Petice za záchranu přírodního parku Drahaň-Troja
1668 podpisů chybí 8332

Petice za záchranu přírodního parku Drahaň-Troja

Autor: Lenka Hornychová | vloženo: 27.11.2022 | 1668 podpisů
Sdílejte s přáteli

V příštích letech hrozí nenávratné poškození velké části přírodního parku Drahaň-Troja a jedinečných přírodních památek na severu Prahy šestiproudou transevropskou dálnicí. My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s vedením dálnice D0 skrz přírodní park Drahaň-Troja a požadujeme posouzení a realizaci udržitelných dopravních alternativ.

 

Přírodní park Drahaň-Troja leží na pravém břehu Vltavy v katastru Bohnic, Čimic a Dolních Chaber. Nachází se zde několik vyhlášených přírodních památek - Zámky, Bohnické údolí, Salabka, Havránka, Velká skála, Čimické údolí - a také prehistorické hradiště Zámka. Přírodní park je domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. V jeho sousedství nalezneme evropsky významnou lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce, která je součástí soustavy Natura 2000. Vyznačuje se bohatstvím otevřených skalních společenstev se vzácnou faunou a flórou. Na levém břehu Vltavského kaňonu se nachází přírodní památka Sedlecké skály a přírodní rezervace Roztocký háj. Přírodní park Drahaň-Troja zároveň slouží jako rekreační zázemí pro desítky tisíc obyvatel Prahy.

 

Tato nesmírně cenná krajinná oblast je ohrožena zastaralým a nevhodným záměrem Pražského okruhu D0, který je součástí transevropské dopravní sítě. Jedná se o hybridní komunikaci pro místní, příměstskou a tranzitní nákladní dopravu, která nezohledňuje aktuální kontext, potřebu udržitelného rozvoje města a ochrany životního prostředí. Realizace této nekoncepční, škodlivé a extrémně nákladné stavby by vedla k výraznému nárůstu dopravy v pražské aglomeraci a způsobila by nenávratné poškození přírodního parku Drahaň-Troja, Vltavského kaňonu a vzácných přírodních památek na severu Prahy. Zároveň by došlo ke zhoršení kvality života obyvatel na území několika městských částí a obcí, které jsou již nyní vystaveny negativnímu vlivu letecké dopravy. Již v rámci procesu EIA 2001-2002 byl tento záměr hodnocen velmi kriticky ze strany několika odborných institucí a Česká inspekce životního prostředí jej dokonce označila za nepřijatelný.

 

Požadujeme následující:

1. Posoudit a realizovat udržitelné alternativy pro tranzitní (nákladní) dopravu mimo území hlavního města Prahy.
2. Posoudit a realizovat řešení městské a příměstské dopravy v souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility ČR 2021-2030 a Klimatickým závazkem hl. města Prahy.
3. Podpořit rozvoj přírodního a rekreačního zázemí přírodního parku Drahaň-Troja.

 

Pevně věříme, že se podaří nalézt efektivní řešení, které bude ohleduplné k lidem, městu a přírodě.

 

--------------------------------------------------------------------
Bližší informace naleznete zde:
 

Přírodní park Drahaň-Troja
https://portalzp.praha.eu/public/c4/6f/85/1727142_422100_letak_pp_drahan.pdf

Kaňon Vltavy u Sedlce

http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/natura-2000/soustava-natura-2000-na-uzemi-prahy/kanon-vltavy-u-sedlce/

Historická krajina versus dálnice

https://rozumnadoprava.cz/historicka-krajina-versus-dalnice/

Popis a vizualizace úseku D0 518 (Ruzyně- Suchdol)

https://rozumnadoprava.cz/sokp518/

Popis a vizualizace úseku D0 519 (Suchdol – Březiněves)

https://rozumnadoprava.cz/SOKP519/

Dálnice D0 je v rozporu se strategickými dokumenty a klimatickými závazky

https://rozumnadoprava.cz/dalnice-v-rozporu-se-zavazky/

 

Aktuality

03.02.2023 17:19

Děkujeme vám za podpis této petice! V průběhu března má být zaháhen proces posuzování vlivů na životní prostředí dálnice D0 (úseky 518 a 519) skrz přírodní park Drahaň-Troja, kde bude žádoucí širší zapojení veřejnosti. Proto uvítáme vaši podporu při dalším sdílení této petice s vašimi spoluobčany. Zároveň vás zveme do FB skupiny "Máme rádi přírodní park Drahaň-Troja", kde budete mít možnost klást dotazy, diskutovat a navázat kontakt s dalšími lidmi, kterým osud této nesmírně cenné a krásné přírodní oblasti na severu Prahy není lhostejný a usilují o její záchranu.
https://www.facebook.com/groups/mame.radi.pp.drahan.troja

 

 

14.06.2023 23:56

„Počkáme, jak to dopadne.“ Magistrát ani MŽP plánované zničení přírodního parku Drahaň-Troja stavbou dálnice neřeší.
Platforma www.rozumnadoprava.cz ve spolupráci s Arnikou vydala 13. června tiskovou zprávu k severní části Pražského okruhu, která má být v příštích měsících posuzována v rámci procesu EIA. Upozorňujeme, že dálnice je nevhodně trasovaná skrz chráněné přírodní památky a rekreační lokality pro desítky tisíc Pražanů a požadujeme přehodnocení tohoto škodlivého záměru.

Součástí tiskové zprávy je také otevřený dopis. Vyzýváme Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a hl. město Prahu k posouzení a realizaci udržitelných alternativ a k podpoře rozvoje přírodního a rekreačního zázemí parku Draháň-Troja.
Bližší informace naleznete zde:
https://www.arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/pockame-jak-to-dopadne-magistrat-ani-mzp-planovane-zniceni-prirodniho-parku-drahan-troja-stavbou-dalnice-neresi

 

 

29.08.2023 23:04

28. 8. byla zveřejněna dokumentace EIA k Pražskému okruhu 518 a 519 (Ruzyně - Suchdol - Březiněves), který je trasován skrz přírodní park Drahaň-Troja. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů. Platforma https://rozumnadoprava.cz ve spolupráci s odborníky připraví vzorové připomínky pro veřejnost a spolky, které budete moci zaslat na Ministerstvo životního prostředí ve stanoveném termínu. Kompletní dokumentace EIA je ke stažení na portálu CENIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP520
Další informace včetně vizualizací naleznete na Facebooku Rozumná doprava
https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/pfbid02Bgk5XSqCqd3DE765M8BUQULrLVn8mMxVLbd8qVEyGMeLxMcqzKhA4LaDZny4sUql

a na webu

https://18400.cz/tunely-mosty-krizovatky-100000-aut-a-10000-kamionu-denne-tak-si-predstavuje-reditelstvi-silnic-a-dalnic-budoucnost-dolnich-chaber/

 

02.10.2023 20:29

Vyjádření k D0 518 a 519 pro veřejnost je připravené. Termín podání 4. října.
V souvislosti s probíhajícím procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) k Pražskému okruhu (D0 518 a 519) jsme připravili ve spolupráci s odborníky vyjádření k záměru pro veřejnost. Naleznete jej na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/vyjadreni-k-dokumentaci-eia-pro-zamer-d0-518-519/

Snažili jsme se zohlednit specifika jednotlivých lokalit, proto jsme vytvořili 4 verze:
1. vyjádření pro občany Suchdola a podél 518
2. vyjádření pro občany podél D0 519
3. vyjádření pro občany Horoměřic
4. vyjádření pro občany z celé ČR, kteří sice nejsou zámerem přímo dotčeni, ale chtějí se k němu vyjádřit

Bližší informace naleznete na uvedeném odkaze a také na našem www.facebook.com/rozumnadoprava

Pokud nebudete mít možnost podat vyjádření ve stanovené lhůtě jedním z uvedených způsobů - viz odkaz výše, můžete jej zaslat mailem na posta@mzp.cz

Více informací k formátu, velikosti a dalším náležitostem elektronické zprávy naleznete na následujícím odkaze: https://www.mzp.cz/cz/podatelna_mzp_info

Děkujeme za spolupráci!

 

29.10.2023 23:16

Zachraňme přírodní park Drahaň-Troja před tranzitní dálnicí! 
V pondělí, 6. listopadu 2023 od 15:00 se bude konat veřejné projednání EIA D0 518 a 519 v Kongresovém centru, Jižní sál, 3. patro. Jediný možný vstup do KCP přes vchod č. 101, adresa: 5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4.
Přijďte se prosím vyjádřit k tomuto nekoncepčnímu a škodlivému záměru, jehož realizace by vedla k vážnému poškození přírodního parku Drahaň-Troja a měla by negativní dopady na životní prostředí, dopravu a zdraví obyvatel pražské aglomerace. Vzorové připomínky k záměru naleznete zde:
https://rozumnadoprava.cz/vyjadreni-k-dokumentaci-eia-pro-zamer-d0-518-519/

Bližší informace k veřejnému projednání jsou na portálu CENIA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01aUDUyMF9pbmYxVlBET0NfNzU5NzIyNDc5NjEyNTI1OTI4Ny5wZGY/MZP520_inf1VP.pdf

Další informace a diskuse k D0 518 a 519 na Facebookovém profilu Rozumná doprava:
https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/pfbid0hwN4fPSaJt4ACuosvduBSSGYQfLaKgvY2LSsTEjtHKj9QDQ5fvSFagkLX4okCn69l

 

 

28.01.2024 22:46

Pražský okruh v prosazované trase dopravě v Praze nepomůže, spíš ji zhorší

https://rozumnadoprava.cz/prazsky-okruh-v-prosazovane-trase-doprave-v-praze-nepomuze-spis-ji-zhorsi-aneb-vyvraceni-dezinformaci-sirenych-zastanci-dalnicniho-prutahu/

V reakci na mediální masáž ze strany PR agentur najatých Ředitelstvím silnic a dálnic jsme připravili odborný článek, kde vyvracíme dezinformace a nepravdy o škodlivé, nekoncepční a předražené dálnici skrz přírodní park Drahaň-Troja. Na rozdíl od zastánců dálničního průtahu vycházíme z oficiálních dopravně-inženýrských dat, odborných studií, strategických dokumentů a odborných posudků nezávislých expertů. Prosíme o šíření tohoto článku a také naší petice s vašimi spoluobčany. Je to velmi důležité, neboť v těchto měsících se v rámci procesu EIA D0 518 a 519 rozhoduje o budoucnosti (nejen) přírodního parku Drahaň-Troja. Můžete nás sledovat také na https://www.facebook.com/rozumnadoprava

Děkujeme za podporu!

 

02.06.2024 19:11

Vycházka na místa ohrožená dálnicí D0 519
Čtvrtek 13. 6. 2024 v 16 hodin
Sraz u zastávky Sídliště Čimice 
(bus 145, 152, 169 a 202)

Jste srdečně zváni na vycházku v přírodním parku Drahaň-Troja 13. 6. od 16:00. Naši kolegové ze spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu vás provedou místy, kudy je plánovaná dálnice D0 519. Seznámíme vás s aktuálním vývojem u této stavby a probereme další aktivity za záchranu přírodního parku Drahaň-Troja. Prosíme o sdílení informací o této vycházce a petici s vašimi spoluobčany.
Více informací naleznete zde:
https://rozumnadoprava.cz/vychazka/

https://rozumnadoprava.cz/vychazka-do-drahanskeho-udoli-a-na-hradiste-zamka/

 

24.06.2024 11:24

Pro velký úspěch opakujeme vycházku v přírodním parku Drahaň-Troja. Na základě zpětné vazby zájemců jsme tentokrát vybrali víkendový termín. Sraz bude v sobotu 29. června v 15:00 na
zastávce Sídliště Čimice
(bus 145, 152, 169 a 202). 
Prosíme o sdílení informací o této vycházce s vašimi spoluobčany.
Více informací naleznete zde:
https://rozumnadoprava.cz/vychazka/
https://rozumnadoprava.cz/vychazka-do-drahanskeho-udoli-a-na-hradiste-zamka/

a v události na Facebooku
https://www.facebook.com/events/439670635602983

Těšíme se na setkání!

 

Komu bude petice předána: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 141

16. 01. 2023 | Tomáš Špringer | Praha
Vymenit v Praze prirodni park za tisice kamionu je totalni neschopnost odpovednych politiku.
+6 | -0
doporučit +
21. 01. 2023 | ALENA FIEDLEROVÁ | Praha 4
Dálnice je nutná, ale kus dál asi o 20km od záměru stavby, dál od Prahy. Draháň je jedinečná, nesmí tam být dálnice - silnice.
+3 | -0
doporučit +
14. 01. 2023 | Kostova Tsvetomira Tsvetomira | Tábor
Pojďme neničit vše co nám příroda dala !
+3 | -0
doporučit +
26. 02. 2023 | Ondřej Vítek | Praha-Slivenec
Obchvat D0 je potřeba, ale nemělo by to být na úkor chráněné příody a obyvatel.
+2 | -0
doporučit +
05. 12. 2022 | Josef Řídký | Praha
Pražský okruh podle skoro sto let starého plánu je dopravní absurdita. Stejně jako nepokračujeme v budování stoletého plánu pohraničního opevnění, neměli bychom stavět ani dálnice nakreslené před 100 lety. Sever Prahy si zaslouží domy a lesy, ne dálnici.
+2 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1668 (+139 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Barbora Eismannova | Praha 8
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miroslav Vaníček | Praha 8
 • Hana Klesalová | Praha 8 - Čimice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Vospěl | Praha
 • Michal Dvořák | Praha 8
 • Filip Andrle | Praha 7
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici