Petice pro zachování MŠ na nám. 24. dubna, Veselí nad Moravou
112 podpisů

Petice pro zachování MŠ na nám. 24. dubna, Veselí nad Moravou

Autor: Eva Brablcová | vloženo: 14.09.2015 | 112 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zachována Mateřská škola na náměstí 24. dubna (dále jen „MŠ“), ať už ve stávající budově či v budově nově vystavěné.

Našimi hlavními argumenty jsou:
 

Spádovost

MŠ navštěvují děti s bydlištěm od sídliště Chaloupky až po Milokošť a v současné době také děti z Milokoště. Vzhledem k velké rozloze je nanejvýš důležité v této části města MŠ zachovat. Tato MŠ je právě jedním z důvodů, proč je tato lokalita oblíbená pro koupi domu či pozemku mladými rodinami.
 

Kapacita MŠ a její naplnění

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem MŠ od jejího vzniku až do současnosti neměla problém naplnit kapacitu, a to ani ve slabších ročnících. Spíše naopak. Například v loňském roce MŠ mohla přijat jen přibližně třetinu přihlášených dětí. Zbylé dvě třetiny musely zcela pochopitelně vyhledat jiné předškolní zařízení a v letošním školním roce již neměly zájem přehlašovat děti na nám. 24. dubna. Nutno podotknout, že MŠ poškozuje i neustálá hrozba jejího zrušení, která se opakovaně objevuje jak v médiích, tak mezi veřejností. Lidé pak pochopitelně mají strach děti do MŠ dát. Přesto všechno Město dosud nemuselo doplácet na  provoz této školky. Pokud by však  v budoucnu k poklesu počtu dětí došlo, lze tuto situaci řešit např. využitím 1.patra  pro zájmové aktivity.
 

Kuchyně

Nespornou výhodou MŠ je její zrekonstruovaná a kompletně vybavená kuchyně, která je schopna zajistit stravování pro všechny mateřské školy ve Veselí nad Moravou. Jejím zrušením by tedy muselo být toto stravování vyřešeno výstavbou nové kuchyně nebo zajištěním a zrekonstruováním náhradních prostor, a to jistě za nemalé finanční prostředky.
 

Projekt budovy

Budova, a to včetně právě zmiňované kuchyně, byla projektována přímo pro její účel. Nejedná se tedy o alternativní budovu, a tedy odpovídá jak z hlediska provozního, tak bezpečnostního. Např. sociální zařízení pro děti se nachází u jídelny a dítě na toaletu nemusí chodit do mezipatra, přes chodbu a podobně. Herna je přímo spojena s jídelnou.
 

Investice

Mimo havarijní stavy, nutné vymalování atp. se MŠ od jejího vzniku nijak nerekonstruovala, na rozdíl od některých jiných mateřských škol v našem městě. V případě výstavby nové budovy, nebo rekonstrukce stávající, by se jistě zvýšila i její atraktivita.
 

Areál MŠ

Areál MŠ je ideální pro své účely, a to z hlediska polohy, rozlohy i příjemného prostředí. V zimních měsících si děti mohou užívat zimní radovánky na kopci, v horkých dnech mohou využít brouzdaliště a v ostatních měsících nedávno zrekonstruováno dětské hřiště a pískoviště. Vše se nachází přímo v areálu, který děti tím pádem nemusejí opouštět. V neposlední řadě je potřeba zmínit i množství vzrostlých stromů.

 

Požadujeme proto, aby byly zváženy možnosti:

1.zrekonstruování MŠ včetně odstranění obvodových zdí z nevhodných materiálů ( příklady již takto zrekonstruovaných budov jsou uvedeny v příloze petice),
2. výstavba nové mateřské školy v areálu současné MŠ na nám. 24. dubna s možným navýšením kapacity tak, aby pojala i děti z městské části Milokošť. Tímto by se ušetřily nemalé finanční výdaje za rekonstrukci budovy ZŠ Milokošť, která situaci nijak neřeší, není schopna pojmout děti z MŠ nám. 24. dubna o kapacitě 50 dětí.
3. ponechání MŠ v jejím současném stavu a při finančních možnostech situaci řešit výše uvedenými návrhy (např. z vhodného grantu EU apod.)

 

Závěrem bychom chtěli dodat, že zachování MŠ na nám. 24. dubna je vzhledem k její pozici důležité nejen pro děti, které ji nyní navštěvují, ale také pro budoucí generace.  Jejím zrušením zřejmě již nikdy nedojde k obnově jejího provozu.

 

Děkujeme Vám za Vaši ochotu věnovat se názorům a zájmům nás, obyvatel tohoto města.

 

Ve Veselí nad Moravou, dne 10.9.2015

 

Za petiční výbor:

Eva Brablcová, Stojanova 1537, Veselí nad Moravou

Dagmar Žádníková, třída Masarykova 1260, Veselí nad Moravou

Romana Zunková, Luční 1560, Veselí nad Moravou

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)
Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice o zachování Mateřské školy na náměstí 24. dubna. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Za petiční výbor:

Eva Brablcová, Stojanova 1537, Veselí nad Moravou

Dagmar Žádníková, třída Masarykova 1260, Veselí nad Moravou

Romana Zunková, Luční 1560, Veselí nad Moravou

 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo)

Podpis

 

 

 

 

Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

 
Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

Komu bude petice předána: Eva Brablcová

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 6

04. 12. 2015 | Barbora Pechová | Velké Bilovice
Děti jsou budoucnost
+0 | -0
doporučit +
22. 09. 2015 | Alžběta Zalubilová | Uherský Ostroh
Rozhodně zachovat! Je to součást pro děti z Milokoště! Rozhodně to mají blíž než na hutník
+0 | -0
doporučit +
22. 09. 2015 | Martina Kozumplíková | Veselí nad Moravou
Mé děti tam taky chodili,prožili krásné chvíle s mnoha kamarády
+0 | -0
doporučit +
20. 09. 2015 | Jitka Bogarová | Veselí nad Moravou
Držím pěsti a´t se to podaří udržet, taky jsem tam nějakou dobu působila :)
+0 | -0
doporučit +
16. 09. 2015 | Lucie Jurásková | Veselí nad Moravou
myslím že je to jedna z dalších blbostí, co chce Veselí udělat:/
+0 | -0
doporučit +
14. 09. 2015 | Jindřiška Nejezchlebová | Veselí nad Moravou
Naši školku musíte zachovat my tam prožily kus života a svoje školní začátky a chceme aby to samé prožily i naše děti!
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 112 (+8 nepotvrzených)

  • Jiří Chalabala | Veselí nad Moravou
  • Jaroslav Konečný | Veselí nad Moravou
  • Jakub Ševeček | Veselí nad Moravou
  • Filip Kukuliš | Veselí nad Moravou
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Ladislava Nejezchlebová | Veselí nad Moravou
  • Lenka Nejezchlebová | Veselí nad Moravou
  • Libor Nejezchleba | Veselí nad Moravou
  • Barbora Pechová | Velké Bilovice
  • David Kalužničin | Veseli nad Moravou

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku