PETICE za svobodnou volbu v očkování
10269 podpisů

PETICE za svobodnou volbu v očkování

Autor: Martina Suchánková | vloženo: 08.01.2014 | 10269 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby každý občan této země mohl učinit svobodné rozhodnutí o očkování svém a svých dětí. V tomto smyslu žádáme o změnu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dosud povinné očkování by nadále mělo být bezplatné a dostupné všem, avšak dobrovolné.

 Neboť :

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001, praví: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“

 

V České republice se vynucováním povinného očkování tato mezinárodní Úmluva soustavně porušuje.

 

V téměř celé západní Evropě je očkování pouze doporučené, nikoliv povinné. Od povinného očkování se tam ustoupilo na základě rostoucího množství odborných lékařských studií, dokumentujících vážné negativní účinky očkování.

 

Zákon na ochranu veřejného zdraví by neměl prosazovat nedobrovolné plošné očkování, které nerespektuje individualitu a životní podmínky každého jednotlivce ani rodičů, kteří chtějí o svých dětech samostatně rozhodovat a cítí se zodpovědní za jejich zdraví.

 

Dnes se významně mění poměr mezi přínosy a riziky očkování, jelikož řada dříve nebezpečných onemocnění se u nás vyskytuje jen výjimečně, případně vůbec. Riziko onemocnět je tedy mizivé a riziko onemocnět se závažnými komplikacemi ještě mizivější. V této situaci nabývají rizika negativních následků po očkování na váze. Rodiče se tak dostávají do konfliktu se svým svědomím. Jsou totiž zákonem nuceni, aby své zdravé dítě vakcinací vystavovali potenciálně fatálním komplikacím (byť s relativně nízkou pravděpodobností) i v případě, že se na základě svého nejlepšího svědomí rozhodli o zdraví svého dítěte pečovat bez použití očkování či zvolit individuální očkovací plán.

 

Dopředu nelze dokázat, že očkování dítěte nebude mít žádné nežádoucí účinky ani že v jeho důsledku nemůže dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zdraví dítěte, proto je svobodný souhlas rodičů k tomuto zákroku zásadním právním krokem.

 

Možné nežádoucí účinky vakcinace vyplývají jak přímo ze složení vakcíny (vakcíny mohou obsahovat jako pomocné látky např. antibiotika, formaldehyd, hydroxid hlinitý, sloučeniny rtuti - thiomersal a další, případně potenciálně alergizující zbytky vaječné bílkoviny a dalších složek), tak z nepředvídatelné imunitní reakce každého jedince, která může vést k závažnému poškození očkovaného. Rodiče o této skutečnosti často nejsou vůbec informováni.

 

Rodiče, kteří se rozhodnou očkování svých dětí volit podle svého uvážení či jen požádají o jeho odložení, jsou sankcionováni a jejich děti pak diskriminovány zákazem vstupu do jeslí a předškolního zařízení a zákazem účasti na ozdravných pobytech (školy v přírodě, tábory, lyžařské výcviky…).

 

Na pozadí událostí okolo prasečí chřipky se ukázalo, jak může být rozhodování o očkování ovlivněno různými zájmovými skupinami, zkresleno mediálním tlakem i jednostrannými informacemi.

 

Věříme, že i v naší zemi budou platit právní normy, ke kterým se Česká  republika přihlásila podpisem Úmluvy o lidských právech a biomedicíně –  tj. že žádnému člověku není možno zasahovat do jeho organismu bez jeho výslovného souhlasu (či souhlasu jeho zákonného zástupce).

 

Více zde: http://petice.webnode.cz/

Aktuality

12.02.2014 15:41

V minulých dnech přinesla většina hlavních médií články komentující aktuální soudní verdikt Nejvyššího správního soudu ve věci pokut za nedodržení povinného očkování u dětí např. Týden nebo Novinky.cz

Články často budí dojem, že rodiče musí děti očkovat proti své vůli, tento výklad není správný. Povinnost očkovaní v ČR stále trvá, rodiče při nepodrobení se této povinnosti činí přestupek a mohou být sankcionováni (dostat pokutu), ale jejich dítě „násilně“ naočkováno být nemůže.

více naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=1

 

13.02.2015 09:24

Děkujeme všem signatářům za podporu myšlenky dobrovolného systému očkování a za podepsání "petice za svobodnou volbu v očkování" (http://www.e-petice.cz/ockovani).


Bohužel současná politická situace se ubírá přesně opačným směrem a právě se do 2. čtení v Poslanecké sněmovně dostává návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, ve kterém Ministerstvo zdravotnictví ve vynucování očkování a v sankcích s tím spojených ještě přitvrzuje (více zde http://llp.cz/2015/01/novela-k-povinnemu-ockovani-navrhujeme-zruseni-sankci). Průběh legislativního procesu můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270.PŘIHLASTE SE ODBĚRU NEWSLETTERU ke svobodě v očkování, chcete-li být informováni o novinkách - http://eepurl.com/-GcvX


Martina Suchánková, ROZALIO,


Zuzana Candigliota, Liga lidských práv

 

 

25.04.2017 06:25

Milí petenti,

v Poslanecké sněmovně se bude opět debatovat o očkování. Ve středu 26. dubna 2017 je na programu jednání novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. K tomuto jednání předložil poslanec Jan Farský (STAN) tři pozměňovací návrhy týkající se očkování.

Sněmovní tisk č. 874 - zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=874

1. pozměňovací návrh (PN) se týká odškodnění negativních následků po očkování, kdy za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát. Nyní nenese odpovědnost za následky nikdo. Tento PN (obecný) by pomohl překlenout dobu, než bude připraven a schválen samostatný zákon o odškodnění. Ten se připravuje již několik roků a jeho schválení a uvedení v platnost odhaduje poslanec Farský na dobu dvou let.

viz článek Lidovky.cz - http://www.lidovky.cz/odpovednost-statu-za-nasledky-po-ockovani-dosud-spici-ministerstvo-souhlasi-1xs-/zpravy-domov.aspx?c=A170303_101136_ln_domov_sk

2. PN se týká dvou potvrzení, která musí rodiče dokládat před pobytem dítěte na školách v přírodě, táborech a jiných zotavovacích akcích. „Potvrzení o bezinfekčnosti“, které dosud podepisuje sám rodič, navrhuje poslanec Farský zrušit. Naopak „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“, které musí vystavovat lékař, by dal do kompetence rodičů. Toto potvrzení totiž neobsahuje žádné informace, které by zákonným zástupcům dítěte nebyly známy.

Pokud by nebyl schválen 2. PN, navrhuje poslanec Farský ve svém 3. PN alespoň prodloužit platnost potvrzení o zdravotní způsobilosti z jednoho na dva roky.

Podrobnosti o těchto pozměňovacích návrzích a celé situaci naleznete ve článku zdehttp://www.rozalio.cz/index.php/pravo/21-pravo/996-v-poslanecke-snemovne-se-bude-opet-jednat-o-ockovani

Projednávání bude možné sledovat on-line zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28

Sněmovní tisk č. 874 je zařazen jako 3. bod jednání. Později bude k dispozici stenozáznam (zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/index.htm ) a audiozáznam (zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/audio/index.htm

Situaci kolem očkování pro vás stále sledujeme.

Zdraví, Martina Suchánková, ROZALIO

 

 

23.05.2017 11:45

Vážení petenti,

v nedávné době byla zveřejněna Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Její elektronickou verzi naleznete na www.e-petice.cz/mmr.

Ve všech vyspělých demokratických zemích je očkování proti těmto nemocem dobrovolné. Petice se nestaví proti provádění očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Jejím cílem je dosažení dobrovolnosti a svobodné volby rodičů v situaci, kdy je u nás možné očkování pouze KOMBINOVANÝMI vakcínami proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcíny MMR), které však brání dosáhnout optimální imunologické ochrany očkovaných. 

Petici je možné šířit a podepsat jak v elektronické formě (e-petice), tak paralelně s tím také fyzickým podpisem na podpisový arch.  Elektronickou formou lze docílit jistě většího rozsahu a zájmu  o petici. Je však nutných alespoň 10 tisíc podpisů fyzických pro následné projednávání petice za účasti zástupce petenta a člena vlády na Petičním výboru PS PČR. Chcete-li podpořit tuto petici maximálně efektivně, podepište její elektronickou i tištěnou verzi současně.

Přehled více než 70 míst, kde je petici možné fyzicky podepsat nebo odevzdat vyplněný podpisový arch, a souhrnné informace o této petici naleznete na webu www.poockovani.cz/peticeMMR .

Děkujeme za vaši podporu!

Martina Suchánková, ROZALIO

 

13.11.2018 08:30

Milí petenti,
návrh zákona o náhradě újmy způsobené očkováním je nyní ve vnějším připomínkového řízení a na začátku příštího roku by měl doputovat do Poslanecké sněmovny. Rozalio vzneslo 26 připomínek k původnímu návrhu zákona a mnohé z nich byly přijaty. Přečtěte si v novém newsletteru, čeho Rozalio dosáhlo. Zde: http://rozalio.cz/o-nas/propagace/1191-newsletter-rijen-2018
Můžete nám pomoci dosahovat i dalších změn! Máte-li zájem o pravidelné zasílání newsletteru, napište nám svou e-mailovou adresu na rozalio@rozalio.cz.
Děkuji za podporu a přeji požehnaný blížící se Advent!
Martina Suchánková

 

 

15.10.2019 12:03

Milí petenti,
po čtyřech letech máme opět šanci na změnu!

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví je v Poslanecké sněmovně připravena do 1. čtení. Abychom ukázali, jak širokou podporu má změna zákona směrem k ukončení diskriminace dětí, vytvořili jsme novou Petici za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování.

Petici naleznete zde: http://e-petice.cz/petitions/petice-za-odstraneni-diskriminace-deti-v-pristupu-do-kolektivu-v-ramci-povinneho-ockovani.html

Petici je možné podepisovat elektronicky i na papírové archy, podpisy se sčítají zvlášť, lze tedy podepsat obě formy. Prosíme, petici vytiskněte, podepište, případně dejte podepsat v okolí a co nejdříve nám ji zašlete. Tak budou mít vaše podpisy vyšší váhu!

Tisková zprávu k petici zde: http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1355-zastavme-sikanu-rodin-deti-nesmi-byt-rukojmim-statu

Děkujeme za podpisy a podporu!
Martina Suchánková, Rozalio

 

Komu bude petice předána: Petičnímu výboru Parlamentu ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 656

04. 09. 2014 | Dany Dany | Praha
Prosím, aby si autoři příspěvků typu: "Až vaše neočkované dítě onemocní žloutenkou, tak si léčbu plaťte ze svého", něco uvědomili. Kolik % obyvatel si zdravotní problémy způsobuje svým životním stylem? Kouřením, konzumací uzenin a tučných a sladkých jídel, užíváním drog, nedostatkem pohybu... To každému obéznímu, každému kuřákovi, každému v sedavém zaměstnání říkáte, ať si zdravotnickou péči v případě problémů hradí sám? Až ve zdravotnictví nepůjde především o obrovské zisky na konta jednotlivců, nebudou vznikat takovéto petice.
+7 | -0
doporučit +
11. 09. 2014 | Radek Kubíková | Strachujov
Doufám, že tato změna projde. Každý mame právo na život bez léků a očkování!
+5 | -0
doporučit +
10. 09. 2014 | Veronika Brožková | Tábor
Pro ty 100 let za opicema... TBC se přestala očkovat roku 2010. A za další... platíme si snad zdravotní pojištění, ne? Tak jak zadarmo k MUDr?? Navíc platíte u doktora regulační poplatky... tedy zatím! A léky taky doplácíte! Pobyt v nemocnici taktéž! Lidé si platí pojistky pro případnou drahou lékařskou péči! Tak nemelte, že je něco zadarmo! Kdo Vám dneska co zadarmo dá?? Dneska lidi hrabou prachy... u doktorů je to stejný. Myslíte, že je trápí něčí postižené dítě? Že si to nějaký doktor vezme na triko? Že píchnul vakcínu a dítě zemřelo? Že pomůže stát? Nepomůže! Nutí do očkování a když je průser, dává ruce pryč! Tak ať si trhnou nohou a s celým očkováním se jdou vycpat!
+5 | -2
doporučit +
07. 02. 2017 | Lucie Inkomerová | Vřesina
Myslím si, že by to mělo být rozhodnutí každé matky kdy a čím nechá své dítě naočkovat a né donuceně poslechnout takhle pitomý zákon!
+4 | -2
doporučit +
14. 02. 2015 | Kateřina Hrabáková | Nové Jirny
Každý rodič by si měl velmi dobře rozmyslet než do svého dítěte píchne jed v podobě očkování.Pak už se to nedá vrátit,není cesty zpět!Mluvím z vlastní zkušenosti.Kombinované postižení z očkování.Přitom se má dcerka narodila jako zdravá.
+4 | -0
doporučit +
27. 10. 2014 | Dorian Ondříšek |
rtuť, skvalen, thimerosalem, hydroxid hlinitý, formaldehyd, ...jsou jedny z mála zmiňovaných chemických jedů, do budoucna těžce poškozujících lidský organismus(demence,infarkty,mozkové příhody, alergie,astmata atd), které obsahují právě očkovací vakcíny
+4 | -0
doporučit +
15. 02. 2015 | Jan Weis | Karlovy Vary
Očkovací vakcíny, ničí přirozený vývoj jedince.
+3 | -0
doporučit +
04. 01. 2015 | Marta Vondráčková | Praha
Ano, žádám svobodnou volbu a místo hliníkové vakcinace zdravé nemodifikované potraviny. Naprostá podpora zakladatele. Děkuji, s pozdravem Marta.
+3 | -0
doporučit +
11. 09. 2014 | Jiří Fiala | Ústí nad Labem
Rozumnější by samozřejmě bylo očkování ZAKÁZAT vůbec, ale budiž :-)... k tomu je asi potřeba ještě dlouhá doba zrání a selského rozumu.... :-)
+3 | -1
doporučit +
16. 07. 2017 | Jan Doktor | Praha
Německá vláda chystá přísnější postup proti rodičům, kteří odmítají nechat očkovat své děti. Ve čtvrtek by měl parlament schválit návrh zákona, na jehož základě by mateřské školy musely zdravotním úřadům hlásit rodiče, kteří nepředloží důkaz, že se s lékařem o očkování svých dětí poradili.
+2 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 10269 (+875 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Nina Vrbová Vrbová | Nejdek
  • Nana Tabery | České Budějovice
  • Milada Donth | Loučky
  • Zuzana Šůrová | Ústí nad Labem
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jana Kryštofová | Vážený, okres Uherské Hradiště
  • Jiří Kalous | Uherský Brod 1
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku