Metropolitní plán - Roztyly
148 podpisů chybí 252

Metropolitní plán - Roztyly

Autor: Aleš Kulhánek | vloženo: 29.06.2018 | 148 podpisů
Sdílejte s přáteli

Já níže podepsaný se připojuji ke mám následující společným připomínkámy občanských spolků Ochrana Roztyl a Zelené Roztyly k návrhu nového územního plánu hl. města Prahy, tzv. Metropolitního plánu (MPP).

Návrh MPP nehájí veřejný zájem a udržitelný rozvoj Prahy, neřeší aktuální problémy s deficitem veřejné vybavenosti a dopravy v klidu na sídlišti Jižní Město, naopak tyto problémy díky navrhovanému zahuštění zástavby prohlubuje. Problémy s regulací výstavby MPP odkládá do fáze územních řízení - bez účasti veřejnosti, což je nepřijatelné. Rozvoj podle MPP povede ke zhoršení kvality bydlení a životního prostředí na Praze 11, vč. sídliště Roztyly.

Vyjadřuji souhlas zejména s následujícími body připomínek:

1) Nesouhlasím s možností umístit výškové stavby (věže) u stanic metra Roztyly a Chodov.

2) Požaduji, aby MPP stanovil jasné požadavky na ochranu zeleně s ohledem na zájmy celého města. Požaduji, aby nezastavitelné plochy (vymezené stávajícím územním plánem) nebyly převedeny na zastavitelné.

3) Nesouhlasíme se zrušením celoměstského systému zeleně (CSZ).

4) Požaduji zachování nezastavitelných ploch izolační zeleně (IZ) podél komunikací v lokalitách 549 / Sídliště Horní Roztyly, 076 / Roztyly, 062 / Chodov komerce.

5) Požaduji, aby transformační rekreační plocha 411/076/2083 (v lokalitě Roztyly) byla převedena do nezastavitelné lokality 977 / Krčský les, kde může být vedena jako rekreační.

6) Nesouhlasím s nedostatečnou ochranou stávající veřejné vybavenosti ve stabilizovaném území – vymezením současné občanské vybavenosti (veřejné vybavenosti) bodem. Požaduji, aby současná občanská (veřejná) vybavenost byla vymezena plochou stejně, jako je plochou vymezena současná rekreační vybavenost dle požadavků stavebního zákona.

7) Požaduji stanovení jasných regulativů pro zastavění stavebním bloků v modernistické struktuře 07 (zástavba na sídlištích).

8) Nesouhlasím s tím, aby mohly být rozšiřovány stávající budovy v parku ve volné zástavbě (tzn. např. do vnitrobloku) na úkor stávající zeleně. Požaduji, aby stávající nezastavitelné plochy, stejně jako plochy zeleně v zastavitelném území byly zachovány a důsledně chráněny, např. jako parková prostranství jako součást nezastavitelného území.

9) Požaduji, aby byla dostatečným způsobem chráněna stávající veřejná parkoviště v rámci sídliště. V pásu parkovišť podél ul. Ryšavého (v návrhu MPP pouze bílé plochy – stavební bloky) požaduji realizovat pouze nástavbu lehkými parkovacími domy do výšky 2 NP.

10) Nesouhlasím s navrhovaným intenzivním zahušťováním zástavby sídliště, nárůstem automobilové dopravy a s tím spojeným negativním ovlivněním životního prostředí a lidského zdraví. Nesouhlasím se zvyšováním počtu obyvatel vystavených zvýšené míře zdravotního rizika z expozice hluku a znečištěnému ovzduší.

11) Požaduji, aby byl rozvoj v transformačních a rozvojových plochách podmíněn zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace – min. územních studií.

12) Požaduji upravit způsob výškové regulace lépe odpovídající rozlišení výškových hladin v rámci sídlištní zástavby. Požaduji, aby výšková regulace byla upravena na základě analýzy urbanistických hodnot území.

Odůvodnění:

ad1)  Plocha pro umístění věží v lokalitách 076 / Roztyly a 062/ Chodov komerce je v těsném sousedství lokality 549 / Sídliště Horní Roztyly. Příliš vysoká zástavba znamená o mnoho lidí (a aut) více, což bez infrastruktury, veřejné a občanské vybavenosti výrazně zhorší kvalitu života v dotčených lokalitách. Plocha pro umístění věží v lokalitě 076 / Roztyly je nevhodná dále z důvodu blízkosti nezastavitelné lokality 977 / Krčský les. Výšková zástavba přivede do těsné blízkosti Krčského lesa zvýšenou automobilovou dopravu, s čímž souvisí větší hluková a imisní zátěž území.

ad 2) Změny z nezastavitelného území na zastavitelné jsou v rozporu s požadavkem § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona, tj. s požadavkem na ochranu nezastavěného území a dále v rozporu se ZÚR HMP, a to zejm. těmito prioritami:

- Respektovat a rozvíjet kulturní a historické hodnoty a rozmanité přírodní podmínky na území hl. m. Prahy

- Upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území.

ad 3)  Zrušení CSZ, tak jak je definován stávajícím ÚP, je v rozporu se Zásadami územního rozvoje hl.m. Prahy a se Zadáním MPP.

ad 4) Zelené plochy plnící ochrannou funkci a oddělující zástavbu od významných komunikací mají na území městské části Praha 11 svůj nezastupitelný a neopominutelný význam, neboť územím procházejí velmi zatížené komunikace a dálnice D1. V řadě funkčních ploch IZ jsou v současné době navíc vybudovány funkční protihlukové zemní valy.

ad 5) Území transformační plochy 411/076/2083 je v platném územním plánu vedeno jako nezastavitelné, požadujeme, aby takové zůstalo v navrhovaném MPP.

ad 6) Vymezení veřejné vybavenosti bodem ji dostatečně neochrání a je v rozporu se stavebním zákonem.

ad 7) MPP nestanovuje žádné podmínky (regulativy) pro zastavění stavebního bloku v modernistické struktuře a bude tedy na subjektivním uvážení stavebního úřadu (či OÚR MHMP), co je nepřijatelné. Požadujeme stanovení jasných regulativů pro zastavění stavebním bloků.

ad 8) Zeleň mezi domy na sídlištích hraje významnou roli v životním prostředí obyvatel. Snižování jejího podílu významně ovlivní životní pohodu současných obyvatel sídlišť a sníží cenu jejich nemovitostí.

ad 9) MPP neřeší dopravu v klidu. Na územní Jižního Města, vč. lokality Horní Roztyly je značný deficit v počtu parkovacích míst. Zahušťování zástavby navrhované MPP povede k dalšímu prohloubení tohoto deficitu.

ad 10) Již dnes jsou hygienické limity pro hluk z dopravy a znečištění ovzduší, i bez nové výstavby, překračovány. Přesto jsou v těchto lokalitách návrhem MPP vymezovány nové plochy k intenzivnímu zastavění. V Praze se na znečištění ovzduší podílí zejména automobilová doprava, přesto návrh MPP umožňuje významné zahuštění zástavby v Praze, nárůst obyvatel a s tím související nárůst automobilové dopravy. Jen na území Prahy 11 návrh MPP umožňuje k r. 2050 nárůst obyvatel o 55 %. Na znečištění prachem v Praze ročně předčasně umírají vyšší stovky obyvatel.

ad 11) Návrh MPP nestanovuje prakticky žádné regulativy pro výstavbu. Jedná se o tak vágní dokument, který nezaručuje právní jistoty jednotlivých aktérů v daném území. Bez zpracování podrobnější ÚpD není MPP použitelný pro rozhodování správních úřadů. Rozhodování správních orgánů ani samosprávy podle MPP nebude předvídatelné a přezkoumatelné.

ad 12) Stanovení výšek rastrem čtverců 100x100 metrů je v praxi, zejména v případě sídlišť, je zcela nepřijatelné. Díky hrubému rozlišení výškových hladin, zavádějícím rozpětím výšek a chybám ve stávající výškové hladině dochází k dramatické změně hodnoty pozemků. Na základě současné praxe se obáváme toho, že bude docházet k absurdním pokusům vysát co největší možnou plochu vyšších čtverců.

Plné znění připomínek spolků Ochrana Roztyl a Zelené Roztyly je uvedeno na tomto odkazu:

https://drive.google.com/open?id=1xf16VgelfM4mHrPEdwuHvfUorcSlvgGQ

Pokud chcete, aby Vaše připomínka měla skutečnou váhu při projednávání MPP, vytiskněte si ji včetně odůvodnění, připojte datum, jméno a příjmení, datum narození, bydliště a svůj podpis. Podepsanou připomínku odneste či odešlete na odbor územního rozvoje MHMP do 26. 7 2018. Podepsanou připomínku můžete také vhodit do schránky spolku Ochrana Roztyl, z. s. Blatenská 2179/3, Praha 4 – Chodov a to do 18. 7. 2018. Připomínku pak do podatelny MHMP za Vás doručíme.

Zuzana Malá, Ochrana Roztyly, z.s.

a

Aleš Kulhánek, Šárka Zdeňková, Zelené Roztyly, z.s.

Aktuality

24.01.2019 15:27

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaši podporu připomínek našeho spolku k návrhu Metropolitního plánu. Proti MPP se postavily městské části, občanské spolky, architekti, ekologové a občané - sešlo se na tisíce připomínek. Všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřejné vybavenosti a zahušťování zástavby. Další kolo připomínek se bude dokonat cca za 2 roky.

Rádi bychom Vás požádali o podporu naší nové E-petice - tentokrát na podporu našich připomínek k územní studii Opatov - Na Jelenách, která může významným způsobem ovlivnit intenzitu zastavění této rozsáhlé lokality. Více zde:

https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-pripominek-hpp11-k-uzemni-studii-opatov-na-jelenach.html

Zároveň bych Vás rád upozornil na možnost podpory naší petice proti předimenzované klinice a ubytovacímu zařízení na Roztylech při ulici Ryšavého. Domníváme se, že takováto megalomanská a dopravně zatěžující stavba do středu sídliště nepatří. Více najdete zde:

https://e-petice.cz/petitions/petice-proti-intenzivni-zastavbe-roztyl.html

Firmy Crescon a Alborg-Development svého projektu odmítají zmenšit a již jej inzerují na webových stránkách, kde nabízí i další vizualizace:

https://www.crescon.cz/cs/projekty/domov-sofie

Dosluhující radnice odmítá řešit problémy vyvolané neodborným založením 1. etapy Bytového parku Roztyly - se sesedáním terénu v okolí, praskáním fasád u rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská a poškozování inženýrských sítí - přípojek plynu a vodovodu (viz havárie vody 5. a 12.12.2018). Na výzvy místních občanů začal tento zhoršující se stav vyšetřovat stavební úřad Prahy 11.

Dodržujeme diskrétnost - Vaše emailová adresa bude před odevzdáním petičních archů vymazána.

Děkujeme za podporu.

Aleš Kulhánek (kulhanea@volny.cz)

Hnutí pro Prahu 11, Zelené Roztyly, z.s.

 

15.06.2019 23:12

19.6. Passerinvest představí své plány s bývalým areálem Interlov

Od 17 hod bude přímo v areálu Interlovu prezentovat plánovanou zástavbu okolí metra Roztyly. Doprovodný program pro děti začíná již od 14 hod.

Více o plánované kontroverzní zástavbě administrativními a bytovými budovami, stejně jako o propojení D1 a ulice Ryšavého, které do sídliště Horní Roztyly může přivést až 3000 aut denně se dozvíte zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=663:otazky-kolem-zmeny-uzemniho-planu-v-arealu-interlovu-na-roztylech

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=690%3Aani-pirati-si-nehodlaji-rozhnevat-developera-passera-souhlasi-s-prodejem-pozemku-u-krcskeho-lesa&catid=36%3Anejnovejsi-zpravy&fbclid=IwAR0Ab1ag8fbpt1X5ZuVhrCCzg8VPYpYncDL7Vx9nWEjUePTgBk6Ana1seog

 

24.06.2019 22:57

Vážení spoluobčané,

spolu se staronovým vedením radnice začínají vypadávat kostlivci ze skříně!

Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (VURŽP) ve čtvrtek 27. 6. 2019, 17:30 (zasedací místnost „C“ na radnici v Ocelíkově ul.) bude projednáván záměr Bytový park Horní Roztyly (https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-4-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html)

Ten navazuje na záměr Obytný soubor Na Výhledu. Jedná se o stejnou plochu a stejného investora. Záměr je popsán na www stránkách Prahy 11 (https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-park-horni-roztyly.html) Investor nedovolil zveřejnit více, než je na stránkách uvedeno.

Jedná o 3 obytné domy o 6 až 9 nadzemních podlažích podle členění terénu, které mají být umístěny na veřejné parkoviště Blatenská a na louku u Medicentra. V domě vedle MediCenta mají být v přízemí prostory pro drobné provozovny či služby. Tento objekt má vysoce převyšovat okolní zástavbu (8NP - 9NP a navíc je situovaný výše, než jsou obytné domy).

Záměr má sice nahradit parkovací stání, ale počítá s nimi jen v počtu 150 míst, která nemohou nahradit kapacitu parkoviště Hrdličkova – Blatenská – Kaplanova a místa v ulici Kaplanova, která také záměr zabere. A jistě se nebude jednat o bezplatné parkování. Celkový počet parkovacích míst v záměru je 407. Podle našich informací se jedná o malometrážní byty, a tak výpočet počtu parkovacích míst dle předpisu zdaleka nepokryje skutečnou potřebu výstavbou vyvolanou.

Situace je nyní obdobná jako v roce 2011, kdy se hrozba zástavby parkoviště objevila. Naše argumenty a počet podání tenkrát zastavily připravovaný záměr v procesu EIA. Žalobou jsme dosáhli zrušení nezákonné úpravy územního plánu na části pozemků. Nyní je ale situace horší, neboť se změnou zákona tento nový záměr procesem EIA posuzován nebude. A změna stavebního zákona znemožnila spolkům účast v územních řízeních pro ty stavby, které neprošly procesem EIA.

Přijďte proto, prosím, na jednání VURŽP 27. 6. vyjádřit svůj nesouhlas se zástavbou jediného veřejného parkoviště v části sídliště Horní Roztyly severovýchodně od ulice Ryšavého. Jedině nespokojení místní občané mají možnost ovlivnit členy výboru, radní a zastupitele, aby požadovali změnu projektu ještě na začátku povolovacího procesu – dokud je čas.

Podepište E-PETICI proti prodeji parkoviště určenou starostovi na adrese: https://e-petice.cz/navyhledu

Nabízíme též petici v papírové formě: http://hpp11.cz/files/docs/ruzne/2019.06.24.PETICE.Nesouhlas.se.zastavenim.parkoviste.Kaplanova.listina.pdf

a informační leták o záměru: http://hpp11.cz/files/docs/ruzne/2019.06.24.PETICE.Nesouhlas.se.zastavenim.parkoviste.Kaplanova.pdf

prosíme o jejich vyvěšení ve vašich vchodech.

Prosíme též o přeposlání toho e-mailu dalším lidem.

P.S.: Poblíž metra Roztyly, v areálu Interlovu, společnost Passerinvest připravuje změnu územního plánu území pro rekreaci a sport na výstavbu kanceláří a bytů. Podívejte se na videozáznam z představení záměru občanům (19. 6. 2019): https://youtu.be/ndxY2YI4kZw

Více v našem článku Otázky kolem změny územního plánu v areálu Interlovu na Roztylech:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=663:otazky-kolem-zmeny-uzemniho-planu-v-arealu-interlovu-na-roztylech

P.P.S.: Dále se v těsné blízkosti Bytového parku Horní Roztyly plánuje předimenzovaná přestavba kotelny v Gregorově ulici na 9patrový bytový dům:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-kotelna-ul-gregorova.html

 

19.07.2019 15:23

Vážení sousedé, upozorňujeme na novou petici:

NESOUHLAS S PŘESTAVBOU KOTELNY GREGOROVA NA BYTOVÝ DŮM A SE ZAHUŠŤOVÁNÍM SÍDLIŠTĚ ROZTYLY

https://e-petice.cz/gregorova

kterou vyjadřujeme zásadní nesouhlas s objemovou studií přestavby kotelny v ul. Gregorova na 9patrový bytový dům, kterou najdete na webu Prahy 11 (https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-kotelna-ul-gregorova.html).

Dojde k zahuštění zástavby v sídlišti, ke zhoršení dopravní situace, hluku, kvality ovzduší, oslunění bytů, ztrátě občanské vybavenosti v objektu kotelny, k ohrožení stability podloží → může dojít k poškození majetku okolních obyvatel a ztrátě jeho hodnoty.

V území jsou plánovány i mnohé další stavební záměry – Bytový park Roztyly I a II, Zdravotnické a ubytovací zařízení při ul. Ryšavého, Bytový park Horní Roztyly, 3. etapa OC Chodov, 12patrový bytový dům SKANSKY v ul. U Kunratického lesa. Radnice rovněž plánuje změnou/úpravou územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova vedoucí k maximalizaci zástavby této plochy. Cílem je výstavba až 5patrového parkovacího domu, ale upravený územní plán umožní i jinou extrémně intenzivní výstavbu! Přitom další parkovací dům je plánován na parkovišti v ulici Krejnická.

Záměr (spolu s dalšími) bude projednáván na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí 25.7. cca od 19 hod (viz program níže) na radnici v Ocelíkově 672/1.

Doražte prosím na jednání, hájit svá práva a životní prostředí.

https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-5-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Upozorňujeme na další projednávaný stavební projekt na Roztylech – 12patrový bytový dům SKANSKY v ul. U Kunratického lesa (naproti OC Chodov):

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-chodov.html

V případě dotazů či podnětů nám napište na zeleneroztyly@seznam.cz

Děkujeme.

 

03.08.2019 22:50

Děkujeme všem, kteří nás v petici nebo přímo na jednání Výboru pro územní rozvoj 25.7. podpořili v kauze přestavby kotelny v Gregorově ul. na bytový dům. Podpisy v rámci petice sbíráme nicméně dál.

https://e-petice.cz/gregorova

Výbor bohužel doporučil (všichni kromě STAN a HPP11) výstavbu 12 patrového bytového domu Skansky v ul. U Kunratického lesa - přestože je navrhováno velmi problematické dopravní napojení a objekt výrazně převyšuje okolní zástavbu:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-chodov.html

Více o průběhu jednání Výboru zde:

https://www.facebook.com/groups/131947767382454/permalink/464661080777786/

Záměr přestavby kotelny (i SKANSKA) bude nyní projednáván v Radě městské části, které petici chceme předložit. Napište proto také starostovi Dohnalovi (dohnalj@praha11.cz), radnímu pro územní rozvoj Sedeke (sedekem@praha11.cz), radnímu pro dopravu Duškovi (duskam@praha11.cz), radnímu pro životní prostředí Lepšovi (lepsj@praha11.cz) a dalším (viz kontakty na webu Prahy 11). Dejte nás prosím do kopie nebo nám napište, co si o záměrech myslíte.

Projednávání záměru Bytový park Horní Roztyly (Na Výhledu) bylo zatím odloženo – petice ale pokračuje.

https://e-petice.cz/petitions/nesouhlas-se-zastavenim-parkoviste-kaplanova-hrdlickova-blatenska-.html

NOVÁ PETICE - Za přesunutí autobusové zastávky Roztyly směr Chodov na původní místo:

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-presunuti-autobusove-zastavky-roztyly-smer-chodov-na-puvodni-misto.html 

http://hpp11.cz/files/docs/roztyly/Petice.Presunuti.zastavky.podpisova.listina.pdf

Podpisy budeme sbírat i během podzimu. Pokud chcete, můžete nám se sběrem podpisů pomoci.

Dopravní podnik hájí přesun zastávky úsporou na PHM. Obáváme se, že reálným důvodem je plánovaná výstavba v okolí metra Roztyly – Územní (zastavovací) studie po okolí metra bude zveřejněna na podzim. Každopádně nová zastávka je zcela nedostatečná a nedůstojná!

Připomínáme také petici proti intenzivní zástavbě Roztyl (proti předimenzované Klinice a ubytovacímu zařízení při ulici Ryšavého na Roztylech:

https://e-petice.cz/petitions/petice-proti-intenzivni-zastavbe-roztyl.html

Bylo zahájeno územní řízení na dostavbu 3. etapy OC Chodov  (obchodní dům s nábytkem):

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.1908208506.1563955863&ConfirmCookie=confirm&detail_claim=19620&

Doporučujeme občanům v okolí (vlastníkům nemovitostí, např. bytů) podat připomínky proti záměru na stavební úřad Prahy 11, a to do 26.8. Důležité je uvést, vaše důvody, proč se do řízení hlásíte a dále argumenty proti výstavbě. Popis záměru (kromě dokumentace pro územní řízení na stavebním úřadě), posouzení jeho vlivu na životní prostředí i připomínky roztylských spolků k záměru najdete také zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1084

Pokud byste potřebovali poradit, jak podat připomínky, ozvěte se. 

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s.; zastupitel za Hnutí pro Prahu 11 (zeleneroztyly@email.cz)

Zuzana Malá

Ochrana Roztyl, z.s.; zastupitelka za Hnutí pro Prahu 11

 

11.09.2019 15:05

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás upozornili na jednání Zastupitelstva Prahy 11 dne 12.9.2019 v KC Zahrada, kde budou projednávány další změny územního plánu a také navyšování daně z nemovitosti na Praze 11.

Program a podklady jsou ke stažení na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&jednani=9/2019

Jedná se zejména o:

Změnu ÚP v ul. Krejnická pro výstavbu až 5 patrového garážového domu

Změnu ÚP v ul. Gregorova pro výstavbu garážového domu – na hlídaném parkovišti (pro lokalitu by 1 parkhaus měl stačit, tato změna může být zneužita pro intenzivní výstavbu bytovek nebo kanceláří!).

Budou schvalovány další velké změny ÚP v lokalitě Na Jelenách a na Chodovci (u archivu) vedoucí k dalšímu zahušťování Prahy 11. ZMČ lze sledovat i on-line (odkaz bude na webu Prahy 11).

Změny územního plánu pro výstavbu garážových domů na Roztylech budou projednávány cca od 17:30, kdy bude pevný bod – Dotazy a připomínky občanů.

Pro přihlášení do diskuse je třeba podat na místě písemnou přihlášku (u asistentek zastupitelstva).

PLÁN BRUTÁLNÍHO ZASTAVĚNÍ OKOLÍ METRA ROZTYLY JE ZPĚT!

Aktuálně byla zveřejněna ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY ROZTYLY, kterou si Praha 11 objednala u Magistrátu. Studie má být podkladem pro změnu územního plánu.

Má být zabetonováno celé území od D1 až po Hotel Globus a Kunratický les! Více o studii vč. odkazů na stažení zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=705:tvrda-ofenziva-na-roztylech-megalomanske-plany-mlejnskeho-architektu-jsou-zpet&catid=36&Itemid=56

Veřejné představení studie proběhne 30.09. v 16:00 v sále č. 201 budovy MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1) a dále 9.10.2019 od 18:00 v KC Zahrada.

Připomínky ke studii může zaslat každý do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu (termín možná bude prodloužen), a to písemně nebo datovkou. Můžete se rovněž obrátit na vaše radní (radnice se ke studii bude též vyjadřovat).

E-petice proti studii (nerozšiřování zástavby jižně od metra):

https://e-petice.cz/gregorova

Nenechte si snížit cenu Vašich nemovitostí, tyto změny územního plánu stavby budou mít vliv i na vaše bydlení!!! Napište starostovi a radním svůj názor (kontakty najdete na webu MČ Prahy 11):

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html

Zelené Roztyly, z.s. (zeleneroztyly@email.cz)

Hnutí pro Prahu 11

 

16.09.2019 22:58

Projednávání dalších změn územního plánu na Roztylech

investoři vlastnící pozemky v okolí metra Roztyly žádají o další změny územního plánu z nezastavitelného území (pro sport, zeleň a rekreaci) na stavební parcely. Mapka zde:

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4698740&y=50.0371494&z=17&ut=Nos%C3%A1l&ut=Passer&uc=9h44NxXhyGhF1S3&ud=50%C2%B02%2713.589%22N%2C%2014%C2%B028%2711.546%22E&ud=50%C2%B02%2714.606%22N%2C%2014%C2%B028%2733.639%22E

Jedná se o rozsáhlé pozemky u metra, které chce od města koupit Passer (bod č. 2).

O další změnu žádají Nosálovi pro umožnění zástavby v okolí penzionu Nosál, tedy v těsné blízkosti Kunratického lesa (bid č. 1).

Změny ÚP budou projednávány na Komisi pro strategické územní plánování 18.9. od 17:30 na radnici v Ocelíkově 672/1  (zasedací místnost C) a pravděpodobně na Výboru pro územní rozvoj 26.9. tamtéž.

Na komisi i výboru bude projednávána též megalomanská územní studie Roztyly:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-studie/uzemni-studie-na-uzemi-v-okoli-stanice-metra-roztyly.html

Má být zabetonováno celé území od D1 až po Hotel Globus a Kunratický les! Více o studii vč. odkazů na stažení zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=705:tvrda-ofenziva-na-roztylech-megalomanske-plany-mlejnskeho-architektu-jsou-zpet&catid=36&Itemid=56

Veřejné představení studie proběhne 30.09. v 16:00 v sále č. 201 budovy MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1) a dále 9.10.2019 od 18:00 v KC Zahrada. Připomínky ke studii může zaslat každý do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu.

E-petice proti studii (nerozšiřování zástavby jižně od metra): https://e-petice.cz/gregorova

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s. (zeleneroztyly@email.cz); zastupitel Hnutí pro Prahu 11

 

20.09.2019 16:54

Územní studie Roztyly a změna územního plánu spol. Passerinvest v těsné blízkosti metra Roztyly budou projednávány na veřejném Výboru pro územní rozvoj 26.9.2019 od 17:30 v malém sále v KC Zahrada. Program na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-7-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Díky nové zástavbě má v území přibýt 2500 nových obyvatel, až 6000 pracovních míst a 4000 parkovacích stání (a to bez vybudování ZŠ či sociálního zařízení). Dojde k enormnímu nárůstu dopravy na ulici Ryšavého a dalšímu přemístění autobusové zastávky od metra. Povolí MČ Praha 11 maximální vytěžení území developery a další zatížení zdraví a životního prostředí svých obyvatel? 

Veřejné představení studie proběhne dále 30.09. v 16:00 v sále č. 201 budovy MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1) a 9.10.2019 od 18:00 v KC Zahrada. Připomínky ke studii může zaslat každý do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu, a to písemně nebo přes datovku. Můžete se rovněž obrátit na vaše radní (radnice se ke studii bude též vyjadřovat).

E-petice proti studii (nerozšiřování zástavby jižně od metra): https://e-petice.cz/gregorova

Sledujte web HPP11, jde zveřejníme vzorové připomínky ke studii.

O další změnu ÚP na pozemcích těsně u metra Roztyly usiluje Passerinvest, který hodlá koupit městské pozemky u metra Roztyly a stavět rozsáhlý bytový komplex na samé hraně Michelského lesa. MČ Praha 11 s prodejem pozemků souhlasí. Schválí mu i změnu územního plánu z nezastavitelného území na stavební parcelu (a nechá ho tak enormně vydělat)?

Dejte si pozor na petici organizovanou Nosálovými – majiteli penzionu Za větrem!

Ano, část pozemků přímo u lesa nechtějí zastavět - protože kvůli územnímu plánu ani nemohou (jsou tam lesní plochy), na ostatních plochách (přímo u metra, v areálu Interlov) ale chtějí VELMI intenzivně stavět.

Syn paní Nosálové je zaměstnancem Passera. Komise pro územní rozvoj doporučila pořídit změnu ÚP u penzionu Za větrem na rodinné domy.

 

07.10.2019 23:00

Vážení spoluobčané,

připojte se k připomínkám Hnutí pro Prahu 11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly, která bude veřejně projednávána 9.10. od 18 hod v KC Zahrada (Malenická 2) a 10.10. od 9 hod na zastupitelstvu Prahy 11 v KC Zahrada.

a to formou E- petice (do 13.10.) na podporu připomínek HPP11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly > https://e-petice.cz/studieroztyly

Můžete si také stáhnout text petice s podpisovým archem a sbírat podpisy i fyzicky - petici lze např. vyvěsit na nástěnky ve vašich vchodech. 

Vyplněné archy vhoďte do schránky na adrese Zuzana Malá, Hrdličkova 2 do 13.10. 

Připomínky ke studii může zaslat každý (vč. SVJ/BD) do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1), a to písemně nebo přes datovku (48ia97h) či do podatelny. V případě jednotlivců je kromě jména a adresy nutné uvést datum narození. Kopii připomínek zašlete prosím na MČ Praha 11 (podatelna@praha11.cz) a na náš e-mail: zeleneroztyly@email.cz

Více o studii a E-petici (vč. odkazu k jejímu stažení) najdete na www.hpp11.cz

UPOZORNĚNÍ23.10. od 16 hod přímo na lokalitě - Veřejné setkání s investorem (CRESCON) k projektu předimenzované Kliniky a domů pro ubytovací zařízení pro zdravotně postižené při ul. Ryšavého a Hrdličkova. Petice proti záměru: https://e-petice.cz/navyhledu

Zde můžete podpořit naše další E-petice proti dalším předimenzovaným stavebním projektům plánovaným na Roztylech a za přesunutí autobusové zastávky zpět na metro Roztyly:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=701:podporte-petice-proti-nesmyslne-vystavbe-na-praze-11

Zelené Roztyly, z.s.;  Hnutí pro Prahu 11

P.S. Návrh územní studie představuje hazard se zdravím stávajících i potenciálně nových obyvatel. Zatímco majitelům pozemků (zejména Passerinvestu) v řešeném území přináší díky navrhovaným změnám územního plánu obrovský potenciální zisk, stávajícím obyvatelům přináší prakticky pouze další dopravní zátěž a zátěž životního prostředí.

 

21.10.2019 20:39

Vážení spoluobčané,

děkujeme za podporu při připomínkování územní studie Roztyly. Nakonec se podařilo získat 1460 podpisů proti zahušťování sídliště Roztyly a proti územní studii. V souladu s peticí jsme vyzvali MČ Praha 11 ke svolání mimořádného zastupitelstva, kde by se kontroverzní záměry na Roztylech veřejně projednaly.

Rádi bychom vás upozornili na následující akci:  

23.10. od 16 hod přímo na lokalitě - Veřejné setkání s investorem (CRESCON a Alborg-Development, a.s.) k projektu předimenzované Kliniky a domů pro ubytovací zařízení pro zdravotně postižené při ul. Ryšavého a Hrdličkova.

E-petici proti tomuto záměru (kde jsou uvedy argumenty, proč s touto stavbou nesouhlasíme) můžete podpořit zde: 

https://e-petice.cz/roztyly

Studie k záměru je ke stažení na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Za spolek Zelené Roztyly

Aleš Kulhánek

(zeleneroztyly@email.cz)

 

30.06.2021 09:19

Dobrý den,

rádi bychom vás informovali o veřejném představení projektu Ovčárna, které proběhne od 30.6. do 2.7. v Hotelu Globus  (v malé zasedací místnosti) na adrese Gregorova 2115/10, vždy v čase 14:00 - 18:00 hodin.

Radnice to svolává na poslední chvíli a před prázdninami, bez pozvánky v Klíči. Jsme zvědavi, jakým způsobem budou zaznamenávány připomínky občanů.

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality-z-prahy-11/predstaveni-projektu-bytovy-dum-ovcarna.html

Více o projektu:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/11-bytovy-dum-ovcarna-gregorova-ul.html?fbclid=IwAR3SEAk73nh4W1KAH0apeR0X4O0zIfScllIWku69e7HknR2IMRUdIROQ6D8

Každopádně máme bohužel zprávy z radnice, že ta projekt podporuje, resp. proti němu nic nemá a s investorem připravuje smlouvu o participaci.

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

24.05.2022 22:04

Jihoměstské noviny a Passerův den v Interlovu 26.5.

Dobrý večer,

rádi bychom Vás informovali, že vyšlo nové číslo Jihoměstských novin (odkaz):

https://drive.google.com/file/d/14CUp-oB3aj8BKIpXr50b9J4R0s85qCzZ/view?fbclid=IwAR2Akzh6AA-XO4UMWm96FNmOAGutuBa9uS0MocrKnhJNxBSW7n3hKWj5blA

Prosím šiřte dále a noviny vyhozené do koše na letáky recyklujte.

Možná jste také do schránek dostali leták Krčák žije od Passerinvest, který zve děti na dětský den a dospělé na komentovanou prohlídku ve čtvrtek 26.5., která začíná v 15 hodin nebo v 17.30, sraz před restaurací Za větrem, je pro všechny, kdo se zajímají o danou lokalitu a bude zde prostor pro vzájemnou diskusi, jak Passer píše.

Doporučujeme se na akci zajít podívat a prohlédnout si na vlastní oči, co nám Passerinvest chystá za humny.

Náš názor na plánovanou zástavbu okolí metra Roztyly v režii tohoto developera - nechceme tu mít další developerský Klondajk á la Brumlovka, navíc těsně u lesa.

Na akci bude přítomen patrně i syn majitele penzionu Nosál, který je zaměstnancem Passerinvest. Odmítá jakoukoli diskuzi a těžce obhajuje svého chlebodárce.

Rádi bychom Vás též pozvali na náš dětský den v ulici Ke sv. Izidoru (u hřiště, v místě konání čarodějnic), který se uskuteční 28.5. od 14 hod.:

https://www.facebook.com/martin.farmacka.zastupitel/posts/557280792691635

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Šárka Zdeňková

Zelené Roztyly; Hnutí pro Prahu 11

 

12.06.2022 12:09

Vážení sousedé,

děkujeme všem, kteří podpořili připomínky roztylských spolků k přepracovanému návrhu Metropolitního plánu (MPP). Jak možná již víte, MPP hodlá zahustit Prahu 11 kancelářemi a byty pro dalších 40 tis. Obyvatel. Výstavby má být umožněna prakticky všude – i na veřejných parkovištích, i v zeleni podél komunikací typu Ryšavévo, U Kunratického lesa apod., u metra Roztyly a Chodov bude umožněna výstavba až 27 patrových mrakodrapů. Bohužel, Praha 11 zástavbu v řadě lokalit podporuje. Vychází tak vstříc developerům proti svým občanům ☹

Je třeba se proti MPP důrazně ohradit! Spolu se Zuzanou Malou jsme proto pro vás vypracovali námitky, které mohou podat vlastníci domů a bytů na Roztylech. Jsou v příloze. Červený text je třeba opravit, aby odpovídal Vaši skutečnosti.

https://docs.google.com/document/d/1bLpwJFMv_-u6E3yrKfq-eyW8Sr8qVNC2/edit

Ti, kdo nemovitost nevlastní, mohou slovo námitky změnit na připomínky. A podat také. (Samozřejmě nedokládají list vlastnictví.) Pokud s některými námitkami nesouhlasíte, vyberte si jen ty, které byste chtěli podat.

Jak námitky nebo připomínky podat?

Stanoviska, připomínky a námitky je možné podávat i písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zaslat na adresu: Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního rozvoje Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu či datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

Námitky k vystavenému návrhu MPP mohou podávat v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutné uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky může podat každý.

Termín do 30.6.2022

Pokud nechcete jít do podatelny MHMP, můžete mi svoje námitky (připomínky) dát do schránky - Malá, Hrdličkova 2. (Je možné, že schránka nebude přístupná, protože náš dům se rekonstruuje. V tom případě je dejte do schránky spolku Ochrana Roztyl, Blatenská 3, což je za rohem, a napište mi mail, že jste je tam dali.) Já je na magistrát dopravím.

Přehled námitek (čeho se týkají):
1. parkoviště Kaplanova (Hrdličkova - Blatenská)
2. zelená plocha u MediCentra
3. plocha mezi ulicemi Hrdličkova, Komárkova, Ryšavého a rodinnými domy (Bytový park Roztyly I a II + "Klinika")
4. výškové budovy na Chodově (100 m místo bývalé (modré) budovy České pojišťovny a jejího parkoviště) a na Roztylech (místo OBI a točny autobusů)
5. oblast bývalé budovy (modré) budovy České pojišťovny a jejího parkoviště, policie, Agentury ochrany přírody, hlídaného parkoviště v Kaplanově ulici, včetně zeleně kolem Ryšavého a Pod Chodovcem
6. hlídané parkoviště Kaplanova
7. parkoviště podél Ryšavého na zeleném a červeném sídlišti
8. izolační zeleň podél komunikací
9. zelená plocha u kruhového objezdu, mezi Ryšavého a U Kunratického lesa (pozemky Skansky) vedle domu pro vozíčkáře

Plán se dá prohlížet na https://plan.praha.eu/

Připomínky k MPP lidským způsobem v 16 bodech shrnula kolegyně Malá na svém FB:

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711

Další zajímavé články k MPP zveřejňuje spolek Arnika:

https://arnika.org/praha

Na projednání bodu připomínek MČ k MPP včera nedošlo. Zasedání ZMČ bude pokračovat (zřejmě 23.6.). Co si myslí o důležitosti připomínek k MPP vyjádřil předkladatel místostarosta Sedeke tím, že bod nechal zařadit ke konci jednání. Snažila jsem se, abychom o tomto bodu jednali odpoledne, ale můj návrh nenašel mezi kolegy zastupiteli dostatečnou podporu. Je s podivem, že o projednávání MPP a možnosti podat připomínky neinformovala městská část v časopise Klíč. Šlendrián či úmysl? ☹

Zde je odkaz na video o plánované zástavbě v okolí metra Roztyly umožněné MPP:

https://www.facebook.com/martin.farmacka.zastupitel/videos/1337129160146149/

Děkujeme za spolupráci a prosíme o oslovení i vašich sousedů, kteří mail nedostali.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly (zeleneroztyly@email.cz), Hnutí pro Prahu 11

Zuzana Malá

Ochrana Roztyl, Hnutí pro Prahu 11 (ochranaroztyl@email.cz)

P.S. Bohužel se rozjelo dlouho očekáváné povolovací řízení na Bytový dům Ovčárna. Informace, jak se do řízení zapojit, pošlu v další zprávě.

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=agree&ConfirmCookieA=yes&ConfirmCookieS=yes&detail_claim=22856&

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=8441&lanG=cs&slozka=243

P.P.S. Naši činnost můžete podpořit příspěvkem na účet: 220722937 / 0300. Jako zprávu příjemci prosím uveďte např. „MPP“. Děkujeme

 

23.09.2022 07:24

Hezký den,

Hnutí pro Prahu 11 jde opět do komunálních voleb! Již tento víkend 23. – 24.9. 2022.

Tento víkend se rozhodne, zda bude spojená koalice Prahy 11 Piráti / ANO/ ODS/ TOP 09-STAN (v tiché koalici SPD = My co tu žijeme a Mlejnského JMND) pokračovat i po volbách. Kandidáti se opět přestěhovali z jedné strany do druhé, předpokládáme, že je předem domluvené opětovné spojení dlouholetých spojenců místní ODS. 

Poměry vládnutí výše zmíněných stran a jejích kandidátů pociťujeme každé čtyři roky (pozemky na prodej a změny územního plánu, podpora developerů, málo hezkého pro občany, zanedbaný veřejný prostor atd.)

Hnutí pro Prahu 11 opět letos zabojuje o Vaši přízeň, aby se žalostné poměry na Praze 11 konečně změnily!

Prosíme, přijďte k volbám tento pátek/ sobota 23.-24.9.2022 a podpořte Hnutí pro Prahu 11 - jedinou dlouholetou občanskou sílu, která hájí zájmy místních obyvatel.

Jeden velký křížek pro Hnutí pro Prahu 11, č. 5: Na naší kandidátce doporučujeme jeden velký KŘÍŽEK u názvu hnutí, prosíme, nevybírejte jednotlivé kandidáty, oslabuje se tím náš celkový výsledek.

Na těchto odkazech najdete poslední dvě vydání našich Jihoměstských novin, vč. našeho volebního programu a základních informací o naší kandidátce:

https://hpp11.cz/images/jm.noviny/21.2022.JMnoviny.pdf

https://hpp11.cz/files/jm.noviny/20.2022.JMnoviny.pdf

 

Podrobný popis naší kandidátky a volebního programu najdete zde:

https://hpp11.cz/index.php/nasi-kandidati-2022

https://hpp11.cz/index.php/program-2022

Letos obhajuje mandát také náš senátor Ladislav Kos - prosíme podpořte jediného senátora dlouhodobě žijícího na Jižňáku. Zde jsou ke stažení Kosí noviny a předvolební video, seznamující s Láďovými hlavním cílem – ochranou životního prostředí proti developerské zástavbě:

https://assets.nationbuilder.com/ladislavkos/pages/244/attachments/original/1661496328/Kosi_Noviny_A4_D2.pdf

https://www.facebook.com/ladislav.kos.senat/videos/629877598808926

Před každými komunálními volbami proběhnou na Praze 11 škatulata v politických stranách – povívejte se „kdo je kdo“ na Praze 11:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/pfbid02TynEcuTmMoBaAYp5ifbNrBVQsqadusKeFxreKbVSyewp87hLMXXhpPCTryudEVyQl

Prosíme, pokud uvážíte za vhodné, o přeposlání našich informací a výzvy svým sousedům, známým a kamarádům na Praze 11, ať je co nejvyšší volební účast!

Děkujeme,

za Hnutí pro Prahu 11

Šárka Zdeňková

www.hpp11.cz

facebook Hnutí pro Prahu 11

----

Související odkazy:

Kauza „Zavři hubu ty sr..i“ na ČT1 168 hodin, 1.5.2022:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/222452801100501/cast/909507/

Jeden z největších pražských developerů daroval hnutí ANO půl milionu, 6.10.2017:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jeden-v-nejvetsich-prazskych-developeru-dal-hnuti-ano-dar-pul-milionu-korun-20171006.html

Radní sestavili vládu nad Prahou 11. A obratem zaměstnali spolustraníky jako poradce, 17.9.2019:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radni-sestavili-vladu-nad-prahou-11-a-obratem-zamestnali-spolustraniky-jako-poradce-78677

Článek o černé stavbě v Křeslicích, 8.9.2022

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-mistostarosta-oddaval-v-cerne-stavbe-nelegalni-byznys-haji-dal-213444

Radní Sedeke (ODS) tlačí zástavbu Hájů odmítnutou komisí pro strategické a územní plánování:

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711/posts/pfbid02wvzqxecoculydvoboff8vcd2w4ger7chmrnnt4amukawbqo5qkapdmqnszyqazapl

Kdo hlasoval pro prodej městského parkoviště Kaplanova na Roztylech v roce 2010 – a nyní kandiduje na radnici?

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711/posts/pfbid02ZtNXcCnZyN7Bjx6JFvQhM9PrVHCG2DpbqVpUcse2qVDLTNaiwEExh2oiKfbTFWqFl

 

 

 

29.09.2022 08:36

Vážení spoluobčané,

Děkujeme za podporu HPP11 v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste nám svěřili. V dosaženém rozdělení sil uděláme maximum, aby se Praha 11 dočkala skutečné změny poměrů:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/pfbid02RL8FvsJmhK2ERSG8voyJohJcJMNx2FxvpxiP2vaej3sJimjZxoFW3Mpk7MhVCqaXl


Nyní bych Vás rád požádal o účast ve 2. kole senátních voleb (pátek a v sobota 30.9.-1.10.) a též o pomoc s podporou našeho kandidáta na senátora – Ladislava Kose.

Pro Prahu 11 je důležité, mít senátora, který se bude starat o nás (byť možná není tolik známý). Nepotřebujeme globálně známého politika (navíc převlékače politických kabátů), který nebydlí na Praze 11 a kterému jsou naše zájmy ukradené. Kos bydlí na Praze 11 a pomáhá občanům řešit i lokálními problémy. Marvanová navíc podporuje ODS, a to znamená podporu betonáře Prahy 11 – Sedeke (bude v zastupitelstvu Prahy 11 a na magistrátu), který preferuje více developerskou výstavbu než zájmy místních občanů.


Zvolení Ladislava Kose je důležité i pro Hnutí pro Prahu 11, neboť senátorské příspěvky jsou jedním z hlavních zdrojů financování našeho hnutí. Za výhru v komunálních volbách žádné příspěvky nedostaneme.

Proto Vás prosím o šíření přiloženého letáku o senátoru Kosovi dále (emailem, vývěsem apod.):

https://drive.google.com/file/d/19CmuP6k7BaUslsjPIDQp09KabdWCUu7K/view?usp=sharing


Děkujeme.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

Hnutí pro Prahu 11, Zelené Roztyly, z.s.

 

14.01.2023 13:39

Dobrý den,

rád bych Vás informoval, že stavební úřad vydal v poslední době povolení řady staveb na Praze 11. Na Roztylech konkrétně povolení na Bytový park Roztyly I, Bytový park Roztyly II a Bytový dům Ovčárna.

Na úřední desce je aktuálně povolení na Bytový park Roztyly II:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&detail_claim=23602&

Spolek Zelené Roztyly, ve spolupráci se spolkem Ochrana Roztyl a (s nutnou) pomocí právníků sepsal a bude podávat odvolání proti těmto rozhodnutím.

Jedná se o obsáhlá rozhodnutí (výše uvedené obsahuje 115 stran textu) a je velmi náročné sepsat pregnantní odvolání.

Rádi bychom Vás proto v tomto ohledu požádali o případnou finanční podporu na právní služby na účet spolku 220722937 / 0300. Jakákoli podpora se počítá.

Jako zprávu příjemci uveďte prosím např. "právní služby Roztyly". Velmi děkujeme.

V případě zájmu můžeme vystavit darovací smlouvu.

Děkujeme všem, kteří tak již učinili ve spojitosti s odvoláním na Bytový park Roztyly I, a těm, kteří nám přispívají pravidelně.

Do budoucna pevně doufáme ve větší pomoc radnice (současně pod novým vedením HPP11 / Pir / Praha 11 Sobě) proti nežádoucím stavebním záměrům. 

Článek k tomuto tématu:

https://www.facebook.com/mfarmacka/posts/pfbid021zrXzoTtZX6Tt9BBdBRKUcN3QDp2REgUHxNcAFp322oizZhVoFAfCun88pkBdW5zl

Přeji vám vše dobré v novém roce.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

Komu bude petice předána: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 148 (+8 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Jaroslava Rejlková | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vladimír Špidla Špidla | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ondřej Šabek | Praha 4
 • Ondřej Hlaváč | Praha 4
 • Vladimir Spidla Spidla | 00
 • Jan Slanina | Kroměříž
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici