan Wenzl.  Dle jeho slov je i nadále pro respektování zpětvzetí z r.2017, kterým je potvrzeno rozhodnutí MČ Praha 15 o nepořizování změny.

 V textu znovu přiloženého otevřeného dopisu , tento bod opravujeme. Bod č. 14 doplňujeme následující poznámku v závorce: [i](*opravená chyba - tento bod byl upraven dne 31.3.2019).[/i]

Panu primátorovi Hřibovi byla úprava dopisu odeslána datovou schránkou dnes 31.3.2019.

 

Lenka Holubcová

seppia@seppia.cz

Lenka Holubcová <seppia@seppia.cz>

Přílohyne 31. 3. 14:00 (před 22 hodinami)     komu: postaWenzlKolářováBílekRadekBeranRadkaMilanedlmanMichal.FischerMichal.Frauenterkahajek.davidhynstlucie.jechoval.klasnovaPavel.Klegalinek.ladislavpraha15josmisnaucPetr.NeumannmarpenLukasPavel.PesekPavelJosefLucie.PrinzovarettPetrkat.tafJan.Velebap.hlavacekpodatelnaprotikorupciPetr.HlubucekAdam.ScheinherrPetr.HlavacekVit.SimralJan.ChabrMilena.JohnovaZdenek.HribMartin.BendaJaromir.BeranekVaclav.BilekLubomir.BrozLenka.BurgerovaMariana.CapkovaJan.CizinskyMartin.DlouhyJiri.DohnalPetr.FifkaMarta.GellovaPavel.HajekKarel.HanzlikEva.HorakovaJakob.HurrleJaroslava.JanderovaOndrej.KallaschTomas.KastovskyJiri.KnitlHana.Kordova.MarvanovaJiri.KoubekMichaela.KrausovaPetr.KubicekRadek.LackoViktor.MahrikOndrej.MartanMilan.MarustikDaniel.MazurTomas.MurnakPatrik.NacherRadomir.NepilPetr.NovotnyIvan.PilnyJana.PlaminkovaMarcela.PlesnikovaTomas.PortlikJiri.PospisilOndrej.ProkopPavelMilos.RuzickaMartin.SedekeJakub.StarekPetr.StuchlikPavel.SvetlikBohuslav.SvobodaTomas.StampachHana.TrestikovaAleksandra.UdzenijaTibor.VansaDavid.VodrazkaRadek.VondraPavel.VyhnanekJan.WolfAdam.ZabranskyJiri.ZajacZdenek.ZajicekPavel.ZelenkaPetr.Zemaninfo          

Vážení,

tímto se omlouvám se za uvedenou chybu a  nepřesnost v otevřeném dopise, který jsme Vám odeslala 29.3.2019 s chybnou formací.

 

Správné znění bodu číslo 14 je:

Jsme velmi vděční, za aktuální podporu, kterou nám vyjádřil na Zastupitelstvu MČ Praha 15 dne 27.3.2019  starosta pan  Milan Wenzl.  Dle jeho slov je i nadále pro respektování zpětvzetí z r.2017, kterým je potvrzeno rozhodnutí MČ Praha 15 o nepořizování změny.

 

V textu znovu přiloženého otevřeného dopisu , tento bod opravujeme. Bod č. 14 doplňujeme následující poznámku v závorce: [i](*opravená chyba - tento bod byl upraven dne 31.3.2019).[/i]

 

Dopis s touto úpravou zasíláme v příloze.

Panu primátorovi Hřibovi byla úprava dopisu odeslána datovou schránkou dnes 31.3.2019.

 

15.05.2019 00:05

PROSBA O POMOC 

 

20.05.2019 15:20

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM  MČ PRAHA 15

 

Vážení a milí zastupitelé MČ Prahy 15,

v pátek 17.5.2019  jste (Vaším zdržením se hlasování) cíleně odhlasovali, že se nic neděje a bohužel kryjete, že podstrčená podkladová studie developera JE PLATNÁ.

 

Nejlepší je nebýt ani hodný ani špatný.

Když se zdržíte hlasování, tak  to tak vyzní. 

Ano tak to je. 

A tak nám dále běží zpracování změny  až do úplného pořízení! 

Ano hraje se o čas.

Ti, kteří tahají za nitky na MČ Praha 15 i na Magistrátu to moc dobře vědí.  

 

Vaše rozhodnutí směřuje ke zhodnocení majetku developera a zničení bezpečné a klidové zóny.  

Změna pozemku z režimu sport a rekreace na bytovou výstavbu už nikdy nejde vzít ZPĚT!

 

Ano, dle dnešního telefonického jednání s panem Čemusem mi bylo potvrzeno, že jste odpověděli na výzvu Magistrátu.
Ale dokud se JASNĚ nevyjádříte k neplatnosti odeslané studie, tak zpracování bude probíhat, protože ji na Magistrátu a IPRU berou stále jako platnou. 
Datum, které jste uvedli vy jako termín, kdy se vyjádříte, zda je nebo není studie platná nebo ne ...  vůbec nehraje roli. 
Podle Vašeho hlasování je vidět, kdo nad svévolným jednáním pana Lavríka drží ochranou ruku.  Všichni, kteří hlasovali pro 0 nebo se zdrželi, dali veřejnosti najevo, že kryjí protiprávní jednání.

 

Proč chcete osobně Vy další panely v záplavové oblasti a v místě pro sport a rekreaci?

 

 

Víte, že?

Peníze získá developer už změnou územního plánu? Nemusí ani stavět a pozemek bude mít větší hodnotu.
Peníze developerovi přinese prodej další nových bytů v exkluzivní lokalitě ( byty si pořídí spekulanti a mimopražští nebo zahraniční zájemci).
Peníze také získají nebo již získali všichni, kteří mají zájem developera podpořit.
Ano ano peníze totiž vládnou světem, ale  ne  vše se za ně dá koupit!

 

 

Rozumíme, že se nikomu nehodí, abychom do toho šťourali a hlasování proběhlo v neprospěch developera, protože by tak osoby, které na celé situaci mají zájem, přišli o ty svoje peníze. 

Ale šťouráme, protože jsme v místní lokalitě nenašli nikoho, kdo by chtěl v záplavové oblasti místo přírody další beton. 

 

Napište nám prosím, proč na tom máte zájem osobně Vy? 

Koupíte si díky Vašemu rozhodnutí  lepší spánek, zdraví, péči ve stáří, kamarády,více jídla, více oblečení, více dovolených?                      

 

Připomínám, že odeslaná studie zpracovaná developerem byla "tajně" odeslána:

externím pracovníkem
po požadovaném termínu!
bez oficiální vědomí radnice 
v rozporu s posledním usnesením nejvyššího orgánu
v rozporu s vnitřní informací o NEDODÁVÁNÍ podkladové studie
neoprávněně na hlavičkovém papíru MČ Praha 15
bez jednacího čísla
bez spisové značky úřadu
s podivným textem, který oznamuje NESOUHLAS s vlastním dodáním přiložené studie 

 

 

Kvíz na závěr:

Hádejte kdo má za MČ Praha 15 podle výsledků hlasování v letech 2015 - 2019 největší zájem vyjít developerům vstříc?

 

 

Děkuji vám všem za odpověď nebo navrhovaná osobní setkání, kterých se velmi ráda zúčastním. 

Velmi  ráda si vyslechnu, že je všechno vlastně jinak ...,  např. "že je bytová výstavba lepší než příroda a že i ten park se skalkou a altánkem "spasí" celé území po kterém budou jezdit bagry a zůstanou nám po něm panely s předraženými byty...  protože takhle má ten svět vlastně  vypadat!" 

 

Na mojí minulou zprávu písemně reagovali jen 4 zastupitelé.

 

S  pozdravem a přáním krásného dne

Lenka Holubcová

 

28.05.2019 08:48

Vážení a milí zastupitelé, 
vážené a milé  zastupitelky,
děkujeme za vstřícnost radnice MČ Praha 15 a komunikaci s občany.

Vzhledem ke včerejšímu jednání (27.5.2019)  Výboru pro územní rozvoj Prahy 15, kterého jsme se bohužel nezúčastnili, se k nám začali šířit dezinformace o tom, že jsme změnili názor a že došlo ke shodě.
Ráda bych potvrdila následující:

1) Srdečně [❤] děkujeme, že se uskutečnila osobní schůzka zástupců Seppie dne 23.5.2019 od 10 hod. v kanceláři pana Neumanna za přítomnosti pana Frauenterky a pana Fischera.
Za naší stranu se setkání zúčastnila: paní Renáta Buchtová, pan Pavel Hrubeš, paní Lenka Holubcová.
2) Potvrzujeme, že se schůzka nesla ve velmi přátelské atmosféře a bez emocí.
3) Ano došlo ke shodě nad využitím stále zmiňovaného území ve všech bodech, kromě plánované změny územního plánu a zájmu na bytové výstavbě pod OC VIVO!!!
3) Výsledkem jednání bylo, že nám zástupci radnice MČ P15 (p.Frauenterka, p. Fischer, p. Neumann) sdělili, že mají stále zájem na tom , aby byly vybudovány bytové domy na louce pod OC VIVO za to, že developer vybuduje parčík.
Bohužel stále i přes poslední oficiální rozhodnutí Zastupitelstva z r. 2017 o nepořizování změny územního plánu.
4) Naším názorem bylo, je a bude, že v obdélníku patřící společnosti CG ve spodní části lokality Botičsko se bytové jednotky stavět nemají, protože je tato oblast stále určena pro sport a rekreaci!
5) Na pozemku církve mezi zástavbou sídliště Zahradního města a OC VIVO výstavba bytů tolik NEVADÍ... ani přizvaným odborníkům a ani lidem žijícím v okolí.
6) Nepožadovali jsme nic výměnou nic, ani žádný odstup od výstavby!!! TO JE LEŽ! Protože jsme v posledním bodě shodu nenašli.
7) Zas a znova řešíme ohrožení sportovišť!!!
Bytovou výstavbu v jakékoliv podobě a rozsahu ve spodní části patřící developerovi CG vnímáme jako:

likvidaci bezpečné zóny
znehodnocení zmiňovaného území
především ohrožení místních sportovních klubů a jejich sportovišť


8) Vzhledem k tomu, že stále probíhá zpracování změny územního plánu na základě svévolného dodání podvodné a neoficiální studie ke zpracování změny územního plánu na Magistrát Hl.m. Prahy externím pracovníkem panem Lavríkem, oznamujeme, že jsme podali na tento čin trestní oznámení.
9) Děkuji všem, kteří na základě předchozího Otevřeného dopisu zareagovali. Vážím si všech osobních vyjádření. Stále si stojíme za tím, že není možné měnit územní plán na míru developerovi!
Pokud se Vás slova a ilustrační obrázky dotkly, prosím  pojďte tuto situaci změnit, ať si to občané nemyslí i nadále.


S úctou
a přáním hezkého dne
Lenka Holubcová 

seppia@seppia.cz

724156667

 

17.09.2021 00:31

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy 

Mariánské nám. 2/2 , 110 00  Praha 1 ,                                                                                     

V Praze dne 17. září 2021

Věc:  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. + prosba o vyjádření pana primátora a  jednotlivých radních i zastupitelů Hlavního města Prahy ke zmíněné konkrétní změně, která má významný vliv na životní prostředí na území Prahy 10  a  Prahy 15

Tímto oficiálně žádáme o poskytnutí informací o tom, jaký je aktuální harmonogram projednávání změny  Z-2896  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Odpověď prosíme elektronicky do datové schránky:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SEPPIA, Z.S. (m4e8kxk)

Navazujeme na naší původní nezodpovězenou žádost o informaci na postup a harmonogram projednávání změny územního plánu Z-2896, k. ú. Hostivař, kterou jsme k rukám pana primátora Hřiba a pana náměstka pana Hlaváčka zasílali dne:

9. července 2021

Na naši výše uvedenou žádost přišla z kanceláře pana Hlaváčka reakce v podobě příslibu odpovědi ze dne 9.8.2021 -  Č. j.: MHMP 1138045/2021, kde byla zmíněna nová lhůta do konce měsíce srpna 2021, která však nebyla dodržena!  
6.9.2021  jsme datovou schránkou upozorňovali na nedodržení slíbeného termínu a opakovaně žádali poskytnutí informací, ale do dnešního dne opět bez reakce.

Zároveň tímto sdělujeme, že nemůžeme souhlasit se změnou stávající funkční plochy SP na obytnou z následujících důvodů:

Stavební záměry investora v lokalitě zahrnují celkem cca 1 330 dokončených bytů od r. 2005, žádnou stavbu nedoprovází dostatečný, funkční a smysluplný veřejný prostor nebo rekreačně-sportovní zázemí pro veřejnost, děti a mládež, naopak každou další bytovou výstavbou je přírodní území Meandrů Botiče zatíženo.

Aktuální výstavba v lokalitě:

1 200 bytů Nové Zahradní město – Central Group
76 bytů Švehlova ul. Park Zahradní Město – Central Group
51 bytů Švehlova ul. Park Zahradní Město II. – Central Group
ve vzdálenosti 700 m vzdušnou čarou vznikne další nová rezidenční čtvrť Praga s cca 1 000 byty (investor CPI – ORCO)

Rádi bychom sdělili, že i nadále jsme jako veřejnost připraveni využít všechna svoje práva v rámci projednávání návrhu změny pro zachování funkčního využití sportu a rekreace na celé stávající ploše SP a původních přírodních loukách, které se nacházejí v ochranném pásmu přírodní památky Meandr Botiče.

Opětovně přikládáme výpis podpisových archů + odkaz na naší petici z roku 2017: https://e-petice.cz/petitions/ne-zmene-uzemniho-planu-a-huste-bytove-vystavbe-v-oblasti-prirodni-pamatky-meandry-botice.html

Touto cestou zároveň opakovaně žádáme i o oficiální zprávu pro veřejnost  - jaký aktuální názor na tuto změnu zastává osobně pan primátor MUDr. Zdeněk Hřib + 1. náměstek primátora pan doc. Ing. arch. Petr Hlaváček.  

Prosíme i o  jakoukoliv oficiální reakci každého jednotlivého zástupce radních i  zastupitelů Magistrátu hl.m. Prahy k této změně Z-2896, kterou můžeme předat  veřejnosti.   Tato osobní vyjádření prosím zašlete na mail - seppia@seppia.cz

 

 

S úctou a přáním všeho dobrého

Lenka Holubcová                                   

+420 724156667, mail:  seppia@seppia.cz

 

17.09.2021 13:38

Sdílíme reakci z dnešního dne 17.9.20121, která nám přišla od paní radní JUDr. Hany Marvanové

---

Vážená paní Holubcová,

seznámila jsem se přiloženou peticí a plně se s ní ztotožňuji. Souhlasím s tím, že je velmi důležité zachovat a rozvíjet v Praze zeleň a přírodní lokality, aby nedocházelo k jejich zastavování, což by zhoršovalo životní prostředí, kvalitní život Pražanů a možnosti jejich rekreace. Obrátila jsem se na pana náměstka Hlaváčka, aby Vaši petici podpořil.

Bude-li cokoli zapotřebí, můžete se na mě obrátit.

 

S pozdravem

JUDr. Hana Marvanová

Radní hl. m. Prahy

 

To whom will the petition be forwarded: zastupitelé hlavního města Prahy

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 1156 (+68 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Matuška Matuška | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Sichrovská | Praha
 • Milan Limax | Praha4
 • Renáta Šmídová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Skřivanová Skřivanová | Třebotov
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition