My, níže podepsaní, žádáme o přezkoumání a přehodnocení výpovědi prof. PhDr.Jaroslava Čechury, DrSc.
492 podpisů

My, níže podepsaní, žádáme o přezkoumání a přehodnocení výpovědi prof. PhDr.Jaroslava Čechury, DrSc.

Autor: Kobrlová Zuzana, Růžková Zuzana, Tinková Daniela | vloženo: 09.05.2015 | 492 podpisů
Sdílejte s přáteli

Prof. Jaroslav Čechura (1952) patří mezi nejuznávanější české odborníky na starší české dějiny a na FF UK vyučoval od roku 1992 (nejprve externě, od roku 2002 pak interně na Ústavu českých dějin). Ve své odborné práci se původně věnoval středověku, v 90. letech se jeho zájem přesunul k období raného novověku a k problematice „malých/obyčejných lidí“ a jejich každodennosti. Ve stejné době se rovněž stal jedním z prvních českých historiků, kteří začali při své práci uplatňovat postupy mikrohistorie a antropologické perspektivy; inspiraci čerpal mj. z dlouhodobých pobytů v německojazyčných zemích (Kolín n/R, Goettingen, Vídeň,…). Je autorem 12 českých a 2 zahraničních monografií , jež vyšly ve Stuttgartu (1994) a Vídni/Mnichově (2000).

Za léta svého působení vychoval celou řadu žáků (studium úspěšně ukončilo 19 doktorandů,  62 diplomantů, 39 bakalářů, z toho na ÚČD 8 doktorandů, 49 diplomantů a 30 bakalářů) a vždy patřil k oblíbeným a ve studentských evaluacích k nejlépe hodnoceným pedagogům ústavu. Jeho přednášky na FF jsou hojně navštěvovány (až 160 zapsaných posluchačů).V současné době vede 5 bakalářských, 4 diplomové a 6 disertačních prací, takže i po této stránce patří k jeho nejvytíženějším zaměstnancům.

Jeho propuštění, oznámené neočekávaně na schůzi Ústavu českých dějin 16. dubna t. r. a prezentované jako „reorganizace“ tohoto ústavu (přičemž J. Čechura byl vedením ústavu označen za plně nahraditelného), je o to povážlivější, že šlo o ukončení pracovního poměru s profesorem, který měl smlouvu na dobu neurčitou, což v novodobých dějinách UK zjevně nemá obdoby a jde tedy i o varovný precedens.

Akademická dráha, odbornost, včetně neustálého osvojování si nových znalostí a zkušeností, nejsou otázkou okamžiku. Jedná se o proces pokrývající v životě jednotlivce dlouhá léta a dosažení odpovídajícího renomé a úrovně je stejně tak dlouhodobé, jako obtížné. Profesor Čechura je po této stránce jednoznačně kvalifikovaným odborníkem a přispívá tak k dobrému jménu a renomé Ústavu českých dějin i FF jako celku. Radikální zásah do chodu ústavu, jakým propuštění profesora Jaroslava Čechury nezpochybnitelně je, i  odůvodnění, proč k tomuto kroku vedení ústavu přistoupilo, považujeme přinejmenším za značně nestandardní. Jakkoli chápeme nezbytnost úsporných opatření fakulty a skutečnost, že každý obor musí hledat cesty, jak se s touto situací vyrovnat, domníváme se, že podobné nestandardní kroky, realizované unáhleně a účelově, nejen že nikterak nepřispívají k proklamovanému zlepšování kvality fakulty a jejích součástí, ale naopak dlouhodobě a nevratně poškozují jednotlivé obory, fakultu a její dobré jméno i prestiž. Propuštění profesora Čechury dopadá neméně silně na studenty, kteří tímto ztrácí nejen vedoucího prací, ale také respektovaného odborníka se širokým rozhledem, jenž jim dokázal zprostředkovat přístup k historické materii i ke kořenům historie jako vědy obecně.

Propouštění realizované tímto nedůstojným způsobem, bez předložené jasnější koncepce a bez předchozí otevřené diskuse či komunikace s ostatními pracovníky ústavu, nejenže poškozují i naši víru ve smysluplnost a prospěšnost prováděných úsporných opatření na celé fakultě, ale příčí se nám též možnost, že by podobný postup měl být jakýmsi „precedentem“ pro řešení podobných situací na akademické půdě. Je nutno si uvědomit, že podobné kroky likvidují u studentů i členů akademických obcí napříč republikou důvěru v univerzitní instituce a jejich představitele. Negativním důsledkem může být prakticky nevratný nárůst napětí a destrukce kolegiálních i mezilidských vztahů na pracovištích.

 

Aktuality

14.05.2015 13:20

O petici budeme informovat rovněž na X. zasedání AS FF UK dne 14.5.2015.

 

20.06.2015 20:12

Odpověď paní děkanky FF UK na petici proti propuštění prof. Čechury (adresováno doc. Tinkové)

 

Vážená paní docentko,

 

děkuji za vyjádření kolektivního názoru Vašeho a Vašich kolegů, i za starost, kterou jako signatáři máte o okolnosti výpovědi prof. Čechurovi. Protože nemám na signatáře jiný kontakt, obracím se na Vás a prosím, abyste s obsahem mé odpovědi seznámila i ostatní podepsané.

 

Do Vašeho postoje se dovedu vžít, lidsky ho zcela chápu a rozumím tomu, že se Vás popsaný vývoj osobně dotýká. Avšak současná tíživá finanční situace fakulty, před níž jsem byla prostě postavena, se bolestně dotkla nejen Ústavu českých dějin, ale i všech ostatních fakultních pracovišť a je zodpovědností děkana, aby zajistil, že všechna pracoviště mohou přesto fungovat dál. Výpověď profesora Čechury jsem přezkoumala a můj závěr je následující.

Konkrétní personální rozhodnutí jsou v kompetenci ředitele ústavu a prof. Šedivý byl svými spolupracovníky v ÚČD nominován do funkce ředitele v řádném nominačním řízení. Má tedy od svých kolegů a kolegyň mandát k vedení ústavu, do čehož patří i řešení složitých a nepříjemných úkolů. Nicméně Vás mohu ujistit, že všechna – vždy nelehká – personální rozhodnutí jsou výsledkem pečlivého komplexního zhodnocení vědecko-pedagogického výkonu, jehož podmínky byly stanoveny pro všechny pracovníky fakulty stejně a které zároveň bere ohled na to, aby nebylo ohroženo celkové fungování žádného pracoviště. To všechno bylo i součástí rozvahy, která nakonec vedla k výpovědi prof. Čechury, a důvody, které prof. Šedivý předložil jako podklad pro organizační změnu v ÚČD, shledává vedení fakulty jako relevantní.

Nerozumím Vašemu závěru, že tato jedna výpověď automaticky předpokládá, že je základem pro další podobné výpovědi, jako nebezpečný precedens. S touto spekulací nemohu souhlasit, žádné podobné kroky jsem na fakultě nezaznamenala. Také obavy ze ztráty kontinuálního odborného vedení studentů, kteří u prof. Čechury píší své kvalifikační práce, jsou liché, protože prof. Čechura projevil zájem dovést k obhajobě studenty, kteří u něj již mají zadanou bakalářskou, diplomovou či disertační práci, a ředitel ústavu mě ujistil, že vedení ÚČD se s prof. Čechurou v tomto smyslu dohodlo.

Souhlasím, že narušení kolegiálních vztahů je velmi závažná věc a že otevřená komunikace je vždycky nejlepší cestou k dorozumění. Velmi by mě mrzelo, kdyby měly být vztahy uvnitř ÚČD tak nevratně poškozené, jak naznačujete. Pevně však věřím, že i v této obtížné situaci zvítězí uvnitř ústavu věcná, otevřená a kolegiální diskuse, vedená sdíleným zájmem na zdárném fungování a rozvoji celého ústavu.

 

                                                               doc. Mirjam Friedová, Ph. D.

 

Poznámka autorů petice: V současné době připravujeme odpověď na text paní děkanky. O událostech na ÚČD i dalších oborech na FF bude rovněž informován rektorát univerzity.

 

Komu bude petice předána: Děkanát FF UK

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 492 (+12 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daniel Dědovský | Prague
 • Tereza Opavova | Katovice
 • Kateřina Hyblerová | Mladá Boleslav
 • Libor Jůn | Praha
 • Martin Žemlička | Sao Paulo
 • Eva Hocká | Hudlice
 • PhDr. Ivo Navrátil | Semily
 • Miroslav Sanytrák | Unhošť
 • Čeněk Urbanec | Žatec
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici