Petice za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji
1903 podpisů

Petice za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji

Autor: Jitka Drobková | vloženo: 10.05.2023 | 1903 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, občané, rodiče a zástupci dětí využívající zdravotních služeb  dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji, jsme hluboce znepokojeni zprávami o jejich možném uzavření. Tato zařízení poskytují důležitou zdravotní péči pro děti z celého regionu i celé republiky a jsou klíčovým faktorem pro podporu zdraví našich nejmladších.

 

Jsme přesvědčeni, že uzavření dětských ozdravoven by mělo závažné důsledky pro zdraví našich dětí, včetně omezení přístupu k potřebné zdravotní péči a snížení kvality života.

 

Dětské ozdravovny jsou zdravotnická zařízení ve vhodných klimatických podmínkách, která slouží dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí a dětem v rekonvalescenci. Mají své nezastupitelné postavení v podpoře zdraví dětí dotčených zhoršujícím se životním prostředím. Jejich alternativou jsou pouze vysokoprahové komerční pobyty, které však na rozdíl od ozdravoven neposkytují celou řadu služeb zahrnujících zdravotní, pedagogicko-psychologickou i sociální péči.

 

K uzavření ozdravoven má dojít nikoli z důvodu zpochybnění jejich významu v podpoře zdraví dětí, resp. z lékařských důvodů, ale z důvodu administrativních, tj. odmítnutí udělení oprávnění v nejasné legislativní situaci, kdy zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování “nezná” pojem dětská ozdravovna, což je v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde je péče v dětských ozdravovnách definovaná jako péče plně hrazená ze všeobecného zdravotního pojištění.

 

Vyzýváme proto orgány státní i samosprávné a jejich představitele, aby učinili veškeré nezbytné kroky k zachování provozu dětských ozdravoven, a to zejména:

- rozhodli ve prospěch zachování provozu dětských ozdravoven;

- zasadili se o narovnání legislativního prostředí, ve kterém si jednotlivé zákony a ministerské vyhlášky odporují a znejasňují pravidla pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb s vazbou na financování provozu a personálního, věcného a technického vybavení ozdravoven;

- zajistili potřebnou podporu pro zachování provozuschopnosti těchto důležitých zařízení včetně případných finančních zdrojů.

 

Věříme, že dětské ozdravovny jsou důležitými zařízeními nejen pro region, ale pro celou zemi a že by měly být zachovány pro naše děti a pro budoucí generace.

 

Prosíme vás, podepište naši petici a pomozte nám zachovat dětské ozdravovny v Peci pod Sněžkou, ve Špindlerově Mlýně a Dvoře Králové nad Labem pro naše děti i pro budoucnost regionu.

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Aktuality

23.05.2023 14:37

Petice předána na ministerstvo zdravotnictví

Petice občanů za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji byla dnes osobně předána na ministerstvo zdravotnictví za účasti redaktora zpravodajského serveru Novinky.cz. Petice k rukám ministra zdravotnictví byla zaevidována prostřednictvím podatelny pod značkou MZDRP01SHID1. Bohužel nebylo možné petici předat osobně zástupcům ministerstva, oddělení pro styk s veřejností, kteří dnes i v následujících dnech pracují z domova (home office) a doporučili předání petice do podatelny.

V průvodním dopisu k petici bylo zdůrazněno, že k hrozícímu uzavření ozdravoven dochází nikoli z důvodu zpochybnění jejich významu v poskytování zdravotní péče a pozitivního dopadu na zdraví dětských pacientů, ale z důvodu nejasné legislativní situace.

Dále byla zmíněna zmatečná situace ve stávající legislativě, kdy zákon o zdravotních službách nekoresponduje se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Bylo upozorněno na skutečnost, že i bez změny zákonů lze situaci urychleně napravit změnou vyhlášek, a to doplněním dětských ozdravoven do oborů služby s návaznými požadavky na personální zajištění a technické a věcné vybavení. V delším horizonutu je nutná  změna zákona o zdravotních službách, aby léčebná péče poskytovaná dětskými ozdravovnami byla zařazena mezi druhy zdravotní péče tak, aby korespondovala se zákonem o veřejném zdravotním pojištění (z. č. 48/1997 Sb. §4 Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách).

Z tohoto důvodu byl ministr zdravotnictví požádán o bezodkladnou změnu vyhlášek č. 99/2012 Sb. a č. 92/2012 Sb. k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zajištění dalšího fungování dětských ozdravoven.

Petice byla zaslána i zástupcům senátního a sněmovního výboru pro zdravotnictví, hejtmanovi a poslancům Královéhradeckého kraje, aby se zasadili jak o narovnání legislativního prostředí, tak o financování ve prospěch udržení fungujících dětských ozdravoven.

Petice zůstává aktivní, proto i nadále podepisujte a sdílejte.

Děkujeme.

 

06.06.2023 09:00

Hejtman Červíček předpokládá pokračování dětských ozdravoven

https://trutnovinky.cz/zpravy/z-okresu/2023/cerven/hejtman-cervicek-predpoklada-pokracovani-detskych-ozdravoven/

Ministerstvo zdravotnictví v této věci dosud nerozhodlo, proto i nadále podepisujte a sdílejte.

Děkujeme.

 

06.06.2023 17:37

Petice postoupena k vyřízení ředitelce odboru zdravotní péče

Obdrželi jsme dopis z ministerstva zdravotnictví, ve kterém nás vedoucí oddělení kontroly informuje, že naše petice, evidovaná pod číslem MZDR 16351/2023-1/KON byla postoupena k přímému vyřízení ředitelce odboru zdravotní péče, paní Ing. Mgr. Venuši Škampové, od které máme očekávat vyjádření.

Opětovně děkujeme za podporu a sdílení petice.

 

30.06.2023 15:34

Vyjádření ministerstva zdravotnictví

Obdrželi jsme vyjádření od ředitelky odboru zdravotní péče, paní Ing. Mgr. Venuše Škampové, ve kterém nám sděluje následující:

„Ministerstvo zdravotnictví ČR a další dotčené subjekty se důkladně zabývaly otázkou dětských ozdravoven již v roce 2020, zda v tomto případě přistoupit ke změně právní úpravy, která by umožnila další provoz těchto zařízení v současném stavu, tedy aniž by ozdravovny musely naplnit minimální personální, technické a věcné vybavení stanovené pro následnou lůžkovou péči. V rámci tohoto procesu zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR vykonali dne 2. září 2020 metodickou návštěvu v některých dětských ozdravovnách; následně jednali se zástupcem Rady poskytovatelů následné a dlouhodobé péče, vyžádali si stanoviska příslušných odborných společností k dané problematice a sešli se se zástupci zdravotních pojišťoven a dalšími zainteresovanými subjekty. Po získání a zhodnocení všech relevantních informací o průběhu ozdravenských pobytů dospělo Ministerstvo zdravotnictví ČR k závěru, že ke změně vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, aby speciálně upravilo dětské ozdravovny, nepřistoupí. Důvodem pro přijetí uvedeného závěru je zejména skutečnost, že v průběhu pobytu v dětské ozdravovně je poskytována jen minimální zdravotní intervence, hlavní přínos této služby spočívá v samotném pobytu dětí v horském prostředí. Svou povahou se tak pobyt v dětské ozdravovně podobá spíše preventivnímu pobytu, u nějž v úvahu připadá pouze poskytování příspěvku z fondu prevence zdravotních pojišťoven, pokud jej nabízejí. Tuto skutečnost potvrzuje i návrh právních předpisů, které Ministerstvo zdravotnictví ČR obdrželo od zástupce dětských ozdravoven, kdy zdravotní intervence jsou v minoritním zastoupení k ostatním činnostem.

Úprava legislativních předpisů pro děti a dorost bude pravděpodobně realizována, ale rozhodně bude odlišná od zaslaného návrhu a objem zdravotní složky bude převažovat nad ostatními aktivitami. Současně by neměly být vytvářeny, resp. zachovávány, v rámci systému zdravotních služeb anomálie, které jsou přežitkem z dříve platného systému zakotveného již dávno neplatnými právními předpisy. Pochybnosti o těchto zařízeních vycházejí též z toho, že poskytovatel zdravotních služeb (ozdravoven) se nachází pouze v jednom kraji.

V České republice je pro děti a dorost vytvořen systém zdravotní péče na základě jejich zdravotních obtíží a potřeb. V současné době lze na základě indikace lékaře využít zařízení následné léčebně rehabilitační péče, lázeňské péče nebo následné zdravotní péče dle oboru zaměření.“

Je to smutné čtení, které svědčí o naprostém nepochopení významu dětských ozdravoven v péči o dětské pacienty ze strany úředníků ministerstva. Nadále však věříme, že se podaří názor úředníku změnit, velké naděje vkládáme především do hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Martina Červíčka, který po jednáních s ministrem zdravotnictví, s představiteli zdravotních pojišťoven, zástupci pediatrické společnosti, respektive zdravotnického výboru Senátu vyjádřil přesvědčení, že zainteresované instituce předpokládají, že ozdravovny budou pokračovat a považují ozdravovny za užitečné.

Každý podpis se počítá, proto i nadále podepisujte a sdílejte.

Děkujeme.

 

06.08.2023 09:50

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o osudu ozdravoven do měsíce

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/516605-detskym-ozdravovnam-hrozi-zanik-zakon-ma-s-jejich-fungovanim-problem

Děkujeme za podporu a sdílení.

 

06.08.2023 11:27

Rozhovor s hejtmanem Červíčkem na téma ozdravovny

https://www.facebook.com/Cervicek.ODS/videos/666909158315013/

Zní to tak jasně a srozumitelně. Otázkou zůstává, proč to nedokážou pochopit i úředníci z ministerstva zdravotnictví a místo jednoduchého řešení neustále hledají problémy tam, kde žádné nejsou.

 

30.09.2023 09:42

Ministerstvo vrátilo věc zpátky na kraj

Ministerstvo zdravotnictví nerozhodlo a vrátilo celou záležitost zpět na kraj k dalšímu projednání. Ozdravovny tedy prozatím fungují dál a vypsaly termíny ozdravných pobytů na rok 2024.

 

30.09.2023 10:19

2000 podpisů!

Společně s papírovými archy podepsalo naší petici již 2000 lidí (k tomu navíc 100 dalších, kterým se bohužel nepodařilo podpis potvrdit v doručené emailové zprávě).

V jedné z prvních reportáží zaznělo, že krkonošské ozdravovny navštíví ročně 2000 dětských pacientů, toto číslo bylo tedy od počátku symbolickou metou, které jsme se snažili přiblížit.

Díky Vám všem se podařilo tento cíl splnit, což nás velice těší.

Jsme přesvědčeni, že petice byla velmi prospěšná a splnila svůj účel. Zároveň dle našeho názoru nastal správný čas na její ukončení.

Ještě jednou tedy děkujeme za podporu a sdílení a přejeme hodně zdraví Vám a Vašim dětem.

 

Komu bude petice předána: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 289

11. 05. 2023 | Soňa Kořínková | Holubice
Prosím nerušte to, co funguje! Nedovedete si ani představit, jak velká zátěž pro dětský organismus jsou neustálé nemoci. Naše dcery byly v ozdravovně v březnu a konečně nejsou co týden doma! Opravdu to funguje!!!
+3 | -0
doporučit +
18. 05. 2023 | Petra Vrbatová Vrbatová | Rokytno
Rozhodně jsem pro zachování ozdravoven!!!
Rušit by se mohlo jiné..........
+2 | -0
doporučit +
17. 05. 2023 | Jana Uhrová | Trutnov 1
Ozdravovna pomáhá mému dítěti s astmatem. Je důležité věnovat se této problematice od začátku a myslím, ze pobyty v ozdravovnach pomáhají spoustě děti s různým zdravotním postižením.
+2 | -0
doporučit +
11. 05. 2023 | Jan Bafrnec | Praha 3
Založte HITHIT a instagram! Podpoříme Vas všude!

S pozdravem Dr.Bafrnec
+2 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1903 (+100 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Renáta Jehličková | Kunčice nad Labem
 • Rudolf Reich | Praha 9
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Anna Enzmannová | Kadaň
 • Michal Janda | Praha
 • Igor Pocner | Litoměřice
 • Marie Hrbková | Kadaň
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Svoboda | Lovosice 2
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici