Petice za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji
1879 podpisů

Petice za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji

Autor: Jitka Drobková | vloženo: 10.05.2023 | 1879 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, občané, rodiče a zástupci dětí využívající zdravotních služeb  dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji, jsme hluboce znepokojeni zprávami o jejich možném uzavření. Tato zařízení poskytují důležitou zdravotní péči pro děti z celého regionu i celé republiky a jsou klíčovým faktorem pro podporu zdraví našich nejmladších.

 

Jsme přesvědčeni, že uzavření dětských ozdravoven by mělo závažné důsledky pro zdraví našich dětí, včetně omezení přístupu k potřebné zdravotní péči a snížení kvality života.

 

Dětské ozdravovny jsou zdravotnická zařízení ve vhodných klimatických podmínkách, která slouží dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí a dětem v rekonvalescenci. Mají své nezastupitelné postavení v podpoře zdraví dětí dotčených zhoršujícím se životním prostředím. Jejich alternativou jsou pouze vysokoprahové komerční pobyty, které však na rozdíl od ozdravoven neposkytují celou řadu služeb zahrnujících zdravotní, pedagogicko-psychologickou i sociální péči.

 

K uzavření ozdravoven má dojít nikoli z důvodu zpochybnění jejich významu v podpoře zdraví dětí, resp. z lékařských důvodů, ale z důvodu administrativních, tj. odmítnutí udělení oprávnění v nejasné legislativní situaci, kdy zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování “nezná” pojem dětská ozdravovna, což je v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde je péče v dětských ozdravovnách definovaná jako péče plně hrazená ze všeobecného zdravotního pojištění.

 

Vyzýváme proto orgány státní i samosprávné a jejich představitele, aby učinili veškeré nezbytné kroky k zachování provozu dětských ozdravoven, a to zejména:

- rozhodli ve prospěch zachování provozu dětských ozdravoven;

- zasadili se o narovnání legislativního prostředí, ve kterém si jednotlivé zákony a ministerské vyhlášky odporují a znejasňují pravidla pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb s vazbou na financování provozu a personálního, věcného a technického vybavení ozdravoven;

- zajistili potřebnou podporu pro zachování provozuschopnosti těchto důležitých zařízení včetně případných finančních zdrojů.

 

Věříme, že dětské ozdravovny jsou důležitými zařízeními nejen pro region, ale pro celou zemi a že by měly být zachovány pro naše děti a pro budoucí generace.

 

Prosíme vás, podepište naši petici a pomozte nám zachovat dětské ozdravovny v Peci pod Sněžkou, ve Špindlerově Mlýně a Dvoře Králové nad Labem pro naše děti i pro budoucnost regionu.

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Aktuality

23.05.2023 14:37

Petice předána na ministerstvo zdravotnictví

Petice občanů za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji byla dnes osobně předána na ministerstvo zdravotnictví za účasti redaktora zpravodajského serveru Novinky.cz. Petice k rukám ministra zdravotnictví byla zaevidována prostřednictvím podatelny pod značkou MZDRP01SHID1. Bohužel nebylo možné petici předat osobně zástupcům ministerstva, oddělení pro styk s veřejností, kteří dnes i v následujících dnech pracují z domova (home office) a doporučili předání petice do podatelny.

V průvodním dopisu k petici bylo zdůrazněno, že k hrozícímu uzavření ozdravoven dochází nikoli z důvodu zpochybnění jejich významu v poskytování zdravotní péče a pozitivního dopadu na zdraví dětských pacientů, ale z důvodu nejasné legislativní situace.

Dále byla zmíněna zmatečná situace ve stávající legislativě, kdy zákon o zdravotních službách nekoresponduje se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Bylo upozorněno na skutečnost, že i bez změny zákonů lze situaci urychleně napravit změnou vyhlášek, a to doplněním dětských ozdravoven do oborů služby s návaznými požadavky na personální zajištění a technické a věcné vybavení. V delším horizonutu je nutná  změna zákona o zdravotních službách, aby léčebná péče poskytovaná dětskými ozdravovnami byla zařazena mezi druhy zdravotní péče tak, aby korespondovala se zákonem o veřejném zdravotním pojištění (z. č. 48/1997 Sb. §4 Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách).

Z tohoto důvodu byl ministr zdravotnictví požádán o bezodkladnou změnu vyhlášek č. 99/2012 Sb. a č. 92/2012 Sb. k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zajištění dalšího fungování dětských ozdravoven.

Petice byla zaslána i zástupcům senátního a sněmovního výboru pro zdravotnictví, hejtmanovi a poslancům Královéhradeckého kraje, aby se zasadili jak o narovnání legislativního prostředí, tak o financování ve prospěch udržení fungujících dětských ozdravoven.

Petice zůstává aktivní, proto i nadále podepisujte a sdílejte.

Děkujeme.

 

06.06.2023 09:00

Hejtman Červíček předpokládá pokračování dětských ozdravoven

https://trutnovinky.cz/zpravy/z-okresu/2023/cerven/hejtman-cervicek-predpoklada-pokracovani-detskych-ozdravoven/

Ministerstvo zdravotnictví v této věci dosud nerozhodlo, proto i nadále podepisujte a sdílejte.

Děkujeme.

 

06.06.2023 17:37

Petice postoupena k vyřízení ředitelce odboru zdravotní péče

Obdrželi jsme dopis z ministerstva zdravotnictví, ve kterém nás vedoucí oddělení kontroly informuje, že naše petice, evidovaná pod číslem MZDR 16351/2023-1/KON byla postoupena k přímému vyřízení ředitelce odboru zdravotní péče, paní Ing. Mgr. Venuši Škampové, od které máme očekávat vyjádření.

Opětovně děkujeme za podporu a sdílení petice.

 

30.06.2023 15:34

Vyjádření ministerstva zdravotnictví

Obdrželi jsme vyjádření od ředitelky odboru zdravotní péče, paní Ing. Mgr. Venuše Škampové, ve kterém nám sděluje následující:

„Ministerstvo zdravotnictví ČR a další dotčené subjekty se důkladně zabývaly otázkou dětských ozdravoven již v roce 2020, zda v tomto případě přistoupit ke změně právní úpravy, která by umožnila další provoz těchto zařízení v současném stavu, tedy aniž by ozdravovny musely naplnit minimální personální, technické a věcné vybavení stanovené pro následnou lůžkovou péči. V rámci tohoto procesu zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR vykonali dne 2. září 2020 metodickou návštěvu v některých dětských ozdravovnách; následně jednali se zástupcem Rady poskytovatelů následné a dlouhodobé péče, vyžádali si stanoviska příslušných odborných společností k dané problematice a sešli se se zástupci zdravotních pojišťoven a dalšími zainteresovanými subjekty. Po získání a zhodnocení všech relevantních informací o průběhu ozdravenských pobytů dospělo Ministerstvo zdravotnictví ČR k závěru, že ke změně vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, aby speciálně upravilo dětské ozdravovny, nepřistoupí. Důvodem pro přijetí uvedeného závěru je zejména skutečnost, že v průběhu pobytu v dětské ozdravovně je poskytována jen minimální zdravotní intervence, hlavní přínos této služby spočívá v samotném pobytu dětí v horském prostředí. Svou povahou se tak pobyt v dětské ozdravovně podobá spíše preventivnímu pobytu, u nějž v úvahu připadá pouze poskytování příspěvku z fondu prevence zdravotních pojišťoven, pokud jej nabízejí. Tuto skutečnost potvrzuje i návrh právních předpisů, které Ministerstvo zdravotnictví ČR obdrželo od zástupce dětských ozdravoven, kdy zdravotní intervence jsou v minoritním zastoupení k ostatním činnostem.

Úprava legislativních předpisů pro děti a dorost bude pravděpodobně realizována, ale rozhodně bude odlišná od zaslaného návrhu a objem zdravotní složky bude převažovat nad ostatními aktivitami. Současně by neměly být vytvářeny, resp. zachovávány, v rámci systému zdravotních služeb anomálie, které jsou přežitkem z dříve platného systému zakotveného již dávno neplatnými právními předpisy. Pochybnosti o těchto zařízeních vycházejí též z toho, že poskytovatel zdravotních služeb (ozdravoven) se nachází pouze v jednom kraji.

V České republice je pro děti a dorost vytvořen systém zdravotní péče na základě jejich zdravotních obtíží a potřeb. V současné době lze na základě indikace lékaře využít zařízení následné léčebně rehabilitační péče, lázeňské péče nebo následné zdravotní péče dle oboru zaměření.“

Je to smutné čtení, které svědčí o naprostém nepochopení významu dětských ozdravoven v péči o dětské pacienty ze strany úředníků ministerstva. Nadále však věříme, že se podaří názor úředníku změnit, velké naděje vkládáme především do hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Martina Červíčka, který po jednáních s ministrem zdravotnictví, s představiteli zdravotních pojišťoven, zástupci pediatrické společnosti, respektive zdravotnického výboru Senátu vyjádřil přesvědčení, že zainteresované instituce předpokládají, že ozdravovny budou pokračovat a považují ozdravovny za užitečné.

Každý podpis se počítá, proto i nadále podepisujte a sdílejte.

Děkujeme.

 

06.08.2023 09:50

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o osudu ozdravoven do měsíce

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/516605-detskym-ozdravovnam-hrozi-zanik-zakon-ma-s-jejich-fungovanim-problem

Děkujeme za podporu a sdílení.

 

06.08.2023 11:27

Rozhovor s hejtmanem Červíčkem na téma ozdravovny

https://www.facebook.com/Cervicek.ODS/videos/666909158315013/

Zní to tak jasně a srozumitelně. Otázkou zůstává, proč to nedokážou pochopit i úředníci z ministerstva zdravotnictví a místo jednoduchého řešení neustále hledají problémy tam, kde žádné nejsou.

 

Komu bude petice předána: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 285

11. 05. 2023 | Soňa Kořínková | Holubice
Prosím nerušte to, co funguje! Nedovedete si ani představit, jak velká zátěž pro dětský organismus jsou neustálé nemoci. Naše dcery byly v ozdravovně v březnu a konečně nejsou co týden doma! Opravdu to funguje!!!
+3 | -0
doporučit +
18. 05. 2023 | Petra Vrbatová Vrbatová | Rokytno
Rozhodně jsem pro zachování ozdravoven!!!
Rušit by se mohlo jiné..........
+2 | -0
doporučit +
17. 05. 2023 | Jana Uhrová | Trutnov 1
Ozdravovna pomáhá mému dítěti s astmatem. Je důležité věnovat se této problematice od začátku a myslím, ze pobyty v ozdravovnach pomáhají spoustě děti s různým zdravotním postižením.
+2 | -0
doporučit +
11. 05. 2023 | Jan Bafrnec | Praha 3
Založte HITHIT a instagram! Podpoříme Vas všude!

S pozdravem Dr.Bafrnec
+2 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1879 (+99 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Zuzana Dušková | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Olga Šimůnková | Praha 4
 • Jiří Hanák | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Hanáková | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Erika Hanáková | Brno
 • Kateřina Metelová | Modřice
 • Eva Novakova | Praha 5
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici