Petice za zachování autonomie MŠ Beruška na Čeladné
199 podpisů dosaženo

Petice za zachování autonomie MŠ Beruška na Čeladné

Autor: Kateřina Kučová | vloženo: 20.09.2015 | 199 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, chceme zachovat autonomii MŠ Čeladenská Beruška a vyjádřit nesouhlas s navrhovaným sloučením s MŠ a ZŠ Čeladná do jednoho subjektu.

 

MŠ Beruška funguje ke spokojenosti dětí i rodičů. Poskytuje v naší obci alternativu k tradičnímu pojetí výchovy, která staví na základech partnerského přístupu k dítěti, vedení ke zodpovědnému chování respektujícím přístupem. Pracuje v systému Začít spolu, ale kromě toho využívá poznatků a praktikuje prvky Montessori pedagogiky, vede děti ke kritickému myšlení, vede je k tvořivosti, dlouhodobě a do hloubky se zabývá ekologickou výchovou. MŠ Beruška také podporuje aktivitu a zapojení rodičů do dění v MŠ, pedagogové se neustále vzdělávají a přinášejí do školky spoustu nových podnětů a obohacení. MŠ Beruška je svým založením příkladnou školkou, do které se jezdí mnozí pedagogové z celé ČR školit. Jsme si vědomi, že školu, ať už základní či mateřskou, vytvářejí především kvalitní pedagogové. Máme důvodné obavy, že sloučení MŠ se ZŠ pod jeden subjekt povede k celkové změně pedagogické koncepce a s tím i možné změně pedagogického obsazení školky.

 

Podstatou fungování MŠ Berušky je program Začít spolu. Jedná se o ucelený jedinečný pedagogický koncept, v ČR praktikovaný od roku 1994. Program Začít spolu splňuje požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU a je plně v souladu s trendy českého školství a s myšlenkami Rámcového vzdělávacího programu platného v ČR. Podrobně je program popsán na www.sbscr.cz.

 

Nyní, kdy je školka dobře vybavená jak personálně tak materiálně, včetně funkční přírodní zahrady a mohla by v klidu pokračovat v náročné ale smysluplné práci s dětmi, má dojít ke sloučení a změně vedení. Z otevřeně deklarovaného postoje paní ředitelky základní školy Mgr. Jany Satinské však víme, že se k tomuto programu opakovaně staví kriticky a tento program nepodporuje. (Ze schůzky v ZŠ dne 10. 9. 2015 vyplynulo jednoznačně, že by po sloučení školky se základní školou omezila účast rodičů v MŠ, na schůzce s rodiči předškoláků v červnu 2013 se záporně vyjádřila ke konceptu Respektovat a být respektován, který je důsledně uplatňován v MŠ Beruška cit.: „Respektovat a být respektován není můj šálek kávy, vzdělávání pedagogů v naší škole tímto směrem nepodporuji", zaznamenali jsme změnu koncepce organizace Dne dětí, pod jejím vedením - kdy spoluúčast rodičů (úspěšně realizovanou oběma mateřskými školkami) zcela vynechala, vypovídají o tom další individuální zkušenosti rodičů dětí ze ZŠ Čeladná). Proto se velmi obáváme o další existenci této pedagogické koncepce po sloučení MŠ Beruška se Základní školou.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyní ještě přikládáme vyjádření k hlavním důvodům pro sloučení mateřských škol a základní školy na Čeladné, které zástupci obce uvedli na schůzce dne 10. 9. 2015.

 

1) MŠ Beruška zřídila obec v roce 2011 jako druhou mateřskou školu v obci zejména jako službu pracujícím rodičům (zajištění péče o děti), výchovný program nebyl primárním důvodem ke zřízení.
 

Chceme tímto vyjádřit, že jsme obci za založení další mateřské školky vděční, tento krok jsme uvítali. Zároveň však chceme upozornit na fakt, že cílem předškolního vzdělávání primárně není zajištění hlídání dětí pracujícím rodičům. Předškolní vzdělávání má svoje vlastní cíle, dle § 33 Školského zákona, Část 2 citujeme cíle předškolního vzdělávání: „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“

 

2) Obec nevidí smysl v podpoře dvou školek s různými typy výchovných programů („tradiční“ a „Začít spolu“), když se nakonec stejně všechny děti sejdou v jedné třídě místní základní školy s jednotným výchovným přístupem. Zároveň bylo naznačeno, že děti ze školky s programem Začít spolu mohou mít při přechodu na klasickou základní školu problémy.

 

K tomu chceme vyjádřit následující:

V Zákoně o rodině, Část 2, Hlava I, § 32 se uvádí: „Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče“ (nikoli škola nebo obec). Dále citujeme z dokumentu České školní inspekce „Vztah rodičů a školy pohledem práva“ cit.: „Proto, aby byla zachována rozhodující úloha rodičů ve výchově, je třeba vytvoření a uskutečňování spolupráce školy (resp. školského zařízení) a rodičů (resp. dalších zákonných zástupců) dětí.“ Toto je úloha školských zařízení a od obce, coby zřizovatele těchto zařízení očekáváme podporu škol ke výše zmíněné zákonné povinnosti. MŠ Čeladenská Beruška vychází rodičům vstříc maximálně a nadstandardně, tento přístup vítáme a chceme zachovat.
Přechodem dětí z mateřských škol s programem Začít spolu na školu základní se zabývali odborníci v longitudinálním výzkumu s názvem „Vliv vzdělávacího programu Začít spolu na vývoj psycho-sociálních kompetencí dětí v MŠ 1997/98-2000/2001“. Závěry výzkumu si dovolujeme citovat: „Třetí předpoklad, že se děti z MŠ s programem Začít spolu nebudou lišit od dětí z MŠ bez Začít spolu v charakteristikách, na něž klade důraz tradiční škola (v připravenosti pro školu - školní zralosti) - se rovněž potvrdil. V testování školní zralosti se děti nelišily, což znamená, že děti z MŠ s programem Začít spolu jsou připraveny na standardní požadavky naprosto shodně a na úrovni srovnatelné s ostatní populací.“ Více o výzkumu na http://www.sbscr.cz/index2.php?t=1&c=51&p=70#zacatekclanku.
 

3) Obec nevidí smysl v podpoře mateřské školy, ze které potom rodiče svoje děti do místní základní školy k základnímu vzdělávání nepřihlásí.

 

Znovu odkazujeme na výše zmíněné cíle předškolního vzdělávání viz. bod 1. Cílem předškolního vzdělávání není zajistit naplnění základní školy v obci. Rodič má právo zvolit pro své dítě školu podle svých preferencí. Výběr a volba školy se řídí pravidly nabídky a poptávky, tedy jsou podstatné zejména reference, případně osobní zkušenost se základní školou, školní vzdělávací program atd. I v případě, že se rodič rozhodne umístit své dítě do jiné školy než na Čeladné, je velmi smysluplné, že obec coby zřizovatel mateřské školy - umožňuje realizovat předškolní vzdělávání dětem přímo v místě bydliště. (Zatímco školu může rodič pro své dítě volit dle svého výběru, u předškolního zařízení tuto volbu většinou nemá - tam je podstatné kriterium k přijetí dítěte místo bydliště a to mají čeladenské děti pouze na Čeladné - všude jinde jsou tedy znevýhodněni).

 

 

Závěrem chceme vyjádřit následující: Uvědomujeme si, že existence dvou mateřských školek v jedné obci, s odlišným výchovným modelem, je velmi vzácná a v naší republice ojedinělá. Jsme rádi, že všichni rodiče v naší obci mají možnost výběru a mohou zvolit zařízení, jehož výchovné metody jsou v souladu s jejich přesvědčením, hodnotami a výchovnými způsoby. Přejeme si, aby všichni občané naší obce i jimi zvolení zastupitelé, dokázali vedle sebe žít v toleranci a se vzájemným respektem k volbě druhého. Tímto chceme také oslovit zejména zastupitele, kteří budou o případném sloučení svým hlasem rozhodovat. Prosíme, chraňte principy demokracie v naší zemi a obci. Děkujeme.

za petiční výbor:
Mgr. Kateřina Kučová, Čeladná
 

Komu bude petice předána: Zastupitelstvo obce Čeladná

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 55

03. 10. 2015 | Juliana Gardošová | Palkovice
Pán starosta si před čtyřmi léty vybral sám program Začít spolu. Tehdy jsem jeho postojem byla potěšená. Při exkurzi na MŚ Beruška ve Frýdku-Místku byl nadšen způsobem práce, tím jak jsou děti samostatné, v pohodě, spokojené. Na Čeladnou odjížděl s prohlášením: Takovou MŠ chci i na Čeladné. Povedlo se. V mnoha aspektech posunul tým školy kvalitu programu Začít spolu. Tak kde je tedy problém? Proč nadšení pana starosty opadlo. Asi paní ředitelko moc vystrkujete z řady,ono až tak zase moc demokraticky jsme to nechtěli, že? Začít spolu není žádný alternativní program, žádný experimentální kroužek. Od roku 2005 je součástí RVP PV, vládou schválený dokument. Je to inovativní, demokratický výchovně vzdělávací program, který se vyučuje na všech vysokých školách v ČR a v dalších 18ti zemích střední a východní Evropy. Je to jediný program pro předškolní vzdělávání v ČR, který je podložen tříletým longitudinální výzkumem, kde jsou jasně deklarované výstupy a popsané oblasti, ve kterých děti z programu Začít spolu jsou na tom lépe, než děti z běžných MŠ (komunikace,kreativita, schopnost řešit problémy, velmi výrazná samostatnost. Chápu, že pro některé pedagogy na ZŠ to může být obtížné. Ovšem svět kráčí vpřed, nikoliv vzad. Tak,jak se vzdělávalo před dvaceti léty je už opravdu dávno pryč. Rodiče si přejí, aby se vyučovalo v souladu s dnešními trendy. To ovšem opravdu není věcí Čeladenské Berušky. Tam již zaregistrovaly, že dnešní děti potřebují něco jiného, než jejich rodiče před třiceti léty. Pán starosta spolu s paní ředitelkou chtějí udělat krok zpět. Jestli že rodiče vyhledávají jinou ZŠ, tak to je pádný důvod položit si otázku, proč to dělají? Důvěra, svoboda a odpovědnost - principy, ke kterým jsou děti v Začít spolu vedené. A rodiče také, protože to jsou principy demokratické společnosti. Mají na to plné právo.
+2 | -0
doporučit +
28. 09. 2015 | Martin Kocur | Frýdek-Místek
Bylo by velkou chybou zničit to,co se léta budovalo do rozměrů závidihodných.Čelad. Beruška je výjimečnou MŠ,ať už přístupem k dětem či rodičům nebo otevřeností pedagogům z ČR,kteří chtějí být jako „oni“.Neakceptace programu paní ředitelkou ZŠ je smutná.
+2 | -0
doporučit +
28. 09. 2015 | Ivana Chýlková | Frýdek-Místek
Přeji mnoho štěstí
+2 | -0
doporučit +
25. 09. 2015 | Věra Krejčová | Litomyšl
Vyjadřuji podporu zachování autonomie MŠ Čeladenská Beruška.Je to škola s praxí odpovídající soudobým pedagogicko-didaktickým trendům.To vše díky skutečně profesionálnímu pedagogickému týmu.V ČR příklad dobré praxe hodný k inspirování se pro ostatní.
+2 | -0
doporučit +
24. 09. 2015 | Monika Zollerová | Karviná
Proč jdeme vzdy zpět, nové fungující a hlavně Konečne myslící jinak,se rusi a nepodporuje.Máme pořád omezené myšlení .Děkuji za to že jsou lidé kteří mají odvahu dělat věci jinak a Ne jen pro peníze. A to ani nemluvim o tom jaky to má význam pro detiarod
+2 | -0
doporučit +
23. 09. 2015 | Gina Horylová | Čeladná
Před pár lety vyhrál v soutěži "Obec roku" Jeseník n. Odrou. Zajímalo mě, jak to starosta Ing.Machýček dokázal. V neděli mě tehdy(ač nemocen) přijal a povídali jsme si mj. o tom, že všem zastupitelům "dal befel", že v případě, kdy s ním nebudou souhlasit, musí to říci pořádně nahlas. Jedině tak obec může v pravdě fungovat. Však v Čeladné je jakýkoli jiný názor a zejména jeho autor označen p.Lukšou za kverulanta a křiklouna (viz jeho texty v Čeladenském zpravodaji, jedinými správnými).Běda tomu, kdo s ním nesouhlasí. Podpořila jsem petici, neboť souzním s jejími zakladateli. Držím palce v argumentaci se ztělesněnou nevědomostí.
+2 | -0
doporučit +
23. 09. 2015 | Jan Smrčka | Praha
MŠ Čeladenská Beruška byla pilotní školou závádění mezinárodního programu Ekoškola na mateřské školy v ČR. Paní ředitelka s učiteli, dětmi a rodiči velmi významně ovlivnila podobu tohoto programu na všech mateřských školách v České republice.
+2 | -0
doporučit +
23. 09. 2015 | David Hibler | Ostrava
Žiji sice v Ostravě, ale pohybuji se v oblasti předškolního vzdělávání. Ze zkušeností vím, že od slučování ZŠ a MŠ se upouští. Navíc dobře znám kvalitní práci ředitelky Toflové. Důvody pro sloučení MŠ a ZŠ,jsou nesmyslné a neodborné, takže asi politické.
+2 | -0
doporučit +
23. 09. 2015 | Zdeňka Šimelová | Kunčice pod Ondřejníkem
Jste super školka a držím palce!!!
+2 | -0
doporučit +
23. 09. 2015 | Petr Vašek | Ostrava
Velmi negativním jevem kvality práce mateřských škol je nechtěné a neuvážené slučování škol do jednoho právního subjektu. Myslím si, že sloučením obou škol se zhorší kvalita řídicí práce. Neměly by se spojovat zařízení s tak výrazně odlišnou koncepcí.
+2 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 199 (+16 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Martin Abraham | Čeladná
  • Lucyna Abrahamová | Čeladná
  • Ivana Slípková | Lhotka
  • Barbora uhrova | Lanžhot
  • Michaela Juroková | Frýdek-Místek
  • Katerina Zemanova | Brno
  • Petra Klimundová | Paskov
  • Václav Peclinovský | Pardubice
  • Michaela Holišová | Rybí

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku