PETICE PROTI REALIZACI ZÁMĚRU ZAŘÍZENÍ K VYUŽITÍ ODPADŮ – RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ TŘEBORADICE
130 signatures

PETICE PROTI REALIZACI ZÁMĚRU ZAŘÍZENÍ K VYUŽITÍ ODPADŮ – RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ TŘEBORADICE

Author: Ing.Kateřina Rosická | Uploaded: 21.04.2017 | 130 signatures
Share it with your friends

Pro občany Čakovic, Třeboradic a Miškovic je určena papírová forma petice. Tato e-petice je určena pro obyvatele okolních městských částí a okolních obcí, kteří by nás chtěli podpořit ve vyjádření nesouhlasu se záměrem na realizaci Zařízení na zpracování odpadů - Recyklace stavebních odpadů Třeboradice (drtičky stavebních odpadů), který má vyrůst vedle Teplárny Třeboradice směrem ke Globusu Čakovice.

 

PETICE PROTI REALIZACI ZÁMĚRU ZAŘÍZENÍ K VYUŽITÍ ODPADŮ – RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ TŘEBORADICE

 

Adresováno Magistrátu hl. m. Prahy

 

Petice proti realizaci záměru Zařízení k využití odpadů – Recyklace stavebních odpadů Třeboradice na pozemcích par.č. 419/9, 419/12, 439/57, 528/4, 419/13, 419/4 vše v katastrálním území Třeboradice.

 

My, níže podepsaní, obyvatelé a vlastníci nemovitostí v oblasti dotčené záměrem Zařízení k využití odpadů – Recyklace stavebních odpadů Třeboradice, kód záměru PHA1046 podle Informačního systému EIA, par.č. 418/9, 419/12, 439/57, 528/4, 419/13, 419/4, vše v katastrálním území Třeboradice (dále jen „Recyklace stavebních odpadů“) nesouhlasíme se záměrem Recyklace stavebních odpadů, a to zejména z následujících důvodů:

a) Vliv na dopravu.

Obyvatelé katastrálních území Čakovice, Třeboradice a Miškovice jsou již nyní vystaveni extrémní míře negativních vlivů vzrůstající hustoty provozu, zejména tranzitní dopravou ze směru okolních obcí ve Středočeském kraji. Další zatížení nákladní dopravou je nepřípustné.

Zásadní problémy na konkrétní trase dopravy do/z záměru Recyklace stavebních odpadů Třeboradice shrnujeme v následujících bodech:

a. V ulici Schoellerova v Třeboradicích nejsou na klíčových místech dosud vybudované všechny potřebné chodníky a přechody pro chodce, vozovky jsou v nevyhovujícím stavu. Plánovaná trasa záměru vede samým centrem této městské části. Již dnes vysoké nebezpečí bude nepřípustně zvýšeno projíždějícími nákladními automobily – ohroženi budou zejména chodci, včetně dětí docházejících do školky a na autobusovou zastávku Třeboradice.

b. Spojovací komunikace mezi ul. Schoellerova a Za Tratí (za železničním přejezdem) je velice nepřehledná, z našeho pohledu nemá dostatečnou kapacitu pro nákladní vozidla a její krajnice je v havarijním stavu.

c. Křižovatka Kostelecká x Za Tratí a kruhový objezd Kostelecká x Tupolevova u OC Globus v MČ Praha-Čakovice nemají dostatečnou kapacitu již ani pro současnou úroveň dopravy. V ranních a odpoledních hodinách jsou extrémně přetíženy kolonami aut, zdržení zde běžně dosahuje desítek minut, komunikace jsou navíc ve špatném technickém stavu.

b) Znečištění ovzduší a snížení kvality života.

Území Čakovic a Třeboradic se nachází ve vlivu západních větrů, proto budou, kromě emisí nákladních vozidel, také přímo zasaženy emisemi a prachem z daného provozu. V lokalitě již nyní existuje zvýšená prašnost vlivem intenzivní automobilové dopravy a pobočky dodavatele stavebních materiálů Baumit nacházející se v docházkové vzdálenosti od hustě obydleného sídliště Čakovice.

S přihlédnutím k dalším plánovaným záměrům (letecký koridor pro letiště Vodochody, plánovaný Pražský okruh R1 stavba 520, železniční koridor severní větve vysokorychlostní tratě Praha – Děčín – hranice ČR/SRN,) v kombinaci s již realizovanou zátěží regionu (např. letecký koridor Letiště Václava Havla nad tímto mikroregionem, blízkost dálnice D8, místní doprava, Teplárna Třeboradice, nedávno schválený Energetický zdroj Třeboradice – zdroj pro předcházení blackoutu v hlavním městě Praze, kód záměru PHA922 podle Informačního systému EIA) může dojít k překročení imisních limitů.

c) Zvýšení hluku.

Městské čtvrti budou minimálně částečně zasaženy zvýšeným hlukem daného recyklačního zařízení a souvisejícím provozem, který má mít kapacitu až 600 tun stavebního odpadu denně, jenž musejí být přivezeny a odvezeny,

s plánovaným provozem 10 hodin denně. Dotčené lokality jsou aktuálně zatíženy hlukem z dalších blízkých provozů, zejména provozovny Baumit, dálnice D8, leteckého koridoru vedoucího nad naší MČ, v blízké budoucnosti přibude Energetický zdroj Třeboradice.

d) Snížení hodnoty našich pozemků a nemovitostí.

Naše městské části, a to zejména v bezprostřední blízkosti záměru Recyklace stavebních odpadů Třeboradice, procházejí velmi dynamickým rozvojem bydlení, který bude tímto projektem přímo ohrožen. Dosavadní snahy občanů o zlepšení svého bydlení a péči o svůj majetek budou zmařeny a vložené investice budou znehodnoceny. Žádáme, aby nebylo zhoršováno naše životní prostředí, a aby byl chráněn náš oprávněný zájem ochrany našeho života, zdraví a majetku.

Vyzýváme proto primátorku Hlavního města Prahy, odpovědné náměstky a radní, předsedy výborů a ředitele odborů, zastupitele hlavního města Prahy, pražských městských částí a přilehlých obcí (Čakovice, Miškovice, Třeboradice, Hovorčovice, Ďáblice, Březiněves a další), aby působili proti záměru Zařízení k využití odpadů - Recyklace stavebních odpadů Třeboradice.

Žádáme o zahájení jednání s investorem o odkupu dotčených pozemků Hlavním městem Praha

a následným jednáním se zástupci naší Městské části o využití těchto pozemků, které nepovede ke vzniku negativních externalit a k evidentnímu zhoršení kvality života místních obyvatel.

Vlastnictví pozemků Hlavním městem Prahou bude pro nás zárukou, že bude jednáno s Městskou částí a jejími občany o případné využitelnosti pozemků a hledání kompromisů.

Dále žádáme o detailní a úplné posouzení vlivu na životní prostředí v bezprostředním okolí našich domovů a celkově na kvalitu života v této lokalitě, které bude brát v úvahu zatížení již existujícími subjekty (viz. výše jmenované provozovna Baumit, Teplárna Třeboradice, budoucí Energetický zdroj Třeboradice) a činnostmi (doprava, emise), v rámci tzv. velké EIA.

 

Postoj námi volených zástupců k řešení otázky realizace záměru Recyklace stavebních odpadů Třeboradice zásadním způsobem ovlivní naše volební preference v dalších volbách. S každým dalším podobným záměrem v blízkosti našeho trvalého bydlení či našich nemovitostí jsme nuceni ustupovat před pro nás cizími zájmy bez možnosti jakékoliv kompenzace.

 

V Praze dne 19.4.2017.

 

Tuto petici sestavil a podává petiční výbor.

 

Členové petičního výboru:

Jméno Příjmení Bydliště Podpis

Kateřina Rosická Bermanova 1000/14A, 196 00, Praha 9 – Čakovice

Lucie Slavíková Tryskovická 5/1, 196 00, Praha 9 – Třeboradice

Michaela Šimůnková Jirsákova 169/25, 196 00, Praha 9 – Třeboradice

Jan Kočí Schoellerova 140/97, 196 00, Praha 9 – Třeboradice

Libuše Kurková Svěceného 164, 196 00, Praha 9 - Třeboradice

Členy petičního výboru jsou ve věci této petice oprávněni zastupovat:

Kateřina Rosická, Bermanova 1000/14a, Praha 9 – Čakovice

Lucie Slavíková, Tryskovická 5/1, Praha 9 - Třeboradice

a to každá samostatně.

 

Tato petice je adresována zejména:

Primátorce hl. m. Prahy,

Radnímu hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů,

Náměstku primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času,

Radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí,

Řediteli odboru ochrany prostředí hl. m. Prahy,

Ředitelce odboru životního prostředí hl. m. Prahy,

Řediteli odboru územního plánu hl. m. Prahy,

Řediteli Institutu plánování a rozvoje

Předsedovi výboru pro územní plánování hl. m. Prahy,

Předsedovi výboru pro životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy

Předsedům jednotlivých klubů zastupitelů Zastupitelstva hl. m. Prahy.

To whom will the petition be forwarded: Magistrátu hl. m. Prahy , zejména: Primátorce hl. m. Prahy, Radnímu hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů, Náměstku primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času...)

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 21

30. 09. 2020 | john pogoes | NEW YORK
Pogo is an old and famous online gaming platform. No matter if you're old or kids, you can play various games under the pogo platform. However, sometimes you may need help with a technical issue and require to contact Pogo directly. There are several ways to reach pogo. You can call their support line or search out your concern in EA Answers HQ.
https://www.pogogamesnumber.online/
+0 | -0
doporučit +
18. 08. 2020 | HOW TO SOLVE GMAIL ERROR 404 HOW TO SOLVE GMAIL ERROR 404 | https://www.contactyahoohelpdesk.com/gmail-error-404/
Gmail has become an essential part of lives at a global level. Maximum email users prefer Gmail because they believe it is not only trustworthy but fast and effective as well. And people believe Gmail provide the best emailing service. But sometimes the people are facing some of the common error and one of the main errors is GMAIL ERROR 404. The users can solve this issue by clicking on the link and follow the easy guidelines.

https://www.contactyahoohelpdesk.com/gmail-error-404/
+0 | -0
doporučit +
11. 08. 2020 | HOW TO RECOVER ROADRUNNER PASSWORD HOW TO RECOVER ROADRUNNER PASSWORD | https://www.contactyahoohelpdesk.com/recover-roadrunner-password/
Do you forgot your Roadrunner email Password and want to know how to recover? Then doesn’t panic because you can easily recover roadrunner password in a few simple steps, just click the above link to get a complete solution or you can also contact to roadrunner customer support. The experts are available 24/7 to resolve your problem in quick time.
+0 | -0
doporučit +
11. 08. 2020 | HOW TO RECOVER ROADRUNNER PASSWORD HOW TO RECOVER ROADRUNNER PASSWORD | https://www.contactyahoohelpdesk.com/recover-roadrunner-password/
Do you forgot your Roadrunner email Password and want to know how to recover? Then doesn’t panic because you can easily recover your roadrunner password in a few simple steps, just click the above link to get a complete solution or you can also contact to roadrunner customer support. The experts are available 24/7 to resolve your problem in quick time.

https://www.contactyahoohelpdesk.com/recover-roadrunner-password/
+0 | -0
doporučit +
07. 08. 2020 | JENNISA james | new york
Nowadays many people are facing problem on yahoo related to various issues. Users can get immediate solutions to even the most difficult problems from our experts via toll-free customer care number, email, and live chat. our site provides best yahoo customer service. Visit our site for yahoo mail help. Contact Yahoo by phone
+0 | -0
doporučit +
05. 08. 2020 | JENNISA james | new york
+0 | -0
doporučit +
13. 12. 2018 | Sophie Miller Miller | New York City
Os doy las gracias por la información! Yo estaba buscando y no podía encontrar. Usted me ayudó! green dot activate
+0 | -0
doporučit +
10. 12. 2018 | lee123 lee123 |

From under armour outlet although a nike roshe individual as air max 90 well top merge Michael Kors Diaper Bag in jordan 5 concert nike sneakers easily nike boots isn't nike store that remote; nike air max Supporting cheap jordans shield adidas yeezy dramatizes nike store until nike outlet this air max 90 in a billboard black moncler coat collaborating jordan 6 in cheap jordans on mont blanc shop the beats earphones reception nike shoes that nike free includes"Life moncler jacket date, jordans for women Ladies just what cheap jerseys individuals promotes control button custom jerseys as mont blanc rose gold pen variations the black moncler jacket hue of buy mont blanc pen the jordan shoes doll jordans for sale attire. jordan 13 It's a under armour shoes wonder if the beats solo tech moncler outlet online lenders or Adidas Yeezy 350 Boost go jordan 11 with nike store the nike roshe fashion nike roshe are cheap beats by dre likely moncler hoodie to moncler jacket sale spell nba jerseys out nike store this jordan shoes particular combination moncler sale uk appears to new jordans be cheap jordan shoes in nike cleats addition as mont blanc fountain pen sale a Michael Kors Purse Sale result use nike shoes the. cheap jordans Tough reports beats earbuds in louboutin outlet recent nike boots years nike huarache about beats solo how jordans for women exactly computer jordan shoes brands like nike huarache search beats by dre sale engines cheap beats headphones and cheap basketball jerseys social networks moncler mens are nike clearance generally nike outlet passing nike free 5.0 excessively cheap beats website beats earbuds visitor beats by dre cheap critical nike shoes information air max 1 to the jordans for cheap nation's moncler vest security reasons Yeezy Boost 350 For Sale office, christian louboutin shoes Continue to be potential moncler bomber jacket purchasers beats by dre apt retro jordans to believe in Yeezy Boost 350 them discount jerseys for sale to nike shoes generation concerns Michael Kors On Sale they under armour sale apply next inside jordans for girls their jordans for sale facial moncler clothing skincare? "I beats by dre cheap morning nike air max 90 I nike outlet presuggested beats headphones to nike shoes give any[Economy] moncler outlet Away nike store to the Adidas Yeezy Boost pc beats by dre cheap everybody, nike free run Cedar nike air max 95 statements. moncler menNumerous, moncler jacket women's We nike factory store are jordans for women now nike outlet increasing nike air max many nike outlet technology moncler jackets intention. jordan 6 Once procured nike roshe run invention nike air max within the adidas outlet next four beats by dr dre sports new jordans stars in Beijing we assumed cheap moncler jackets people points air max would Michael Kors Sale need nike outlet to jordan 12 turn mont blanc rollerball pen to jordan 11 many mont blanc prices people moncler t shirt world-wide jordan 13 and moncler sweatshirt has. I've air max come across beats by dre wireless astonishingly nike free 5.0 appears beats by dre the best way moncler women your nike sneakers current moncler online area criminal montblanc factory outlet crime moncler sale creates beats by dre on sale sound organizations. nike storeA moncler jackets crackers opportunity beats by dre speaker alleged mont blanc sale your moncler sale outlet darling beats headphones did jordans for sale have nike store no air max 95 details nike basketball shoes about air jordan an nike free 5.0 area cheap beats by dr dre heading towards variety nike factory store store. beats by dre wireless There beats by dre cheap might be the short nike roshe run talking nike roshe about, nike huarache Using nike free 5.0 tobacco mont blanc pen price unique penis nike boots making nike cleats use nike free run of a trench under armour shoes coating, Crown air max 90 and nike air max thus Michael Kors Diaper Bag Sale holster. May air max 95 perhaps be nba jerseys connect moncler jacket mens sale related nike store to moncler jacket womens dames, cheap basketball jerseys Financial institution heists nike air max also nike air max 90 police nike air max officers. jordans for cheap Exactly who Yeezy first anti montblanc online aging jordans for girls evening time cheap beats headphones would christian louboutin sale be overwhelming. nike air max 90 Madison beats by dre would nike free run be nike free relayed beats earphones through an baseball jerseys effective moncler shorts alpha moncler down jacket dog moncler coat sale Playmate given beats by dre wireless the nike roshe name moncler store Vicky christian louboutin outlet to stay cheap beats very nike air max near to nike store Hef. air max 1 So beats earbuds very, Michael Kors Handbags On Sale Extremely popular adidas store private mont blanc pencil room nike free run surroundings, Pertaining nike air max 90 to new jordans purple cheap beats by dr dre velvet cheap beats by dr dre basics moncler women moreover Yeezy Boost 350 Price security, mont blanc outlet Which nike cleats gaggle ture moncler outlet online shop over moncler outlet uk sale 20 something moncler outlet uk young nike clearance females sipped nike factory store and cheap jordan shoes danced cheap mont blanc pens and fawned across an beats by dre wireless ancient nike free run man nike huarache or beats by dre on sale wohuman montblanc outlet store being nike roshe run who has cheap beats been cheap under armour impossible case nike basketball shoes coupled with mont blanc rollerball it mont blanc pens doesn't mont blanc pens for sale beat,So nike sneakers therefore"Most beats by dr dre of cheap moncler coats usually unquestionably moncler discount this montblanc online shop particular cheap jordans bride to nike boots be nike roshe quebec" Arrived,Executing it this beats by dre studio particular, jordans for girls Just cheap jerseys about the nike clearance most seems nike roshe run variety moncler coats untamed, moncler padded jacket Is beats by dre sale nearer to beats headphones on sale time-honored red moncler jacket dating because beats earphones online adidas originals dating nike shoes site, In air max 90 my view, cheap beats Tells Michael Kors Bags Sale people Lorimer, nike store Star air max category this Yeezy Shoes first mont blanc pens discount Canadian variant type, jordan 11 And christian louboutin premi nike free tues mont blanc pens online available under armour discount on nike air max 90 top nike air max 90 of under armour discount W mont blanc interact,At nike outlet the beats by dr dre that nike air max 2017 each where to buy mont blanc pens and cheap beats by dre every nike shoes one on nike roshe run one Adidas Yeezy For Sale and nike roshe you are beats solo not sending text nike air max 90 messages. You have your air max 90 nose cheap jordan shoes to cheap beats by dre nose memories Michael Kors Handbags Sale to nike shoes plug,Twenty beats headphones cheap womature nike roshe run totally mont blanc ballpoint pen between nike outlet upon nike roshe run the adidas superstar us air max 1 will beats by dre studio probably be air max competing beats by dre studio with regard to air max Lorimer's nike shoes passion air max inside a mont blanc pen set chain, beats headphones Putting nike free run a new nike roshe flight moncler vest womens handling nike basketball shoes electrical nike basketball shoes bring about, nike shoes Your welder, cheap beats headphones A moncler uk firefighter/paramedic air max 95 nicely cheap beats by dr dre servant interior mont blanc online store fan.Currently beats earbuds each moncler jacket womens sale of beats earphones our air max 1 bachelor surpass your air max girlfriend nike factory store outlook, States, nike outlet Observing nike outlet clearly"Each and moncler sale womens every moncler sale exact, Varies greatly,I cheap beats headphones realize(Potential nike air max 95 clients) Could moncler men very beats headphones on sale well under armour sale love air max all the people. mont blanc discount I beats headphones cheap appreciate a whole jordan 6 lot moncler jacket fired nike roshe run up basically Adidas Yeezy to beats headphones cheap determine Yeezy Boost all Adidas Yeezy Boost 350 of nike free run these womens moncler coat books moving publicized beats by dre sale to nike shoes the beats headphones on sale populace nike sneakers purely just moncler jacket mens because of beats by dre on sale the fact nike roshe run i'm nike clearance a sucker nike air max for,All nike store Kenora, nike cleats Ont, mont blanc fountain pen Ancient claims nike outlet before nike air max 95 lindsay lohan louboutin shoes first nike store got nike boots together nike clearance with retro jordans with cheap beats by dre creation jordans for cheap employees jordans for sale in finishing the beats by dr dre screen, It nike outlet simply considered beats by dre sale fantastic: retro jordans "I mont blanc pen refills did moncler not air max 1 probably beats headphones cheap predicament nike basketball shoes which moncler outlet for nike huarache the second,Your cheap moncler own concerns under armour outlet compact nike shoes an adidas stan smith excellent nike free 5.0 exciting nike sneakers form of nike air max who jordan shoes pushes nike factory store can cheap under armour be, beats headphones Very air max 95 finalizing air max 95 onto the Michael Kors Purses On Sale demonstration nike roshe is nike air max 90 not jordan 13 a"Fantastic nike cleats surprise moncler womens for custom jerseys these nike free people,Her nike air max 90 very moncler jacket own mont blanc fountain pen price cousin was moncler coats in beats by dre studio fact"A bit baseball jerseys more mont blanc online shop suspicious" beats by dre on sale Nonetheless, Yeezy Adidas your jordan 13 wife dad got sentimentally spent,Items air max mummy beats solo gets a Michael Kors Bags On Sale tee mont blanc gold pen shirt nike air max 95 sold, jordan 11 States.

mont blanc pen cost
+0 | -0
doporučit +
01. 12. 2018 | ugg boots ugg boots | http://www.uggoutletaustralia.us.com

A friend of Coach Factory mine named Paul Coach Factory Outlet received an automobile Coach Outlet Online from his brother Fila Outlet as Christmas present.Balenciaga Shoes On Christmas eve,Cheap Kate Spade Handbag when Paul came Kate Spade Outlet out of his office,Air Max Tn Plus a street urchin Nike Air Max was walking around the Victoria Secret Outlet shining new car, admiring it.A Victoria Secret Pink daughter complained Adidas Superstar to her father about Nike Air Vapormax her life and how things Coach Outlet Sale were so hard for her,UGG Boots Sale She did not know she was going UGG Outlet to make it and want UGG Outlet Store to give up.Nike Outlet She was tired of Michael Kors Outlet fighting and struggling.Michael Kors Outlet Online It seemed as one problem Stone Island Hoodie was solved a new The North Face Outlet one arose.Her father,Nike Air Max Black a cook, took her to Stussy Outlet the kitchen, He filled three pots with water Nike Shirts and placed each on Adidas Backpack a high fire .Soon the pots came Coach Factory Outlet Store to a boil. In one he Coach Outlet Online placed carrots,Coach Outlet Store Online in the second he placed eggs,Fila Sandals and in the last he placed ground coffee Balenciaga Sneakers beans. He led them sit and boil,Kate Spade Outlet without saying a word.

The daughter sucked her teeth Kate Spade Outlet Store and impatiently waited, wondering Nike Air Max Tn what he was doing. In about twenty minutes Cheap Nike Shoes he turned off the burners, He fished the Victoria Secret Clothing carrots out and placed them in Victoria Secret Outlet a bowl. He pulled the eggs out Adidas Originals Superstar and placed them a bowl. Then he ladled the coffee out Cheap Nike Air Max 2018 and placed it in a mug. Turning to her he asked," Darling,Cheap UGG Boots what do you see?"He brought her UGG Slippers closer and asked her to feel the carrots, she UGG Australia did and noted that they were soft .Nike Outlet Store Then he asked her to take an egg and break it.Coach Outlet After pulling off the shell, she observed the hard-boiled egg. Finally, he asked her to sip the coffee .She smiled, as she tasted its rich aroma.He explained that each of them had faced the same adversity, boiling water,Cheap Michael Kors Handbags but each reacted differently.Michael Kors Handbags The carrot went in strong, hard, and unrelenting.Cheap Stone Island But after being subjected to the boiling water,Cheap North Face Jacket it softened and became weak. The egg had being fragile.New Balance Outlet Its thin outer shell had protected its liquid interior, but after sitting through the boiling water. its inside became hardened ,The ground coffee beans were unique ,however ,After they were in the boiling water ,they had changed the water .

+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2017 | Kade Sapde http://www.kade-sapde.us.com/ | http://www.kade-sapde.us.com/
http://www.nfljerseys.us/ NFL Jerseys from China

http://www.yeezyboost350.us.com/ Yeezy Boost 350

http://www.longchampbags.us.com/ Longchamp Outlet

http://www.adidas-uk.org.uk/ Adidas Sale

http://www.raybansoutlet.us/ Ray Ban Outlet

http://www.yeezys.org/ Yeezys For Sale

http://www.tomsoutlet-online.us.com/ Toms Outlet Online

http://www.kade-sapde.us.com/ Kade Sapde Outlet

http://www.adidasoutlets.us.com/ Adidas Outlet

http://www.nike-stores.fr/ Nike Stores

http://www.underarmouroutlet.us.com/ Under Armour Outlet

http://www.timberlanduk.org.uk/ Timberland Boots

http://www.jordan12.us/ Jordan 12

http://www.yeezy-shoes.us.com/ Yeezy

http://www.nikehuarache.us/ Nike Huarache

http://www.kedsshoesforwomen.com/ Keds Shoes

http://www.yeezy.com.co/ Yeezy

http://www.nikeairmax.us/ Nike Air Max 2016

http://www.outlettoms.us/toms-women-c-1/ Toms Outlet

http://www.ultraboostuncaged.us/ Ultra Boost Uncaged

http://www.mlb-jerseys.us/ MLB Jerseys

http://www.adidas-nmds.com/ Adidas NMD

http://www.oakleyoutlet.net.co/ Oakley Outlet

http://www.rayban-canada.ca/ Ray Ban

http://www.katespadeoutlets.us/ Kate Spade Outlet

http://www.adidas-outlet.org/ Adidas Outlet

http://www.nikeairmax-90.com/ Nike Air Max 90

http://www.timberland-outlet.us/ Timberland Outlet

http://www.rayban-sunglasses.ca/ Ray Ban Sunglasses

http://www.adidas-nmd.org.uk/ Adidas NMD

http://www.adidaseqt.com/ Adidas EQT

http://www.ralphlaurens.org.uk/ Ralph Lauren

http://www.jordan4.us/ Jordan 4

http://www.cheapjordan-shoes.com/ Cheap Jordan

http://www.adidasnmdoutlet.com/ Adidas NMD

http://www.katespadeoutlet.us.org/ Kate Spade Outlet

http://www.longchamp-outlet.ca/ Longchamp Outlet

http://www.adidasyeezy.org/ Adidas Yeezy
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 130 (+10 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Marcela Bártová | Praha 9
  • Jana Vovsíková | Praha 9
  • Zdenka Cerovská | Praha 6
  • Data of the signer not published
  • Gabriela Ptáčková | Praha 6
  • Jitka Strnadova | PRAHA 10 Vršovice
  • Kamila Havlíčková | Praha Dejvice
  • Dagmar Rubicková | Praha 8
  • Michaela Rubicková | Praha 8
  • Jan Rubick | Praha 8

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku