Připomínkujeme Metropolitní plán - Praha 11
233 podpisů chybí 167

Připomínkujeme Metropolitní plán - Praha 11

Autor: Aleš Kulhánek | vloženo: 30.06.2018 | 233 podpisů
Sdílejte s přáteli

Já níže podepsaný se připojuji k připomínkám Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) k návrhu nového územního plánu hl. města Prahy, tzv. Metropolitního plánu (MPP).

Návrh MPP nehájí veřejný zájem a udržitelný rozvoj Prahy, neřeší aktuální problémy s deficitem veřejné vybavenosti a dopravy v klidu na sídlišti Jižní Město, naopak tyto problémy díky navrhovanému zahuštění zástavby prohlubuje. Problémy s regulací výstavby MPP odkládá do fáze územních řízení - bez účasti veřejnosti, což je nepřijatelné. Rozvoj podle MPP povede ke zhoršení kvality bydlení a životního prostředí na území Prahy 11.

Vyjadřuji souhlas zejména s následujícími body připomínek:

1) Nesouhlasím s možností umístit výškové stavby (věže) na území MČ Prahy 11.

2) Požaduji, aby MPP stanovil jasné požadavky na ochranu zeleně s ohledem na zájmy celého města. Požaduji, aby nezastavitelné plochy (vymezené stávajícím územním plánem) nebyly převedeny na zastavitelné.

3) Nesouhlasím se zrušením celoměstského systému zeleně (CSZ).

4) Požaduji zachování nezastavitelných ploch izolační zeleně (IZ) podél komunikací na území MČ Prahy 11.

5) Nesouhlasím s nedostatečnou ochranou stávající veřejné vybavenosti ve stabilizovaném území – vymezením současné občanské vybavenosti (veřejné vybavenosti) bodem. Požaduji, aby současná občanská (veřejná) vybavenost byla vymezena plochou stejně, jako je plochou vymezena současná rekreační vybavenost dle požadavků stavebního zákona.

6) Požaduji stanovení jasných regulativů pro zastavění stavebním bloků v modernistické struktuře 07 (zástavba na sídlištích).

7) Nesouhlasím s tím, aby mohly být rozšiřovány stávající budovy v parku ve volné zástavbě (tzn. např. do vnitrobloku) na úkor stávající zeleně. Požaduji, aby stávající nezastavitelné plochy, stejně jako plochy zeleně v zastavitelném území byly zachovány a důsledně chráněny, např. jako parková prostranství jako součást nezastavitelného území.

8) Požaduji, aby byla dostatečným způsobem chráněna stávající veřejná parkoviště v rámci sídliště.

9) Nesouhlasím s navrhovaným intenzivním zahušťováním zástavby sídliště, nárůstem automobilové dopravy a s tím spojeným negativním ovlivněním životního prostředí a lidského zdraví. Nesouhlasím se zvyšováním počtu obyvatel vystavených zvýšené míře zdravotního rizika z expozice hluku a znečištěnému ovzduší.

10) Požaduji, aby byl rozvoj v transformačních a rozvojových plochách podmíněn zpracováním podrobnější územně plánovací dokumentace – minimálně v úrovni územních studií, které budou veřejně projednány.

11) Požaduji upravit způsob výškové regulace lépe odpovídající rozlišení výškových hladin v rámci sídlištní zástavby. Požaduji, aby výšková regulace byla upravena na základě analýzy urbanistických hodnot území.

 

Odůvodnění:

ad 1)  Příliš vysoká zástavba znamená o mnoho více lidí a aut, s čímž souvisí větší hluková a imisní zátěž území. Příliš vysoká zástavba výrazně zhorší kvalitu života v dotčených lokalitách.

ad 2) Změny z nezastavitelného území na zastavitelné jsou v rozporu s požadavkem § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona, tj. s požadavkem na ochranu nezastavěného území a dále v rozporu se ZÚR HMP, a to zejm. těmito prioritami:

- Respektovat a rozvíjet kulturní a historické hodnoty a rozmanité přírodní podmínky na území hl. m. Prahy

- Upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území.

ad 3) Zrušení CSZ, tak jak je definován stávajícím ÚP, je v rozporu se Zásadami územního rozvoje hl.m. Prahy a se Zadáním MPP a ve svém důsledku může vést ke snížení biodiversity na území hl.m. Prahy (což nebylo vyhodnoceno ve studii SEA).

ad 4) Zelené plochy plnící ochrannou funkci a oddělující zástavbu od významných komunikací mají na území městské části Praha 11 svůj nezastupitelný a neopominutelný význam, neboť územím procházejí velmi zatížené komunikace a dálnice D1. V řadě funkčních ploch IZ jsou v současné době navíc vybudovány funkční protihlukové zemní valy.

ad 5) Vymezení veřejné vybavenosti bodem ji dostatečně neochrání a je v rozporu se stavebním zákonem.

ad 6) MPP nestanovuje žádné podmínky (regulativy) pro zastavění stavebního bloku v modernistické struktuře a bude tedy na subjektivním uvážení stavebního úřadu (či OÚR MHMP), co je nepřijatelné. Požadujeme stanovení jasných regulativů pro zastavění stavebním bloků.

ad 7) Zeleň mezi domy na sídlištích hraje významnou roli v životním prostředí obyvatel. Snižování jejího podílu významně ovlivní pohodu bydlení a životní prostředí současných obyvatel sídlišť a sníží cenu jejich nemovitostí.

ad 8) MPP neřeší dopravu v klidu. Na územní Jižního Města, vč. lokality Horní Roztyly je značný deficit v počtu parkovacích míst. Zahušťování zástavby navrhované MPP povede k dalšímu prohloubení tohoto deficitu.

ad 9) Již dnes jsou hygienické limity pro hluk z dopravy a znečištění ovzduší, i bez nové výstavby, překračovány či se limitním hodnotám blíží. Přesto jsou v těchto lokalitách návrhem MPP vymezovány nové plochy k intenzivnímu zastavění. V Praze se na znečištění ovzduší podílí zejména automobilová doprava, přesto návrh MPP umožňuje významné zahuštění zástavby v Praze, nárůst obyvatel a s tím související nárůst automobilové dopravy. Jen na území Prahy 11 návrh MPP umožňuje k r. 2050 nárůst obyvatel o 55 %. Dle SZÚ na znečištění ovzduší prachem v Praze ročně předčasně umírají vyšší stovky obyvatel.

ad 10) Návrh MPP nestanovuje prakticky žádné regulativy pro výstavbu. Jedná se o tak vágní dokument, který nezaručuje právní jistoty jednotlivých aktérů v daném území. Bez zpracování podrobnější ÚpD není MPP použitelný pro rozhodování správních úřadů. Rozhodování správních orgánů ani samosprávy podle MPP nebude předvídatelné a přezkoumatelné. Odsouvání rozhodování o území až do fáze správních řízení bez účasti veřejnosti je nepřijatelné.

ad 11) Stanovení výšek rastrem čtverců 100x100 metrů je v praxi, zejména v případě sídlišť, je zcela nepřijatelné. Díky hrubému rozlišení výškových hladin, zavádějícím rozpětím výšek a chybám ve stávající výškové hladině dochází k dramatické změně hodnoty pozemků. Na základě současné praxe se obáváme toho, že bude docházet k absurdním pokusům vysát co největší možnou plochu vyšších čtverců.

 

Plné znění připomínek Hnutí pro Prahu 11 je uvedeno na tomto odkazu:

http://hpp11.cz/files/docs/MPP.2018/MPP.2018.Pripominky.Hnuti.pro.Prahu.11.pdf

 

Pokud chcete, aby Vaše připomínka měla skutečnou váhu při projednávání MPP, vytiskněte si ji včetně odůvodnění, připojte datum, jméno a příjmení, datum narození, bydliště a svůj podpis. Podepsanou připomínku odneste či odešlete na odbor územního rozvoje MHMP do 26. 7 2018. Podepsanou připomínku můžete také vhodit do schránky Hnutí pro Prahu 11 (adresa viz níže), a to do 24.7.2018. Připomínku pak do podatelny MHMP doručíme.

 

Hnutí pro Prahu 11

ing. Jiří Štyler

Zakouřilova 776/82

149 00, Praha - Chodov

www.hpp11.cz

hpp11.praha@gmail.com 

Aktuality

23.01.2019 10:15

Vážení,

děkujeme za Vaši podporu připomínek Hnutí pro Prahu 11 k návrhu Metropolitního plánu. Proti MPP se postavily městské části, občanské spolky, architekti, ekologové a občané - sešlo se na tisíce připomínek. Všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřejné vybavenosti a zahušťování zástavby. Další kolo připomnek se bude dokonat cca za 2 roky.

Rádi bychom Vás požádali o podporu naší nové E-petice - tentokrát na podporu našich připomínek k územní studii Opatov - Na Jelenách, která může významným způsobem ovlivnit intenzitu zastavění této rozsáhlé lokality. Více zde:

https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-pripominek-hpp11-k-uzemni-studii-opatov-na-jelenach.html

Zároveň bych Vás rád upozornil na možnost podpory naší petice proti předimenzované klinice a ubytovacímu zařízení na Roztylech při ulici Ryšavého. Domníváme se, že takováto megalomanská a dopravně zatěžující stavba do středu sídliště nepatří. Více najdte zde:

https://e-petice.cz/petitions/petice-proti-intenzivni-zastavbe-roztyl.html

Dodržujeme diskrétnost - Vaše emailová adrese bude před odevzdáním petičních archů vymazána.

Děkujeme za podporu.

Aleš Kulhánek

Hnutí pro Prahu 11, Zelené Roztyly, z.s.

 

21.10.2019 20:39

Vážení spoluobčané,

děkujeme za podporu při připomínkování územní studie Roztyly. Nakonec se podařilo získat 1460 podpisů proti zahušťování sídliště Roztyly a proti územní studii. V souladu s peticí jsme vyzvali MČ Praha 11 ke svolání mimořádného zastupitelstva, kde by se kontroverzní záměry na Roztylech veřejně projednaly.

Rádi bychom vás upozornili na následující akci:  

23.10. od 16 hod přímo na lokalitě - Veřejné setkání s investorem (CRESCON a Alborg-Development, a.s.) k projektu předimenzované Kliniky a domů pro ubytovací zařízení pro zdravotně postižené při ul. Ryšavého a Hrdličkova.

E-petici proti tomuto záměru (kde jsou uvedy argumenty, proč s touto stavbou nesouhlasíme) můžete podpořit zde: 

https://e-petice.cz/roztyly

Studie k záměru je ke stažení na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Za spolek Zelené Roztyly

Aleš Kulhánek

(zeleneroztyly@email.cz)

 

31.01.2020 14:47

Vážení spoluobčané,

radnici Prahy 11 vypadl ze skříně další kostlivec – firma YIT převzala od Alborgu projekt Bytový park Roztyly a žádá radnici o vyjádření ke studii. Ta bude projednávána na Výboru pro územní rozvoj 6.2. od 17:30 hodin v malém sálu Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784/2.

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-11-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Odkaz na studii a informace k vývoji projektu:

https://www.praha11.cz/filemanager/files/31175.pdf

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=4009&lanG=cs&slozka=243

Připomínám, že na výbor je třeba se registrovat na emailu tajemnice: racokovaM@praha11.cz

Sám investor představí projekt 3.2. ve stánku při ul. Komárkova od 15 do 17 hod.

Ze zveřejněných materiálů nevyplývá, že by měly být dodrženy předchozí sliby místním občanům, a to snížení výšky nových bytových domů sousedících se stávající zástavbou! Z uvedených vizualizací je konečně vidět plošná intenzivní zástavba celého území mezi ul. Komárkova a Hrdličkova.

Prosím šiřte tyto informace mezi vaše sousedy na Roztylech.

Posíláme odkaz na shrnutí vycházky a debaty na Roztylech + videozáznam z akce:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=724:roztyly-a-developerske-plany-debata-v-prirode-i-pod-strechou&catid=36&Itemid=56

https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/2532568610397487

https://eko4.webnode.cz/l/zavery-lednove-prochazkove-akce-2020/

Zelené Roztyly, z.s.

www.hpp11.cz

https://www.facebook.com/hpp11cz

 

24.05.2022 22:04

Jihoměstské noviny a Passerův den v Interlovu 26.5.

Dobrý večer,

rádi bychom Vás informovali, že vyšlo nové číslo Jihoměstských novin (odkaz):

https://drive.google.com/file/d/14CUp-oB3aj8BKIpXr50b9J4R0s85qCzZ/view?fbclid=IwAR2Akzh6AA-XO4UMWm96FNmOAGutuBa9uS0MocrKnhJNxBSW7n3hKWj5blA

Prosím šiřte dále a noviny vyhozené do koše na letáky recyklujte.

Možná jste také do schránek dostali leták Krčák žije od Passerinvest, který zve děti na dětský den a dospělé na komentovanou prohlídku ve čtvrtek 26.5., která začíná v 15 hodin nebo v 17.30, sraz před restaurací Za větrem, je pro všechny, kdo se zajímají o danou lokalitu a bude zde prostor pro vzájemnou diskusi, jak Passer píše.

Doporučujeme se na akci zajít podívat a prohlédnout si na vlastní oči, co nám Passerinvest chystá za humny.

Náš názor na plánovanou zástavbu okolí metra Roztyly v režii tohoto developera - nechceme tu mít další developerský Klondajk á la Brumlovka, navíc těsně u lesa.

Na akci bude přítomen patrně i syn majitele penzionu Nosál, který je zaměstnancem Passerinvest. Odmítá jakoukoli diskuzi a těžce obhajuje svého chlebodárce.

Rádi bychom Vás též pozvali na náš dětský den v ulici Ke sv. Izidoru (u hřiště, v místě konání čarodějnic), který se uskuteční 28.5. od 14 hod.:

https://www.facebook.com/martin.farmacka.zastupitel/posts/557280792691635

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Šárka Zdeňková

Zelené Roztyly; Hnutí pro Prahu 11

 

12.06.2022 12:09

Vážení sousedé,

děkujeme všem, kteří podpořili připomínky roztylských spolků k přepracovanému návrhu Metropolitního plánu (MPP). Jak možná již víte, MPP hodlá zahustit Prahu 11 kancelářemi a byty pro dalších 40 tis. Obyvatel. Výstavby má být umožněna prakticky všude – i na veřejných parkovištích, i v zeleni podél komunikací typu Ryšavévo, U Kunratického lesa apod., u metra Roztyly a Chodov bude umožněna výstavba až 27 patrových mrakodrapů. Bohužel, Praha 11 zástavbu v řadě lokalit podporuje. Vychází tak vstříc developerům proti svým občanům ☹

Je třeba se proti MPP důrazně ohradit! Spolu se Zuzanou Malou jsme proto pro vás vypracovali námitky, které mohou podat vlastníci domů a bytů na Roztylech. Jsou v příloze. Červený text je třeba opravit, aby odpovídal Vaši skutečnosti.

https://docs.google.com/document/d/1bLpwJFMv_-u6E3yrKfq-eyW8Sr8qVNC2/edit

Ti, kdo nemovitost nevlastní, mohou slovo námitky změnit na připomínky. A podat také. (Samozřejmě nedokládají list vlastnictví.) Pokud s některými námitkami nesouhlasíte, vyberte si jen ty, které byste chtěli podat.

Jak námitky nebo připomínky podat?

Stanoviska, připomínky a námitky je možné podávat i písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zaslat na adresu: Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního rozvoje Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu či datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

Námitky k vystavenému návrhu MPP mohou podávat v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutné uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky může podat každý.

Termín do 30.6.2022

Pokud nechcete jít do podatelny MHMP, můžete mi svoje námitky (připomínky) dát do schránky - Malá, Hrdličkova 2. (Je možné, že schránka nebude přístupná, protože náš dům se rekonstruuje. V tom případě je dejte do schránky spolku Ochrana Roztyl, Blatenská 3, což je za rohem, a napište mi mail, že jste je tam dali.) Já je na magistrát dopravím.

Přehled námitek (čeho se týkají):
1. parkoviště Kaplanova (Hrdličkova - Blatenská)
2. zelená plocha u MediCentra
3. plocha mezi ulicemi Hrdličkova, Komárkova, Ryšavého a rodinnými domy (Bytový park Roztyly I a II + "Klinika")
4. výškové budovy na Chodově (100 m místo bývalé (modré) budovy České pojišťovny a jejího parkoviště) a na Roztylech (místo OBI a točny autobusů)
5. oblast bývalé budovy (modré) budovy České pojišťovny a jejího parkoviště, policie, Agentury ochrany přírody, hlídaného parkoviště v Kaplanově ulici, včetně zeleně kolem Ryšavého a Pod Chodovcem
6. hlídané parkoviště Kaplanova
7. parkoviště podél Ryšavého na zeleném a červeném sídlišti
8. izolační zeleň podél komunikací
9. zelená plocha u kruhového objezdu, mezi Ryšavého a U Kunratického lesa (pozemky Skansky) vedle domu pro vozíčkáře

Plán se dá prohlížet na https://plan.praha.eu/

Připomínky k MPP lidským způsobem v 16 bodech shrnula kolegyně Malá na svém FB:

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711

Další zajímavé články k MPP zveřejňuje spolek Arnika:

https://arnika.org/praha

Na projednání bodu připomínek MČ k MPP včera nedošlo. Zasedání ZMČ bude pokračovat (zřejmě 23.6.). Co si myslí o důležitosti připomínek k MPP vyjádřil předkladatel místostarosta Sedeke tím, že bod nechal zařadit ke konci jednání. Snažila jsem se, abychom o tomto bodu jednali odpoledne, ale můj návrh nenašel mezi kolegy zastupiteli dostatečnou podporu. Je s podivem, že o projednávání MPP a možnosti podat připomínky neinformovala městská část v časopise Klíč. Šlendrián či úmysl? ☹

Zde je odkaz na video o plánované zástavbě v okolí metra Roztyly umožněné MPP:

https://www.facebook.com/martin.farmacka.zastupitel/videos/1337129160146149/

Děkujeme za spolupráci a prosíme o oslovení i vašich sousedů, kteří mail nedostali.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly (zeleneroztyly@email.cz), Hnutí pro Prahu 11

Zuzana Malá

Ochrana Roztyl, Hnutí pro Prahu 11 (ochranaroztyl@email.cz)

P.S. Bohužel se rozjelo dlouho očekáváné povolovací řízení na Bytový dům Ovčárna. Informace, jak se do řízení zapojit, pošlu v další zprávě.

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=agree&ConfirmCookieA=yes&ConfirmCookieS=yes&detail_claim=22856&

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=8441&lanG=cs&slozka=243

P.P.S. Naši činnost můžete podpořit příspěvkem na účet: 220722937 / 0300. Jako zprávu příjemci prosím uveďte např. „MPP“. Děkujeme

 

23.09.2022 07:24

Hezký den,

Hnutí pro Prahu 11 jde opět do komunálních voleb! Již tento víkend 23. – 24.9. 2022.

Tento víkend se rozhodne, zda bude spojená koalice Prahy 11 Piráti / ANO/ ODS/ TOP 09-STAN (v tiché koalici SPD = My co tu žijeme a Mlejnského JMND) pokračovat i po volbách. Kandidáti se opět přestěhovali z jedné strany do druhé, předpokládáme, že je předem domluvené opětovné spojení dlouholetých spojenců místní ODS. 

Poměry vládnutí výše zmíněných stran a jejích kandidátů pociťujeme každé čtyři roky (pozemky na prodej a změny územního plánu, podpora developerů, málo hezkého pro občany, zanedbaný veřejný prostor atd.)

Hnutí pro Prahu 11 opět letos zabojuje o Vaši přízeň, aby se žalostné poměry na Praze 11 konečně změnily!

Prosíme, přijďte k volbám tento pátek/ sobota 23.-24.9.2022 a podpořte Hnutí pro Prahu 11 - jedinou dlouholetou občanskou sílu, která hájí zájmy místních obyvatel.

Jeden velký křížek pro Hnutí pro Prahu 11, č. 5: Na naší kandidátce doporučujeme jeden velký KŘÍŽEK u názvu hnutí, prosíme, nevybírejte jednotlivé kandidáty, oslabuje se tím náš celkový výsledek.

Na těchto odkazech najdete poslední dvě vydání našich Jihoměstských novin, vč. našeho volebního programu a základních informací o naší kandidátce:

https://hpp11.cz/images/jm.noviny/21.2022.JMnoviny.pdf

https://hpp11.cz/files/jm.noviny/20.2022.JMnoviny.pdf

 

Podrobný popis naší kandidátky a volebního programu najdete zde:

https://hpp11.cz/index.php/nasi-kandidati-2022

https://hpp11.cz/index.php/program-2022

Letos obhajuje mandát také náš senátor Ladislav Kos - prosíme podpořte jediného senátora dlouhodobě žijícího na Jižňáku. Zde jsou ke stažení Kosí noviny a předvolební video, seznamující s Láďovými hlavním cílem – ochranou životního prostředí proti developerské zástavbě:

https://assets.nationbuilder.com/ladislavkos/pages/244/attachments/original/1661496328/Kosi_Noviny_A4_D2.pdf

https://www.facebook.com/ladislav.kos.senat/videos/629877598808926

Před každými komunálními volbami proběhnou na Praze 11 škatulata v politických stranách – povívejte se „kdo je kdo“ na Praze 11:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/pfbid02TynEcuTmMoBaAYp5ifbNrBVQsqadusKeFxreKbVSyewp87hLMXXhpPCTryudEVyQl

Prosíme, pokud uvážíte za vhodné, o přeposlání našich informací a výzvy svým sousedům, známým a kamarádům na Praze 11, ať je co nejvyšší volební účast!

Děkujeme,

za Hnutí pro Prahu 11

Šárka Zdeňková

www.hpp11.cz

facebook Hnutí pro Prahu 11

----

Související odkazy:

Kauza „Zavři hubu ty sr..i“ na ČT1 168 hodin, 1.5.2022:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/222452801100501/cast/909507/

Jeden z největších pražských developerů daroval hnutí ANO půl milionu, 6.10.2017:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jeden-v-nejvetsich-prazskych-developeru-dal-hnuti-ano-dar-pul-milionu-korun-20171006.html

Radní sestavili vládu nad Prahou 11. A obratem zaměstnali spolustraníky jako poradce, 17.9.2019:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radni-sestavili-vladu-nad-prahou-11-a-obratem-zamestnali-spolustraniky-jako-poradce-78677

Článek o černé stavbě v Křeslicích, 8.9.2022

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-mistostarosta-oddaval-v-cerne-stavbe-nelegalni-byznys-haji-dal-213444

Radní Sedeke (ODS) tlačí zástavbu Hájů odmítnutou komisí pro strategické a územní plánování:

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711/posts/pfbid02wvzqxecoculydvoboff8vcd2w4ger7chmrnnt4amukawbqo5qkapdmqnszyqazapl

Kdo hlasoval pro prodej městského parkoviště Kaplanova na Roztylech v roce 2010 – a nyní kandiduje na radnici?

https://www.facebook.com/zuzana.mala.988711/posts/pfbid02ZtNXcCnZyN7Bjx6JFvQhM9PrVHCG2DpbqVpUcse2qVDLTNaiwEExh2oiKfbTFWqFl

 

 

 

29.09.2022 08:36

Vážení spoluobčané,

Děkujeme za podporu HPP11 v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste nám svěřili. V dosaženém rozdělení sil uděláme maximum, aby se Praha 11 dočkala skutečné změny poměrů:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/pfbid02RL8FvsJmhK2ERSG8voyJohJcJMNx2FxvpxiP2vaej3sJimjZxoFW3Mpk7MhVCqaXl


Nyní bych Vás rád požádal o účast ve 2. kole senátních voleb (pátek a v sobota 30.9.-1.10.) a též o pomoc s podporou našeho kandidáta na senátora – Ladislava Kose.

Pro Prahu 11 je důležité, mít senátora, který se bude starat o nás (byť možná není tolik známý). Nepotřebujeme globálně známého politika (navíc převlékače politických kabátů), který nebydlí na Praze 11 a kterému jsou naše zájmy ukradené. Kos bydlí na Praze 11 a pomáhá občanům řešit i lokálními problémy. Marvanová navíc podporuje ODS, a to znamená podporu betonáře Prahy 11 – Sedeke (bude v zastupitelstvu Prahy 11 a na magistrátu), který preferuje více developerskou výstavbu než zájmy místních občanů.


Zvolení Ladislava Kose je důležité i pro Hnutí pro Prahu 11, neboť senátorské příspěvky jsou jedním z hlavních zdrojů financování našeho hnutí. Za výhru v komunálních volbách žádné příspěvky nedostaneme.

Proto Vás prosím o šíření přiloženého letáku o senátoru Kosovi dále (emailem, vývěsem apod.):

https://drive.google.com/file/d/19CmuP6k7BaUslsjPIDQp09KabdWCUu7K/view?usp=sharing


Děkujeme.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

Hnutí pro Prahu 11, Zelené Roztyly, z.s.

 

Komu bude petice předána: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 233 (+5 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Jitka Švadlenková | Praha 11
 • Jan Trnka | Praha
 • Ilona Čakrtová Čakrtová | Praha 4
 • Dušan Kučera | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Richard Sviták Sviták | Praha 4 Roztyly
 • Jiří Petricek | Praha 11
 • Renata Želízková | Praha 5
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici