Otevřený dopis vládě, poslancům a senátorům Parlamentu České republiky: ujištění, pozvání, prosba
620 podpisů

Otevřený dopis vládě, poslancům a senátorům Parlamentu České republiky: ujištění, pozvání, prosba

Autor: Dagmar Sláčalová | vloženo: 07.11.2020 | 620 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení členové vlády, vážený pane premiére, vážení poslanci a senátoři,

my, níže podepsaní zástupci věřících křesťanů, bychom Vám rádi vyjádřili svou podporu v současné nelehké situaci, kdy usilujete o ochranu občanů před nákazou covid-19. Plně si uvědomujeme, že Vaše služba je zvlášť v této době velice náročná a rozhodování není snadné.

Píšeme Vám jako svým bližním v přátelském duchu a v lásce a chtěli bychom Vás ujistit, že Vás ctíme jako legitimní autoritu, která za naši zemi nese odpovědnost před národem i před Bohem. Vzali jste na sebe nelehký úkol, který vyžaduje moudrost, rozvahu, rozhodnost a citlivost k tomu, co přinese skutečné dobro celé společnosti. Přejeme si, aby se dobře dařilo každému z Vás i nám všem a aby naše země vzkvétala. Vyprošujeme Vám moudrost a Boží inspiraci pro všechna rozhodnutí. Modlit se za své představené je základní součástí našeho poslání a přesvědčení.1

Modlíme se také za celý národ, aby se naše společnost spojila v čase pandemie a nejen v ní ve skutečné solidaritě bez rivality a vzájemného soupeření, aby nepodléhala strachu a znovu objevila vlastní identitu, víru, naději, radost a vzájemnou lásku a úctu také díky schopnosti uznat vlastní chyby a napravit je.2 Prosíme ve svých modlitbách za uzdravení nemocných, za sílu pro zdravotníky a dobrovolníky, za dobrou imunitu pro každého člověka, za všechny, na které pandemie jakkoli doléhá, za trpící, osamocené, za všechny, kteří pomáhají v první linii. Za ochranu před nákazou pro celý náš národ a za její zastavení správným způsobem. 

Dějiny jasně ukazují, že žádný národ a žádný stát nemá naději na budoucnost, pokud nedokáže v pravý čas zmobilizovat svůj duchovní a mravní potenciál. V mnoha případech velkých nebezpečí, včetně epidemií, nebylo možno jejich odvrácení vysvětlit jinak než jako zázrak, který vyprosila vytrvalá modlitba našich předků, podpořená často slovem i příkladem vládců. Věříme proto, že i dnes je k záchraně celého národa klíčové, abychom se společně celým srdcem obrátili k Bohu.3

Za tímto účelem probíhá mnoho modlitebních iniciativ a služeb otevřených všem.4 Víme, že i v Parlamentu je prostor pro ztišení a obnovu duchovních sil. Rádi bychom Vás povzbudili k Vaší společné modlitbě v těchto prostorách, protože Vaše přímluva za celý náš národ má obrovskou moc. Zároveň jsme připraveni modlit se s Vámi a za Vás ve stejný čas.

Duchovní rozměr lidského života je velmi důležitý, v moderním světě však stále více opomíjený, a to nás přivádí k závěrečné části našeho dopisu:

Prosba

Jako křesťané a občané máme a chceme být upřímně poslušni nejen svým duchovním pastýřům, ale i zákonům této země ve všem, co neodporuje zákonu Božímu. Víme, že nelze vyhovět všem a určitá omezení jsou nezbytná. Přesto však musíme vyjádřit, že způsob, jakým zasáhla bohoslužby, v nás vyvolal hluboké znepokojení.

Při stanovování opatření bylo patrné, že bohoslužby  jsou vnímány na stejné úrovni jako různé volnočasové aktivity. Již první usnesení vlády České republiky č. 996 o přijetí krizového opatření (Sbírka zákonů č. 400/2020) to zřetelně vyjádřilo, když bohoslužby zařadilo do stejné kategorie jako slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky.“5

Křesťané jsou v České republice zastoupeni téměř 1,5 milionem obyvatel, které jakékoli razantní omezení způsobující v konečném důsledku zamezení bohoslužeb bolestivě zasahuje. Domníváme se, že tato situace vychází z nepochopení toho, co bohoslužby znamenají.

Účast na bohoslužbě není volnočasová aktivita, je to naplňování hluboké existenciální potřeby člověka světit den sváteční ve společenství. Slavit Eucharistii/večeři Páně a poslouchat tak přikázání Desatera je pro nás nesmírně důležité.6 Toto společné setkání s milujícím Bohem, zdrojem i cílem našeho života, není možné ničím nahradit. Právě zde v největší míře čerpáme lásku a sílu pro sebe i pro službu našim bližním.

Rádi bychom také upozornili na důležitou, spíše pragmatickou skutečnost: ve srovnání s provozem obchodních center, restauračních a dalších zařízení splňují kostely a větší modlitebny prostorově i charakterem náboženských obřadů velmi snadno hygienické podmínky rozestupů, použití roušek i omezeného fyzického kontaktu přítomných.7 Prostorové velkorysosti kostela využila například Vídeňská univerzita pro své studenty v sousedním Rakousku.8

Neshledáváme tedy důvod k tomu, proč by slavení bohoslužeb mělo obecně podléhat přísnějším předpisům než provoz nákupních center nebo větším početním restrikcím než jiná shromáždění, jak tomu bylo ve zmíněném opatření.9

Obracíme se proto na vládu s naléhavou prosbou, aby svůj celkový přístup k bohoslužbám přehodnotila. Nutná omezení v situaci pandemie chápeme a chceme je respektovat. Prosíme Vás však, abyste při jejich vydávání zohlednili náš hlas a nestavěli nás do bolestné situace, kdy by se další poslušnost vládním nařízením ocitla v rozporu s naší poslušností Božím přikázáním.

Závěrem bychom Vás rádi povzbudili slovy apoštola národů:
Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno ať se mezi vámi děje v lásce."10

S láskou, úctou a modlitbou za každého z Vás a za celý náš národ

 

Níže podepsaní věřící občané České republiky

1Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu." Bible, 1. Timoteovi 2,1-4 (Český ekumenický překlad).

2 Snad každý se snažíme konat dobro, ale každý děláme i chyby. Všichni potřebujeme lásku, ale i odpuštění, jak od Toho, kdo nás stvořil, tak od našich nejbližších nebo těch, kterým jsme ublížili. Zastavme se, zamysleme se, a pokud alespoň trochu můžeme, poprosme o odpuštění Boha i své bližní, napravme, co jsme pokazili, hledejme u Něho radu a pravou moudrost.

3Pojďte, vraťme se k Hospodinu, (...) a on nás uzdraví." Bible, Ozeáš 6,1 (Český ekumenický překlad).

4 Např. Otčenáš v poledne, růženec ve 20:00, modlitební a postní řetězy v mnohých jednotlivých křesťanských společenstvích a organizacích.

5 Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření (Sbírka zákonů č. 400/2020), bod I/1, písm. a).

6 Když byli roku 304 křesťané z Abitene vyslýcháni, proč přestoupili císařský zákaz slavení bohoslužeb daný tehdy pod trestem smrti, odpověděli: „Sine Dominico non possumus" - „Bez slavení dne Páně nemůžeme žít." Po krutých mukách bylo 49 mučedníků zabito.

7 Délka bohoslužeb během opatření přitom zpravidla nepřesahuje v týdnu 30 minut a v neděli 1 hodinu, přičemž jedinou výjimkou v užití roušek je okamžik „svatého přijímání" a mezi účastníky nemusí po celou dobu docházet k žádnému kontaktu ani blízkosti.

8 https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/viden-studovna-v-kostele-ve-vidni-vyuzivaji-studenti-kvuli-koronaviru-kostel-jako-studovnu.A201007_151850_zahranicni_neka.

9 Bod I/6 citovaného usnesení vlády umožňoval jiná pokojná shromáždění do počtu 500 osob, zatímco bohoslužebná shromáždění ve vnějších prostorách pouze do 20 osob.

10 Bible, 1. Korintským 16,13-14 (Překlad 21. století).

Aktuality

10.11.2020 15:31

S radostí oznamujeme, že jsme k petici založili blog, který naleznete zde: https://krestane-narodu.webnode.cz/.

Před předáním dopisu poslancům jsme na základě reakcí veřejnosti přidali do tří poznámek v dopise tyto věty:
Pozn. č. 4: Nabídka služeb např. zde: https://krestane-narodu.webnode.cz/

Pozn. č. 6: Dnes je naštěstí "právo svobodně projevovat své náboženství (...) sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, (...)" garantováno Listinou základních práv a svobod (čl. 16, odst. 1).

Pozn. č. 7: Nepovažujeme proto za přiměřené stanovovat maximální počet účastníků bohoslužeb bez ohledu na velikost bohoslužebného prostoru.

 

Komu bude petice předána: Vládě ČR, poslancům a senátorům Parlamentu ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 620 (+32 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslava Kolářová | Kněževes
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Pavelcova | Letovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Kutina | Praha 4
 • pavel vodvářka | ostrava
 • Katerina Rosecka | Holice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marie Blažková Blažková | Telnice, Brno-venkov
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku