Petice proti přestavbě staré kotelny na další třípatrový bytový dům
58 podpisů dosaženo

Petice proti přestavbě staré kotelny na další třípatrový bytový dům

Autor: František Rašner | vloženo: 05.10.2023 | 58 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení spoluobčané,

 

s typickou plíživou tichostí se v pozadí rozbíhá proces o získání potřebného stavebního povolení pro novostavbu třípatrového bytového domu na místě bývalé staré kotelny, která jí však bude nejprve muset uvolnit své místo.

Seznam účastníků řízení byl dlouhý, přesto však nikdo z těch přímo dotčených nedostal ani větu, oznámení se v rychlosti mihlo na elektronické úřední desce a potřebná povolení dotčených státních institucí byla obdržena tak rychle, že snad ani není pochyb o způsobech, jakými byla nabyta.

Je to shodou náhod, že zrovna probíhá i výběrové řízení na vedení stavebního úřadu?

 

... a tak nám nezbývá než o sobě nechat vědět i takto.

Pokud vám tato situace není lhostejná, tak se prosím připojte a ukažme, že nás není málo. Že si nenecháme vnutit z pozice silnějšího a jen v zájmu něčího zisku, že toto by měla pro nás být ta správná varianta, protože se fakticky jedná o:

 

1. Nevratná změna dispozic (znehodnocení) životních podmínek některých již stávajících bytových jednotek bytového domu 284, mající přímý vliv i na cenu těchto nemovitostí, a to bez jakékoli adekvátní kompenzace pro jejich majitele.

1.1. Ztráta slunečního svitu a tepla, zvýšená spotřeba energií.

1.2. Výhled.

1.3. Kvalita bydlení a soukromí.

1.4. Okna ve štítové zdi.

 

2. Po dobu výstavby bude nepřiměřeným způsobem zasaženo do klidného užívání stávajících bytových jednotek jejich majiteli/uživateli.

2.1. Hluk, prach, zápach.

2.2. Hygiena.

2.3. Omezení stávajících obyvatel stavbou.

 

3. Vznikající stavba nepřiměřeným způsobem zasáhne do vlastnického práva stávajících majitelů nemovitostí a přilehlých pozemků.

3.1 Integrita čerstvě zateplené obálky domu 284.

3.2 Přístup a vjezd do garáží objektu.

3.3 Snížení počtu parkovacích míst bytových domů 284 (i 283) bez jakékoliv kompenzace.

3.4 Parkování obyvatel a návštěv novostavby.

3.5 Absence jakýchkoliv vlastních pozemků. Téměř veškerá dostupná plocha pozemku je zastavěná.

 

 

Detaily k jednotlivým bodům:

 

     1.1. Ztráta slunečního svitu a tepla, zvýšená spotřeba energií. Jedná se mimo jiné o zastínění těchto bytových jednotek. Bytové jednotky sice mají cca polovinu obytné plochy bytu orientovanou na jih, ale k jejich přímému oslunění dochází až v odpoledních hodinách, kdy je slunce níže na obloze a spíše na západní straně, ze směru a v místech, kde by se měla nacházet nová budova. To se projeví nejenom na zvýšení nákladů na vytápění v zimním období, ale povede i ke zvýšení množství využité elektrické energie z důvodu zvýšené potřeby svícení vlivem nedostatku přírodního světla. To vše může mít i další druhotný vliv, například na vznik plísní aj.

     1.2. Výhled. Plánovaná novostavba navíc eliminuje dosavadní výhled z těchto bytů – místo výhledu na zeleň a panorama krajiny vznikne výhled na zeď nově vznikající stavby, než se o chvilku později budeme doslova „koukat z okna do okna“ s novými sousedy. Výhled zde musíme považovat za další komoditu, která má rovněž svou cenu, zejména pokud se jedná o cenu bytových jednotek na trhu s nemovitostmi.
     1.3. Kvalita bydlení a soukromí. V neposlední řadě se jedná i o to, že budoucí stavba, jejíž schodiště bude těsně sousedit s obývacími pokoji a ložnicemi stávajících bytů bytového domu 284, bude novým zdrojem hluku a tímto bude stávající majitele dále zatěžovat a snižovat kvalitu jejich odpočinku a spánku. Svým způsobem se bude jednat i o ztrátu soukromí.
     1.4. Okna ve štítové zdi. Štítová zeď, ke které by se měla nová budova připojit má být osazena okny, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a např. v ohlášce rekonstrukčních prací bytu č. 3. Tato okna sem  plánujeme dodatečně osadit. Dříve to nebylo možné kvůli komínu staré kotelny, který však již byl zbourán. Tato okna by tak byla doslova „zazděna“, resp. plánovaná stavba by jejich budoucí osazení úplně znemožnila. 

 

Veškeré tyto skutečnosti tedy mají nezanedbatelný vliv na tržní cenu nemovitostí, přitom však majitelům předmětných nemovitostí nebyl předložen odborným nezávislým znalcem zpracovaný znalecký posudek, který by rozsah znehodnocení jejich nemovitostí specifikoval (např. studie zastínění aj.). Rovněž jim nebyla nabídnuta adekvátní refundace předmětného nevratného znehodnocení a ani s nimi nebylo nikterak jednáno ohledně zmírnění přímých dopadů na jejich bytové jednotky způsobených jednak zvýšením ale i napojením sousední budovy na stávající štít.


Vydání stavebního povolení za stávajícího stavu, přímo poškodí majitele těchto bytových i nebytových jednotek, tudíž představuje neadekvátní zásah do jejich vlastnického práva, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, podle které má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu a nesmí být zneužito na újmu práv druhých.

 

V případě vydání stavebního povolení bude vlastnické právo majitelů bytových jednotek poškozeno na úkor developerského projektu, tj. vlastnického práva developera, nového majitele budovy staré kotelny.

 

     2.1. Hluk, prach, zápach. Stavební práce na nově vznikajícím bytovém domě po celou dobu výstavby, která je podle dostupných informací plánovaná na dva roky, omezí užívání a významně zhorší  dosavadní komfort bydlení, zejména stávajících bytových jednotek přímo sousedících s nově vznikající stavbou, a to  nadměrným hlukem, zápachem či zvýšenou prašností. Kvůli tomu nebude možné ani vyvětrat, a to bude problém zejména v teplejších obdobích roku. S velkou pravděpodobností také nebude možné ani plnohodnotně využívat balkónů k novostavbě  přiléhajících; balkóny, které nejsou zaskleny nebude možné z důvodu vysoké prašnosti fakticky užívat vůbec.
     2.2. Hygiena. Napojením nové stavby na stávající bytový dům (mimo jiné) budou především obyvatelé přiléhajících bytových jednotek, zejména nezletilé děti – v bytě č. 3 v té době budou žít kojenec a batole (tj. děti mladší 3 let věku), vystaveni soustavné psychické zátěži způsobené v podstatě každodenním hlukem neznámé intenzity a trvání, což může mít vliv i na jejich zdravý duševní vývoj. Prostory bytové jednotky číslo 1 ležící hned za přiléhající zdí jsou každodenně využívány rovněž k práci z domova (na odpolední směny), jejichž neodmyslitelnou součástí je i časté telefonování či videokonferenční hovory. Tím by se výkon této činnosti do značné míry narušoval a v některých případech pravděpodobně i zcela  znemožnil. Ruch stavby, lze očekávat od brzkých ranních hodin často až do noci, někdy i nepřetržitě a dost možná i o víkendech. To vše se nesporně promítne i do kvality (možné maximální délky) spánku a odpočinku. V současnosti se jedná o velice klidnou oblast, kde i pracující na směnném provoze naleznou během dne dostatek klidu na spánek a nerušený odpočinek.
     2.3. Omezení stávajících obyvatel stavbou. Pohyb velkotonážních nákladních vozidel v okolí stávajícího bytového domu, vykládka a nutnost uskladnění stavebního materiálu využívaného při stavbě nového bytového domu v okolí stavby aj., budou v první řadě omezením a překážkami v plynulosti provozu a tím budou negativně ovlivňovat běžné činnosti početných obyvatelů stávajících okolních bytových domů. Developer nedisponuje ani žádnými pozemky, na které by mohl uložit svůj stavební materiál. S největší pravděpodobností tak bude docházet k záboru veřejného (obecního) či soukromého prostranství. I samotné předpokládané oplocení novostavby se bude nacházet již mimo pozemky developera, což samo o sobě do určité míry omezí dopravu a pohyb v okolí stavby. Přitom v těchto částech v ulici Žižkova nezřídka parkují vozidla, někdy dokonce i na obou stranách této ulice. Nutno také podotknout, že polovina silnice v této části ulice je soukromým majetkem a jen se svolením majitele bylo vozidlům umožněno zde parkovat. 

 

     3.1 Integrita čerstvě zateplené obálky domu 284. Plánovaná stavba bude zřejmě přímo napojená na zeď stávajícího bytového domu čp. 284. Způsob a jeho provedení nám doposud nebylo sděleno. Společenství (ani jednotliví majitelé bytových jednotek a spolumajitelé společných částí bytového domu a přiléhajících pozemků) však k ničemu takovému nedalo svůj souhlas. Předpokládáme, že napojení nově vznikající stavby pravděpodobně poškodí zateplenou fasádu či vnější zeď bytového domu, která byla v roce 2021 rekonstruována a zateplena. Prostředky na toto dílo pocházejí ze státních dotací (byla uzavřena Smlouva o zvýhodněném úvěru se Státním Fondem Podpory Investic (dále jen SFPI), dle podmínek nařízení vlády č. 16/2020, registračního čísla 167100146, a která je volně přístupná ve  veřejném registru smluv) a Společenství je až do úplného splacení poskytnuté půjčky smluvně vázáno mimo jiné udržet toto dílo v původním stavu. V opačném případě a při nedodržení  smluvních podmínek může dokonce hrozit až samotné zaniknutí nároku na poskytnutý úvěr spolu s  okamžitou splatností poskytnuté více než  šestimilionové půjčky. Tím by se jednalo nejenom o závažný zásah do stávající nemovitosti a možné narušení vlastnického práva stávajících vlastníků, ale i o vystavení celého Společenství nebezpečí ztráty výhodně získaného úvěru a z toho plynoucí obrovské finanční újmě. Jakákoliv aktivita vedoucí k porušení smluvních podmínek (nebo je přímo způsobující) poskytnutého úvěru od SFPI, je pro Společenství nepřípustná a vyloučena předem. 
     3.2 Přístup a vjezd do garáží objektu. V projektové dokumentaci, se kterou bylo Společenství  obeznámeno, na severní straně objektu, ústí vstup a vjezdy do garáží na soukromý pozemek. Přístup do objektu a konkrétně průjezd motorových vozidel nájemníků či majitelů (a případně i jejich návštěv) nově vzniklých bytových jednotek do garáží nového bytového domu, vedoucí přes soukromé pozemky (pozemková parcela 204/16) je tak defacto považován za samozřejmý, s čímž ovšem stávající vlastníci nevyslovili souhlas, nebylo s nimi jednáno o  požadavku na vznik věcného břemena (práva průjezdu), natož alespoň o případné kompenzaci za předmětné omezení vlastnického práva. Zde je nutné podotknout, že současná stavba, na jejímž půdorysu má být bytový dům vystavěn, aktuálně ani  nedisponuje vjezdem na soukromém pozemku nacházejícím se ve společném vlastnictví majitelů jednotek bytového domu č.p. 284 (pozemková parcela 204/16). Tato strana (část) budovy staré kotelny je v současnosti opatřena pouze dveřmi od výtahové šachty, kudy byl dříve vynášen popel. Nemůže být tedy ani řeč o nějakém případném přenesení práv předchozích majitelů k průjezdu na přilehlé pozemky přes pozemek  Společenství. Nicméně projektová dokumentace z této strany počítá nejenom s  vchodem, ale také s několika vjezdy do nově vzniklých garážových stání tohoto objektu. Tento stav tedy nebyl developerem předem a adekvátně dořešen.
     3.3 Snížení počtu parkovacích míst bytových domů 284 (i 283) bez jakékoliv kompenzace. Umožněním průjezdu přes přilehlé soukromé pozemky a  poskytnutím dostatečného manévrovacího prostoru pro vjezd do garáží novostavby dojde mimo jiného k nevratnému zániku několika parkovacích míst, které obyvatelé stávajících bytových jednotek a vlastníci těchto pozemků mohli až doposud užívat k parkování svých vozidel; pro tyto vozidla už v rámci tohoto pozemku nenacházíme jiné alternativní místo. Rovněž bude nutné přemístit nádoby na komunální a bio odpad, a to bude zřejmě opět na úkor parkovacího místa, kterého se Společenství už nyní žalostně nedostává. Taktéž bude obec nucena přemístit kontejner na sklo, který je aktuálně umístěn se souhlasem Společenství na tomto soukromém pozemku, a to na nějaké nové místo, protože přemístění kontejneru na jiné místo v rámci tohoto soukromého pozemku, by jen znamenalo ještě další omezování parkovacích míst, k tomu však už nedá Společenství svůj souhlas a bude se proti tomu bránit všemi dostupnými a zákonnými prostředky.
     3.4 Parkování obyvatel a návštěv novostavby. Situování garážových stání novostavby, kde auta parkují za sebou a navzájem se tak blokují, s velkou pravděpodobností směřuje k tomu, že některá auta budou parkovat spíše venku. Existují důvodné obavy, že tato auta spolu s auty návštěv novostavby, budou parkovat na přilehlých soukromých pozemcích a zabírat místa právoplatným majitelům. Především proto, že většina snadno dostupných míst na okolních přilehlých komunikacích, je už obsazena. Bude-li Společenství tuto situaci řešit odtahem těchto vozidel, na což má zákonné právo, může dojít k četným sousedským sporům, které ke klidnému občanskému soužití rozhodně nepřispějí.
     3.5 Absence jakýchkoliv vlastních pozemků. Téměř veškerá dostupná plocha pozemku je zastavěná. Všechny ostatní okolní pozemky a zejména k nim přiléhající zelené plochy jsou v soukromém vlastnictví. Obyvatelé novostavby, jejich děti a mazlíčci se nemají kam uchýlit, nemají kde si hrát a ve volném čase relaxovat, aniž by tím takové soukromé vlastnictví nenarušovali. 

 

4. Faktické nesrovnalosti a pozice jednotlivých stran.


     4.1 Věcná břemena. V objektu staré kotelny se nachází instalace a přípojky, které jsou majetkem domu č. 284, avšak tyto zde nejsou právoplatně zapsány jako věcné břemeno. SBD Kamenice, které dříve provádělo správu bytových domů objekt staré kotelny (původně součást majetku bytových domů 283, 284, 285, 286) spekulativně prodalo, a přitom nezajistilo jejich skutečné zapsání a uvedení stavu před prodejem na pravou míru. Přípojka plynu, vodovodního řadu a odvod destilované vody z plynových kotlů, které již od nepaměti (rozhodně ještě od dob spoluvlastnictví bytovými domy) budovou vedou, byly a jsou majetkem  Společenství. Developerem je tak tento stav spíše zneužíván k vytváření nátlaku na Společenství. V případě nedávno rekonstruovaného vodovodního řadu se k němu dokonce hodlá i svévolně připojit, a to bez souhlasu jejich právoplatného majitele, jímž je Společenství, a kterému by tak tímto jednáním potenciálně mohla být způsobena i škoda.
     4.2 Výsledky hlasování na mimořádných Shromážděních Společenství. Společenství Vlastníků Bytů ve Velkých Popovicích 284 (i 283) celou věc probíralo na svých mimořádných Shromážděních a nechalo hlasovat ve věci souhlasu s přestavbou staré kotelny na bytový dům a o užívání soukromých pozemků Společenství obyvateli novostavby pro průjezd do garáží. Všechny hlasy byly proti ve všech ohledech.
     4.3 Pro někoho je to jen o „návratnosti investice“. Developer je v první řadě hnán vidinou zisku a nepřikládá dostatečnou váhu faktickým námitkám a připomínkám ani jejich řešení. Případná omezení vlastnických práv ostatních účastníků řízení či snad jejich kompenzace ho příliš nezajímají. V této již poněkud hustě obydlené oblasti nebydlí a nezná stávající poměry. Vzniklé problémy, jejich důsledky a dopady na stávající i případné budoucí obyvatele si vůbec nepřipouští.
     4.4 Toto není rekonstrukce. Ve své podstatě se spíše jedná o novostavbu, protože většina objektu bude zbořena, neboť nebyl původně plánován ani stavěn jako patrová budova, stávající stěny by tak váhu několikapatrové budovy ani nemusely unést. I přesto je to projektem klasifikováno „jen” jako rekonstrukce, protože v případě novostavby by už ani nebyla splněna kritéria daná územním plánováním, a kde je pro tuto lokalitu požadavkem, aby například nejméně 50 % pozemku tvořila zeleň.

 

Uvedené námitky jsou tak závažného charakteru, že by podle našeho názoru bylo vydání stavebního povolení za stávajícího stavu zcela zjevně v rozporu s právním pořádkem České republiky.

 

Vydání stavebního povolení pro nově vznikající stavbu by na základě výše uvedeného mělo být v plném  rozsahu zamítnuto.  

 

Děkujeme Vám, že jste se postavili za správnou věc.

 

 

 

Komu bude petice předána: Stavební úřad Obecního úřadu Velké Popovice

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 0

Zatím žádné komentáře.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 58 (+3 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jitka Čistá | Velke Popovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Hurych | Velké Popovice
 • Ludmila Barešová | Velké Popovice
 • Zdeněk Richtr | Velké Popovice
 • Eva Bezuchová | Velké Popovice
 • Tomáš Bezucha | Velké Popovice
 • Markéta Čistá | Velke popovice
 • Michal Barták | Velké Popovice
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici